Notă informativă la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale
старонка1/4
Дата канвертавання21.04.2016
Памер229.92 Kb.
  1   2   3   4
Notă informativă

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale.
Prezentul proiect este elaborat în conformitate cu prevederile pct. 2.4. (28) al Planului de acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova privind apropierea de practicele administrative şi legislative ale UE şi internaţionale privind standardele, reglementările tehnice şi evaluarea conformităţii, a Legii despre seminţe nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999, Legii nr. 228 - XVII din 23.09.2010 cu privire la protecţia plantelor şi carantina fitosanitară, Legii nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante precum şi a Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor.

Avînd în vedere faptul că producţia de plante ornamentale deţine un loc important nu numai în agricultura Republicii Moldova dar şi a Comunităţii europene, rezultatele satisfăcătoare ale culturii plantelor ornamentale depind într-o mare măsură de calitatea şi de starea sanitară a materialului utilizat pentru înmulţirea plantelor ornamentale.

Prezentele cerinţe stabileşte condiţii esenţiale de calitate, comercializare şi acţiuni de control asupra materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale provenite atît din import cît şi de la producătorii autohtoni, care va permite producătorilor, furnizorilor de materiale de înmulţire pentru plantele ornamentale să se conducă în activitatea lor de norme echivalente celor europene, adică armonizate.

Cerinţa în cauză are drept scop: facilitarea activităţii producătorilor şi furnizorilor de material de înmulţire pentru plantele ornamentale, prin stabilirea unor condiţii specifice şi clare de comercializare, de asemenea, are menirea de a asigura dreptul la informare a consumatorilor, care vor beneficia date veridice referitor la produsul procurat. Pentru a garanta identitatea şi comercializarea ordonată a materialului de înmulţire, este important să se adopte norme privind separarea loturilor şi marcajul pentru ca etichetele să furnizeze datele necesare pentru controlul oficial cît şi pentru consumator.

Prezentul proiectul este armonizat cu Directiva nr. 98/56/ CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind comercializarea materialelor de înmulţire pentru plantele ornamentale, Directiva 1999/66/CE a comisiei din 28 iunie 1999 de stabilire a cerinţelor referitoare la etichetă sau la alte documente emise de furnizor în conformitate cu Directiva 98/56/CE a Consiliului precum şi cu Directiva nr. 93/49/CEE a Comisiei din 23 decembrie 1993 de stabilire a fişelor care indică condiţiile pe care să le îndeplinească materialele de înmulţire ale plantelor ornamentale şi plantele ornamentale în conformitate cu Directiva 91/682 CEE a Consiliului.

Piaţa europeană reprezintă obiectivul de bază atît la nivel de politică a statului cît şi ca tendinţă a producătorilor, furnizorilor autohtoni, astfel, armonizarea legislaţiei în domeniul respectiv va permite pătrunderea cu uşurinţă pe piaţa europeană a materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale de origine autohtonă.

La fel, este primordial stabilirea şi respectarea unor cerinţe fitosanitare specifice, întru cît nerespectarea lor poate avea impact negativ asupra calităţii produsului finit.

Aplicarea noilor prevederi are drept scop eliminarea de pe piaţă a materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale de o calitate necorespunzătoare, reorientarea producţie date în scopul de a satisface cerinţele consumatorilor şi facilitarea relaţiilor comerciale pe baza unei concurenţe loiale, contribuind în aşa mod la creşterea rentabilităţii şi la stabilirea unor bune practici comerciale.

Adoptarea unor cerinţe specifice de comercializare armonizate cu legislaţia europeană, va duce la sporirea responsabilităţii furnizorilor, la fel se va garanta şi comercializarea unor produse finite calitative.

În contextul celor expuse, considerăm necesară examinarea şi aprobarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Cerinţei privind comercializarea materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale, subliniind faptul că aplicarea ei în practică, va contribui la sporirea calităţii produselor finite, majorarea exportului şi protejarea drepturilor şi intereselor legitime a consumatorului.
Viceministru Ştefan CHITOROAGĂ

Ex. Adriana Borş

Tel: 210 610

Vasile Dogotari,

Tel: 211 553

ANALIZA IMPACTULUI DE REGLEMENTARE

efectuată asupra necesităţii elaborării Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale
Introducere

Analiza impactului de reglementare efectuată asupra necesităţii elaborării Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale a fost elaborat întru executarea art. 13 „Analiza impactului de reglementare” din Legea nr. 235-XVI 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, a art. 37 (f1) a Legii nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi punctului 9 din Hotărîrea Guvernului nr. 1230 din 24.10.2006 cu privire la aprobarea Metodologie de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare.

Analiza prezentată, reprezintă argumentarea necesităţii adoptării proiectului nominalizat a Hotărîrii de Guvern, în baza evaluării impactului potenţial al acestuia asupra activităţii de întreprinzător şi a intereselor societăţii.
Definitivarea problemei

Componenta juridică

Odată cu adoptarea Legii cu privire la protecţia plantelor şi carantina fitosanitară nr. 228 - XVII din 23.09.2010, s-a pus o bază normativă orizontală în domeniul protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare, stabilindu-se astfel reguli fitosanitare generale pentru plante. Întru executarea prevederilor Legii menţionate apare şi necesitatea stabilirii unor reguli specifice în domeniul fitosanitar şi de comercializare a materialelor de înmulţire pentru plantele ornamentale, care ar avea drept scop, ghidarea furnizorilor în cadrul activităţii lor economice şi respectiv asigurarea respectării dreptului la informare a consumatorului. Astfel, art. 3 al Legii cu privire la protecţia plantelor şi carantina fitosanitară nr. 228 - XVII din 23.09.2010, stabileşte că Autoritatea administrativă centrală în domeniul agriculturii propune Guvernului spre aprobare  lista organismelor dăunătoare a căror introducere şi răspîndire în Republica Moldova sînt interzise, în cazul în care acestea sînt prezente la anumite plante sau produse vegetale.

La fel, Legea despre seminţe nr. 659 din 29.10.1999, stabileşte anumite dispoziţii referitoare la importul, comercializarea şi controlul, per ansamblu, asupra seminţelor, însă, nu reflectă careva prevederi specifice referitoare la comercializarea materialelor de înmulţire pentru plantele ornamentale. Articolul 3 al Legii despre seminţe, prevede că Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare elaborează norme tehnice, instrucţiuni şi alte acte normative, care reglementează producerea, prelucrarea, păstrarea, comercializarea şi utilizarea seminţelor, precum şi controlul semincer. Pentru asigurarea bunei funcţionări a Legii despre seminţe, este necesară elaborarea unei norme, cu cerinţe specifice în domeniul comercializări materialelor de înmulţire pentru plantele ornamentale. Cerinţe privind comercializarea materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale transpune anumite măsuri de control stabilite în legea despre seminţe pentru a ghida activitatea autorităţii de control şi nu în ultimul rînd pentru a informa producătorii şi furnizorii despre limitele competenţelor de control a autorităţii responsabile.

Legea privind protecţia consumatorilor nr. 105-XV din 13.03.2003 stabileşte norme generale referitoare la dreptul consumatorului la informare, prezenta normă vine să garanteze în plus dreptul consumatorului la informare, stabilind cerinţe specifice pentru etichetarea a produsului care va ajuta consumatorul final să perceapă caracteristicele produsului finit. Cerinţele specifice de etichetare şi comercializare sunt avantajoase şi pentru producător din considerentul că prevăd o soluţie alternativă de etichetare a materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale destinate consumatorului finit adică persoanelor care nu au drept scop comercializarea plantelor ornamentale.

Protecţia legală a dreptului asupra soiurilor noi, este reglementată de Legea nr. 39 din 29.02.2008 privind protecţia soiurilor de plante, astfel, prezentele Cerinţe vine în executare legii menţionate prin faptul că asigură comercializarea soiurilor noi cu respectarea drepturilor titularului de brevet pentru un anumit soi.
Scopul statului

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale, îşi stabileşte drept obiectiv principal, plasarea pe piaţă a unor produse calitative, asigurarea unei bune funcţionări a mecanismului de control precum şi garantarea respectării drepturilor consumatorilor.

Aprobarea actului normativ în cauză va legaliza anumite cerinţe de calitate pentru categoria dată de produse, va institui norme clare şi transparente de comercializare şi control, astfel, va fi acoperit vidul legislativ existent pentru moment. Noile reguli au drept scop echivalarea la cerinţele de calitate a comunităţii europene pentru a încuraja dezvoltarea unei asemenea ramuri la nivel naţional şi eliminarea dependenţei, în mare parte, de import şi întărirea capacităţilor de export.

În conformitate cu prevederile Directivei 98/56/CE privind comercializarea materialelor de înmulţire pentru plantele ornamentale, pot fi comercializate în interiorul Comunităţii, materialele de înmulţire produse în ţări terţe numai dacă, aceste produse oferă în toate cazurile, aceleaşi garanţii ca materialele de înmulţire produse în cadrul Comunităţii şi să fie în conformitate cu dispoziţiile comunitare, de unde şi rezultă că, apropierea normativă, în domeniul cerinţelor de calitate, comercializare şi control a materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale, de prevederile comunitare ar putea crea condiţii avantajoase de export pe piaţa europeană.

Aprobarea actului normativ în cauză, va crea în general un mediu normativ mai favorabil, pentru etapa de semnare a Acordului de asociere cu UE. La fel, poate fi considerat ca o implementare a cerinţelor Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană din 22 februarie 2005, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 22 aprilie 2005.

Realizarea scopurilor propuse va garanta: • stabilirea unor cerinţe concrete de comercializare;

 • instituirea unor cerinţe specifice de calitate;

 • informarea adecvată a consumatorilor;

 • asigurarea pieţei interne cu producţie de origine vegetală calitativă;

 • ajustarea cerinţelor normative naţionale la cele comunitare.

Prezentele Cerinţe urmează a fi constituită din cinci capitole denumite în modul următor:

 1. Capitolul I - „Cerinţe generale”: stabileşte sfera de aplicare a prezentei norme precum şi situaţiile în care vor avea prioritate alte reglementări;

 2. Capitolul II - „Terminologie”: stabileşte definiţiile care au relevanţă şi constituie obiectul de reglementare a normei în cauză.

 3. Capitolul III - „Cerinţe de comercializare”: acest capitol impune anumite reguli de comercializare specifice materialului de înmulţire.


Circumstanţele care justifică intervenţia

Materialul de înmulţire pentru plantele ornamentale reprezintă un produs fitosanitar cu o importanţă deosebită sub mai multe aspecte şi anume: • este un produs de un interes deosebit pentru consumator, care deseori procură pentru folosinţă proprie material de înmulţire pentru plante ornamentale dar nu obţine un produs finit dorit, în multe cazuri din motiv că în momentul procurării materialului acestuia nu i s-a pus la dispoziţie un produs etichetat corespunzător, fie că informaţia de pe etichetă nu este conformă bunului comercializat;

 • protecţia plantelor de un număr impunător de dăunători, boli şi buruieni a reprezentat întotdeauna un obiectiv esenţial în asigurarea productivităţii plantelor de orice gen sau speciei, cu atît mai mult că dăunătorii aduşi sau răspîndiţi prin intermediul materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale pot afecta şi produsele fitosanitare de o importanţă mai mare;

 • instituirea unui control mai riguros asupra calităţii materialului de înmulţire şi asupra întregului proces de comercializare care va permite şi asigura plasarea pe piaţă a unor produse mai calitative;

Practica statelor europene ne demonstrează faptul că în multe cazuri agenţii economici care au ca gen de activitate şi producere şi/sau comercializarea materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale sunt ocoliţi de controalele oficiale ale autorităţilor responsabile fapt care favorizează creşterea numărului de încălcări a prevederilor normative în domeniu.

Spre exemplu în România în urma controlului desfăşurat de către autoritatea responsabilă în domeniu, la mai mulţi agenţi economici care au ca gen de activitate comercializare florilor, plantelor de apartament şi de grădină, ornamentelor florale şi altor materiale destinate înmulţirii şi întreţinerii acestora din numărul de 853 de operatori la 758 au fost depistate abateri, cea ce constituie circa 88% din totalul controlat.

În mare parte abaterile ţin de comerţul direct cu asemenea produse şi anume:


 • abateri privind informarea consumatorului prin elementele de identificare şi caracteristice ale produsului;

 • abateri privind traducerea în limba de stat a informaţiilor generale oferite consumatorului;

 • abateri cu privire la legalitatea funcţionării unităţii etc. (www.anpc.gov.ro).

Este important de menţionat şi faptul că pentru moment, comercializarea materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale, nu este reglementat de nici un act normativ naţional. Anumite prevederi se regăsesc în legea despre seminţe, însă aceste prevederi sunt mult prea generale şi lasă nereglementat anumite momente specifice ce ţine de comercializarea materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale. Cu atît mai mult că, în obiectul de reglementare a Legii despre seminţe nr. 659 intră în special seminţele însă materialul de înmulţire pentru plantele ornamentale este o categorie mai vastă şi cuprinde: seminţele, plantele sau părţi de plante care sunt destinate înmulţirii plantelor ornamentale sau producerii de plante complete.

Drept urmare necesitatea elaborării unui asemenea proiect este indiscutabilă, din considerentul că va acoperi un vid normativ.

La nivel european aceasta piaţă prezintă un interes deosebit, fapt confirmat prin existenţa unor numeroase comisii de monitorizare a acestei activităţi şi supraveghere a procesului de armonizare, per ansamblu, în cadrul comunităţii cu prevederile normative ale directivelor în cauză. La fel şi prin existenţa unor precedente la Curtea Europeana de Justiţie în care statele membre au fost „condamnate”, în mare parte pe motiv că nu au transpus în termen, prevederile directivei 98/56/ a Consiliului din 20 iulie 1998, privind comercializarea materialelor de înmulţire pentru plantele ornamentale, fie au dat interpretări eronate conţinutului directivei în momentul transpunerii la nivel naţional a acesteia (www.eur-lex.europa.eu ).

În cadrul Raportului a Comisiei Consiliului „Cu privire la rezultatele aplicării a art. 12 a Directivei 98/56/ CE” s-a concluzionat că statele care au preluat directiva dată nu se confruntă cu probleme mari în sfera calităţii materialului de înmulţire. La capitolul sănătatea plantelor cele mai frecvente încălcări se referea la trandafiri ( Pelargonium), şi la plantele perene (Narcisus, Freesia, Lilium). Cei mai frecvenţi dăunători întîlniţi sunt viruşii, bacteriile (Agrobacterium şi Xanthomonas ) precum şi insecte. Referitor la alte cerinţe de calitate, cele mai frecvente încălcări erau legate de denumirea botanică incorectă la comercializarea trandafirilor, perenelor (ex: Hosta şi Hemerocallis) precum şi a altor seminţe de flori.

Consumatorii în Republica Moldova cît şi în alte state sunt protejaţi, de regulă, de o lege generală cu privire la protecţia consumatorilor, din start această reglementare are drept scop instituirea unui control asupra comerţului materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale şi în special pentru comerţul en gros, dar totuşi stabilirea unor reguli specifice pentru comercializarea materialului consumatorului final, va garanta în plus respectarea drepturilor acestora.

Pentru moment, agenţii economici autorizaţi în domeniu, nu duc o evidenţă elementară a procesului de producţie şi comercializare. Cerinţele şi standardele internaţionale impun ca agenţii economici să ducă o evidenţă a procesului de producere şi de comercializare care va garanta o trasabilitate mai bună.

La etapa de producere, furnizorii producători nu supraveghează punctele critice care au repercusiuni asupra calităţii materialului. Acest lucru fiind extrem de necesar din considerentul că permite, în cazul apariţiei dăunătorilor, asigurarea trasabilităţii, înlăturarea rapidă şi eficientă a materialului ne calitativ.

În activitatea de proiectare a plantaţiilor pomicole bacifere şi viticole; producerea şi/sau comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor, au fost licenţiaţi 755 de agenţi economici dintre care circa 40 agenţi economici au fost licenţiaţi în domeniul producerii şi comercializării materialului săditor decorativ.

Deşi interesul consumatorului faţă de plantele decorative sau de materialul de înmulţire pentru acestea iau o mai mare amploare, numărul agenţilor economici care practică acest gen de activitate este nesemnificativ.
Opţiunile posibile

Ca urmarea definirii problemei şi scopului au fost identificate 3 opţiuni.

- Opţiunea 1 - a nu face nimic;

- Opţiunea 2 - aprobare Hotărîrii Guvernului cu privire la adoptarea Cerinţelor

privind calitatea şi comercializarea materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale;

- Opţiunea 3 - reglementarea individuală.

În tabelul de mai jos sunt expuse posibilele avantaje şi dezavantaje pentru fiecare opţiune.


Opţiunea

Avantajul posibil

Dezavantajul posibil

1. A nu face nimic

Economisirea resurselor financiare destinate elaborării actului normativ în cauză.

1. Lipsa unui control specializat asupra pieţii de comercializare a materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale.

2. Calitatea necorespunzătoare a materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale.

3. Asigurarea consumatorului final cu material de calitatea necorespunzătoare.

4. Condiţii de export, pentru producătorii autohtoni, mai dezavantajate, din lipsa unor prevederi normative similare celor comunitare.2. Aprobarea Hotărîrii Guvernului cu privire la adoptarea cerinţei privind calitatea şi comercializarea materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale şi armonizarea la prevederile comunitare în materie.


1. Instituirea unor norme de comercializare care va acoperi vidul normativ, similare celor europene.

2. Crearea condiţiilor de export, pentru producătorii autohtoni de material de înmulţire, mai avantajoase prin armonizarea cerinţelor de comercializare la cele comunitare.

3. Garantarea respectării drepturilor consumatorilor în ceea ce priveşte asigurarea acestora cu produse calitative şi asigurarea dreptului la informare.


Obligaţia agenţilor economici de a se conforma noilor reglementări în domeniu.


3. Reglementarea individuală.

Lipsa cheltuielilor administrative legate de elaborarea şi implementarea unui nou act normativ.

Imposibilitate organelor de control de a efectua controale oficiale după reguli comune pentru toţi furnizorii.


Opţiunea I – „A nu face nimic”

Situaţia existentă pe moment în domeniul comercializării materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale nu permite garantarea unui control a sectorului de comercializare a materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale şi nici chiar pentru produsul finit a acestuia, din considerentul inexistenţei unor norme naţionale.

Producţia dată are o pondere din ce în ce mai mare pe piaţa internă şi nu numai. Comerţul cu material de înmulţire pentru plantele ornamentale este destul de răspîndit şi prin paginile web, iar controlul acestor operaţiuni de comercializare este slab din cauza lipsei unor norme speciale. Majoritatea materialului de înmulţire pentru plantele decorative, de pe piaţa internă, este importat, iar în urma unor asemenea operaţiuni se acordă prioritate certificatelor de conformitate din statele de origine a mărfii. La nivel naţional atît producţia autohtonă cît şi cea importată nu se certifică. Deci drept urmare pot apărea dubii asupra calităţii acestora.

O altă problemă este legată de numărul mic de agenţi economici care sau autorizat în domeniul producerii şi comercializării plantelor decorative. Cifra de 40 agenţi economici care practică acest gen de activitate este neînsemnată, comparativ cu numărul total de agenţi economici care au ca gen de activitate producerea şi comercializarea materialului săditor sau a seminţelor.

La fel, Directiva 98/56/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind comercializarea materialilor de înmulţire pentru plantele ornamentale, prevede expres posibilitatea comercializări în cadrul Comunităţii, a materialului de înmulţire produse în ţări terţe, cu condiţia ca aceste produse să ofere, în toate cazurile, aceleaşi garanţii ca materialele de înmulţire produse în cadrul comunităţii şi să fie în conformitate cu dispoziţiile comunitare.
Riscuri

La cele mai mari riscuri, în legătură cu prima opţiune, sunt supuşi consumatorii, deşi nereglementarea nu presupune în mod neapărat şi anumite pericole pentru un domeniu sau altul. Însă, reieşind din specificul produsului care reprezintă obiect de reglementare şi practicele internaţionale rezultă că un asemenea domeniu nu merită a fi lăsat fără acoperire normativă.

Un alt impediment este legat de calitatea materialului de înmulţire şi procedura de certificare a acestuia. Dacă materialul de înmulţire importat este însoţit de certificat de conformitate eliberat de ţara exportatoare, atunci materialul autohton nu este supus certificării. Controlul autorităţii oficiale în domeniu este efectuat pe baza unor norme generale care nu garantează plasarea şi menţinerea pe piaţă a unui material calitativ.

Opţiunea II - „Aprobarea Hotărîrii Guvernului cu privire la adoptarea Cerinţelor privind comercializare materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale şi armonizarea la prevederile comunitare în materie.”

Opţiunea în cauză prevede acoperirea unui vid normativ prin transpunerea unor prevederi comunitare în ceea ce priveşte cerinţele de comercializare materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale. Aprobarea hotărîrii Guvernului cu privire la adoptarea Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale se impune din motivul că va purta un caracter obligatoriu pentru furnizori. Cerinţele noi cu care vor trebui să se conformeze furnizori nu pot fi transpuse la un nivel juridic inferior din considerentul că nu va garanta o transparenţă şi accesibilitate corespunzătoare.

Concomitent, acesta opţiune va garanta armonizarea prevederilor naţionale la cele comunitare şi anume cu: Directiva (CE) nr. 98/56/CE din 20 iulie 1998 privind comercializarea materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale, Directiva nr. 93/49/CEE din 23 iunie 1993 de stabilire a fişelor care indică condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească materialul de înmulţire ale plantelor ornamentale şi plantele ornamentale în conformitate cu Directiva 91/682/CEE a Consiliului precum şi Directivei nr. 99/66/CEE din 28 iunie 1999 de stabilire a cerinţelor referitoare la etichetarea sau la alte documente emise de furnizor în conformitate cu Directiva 98/56/CE a Consiliului.

Exerciţiul de armonizare, per ansamblu, în care sa încadrat Republica Moldova, care are drept rezultat final aderarea la Comunitatea Europeană, implică un procedeu continuu de monitorizare în etapa de transpunere a prevederilor comunitare din partea autorităţilor europene. Rapoartele pozitive a acestora, pe anumite domenii, au drept consecinţă includerea Republicii Moldova în lista statelor terţe, care au o legislaţie armonizată, şi pot fi favorizate în procedura de export în cadrul pieţelor Comunitare. Acesta este şi cazul armonizării cu directivele europene în domeniul comercializării materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale.

Un alt beneficiu, va fi asigurarea transparenţei decizionale în procedura de supraveghere şi control asupra comercializării materialului de înmulţire.

Odată cu aprobarea Cerinţei prenotate vor avea o garanţie în plus consumatorii, care vor procura produse conforme, fapt care va permite şi creşterea cererii pe piaţa internă.

  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка