Nhãm h bó chøa b»ng bª t«ng cèt thÐp Quy ph¹m thi c«ng nghiÖm thu
Дата канвертавання24.04.2016
Памер106.86 Kb.

TI£U CHUÈN ViÖt nam TCVn 5641-1991Nhãm H
BÓ chøa b»ng bª t«ng cèt thÐp - Quy ph¹m thi c«ng nghiÖm thu

Reinforced concrete tank – Codes for construction, check and acceptance


 1. Quy ®Þnh chung
  1. Quy ph¹m nµy ¸p dông ®Ó thi c«ng vµ nghiÖm thu phÇn x©y dùng bÓ chøa n−íc, chøa dÇu vµ s¶n phÈm cña dÇu cã d¹ng h×nh trô, h×nh hép hoÆc c¸c d¹ng kh¸c b»ng bª t«ng cèt thÐp ®Æt ngÇm, ®Æt trªn mÆt ®Êt hoÆc ®Æt nöa næi, nöa ch×m (sau ®©y gäi t¾t lµ bÓ chøa ).


Chó thÝch: Quy ph¹m nµy khuyÕn khÝch ¸p dông cho bÓ chøa n−íc.


  1. Khi thi c«ng bÓ chøa ph¶i thùc hiÖn theo ®óng b¶n vÏ thi c«ng, thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng vµ tu©n theo c¸c yªu cÇu cña quy ph¹m nµy, còng nh− c¸c quy ph¹m vÒ l¾p r¸p thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ ®−êng èng, an toµn lao ®éng, kÜ thuËt thi c«ng x©y dùng vÖ sinh c«ng nghiÖp vµ b¶o vÖ m«i tr−êng ...
  1. Khi nghiÖm thu c«ng viÖc, nghiÖm thu tõng phÇn, nghiÖm thu thö ¸p lùc n−íc, thö ®é kÝn khiÝit, nghiÖm thu ®−a bÓ chøa vµo sö dông ph¶i ¸p dông ®óng quy ph¹m nµy vµ quy ph¹m ''NghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng. TCVN 4091 : 1985''.
  1. C¬ quan nhËn thÇu, c¬ quan giao thÇu, c¬ quan thiÕt kÕ, theo chøc n¨ng cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm quan s¸t, kiÓm tra chÊt l−îng thi c«ng ngay tõ khi khëi c«ng c«ng tr×nh ®Õn khi hoµn thµnh ®ua bÓ chøa vµo sö
  1. C¬ quan nhËn thÇu cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc quan tr¾c, ®o ®é lón, ®é nghiªng lÖch vv... tõ ®Çu ®Õn khi nghiÖm thu c«ng tr×nh. C¬ quan sö dông c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn tiÕp viÖc quan tr¾c trong thêi h¹n mét n¨m.


Chó thÝch: Mäi yªu cÇu cô thÓ vÒ nghiÖm thu ®−a vµo sö dông bÓ chøa ®−îc quy ®Þnh trong ch−¬ng 9 cña tiªu chuÈn nµy
2. VËt liÖu


  1. Khi x©y dùng c¸c bÓ chøa, sö dông c¸c lo¹i bª t«ng ®Æc biÖt, cã tÝnh bÒn v÷ng cao trong m«i tr−êng x©m thùc cña s¶n phÈm, b¶o ®¶m yªu cÇu kh«ng thÊm n−íc, chèng ¨n mßn cèt thÐp vµ kh«ng bÞ ¶nh h−ëng cña m«i tr−êng x©m thùc C¸c sè liÖu cña bª t«ng vÒ c−êng ®é, ®é chèng thÊm n−íc, biÖn ph¸p chèng ¨n mßn bª t«ng vµ cèt thÐp, ph¶i theo dóng yªu cÇu cña thiÕt kÕ.
  1. Khi x©y dùng c¸c bÓ chøa dÇu má vµ ma dót, ph¶i dïng xi m¨ng poãc l¨ng chÞu sunph¸t, còng nh− xi m¨ng poãc-l¨ng cã hµm l−îng tricalci -aluminat kh«ng qu¸ 8% vµ tæng hµm l−îng aluminat kh«ng qu¸ Trong vïng ®Êt hoÆc n−íc ngÇm cã tÝnh x©m thùc th× xi m¨ng nhän dïng ®Ó ®æ bª t«ng ph¶i theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn '' Chèng ¨n mßn trong x©y dùng. KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp TCVN 3994 : 1985''. Xi m¨ng dïng cho bª t«ng lµm liÒn c¸c khíp nèi gi÷a c¸c cÊu kiÖn cña bÓ chøa ph¶i dïng xi m¨ng poãc-l¨ng cã tÝnh d·n lë. Trong tr−êng hîp kh«ng cã lo¹i xi m¨ng nµy cho phÐp sö dông lo¹i xi m¨ng ®· nãi ë trªn.
  1. M¸c xi m¨ng sö dông kh«ng ®−îc thÊp h¬n m¸c 300 vµ ph¶i theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN 4032: 1985. ®é sÖt tiªu chuÈn cña v÷a xi m¨ng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 0,28. N−íc dïng cho bª t«ng vµ b¶o d−ìng bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu cung cÊp cña quy ph¹m TCVN 4453 : 1987.
  1. C¸c cèt liÖu lín dïng cho bª t«ng ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn TCVN 1771 : 1987.
  1. C¸t dïng cho bª t«ng vµ v÷a phun ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn "c¸t dïng cho x©y dùng TCVN 1770 : 1987" vµ ®−îc b¶o ®¶m sè l−îng h¹t bét kh«ng ®−Þc qu¸ 2% träng l−îng, h¹t sÐt kh«ng ®−îc qu¸ 1%.
  1. C¸t dïng cho bª t«ng vµ v÷a phun ph¶i ®¶m b¶ m« ®un cì h¹t Ýt nhÊt lµ 3; c¸t dïng cho thi c«ng phun v÷a vµ phun c¸t b»ng thuû lùc, ph¶i b¶o ®¶m m« dun cì h¹t Ýt nhÊt lµ 1,7 vµ cì h¹t lín nhÊt cña h¹t kh«ng ®−îc lín h¬n 3mm.
  1. §é Èm cña c¸t dïng ®Ó phun v÷a b»ng sóng phu xi m¨ng kh«ng ®−îc qu¸ 5%
  1. Cèt thÐp ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu cÇu thiÕt kÕ vµ tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh cã liªn quan.
  1. §èi víi c¸c cèt thÐp vßng, øng lùc tr−íc cña c¸c bÓ chøa h×nh trô trßn ph¶i dïng sîi thÐp c−êng ®é cao, cã gê, kh«ng cã líp phñ b»ng ®ång, víi ®−êng kÝnh Ýt nhÊt lµ 5mm.
  1. Khi nèi c¸c ®Çu nót sîi thÐp c−êng ®é cao ph¶i sö dông sîi thÐp vµ thÐp lß xo cã ®−êng kÝnh tõ 0,8 ®Õn 1,2 cm.

2.11. C¸c kÑp dïng ®Ó gi÷ c¸c ®Çu nót cèt thÐp ph¶i lµm b»ng thÐp cã sè liÖu tõ CTO ®Õn CT3.


3. C«ng t¸c ®Êt


  1. Khi thi c«ng c«ng t¸c ®Êt vµ nÒn mãng ph¶i tu©n theo ®óng "TCVN 4447: 1988. C«ng t¸c ®Êt. Quy ph¹m th× c«ng vµ nghiÖm thu" vµ "QPXD 79: 1980. Tiªu chuÈn thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng t¸c vÒ nÒn mãng”


Chó thÝch: Tr−êng hîp bÓ chøa n»m trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Æc bÞªt nh− ®Êt no n−íc, ®Êt lón sôt vµ ®Êt tr−¬ng lë... th× khi thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng ph¶i cã dù kiÕn c¸c biÖn ph¸p thic«ng ®Êt trong c¸c ®iÒu kiÖn ®ã.

3.2. Kh«ng ®−îc phÐp ph¸ ho¹i líp ®Êt ®· ®−îc gia cè, æn ®Þnh cña nÒn bÓ chøa.


3.3. Cao ®é nÒn ®Êt d−íi ®¸y bÓ chøa kh«ng ®−îc cã sai sè so víi thiÕt kÕ lµ + 10 vµ - 30mm.
3.4. Ph¶i lÊp phñ bÓ chøa ®ång ®Òu, ®óng kÝch th−íc tõ mäi phÝa. §ång thêi kh«ng ®−îc tËp chung ®Êt lªn m¸i bÓ chøa lµm cho träng l−îng cña ®Êt v−ît qu¸ t¶i träng ®· chØ dÉn trong thiÕt kÕ.
4. C«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp


  1. §èi víi c¸c bé phËn kÕt cÊu toµn khèi cña bÓ chøa ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn TCVN 4453:1987" KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi. Quy ph¹m thi c«ng nghiÖm thu".
  1. CÊp phèi bª t«ng dïng cho c¸c bÓ chøa ph¶i b¶o ®¶m tØ sè n−íc xi m»ng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 0,45.
  1. §èi víi bÓ chøa dÇu vµ s¶n phÈm cña dÇu, khi ®æ bª t«ng c¸c kÕt cÊu tiªp xóc víi s¶n ph¶m dÇu vµ phÇn h¬i ch¸y cña s¶n phÈm ph¶i sö dông hçn hîp bª t«ng cã dung dÞch thuû tinh tû träng lµ 1,2 víi sè l−îng 3,5% träng l−îng xi m¨ng, vµ ph¶i sö dông xi m¨ng Poocl¨ng bÒn sunph¸t.
  1. Thêi gian trén hçn hîp bª t«ng cã chÊt phô gia dung dÞch thuû tinh kh«ng ®−îc nhá h¬n c¸c trÞ sè cho ë b¶ng 1


B¶ng 1


Líp ®Öm bª t«ng


  1. Tr−íc khi ®æ bª t«ng líp ®Öm c¸c bÓ chøa h×nh trô trßn ph¶i ®Æt mét cäc mèc tr¾c ®Þa ë t©m bÓ.
  1. Khi vËn chuyÓn bª t«ng vµo khu vùc ®Æt bÓ chøa ph¶i b¶o ®¶m kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn ®é chÆt yªu cÇu cña nÒn.
  1. Cao ®é thùc tÕ mÆt trªn líp ®Öm kh«ng ®−îc cã sai sè víi thiÕt kÕ lµ +5 vµ -20mm.


§æ bª t«ng ®¸y vµ mãng t−êng


  1. §èi víi ®¸y bÓ chøa cã kÝch th−íc lín nhÊt ë mÆt b»ng kh«ng qu¸ 20m khi ®æ bª t«ng ph¶i tiÕn hµnh liªn tôc, kh«ng ®−îc ®Ó m¹ch ngõng thi c«ng. §èi víi ®¸y bÓ cã kÝch th−íc lín nhÊt ë mÆt b»ng lín h¬n 20m ph¶i ®æ thµnh tõng phÇn riªng biÖt vµ ®Ó c¸c m¹ch ngõng thi c«ng; chç ®Ó m¹ch ngõng ph¶i do thiÕt kÕ quy ®Þnh.


Chó thÝch: Cho phÐp ®æ m¹ch ngõng thi c«ng phô khi b¾t buéc ph¶i ®Ó m¹ch ngõng thi c«ng ®èi víi c¸c ®¸y bÓ chøa cã kÝch th−íc lín nhÊt ë mÆt b»ng kh«ng qu¸ 20m khi cÇn ®æ bÓ t«ng t¹i mçi phÇn riªng biÖt.


  1. §æ bª t«ng ®¸y hoÆc tõng phÇn ph¶i tiÕn hµnh theo c¸c ph©n ®o¹n song song hoÆc vßng tuyÕn. BÒ réng c¸c ph©n ®o¹n ph¶i x¸c ®Þnh cã tÝnh to¸n ®Ó bª t«ng thuéc ph©n ®o¹n sau ®−îc ®æ trïm lªn ph©n ®o¹n tr−íc, khi bª t«ng ë ph©n ®o¹n tr−íc b¾t ®Çu ®«ng cøng.
  1. Ph¶i ®Æt c¸c khu«n ®Ó t¹o thµnh m¹ch ngõng thi c«ng. Th¸o dì v¸n khu«n ®−îc phÐp tiÕn hµnh tr−íc khi xö lÝ phun c¸t b»ng thuû lùc c¸c bÒ mÆt mèi nèi.
  1. Líp bª t«ng ë ®¸y cã bÒ dµy d−íi 12cm ph¶i dïng ®Çm bµn, ®èi víi ®¸y cã bÒ dµy 12cm vµ lín h¬n ph¶i dïng ®Çm dïi. ViÖc san vµ lµ ph¼ng bÒ mÆt bª t«ng ®¸y, th«ng th−êng ph¶i thùc hiÖn b»ng th−íc dung di chuyÓn theo h−íng cã cao ®é cè ®Þnh trªn mÆt vµ ®−îc kiÓm tra b»g m¸y thuû b×nh.
  1. Cao ®é thùc tÕ mÆt mãng mµ t¹i ®ã c¸c panen t−êng ®· ®Æt lªn, kh«ng ®−îc cã sai sè víi cao ®é thiÕt kÕ lµ + 5mm. Cao ®é thùc tÕ mÆt trªn cña ®¸y kh«ng ®−îc cã sai sè so víi cao ®é thiÕt kÕ qu¸ ±20mm vµ -5mm vµ cao ®é mÆt trªn cña c¸c chi tiÕt ®Æt s½n kh«ng ®−îc qu¸ ±5mm.


5. L¾p c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n


  1. L¾p ghÐp c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n cña bÓ chøa ph¶i tu©n theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN 4453: 1987 "KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng l¾p ghÐp -Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu".
  1. Sai sè cho phÐp vÒ kÝch th−íc c¸c cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n cña bÓ chøa cho trong b¶ng 2.


B¶ng 2

Chó thÝch:
1) §é cong vªnh cña s¶n phÈm trªn 1m chiÒu dµi kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 3mm;
2) HiÖu sè gi÷a c¸c ®−êng chÐo cña panen kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 12mm;
3) Sai sè mÆt ph¼ng hoÆc mÆt cong cña s¶n phÈm so víi vÞ trÝ thiÕt kÕ ®ã kh«ng ph¼ng, kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 3mm trªn 1m vµ 8mm trªn toµn bÒ mÆt.  1. §Ó l¾p ghÐp c¸c cÊu kiÖn cña bÓ chøa nªn dïng c¸c lo¹i cÇu trôc b¸nh xÝch -®iªzen vµ c¸c lo¹i cÇu trôc b¸nh lèp hoÆc cÇu trôc trªn «t«.
  1. C¸c cÊu kiÖn ®óc s½n (cét, ®Çm, sµn) cña bÓ chøa h×nh trô trßn ph¶i l¾p thµnh c¸c ph©n ®o¹n h×nh vßng xuyÕn, cßn ®èi víi bÓ chøa d¹ng h×nh hép ph¶i lËp thµnh c¸c ph©n ®o¹n h×nh ch÷ nhËt theo h−íng tõ t©m ra ngo¹i vi.
  1. §èi víi bÓ chøa h×nh trô trßn, sau khi l¾p ®Æt tõ 4 -5 tÊm t−êng ®Çu tiªn còng nh− tõ 4 -5 tÊm t−êng liÒn nhau, ph¶i cè ®Þnh t¹m thêi b»ng c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng. C¸c tÊm t−êng kh¸c, sau khi hiÖu chØnh ®−îc cè ®Þnh b»ng c¸ch hµn c¸c cèt thÐp chê hoÆc c¸c chi tiÕt ®Æt s½n víi c¸c tÊm ë bªn c¹nh ®· l¾p ®Æt Khi l¾p ghÐp c¸c bÓ chøa h×nh ch÷ nhËt ph¶i cè ®Þnh tõng tÊm t−êng. ThiÕt bÞ ®Þnh vÞ t¹m thêi chØ ®−îc phÐp th¸o ra saukhi ®· ®Æt c¸c tÊm b¶n nèi lªn tÊm t−êng vµ sau khi hµn cè ®Þnh vÜnh viÔn c¸c tÊm t−êng -ViÖc cè ®Þnh vÜnh viÔn ph¶i lµm theo thiÕt kÕ quy ®Þnh.
  1. ViÖc l¾p ghÐp c¸c tÊm m¸i t¹i mét phÇn ®o¹n ®· ®Þnh s½n ph¶i b¾t ®Çu tõ t©m cã c¸c lç c«ng nghÖ (dïng ®Ó ®Æt thiÕt bÞ c«ng nghÖ, èng, van...).
  1. C¸c khe hë gi÷a c¸c mÆt tùa cña c¸c tÊm m¸i vµ gi÷a c¸c dÇm hoÆc gi÷a c¸c tÊm t−êng ph¶i chÌn ®Çy v÷a cïng mét lóc víi viÖc lµm liÒn khèi c¸c m¹ch gi÷a c¸c tÊm t−êng víi nhau.
  1. ChØ ®−îc phÐp c¾t bá c¸c vßng mãc cÇu sau khi ®· hµn xong cèt thÐp chê vµ c¸c chi tiÕt ®Æt s½n.
  1. Sai sè cho phÐp cña c¸c cÊukiÖn bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp cña bÓ chøa so víi thiÕt kÕ lÊy theo b¶ng 3.


B¶ng 3  1. C«ng t¸c ®æ bª t«ng chçnèi gi÷a c¸c tÊm t−êng chØ ®−îc phÐp tiÕn hµnh sau khi lËp c¸c v¨n b¶n x¸c ®Þnh c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ ®· ®Æt ®óng cèt thÐp chê vµ c¸c chi tiÕt ®Æt s½n.
  1. TÊt c¶ bÒ mÆt chç nèi c¸c cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp cÇn ph¶i xö lÝ phun c¸t thuû lùc nh−ng kh«ng ®−îc lµm sím qu¸ 1th¸ng, tr−íc khi ®æ bª t«ng chç nèi. Ph¶i röa s¹ch b»ng ¸p lùc khÝ vµ ph¶i röa trùc tiÕp b»ng n−íc cã ¸p lùc tr−íc khi ®æ bª t«ng.
  1. Khi lµm liÒn khèi c¸c chç nèi gi÷a c¸c tÊm t−êng ph¶i sö dông v¸n khu«n chuyªn dïng vµ ph¶i ghÐp kÝn khÝt m¹t v¸n khu«n vµo panen t−êng trªn toµn chu vi.
  1. Ph¶i ®Æt cïng mét lóc v¸n khu«n phÝa trong trªn toµn bé chiÒu cao chç nèi, cßn phÝa ngoµi ph¶i ®Æt tõng ®ît 1m mét tuú theo biÖn ph¸p ®æ bª t«ng.
  1. Hçn hîp bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o theo ®óng c¸c yªu cÇu cña ®iÒu 4.2 cña tiªu chuÈn nµy.§é lón cña hçn hîp bª t«ng ph¶i kiÓm tra trùc tiÕp t¹i chç víi ®é sôttc tõ 3 ®Õn 5cm.
  1. Bª t«ng ph¶i ®æ tõng mÎ nhá theo tõng ®ît, 1m mét vµ ph¶i ®Çm liªn tôc b»ng c¸c m¸y®Çm chÊn ®éng. Trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng kh«ng cho phÐp ngõng trªn suèt chiÒu cao mèi nèi.
  1. §Çm hçn hîp bª t«ng ë c¸c chç nèi ph¶i sö dông ®Çm dïi cã tÇn sè vµ ®−êng kÝnh phÇn dïi kh«ng qu¸ 50mm. §Çm líp bª t«ng trªn mÆt c¸c m¹ch nèØ ë ®¸y bÓ vµ m¸y sö dông ®Çm bµn.
  1. Nh÷ng chç nèi gi÷a c¸c panen t−êng ®· ®−îc b¶o d−ìng liªn tôc suèt 7 ngµy ®ªm, trong tr−êng hîp ®Ó nguyªn c¶ v¸n khu«n trong thêi gian ®è th× c¸c mèi nµy kh«ng cÇn b¶o d−ìng trong thêi gian tiÕp theo, cßn trong tr−êng hîp v¸n khu«n ®· dì tõ ngµy dì v¸n khu«n tíi ngµy thø 7 vÉn ph¶i b¶o d−ìng bª t«ng theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn.


6. C«ng t¸c cuèn cèt thÐp vßng


  1. §èi víi c¸c lo¹i chøa h×nh trô trßn, khi cuèn c¸t sái hay bã thÐp c−êng ®é cao theo c¸c b−íc ®· ®Þnh ®Ó t¹o øng lùc tr−íc ph¶i dïng b»ng m¸y.


Chó thÝch: ChØ cho phÐp thay ®æi h×nh lo¹i cèt thÐp vµ ph−¬ng ph¸p kÐo cèt thÐp khi cã sù ®ång ý cña c¬ quan thiÕt kÕ.


  1. Ph¶i ®−îc phÐp tiÕn hµnh cuèn cèt thÐp vßng chØ sau khi bª t«ng mèi nèi ®É ®¹t c−êng ®é thiÕt kÕ.
  1. Tr−íc khi b¾t ®Çu cuèn cèt thÐp vßng ph¶i hoµ thµnhc¸c c«ng t¸c sau ®©y: -L¸ng ph¼ng b»ng v÷a xi m»ng suèt ®¸y vßng trßn ë m¸i phÝa mÐp, réng tõ 200 ®Õn 300mm ®Ó ch¹y b¸nh xe m¸y cuèn;
 • Dùng hµng rµo b¶o vÖ t¹m thêi xung quanh bÓ chøa;

 • T¹o mét vïng réng tõ 1,5, ®Õn 3m (tuú thuéc vµo lo¹i m¸y cuèn) xung quanh vµ suèt chiÒu cao cña bÓ chøa ®Ó ®¶m b¶o ch¹y m¸y an toµn;

 • San ph¼ng líp ®Êt xung quanh bÓ chøa cã chiÒu réng nãi trªn. Cao ®é líp ®Êt sau khi san ph¶i thÊm h¬n 300mm so víi vßng cuèn cèt thÐp ®Çu tiªn;

 • L¾p thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó cuèn sîi thÐp thµnh cuèn (khuyÕch ®¹i cuèn thÐp). ThiÕt bÞ nµy ph¶i l¾p ë ngoµi giíi h¹n vïng nguy hiÓm;

 • LËp biªn b¶n c¸c c«ngviÖc ®· thùc hiÖn ngay tr−íc khi cuèn cèt thÐp (xem phô lôc 1) tr−íc khi kÝ biªn b¶n nµy, kh«ng cho phÐp tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc vÒ cuèn cèt thÐp vßng.6.4. Tr×nh tù l¾p m¸y cèt thÐp vµo c«ng tr×nh nh− sau:


 • X¸c ®Þnh vÞ trÝa tÊm h×nh häc cña bÓ chøa vµ t¹i ®©y ph¶i ®Æt ch¾c mét cäc têi;

 • LIªn kÕt tay cÇm vµo cäc têi;

 • ¾p xe têi vµo khóc ®Çu cÇn sao cho kho¶ng c¸ch tõ mÐp ngoµi cña b¸nh xe ®Õn mÐp c«ng tr×nh lµ ë phÝa d−íi xe têi nãi trªn ph¶i ®Æt mét xe têi treo kh¸c lªn trªn ®Öm kª d−íi ®Êt c¸c b¸nh xe cña xe têi nµy ph¶i ¸p s¸t vµo thµnh bÓ chøa.

 • §Æt thang vµo vÞ trÝ liªn kÕt thang vµo xe têi;

 • Nèi c¸c cÊp n©ng vµo khung cña xe têi treo;

 • §Æt vßng quanh bÓ chøa mét d©y xÝch vµ mãc d©y xÝch vµo xe têi treo;

 • Mãc nguån ®iÖn vµo bé phËn lÊy ®iÖn cña cäc têi;

Th¸o m¸y ph¶i thùc hiÖn theo tr×nh tù ng−îc l¹i.
  1. Ph¶i cuèn cèt thÐp vßng øng suÊt tr−íc ®óng víi s¬ ®å cho trong thiÕt kÕ, ®ÆcbiÖt chó ý xiÕt c¨ng c¸c vßng sîi thÐp.§èi víi cèt thÐp nhiÒu líp, chØ cho phÐp cuèn c¸c líp tiÕp theo sau khi líp v÷a phun b¶o vÖ cña líp tr−íc ®· ®¹t c−êng ®é Ýt nhÊt lµ 50kg/cm2.

Lùc c¨ng cña cèt thÐp kh«ng ®−îc sai lÖch so víi thiÕt kÕ ± 10%

6.6. Ph¶i dïng c¸c dông cô c− häc ®Ó ®o øng suÊt sîi thÐp.
Ph¶i tiÕn hµnh ®o tõ lóc b¾t ®Çu cuèn ®Õn lóc cã ®−îc øng suÊt thiÕt kÕ vµ tiÕp tôc mét c¸ch tuÇn tù qua tõngvßng cuèn mét, lîi dông lóc m¸y dõng ®Ó g¸ l¾p c¸c neo kÑp trung gian gi÷a c¸c cèt thÐp cuèn.  1. Khi sîi thÐp bÞ ®øt ph¶i c¾t bá vßng sîi bÞ níi láng tíi tËn c¸c neo kÑp gÇn nhÊt vµ ph¶i cuèn l¹i.
  1. Khi neo nèi c¸c vßng sîi thÐp ph¶i ®Æt tõ 4 ®Õn 6 neo kÑp c¸ch nhau tõ 40 ®Õn 50mm trªn 2 vßng sîi thÐp n»m kÕ nhau vµ dïng k×m ®Æc biÖt hoÆc dïng c¸c lo¹i neo ®Ó bãp chÆt l¹i.  1. Ph¶i lµm ®Çu nót neo thÐp b»ng nèi, sîi nèi ph¶i ®óng c¸c chØ dÉn ë ®iÒu 2.10 cña tiªu chuÈn nµy.ChiÒu dµi ®o¹n nèi chång 2 sîi thÐp ph¶i b¶o ®¶m Ýt nhÊt tõ120 ®Õn 150mm, vµ chiÒu dµi buéc cuèn chç nèi ph¶i b¶o ®¶m Ýt nhÊt lµ 100mm.  2. Trong qu¸ tr×nh cuèn ph¶i ghi nhËt kÝ cuèn cèt thÐp vßng øng suÊt tr−íc (phô lôc 2) vµ lËp biªn b¶n nghiÖm thu c«ng t¸c cuèn.C¸c nguyªn t¾c an toµn khi cuèn cèt thÐp


  1. Tr−íc khi b¾t ®Çu l¾p r¸p cuèn ph¶i ®ãng kÝn tÊt c¶ c¸c cöa ë m¸i, b»ng c¸c b¶ng gç. Trong thêi gian cuèn cèt thÐp vµ phun v÷a b¶o vÖ cèt thÐp, ph¶i dùng hµng rµo che ch¾n t¹m thêi ®Ó ®Ò phßng tr−êng hîp sîi thÐp cuèn bÞ ®øt. Hµng rµo che ch¾n ph¶i lµm b»ng l−íi thÐp cã ®−êng kÝnh thanh kh«ng nhá h¬n 5mm vµ kÝch th−íc mÆt lç l−íi kh«ng lín h¬n 200 x 200mm.
 • ChiÒu cao hµng rµo tuú thuéc vµo kho¶ng c¸ch tõ thµnh bÓ chøa ®Õn l−íi b¶o vÖ, quan hÖ nµy ®−îc lÊy theo ®å thÞ trªn h×nh 1.

Trong mäi tr−êng hîp, chiÒu cao hµng rµo kh«ng ®−îc thÊp h¬n 2,5m vµ kho¶ng c¸ch tõ bÓ ®Õn l−íi b¶o vÖ kh«ng ®−îc nhá h¬n 3m. Trªn hµng rµo ph¶i treo biÓn cã ®Ò "vïng nguy hiÓm, cÊm qua l¹i" hµng rµo ph¶i theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN 4431: 1987 "Lan can an toµn -§iÒu kiÖn kÜ thuËt" vµ tiªu chuÈn TCVN 4430:1987 "Hµng rµo c«ng tr−êng -§iÒu kiÖn kÜ thuËt".H×nh 1 - §å thÞ x¸c ®Þnh chiÒu cao hµng rµo b¶o vÖ


  1. Ph¶i th«ng b¸o tr−íc cho tÊt c¶ nh÷ng ng−êi lµm viÖc trªn mÆt b»ng thi c«ng vÒ sù nguy hiÓm khi ®øt sîi thÐp vµ cÊm qua l¹i vïng nguy hiÓm. ChØ cho phÐp ng−êi ®iÒu khiÓn m¸y cuèn, ng−êi phô ®iÒu khiÓn vµ nh÷ng c«ng nh©n lµm c«ng t¸c phun v÷a hoÆc c«ng viÖc phô trî sau khi cu«ns xong cèt thÐp voµ trong vïng nguy hiÓm nµy.TÊt c¶ c¸c cÊn bé c«ng nh©n thi c«ngc«ng t¸ccuèn ph¶i ®−îc häc quy tr×nh chuyªn m«n.  1. Trong ph¹m vi vïng nguy hiÓm ®· rµo, kh«ng ®−îc ®Æt ®−êng ®iÖn trÇn, c¸c c«ng tr×nh t¹m, c¸c m¸y mãc... ngoµi quy ®Þnh trong thiÕt kÕ thi c«ng.  2. ChØ cho phÐp nh÷ng ng−êi ®· ®ñ tr×nh ®é tay nghÒ ®iÒu khiÓn (hoÆc phô ®iÒu khiÓn) m¸y cuèn cèt thÐp lµm c¸c c«ng viÖc vÒ cèt thÐp vßng øng suÊt tr−íc.  3. ChØ ®−a c¸c vßng sîi thÐp vµo m¸y trªn m¸i bÓ chøa khi m¸y kh«nglµmviÖc vµ khi c¸c vßng sîi thÐp cuèn ®· ®−îc m¾c xong.§−îc phÐp dù tr÷ c¸c vßng sîi thÐp ë trªn m¸i víi sè l−îng kh«ng v−ît qu¸ t¶i träng tÝnh to¸n theo thiÕt kÕ.  1. Tr−íc khi b¾t ®Çu cuèn nhÊt thiÕt ph¶i ch¹y thö m¸y kh«ng t¶i.  2. Trong thêi gian vËn hµnh m¸y, tÊt c¶ nh÷ng ng−êi phôc vô ph¶i cã mÆtt¹i vÞ trÝ c«ng t¸c cña m×nh.  3. Trong thêi gian vËn hµnh lo¹i m¸y cã sè hiÖu AHM -5JHM -5M cÊm ®øng trªn thang, trªn xe têi ë d−íi vµ cÊm kiÓm tra, hiÖu chØnh m¸y lóc ®ang ch¹y.  4. Cho phÐp ng−êi tiÕn hµnh ®o øng suÊt sîi thÐpb»ng dôngcô ®−îc ®øng lªn xe têi d−íi. TÊt c¶ nh÷ng ng−êi kh¸c lóc ®ã ph¶i ®øng ë trªn m¸i bÓ chøa hoÆc ë bªn ngoµi ph¹m vi vïng nguy hiÓm.  5. ChØ neo cè c¸c vßng sîi thÐp b»ng neo kim lo¹i khi m¸y kh«ng lµm viÖc. Cho phÐp mäi ng−êi ®øng vµo lång cña xe têi d−íi hoÆc ®øng trªn ®Êt, c¹nh bÓ chøa. TÊt c¶ nh÷ng ng−êi kh¸c lóc ®ã ph¶i ®øng trªn m¸i hoÆc ®øng ngoµi vßng nguy hiÓm.  6. ChØ cho phÐp mèi nèi cña hai ®Çu d©y ch¹y qau khi m¸y gi¶m tèc ®é víi ®iÒu kiÖn t¨ng cõng quan s¸t b»ng m¸y khi mèi nèi ch¹y qua.  7. Ph¶i chiÕu s¸ng râ (®é chiÕu s¸ng Ýt nhÊt lµ 30lux) s©n b·i vµ khu vùc cuèn cèt thÐp vßng bÓ chøa.
  1. Cho phÐp ng−êi vµ xe cé qua l¹i vïng nguy hiÓm khi ®−îc phÐp cña ng−êi l¸i m¸y cuèn, lóc m¸y dõng sau khi ®· neo cè xong c¸c vïng d©y cuèn.  2. Khi hµn ph¶i dïng c¸c lo¹i vËt liÖu kh«ng ch¸y ®Ó ®¶m b¶o sîi thÐp, Tr¸nh bät thÐp r¬i vµo vµ tr¸nh c¸c tia löa hµn.C«ng t¸c phun v÷a


  1. Khi phun v÷a ph¶i theo c¸c chØ dÉn trong tiªu chuÈn TCVN 4453: 1987 "KÕt cÊu bª t«g cèt thÐp toµn khèi -Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu", vµ ph¶i theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña b¶n chØ dÉn.
  1. Khi phun v÷a nªn dïng c¸c lo¹i m¸y b¬m v÷a khÝ nÐn m¸y phun th¼ng, hoÆc sóng phun xi m¨ng. §Ó b¶o vÖ c¸c líp trung gian thuéc cèt thÐp vßng nhiªu líp. Tèt nhÊt nªn dïng m¸y b¬m v÷a khÝ nÐn.
  1. V÷a phun ph¸ic thµnh phÇn 1:2 (xi m¨ng 1, c¸t 2) theo träng l−îng ®èi víi c¸t cã m«®uyn cì h¹t Ýt nhÊt lµ 2 vµ cã thµnh phÇn 1:3 ®èi víi c¸t cã m«®uyn cì h¹t lín nhÊt lµ 2. V÷a ®−îc b¬m b»ng m¸y b¬m v÷a khÝ nÐn ph¶i ®¶m b¶o tØ lÖ n−íc/trªn xi m¨ng tõ 0,4 ®Õn 0,47 (cã kÓ tíi ®é Èm cña c¸t) vµ cã ®é sôt h×nh nãn tõ 50 ®Õn 60mm. Khi l¸ng v÷a phun vµo mÆt trong cña bÓ chøa ph¶i sö dông v÷a phun dung dÞch thuû tinh víi mét l−îng 10% cña träng l−îng n−íc trén (träng l−îng riªng cña dung dÞch thuû tinh lµ 1,42).
  1. Ph¶i tiÕn hµnh phun v÷a tõ d−íi lªn trªn ®Ó tr¸nh v÷a rêi b¾n l¹i bÒ mÆt ®· ®−îc phun v÷a; bÒ dÇy líp v÷a phun cïng mét lóc kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 15mm.
  1. Líp mÆt v÷a phun ph¶i b¶o ®¶m kh«ng cã c¸c khe nøt r¹n nh×n thÊy. Líp v÷a phun vµ mÆt ®−îc phun ph¶i kÕt dÝnh víi nhau khi gâ kh«ngph¸t hiÖn ra tiÕng kªu bïng bôc.
  1. Nh÷ng chç líp v÷a bÞ h− háng ph¶i ®Ëp bá; bÒ mÆt phun ph¶i gia c«ng l¹i b»ng phun c¸t thuû lùc vµ phun l¹i b»ng líp v÷a phun míi.
  1. Trong qu¸ tr×nh phun ph¶i ghi nhËt kÝ thi c«ng phun v÷a.


8. ThÝ nghiÖm bÓ chøa


  1. ChØ ®−îc phÐp thÝ nghiÖm bÓ chøa sau khi ®· hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c c«ng t¸c thi c«ng x©y l¾p bÓ chøa, kh«ng kÓ c«ng t¸c s¬n phñ nÕu thiÕt kÕ cã dù kiÕn. ChØ ®−îc phÐp tiÕn hµnh lÊp phñ bÓ chøa sau khi ®· hoµn thµnh thÝ nghiÖm.


Chó thÝch: ThÝ nghiÖm bÓ chøa bao gåm c¸c thÝ nghiÖm thuû lùc cho c¶ bÓ chøa n−íc vµ chøa dÇu.


  1. Tr−íc khi thÝ nghiÖm ph¶i kiÓm tra bÓ chøa cÈn thËn b»ng m¾t th−êng.Khi kh«ng cã sai ph¹m vÒ kÕt cÊu vµ c¸c sai ph¹m kh¸c so víi thiÕt kÕ th× ®−îc phÐp lËp biªn b¶n bµn giao bÓ chøa thÝ nghiÖm; biªn b¶n nµy do ®¹i diÖn cña c¬ quan giao thÇu vµ c¬ quan nhËn thÇu kÝ.  1. Ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra c−êng ®é kÕt cÊu, ®é lón ®Òu vµ x¸c ®Þnh ®é kh«ng thÊm cña thµnh vµ ®¸y b»ng c¸ch ®æ ®Çy n−íc vµo bÓ chøa. ChØ ®−îc phÐp ®æ n−íc vµo bÓ chøa khi cã biªn b¶n nghiÖm thu bÓ chøa ®Ó lµm thÝ nghiÖm b»ng thuû lùc.  2. ChØ ®−îc phÐp ®æ n−íc vµo sau khi l¾p r¸p xong hÖ thèng th¸o n−íc t¹m thêi.N¨ng suÊt b¬m cho phÐp nhá nhÊt (cña c¸c m¸y b¬m) dïng ®Ó th¸o vµ chuyªn thay thÕ n−íc vµo c¸c bÓ chøa kh¸c ph¶i c¨n cø vµo dung dÞch cña bÓ chøa vµ x¸c ®Þnh theo chØ dÉn ë biÓu ®å h×nh 2.  1. Tr−íc khi ®æ n−íc ph¶i ®ãng thËn kÝn c¸c van vµ c¸c ®−êng èng c«ng nghÖ. Sau khi ®æ n−íc ®Çy bÓ ph¶i kiÓm tra rß rØ ë c¸c van vµ c¸c ®−êng èng. H×nh 2- §å thÞ x¸c ®Þnh n¨ng suÊt m¸y b¬m  2. Tr−íc khi b¾t ®Çu thÝ nghiÖm ph¶i x¸c ®Þnh cao ®é mét sè ®iÓm ë phÇn m¸i bÓ chøa øng víi c¸c ®iÓm: t©m bÓ chøa; ®Ønh c¸c cét, xung quanh thµnh bÓ chøa c¸c mÐp m¸i kho¶ng tõ 12 ®Õn 15mm.Trong qu¸ tr×nh ®æ n−íc vµo vµ thÝ nghiÖm bÓ chøa ph¶i tiÕn hµnh ghi møc th¨ng b»ng t¹i c¸c ®iÓm nãi trªn sau tõ 8 ®Õn 12 giê.

HiÖu sè c¸c ®é lón kh«ng ®−îc v−ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ sau ®©y:

 1. Gi÷a t©m m¸i vµ c¸c ®iÓm thuéc m¸i trßn, quanh mÐp m¸i trªn thµnh cña bÓ chøa h×nh trô trßn lµ 0,0006R nh−ng kh«ng ®−îc qu¸ 25mm; ®èi víi c¸c bÓ chøa h×nh hép lµ 0,0005b, nh−ng kh«ng ®−îc qu¸ 25mm. 2. Gi÷a c¸c cét c¹nh nhau lµ 0,008l nh−ng kh«ng ®−îc qu¸ 5mm.Trong ®ã:

R- B¸n kÝnh h×nh trô trßn (m)


b - ChiÒu réng bÓ h×nh hép (m)
l - Kho¶ng c¸c gi÷a c¸c cét c¹nh nhau (m)  1. Trong thêi gian thÝ nghiÖm c¸c lç cöa trªn m¸i, ph¶i ®ãng kÝn vµ g¾n dÊu ch× hoÆc niªm phong.
  1. Tõ lóc b¾t ®Çu ®æ n−íc vµo ®Õn lóc kÕt thóc viÖc th¸o n−íc ra ph¶i cã c¸c nh©n viªn kÜ thuËt trùc nhËt.  2. Trong tr−êng hîp ®æ n−íc tõ phÝa trªn vµo bÓ chøa (qua lç trªn m¸i) ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ò phßng dßng n−íc lµm háng bª t«ng ®¸y bÓ chøa.  3. Khi ®æ n−íc vµo bÓ chøa ph¶i tiÕn hµnh lµm hai giai ®o¹n: giai ®o¹n 1 §æ n−íc ®Õn chiÒu cao 1m vµ gi÷ l¹i trong 1 ngµy ®ªm ®Ó kiÓm tra ®¸y; giai ®o¹n 2 ®æ n−íc tíi cao ®é thiÕt kÕ.  4. Trong thêi gian ®æ n−íc vµo bÓ chøa, ng−êi trùcnhËt ph¶i ®Þnh k× x¸c ®Þnh chiÒu cao mùc n−íc vµ th−êng xuyªn theo dâi tr¹ng th¸i c¸c kÕt cÊu bäc s−ên, c¸c mèi nèi thµnh víi ®ay, mãng vµ ®Êt t¹i nÒn cña bÓ chøa.§Ó theo dâi mùc n−íc, c¹nh thang bªn trong cña bÓ chøa nªn g¾n mét th−íc gç theo suèt chiÒu cao cña bÓ chøa cã chia v¹ch theo c¸c ®o¹n dµi b»ng 0,5m.  1. Khi ®o mùc n−íc ®Ó x¸c ®Þnh ®é tæn thÊt n−íc ra ngoµi bÓ chøa ph¶i dïng c¸c phao næi cao th−íc ®o ®é cao (hoÆc b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c).Sè phao næi cÇn ®Æt kh«ng ®−îc Ýt h¬n hai ®iÓm trªn mÆt tho¸ng cña n−íc.  1. BÓ chøa xem nh− sö dông ®−îc, nÕu sau khi ®æ ®Çy n−íc tíi cao ®é thiÕt kÕ µm tæn thÊt sau ngµy, ®ªm thø 3 tõ lóc ®æ ®Çy n−íc kh«ng sai qu¸ 2lÝt, hoÆc t−¬ng øng víi ngµy ®ªm thø 6 lµ 1,5lit, sau ngµy ®ªm thø 9 lµ 1 lÝt vµ sau ngµy ®ªm thø 15 lµ 0,7lÝt, trªn 1m2 bÒ mÆt −ít. ChØ tiªu tæn thÊt ë c¸c thêi h¹n trung gian ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch néi suy. Thêi gian cho n−íc vµo bÓ chøa kh«ng ®−îc kÐo dµi qu¸ 5 ngµy.


Chó thÝch:
1) Theo nguyªn lÝ ®ã tho¸t ra ngoµi cña mét dung dÞch tØ lÖ nghÞch víi ®é nhít cña dung dÞch ®ã, cho nªn tæn thÊt do tho¸t ra ngoµi bÓ cña dÇu hoÆc s¶n phÈm dÇu sÏ nhá h¬n 10lÇn so víi tæn thÊt dß tho¸t ra ngoµi bÓ n−íc, v× ®é nhít cña nã lín h¬n 10 lÇn so víi ®é nhít cña n−íc. NÕu sau 15 ngµy ®ªm n−íc bÞ tæ thÊt 0,7lÝt/1m2 th× dÇu hoÆc s¶n phÈm dÇu chØ tæn thÊt 0,07lÝt /1m2ngµy ®ªm.
2) BÒ mÆt −ít lµ bÒ mÆt bª t«ng tiÕp xóc víi n−íc vµ trªn bÒ mÆt ®ã cã kh¶ n¨ng thÊm n−íc ra ngoµi.


  1. ë mÆt ngoµi bÓ chøa ®ang cã n−íc chØ cho phÐp thÊm n−íc sÈm mÇu tõng chç riªng biÖt. BÓ chøa kh«ng ®¹t yªu cÇu vÒ thÝ nghiÖm thuû lùc khi n−íc rØ thµnh tia hay dßng nhá trªn t−êng bÓ (trong ®ã tr−êng hîp tæn thÊt cña n−íc vÒ sè l−îng ch−av−ît qu¸ chØ tiªu quy ®Þnh).
  1. Sau khi ®o ®é tæn thÊt cña n−íc tho¸t ra bÓ chøa lóc ®−an−íctíi cao ®é thiÕt kÕ mµ th¸y c¸c tia vµ n−íc rØ −ít ®äng trªn t−êng th× ph¶i lËp s¬ ®å ®Ó quyÕt ®Þnh nh÷ng chç ph¶i söa ch÷a, c¨n cø vµo c¸c kÕt qu¶ th× nghiÖm thuû lùc bÓ chøa ph¶i lËp biªn b¶n.


ThÝ nghiÖm tÝnh kh«ng tho¸t h¬i cña m¸i Cho bÓ chøa vµ n¹p s¶n phÈm dÇu


  1. ThÝ nghiÖm kh«ng tho¸t h¬i cña m¸i ph¶i thùc hiÖn b»ng c¸ch b¬m kh«ng khÝ (b»ng m¸y qu¹t giã hoÆc b»ng khÝ nÐn) tíi ¸p lùc 180mm cét n−íc vµo kho¶ng kh«ng gian chøa h¬i ch¸y (mÆt tho¸ng) cña bÓ chøa ®· ®æ ®Çy n−íc tíi cao ®é thiÕt kÕ.


Chó thÝch: ThÝ nghiÖm tÝnh kh«ng tho¸t h¬i cña m¸i che chØ ¸p dông cho c¸c bÓ chøa dÇu vµ s¶n phÈm dÇu.


  1. ChØ ®−îc phÐp tiÕn hµnh c¸c thÝ nghiÖm m¸i vÒ tÝnh tho¸t h¬i sau khi lËp xong c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ c¸c lç cöa (vµo c¸c ®Öm kÝn khÝt) ë trªn m¸i bÓ chøa vµ sau khi ®æ ®Çy n−íc tíi cao ®é thiÕt kÕ. N−íc ë phÇn m¸i ®−îc b¬m vµo ®Çy sau khi lµm xong c¸c thÝ nghiÖm thuû lùc sau ®ã 1 ngµy ®ªm míi b¾t ®Çu b¬m kh«ng khÝ vµo. Tr−íc khi b¬m kh«ng khÝ vµo kh«ng gian chøa h¬i ch¸y cña bÓ chøa, m¸i cã tÊm ch¾n n−íc kh«ng ®−îc cã nh÷ng chç rß rØ n−íc ra nh×n thÊy ®−îc.
  1. Sau khi b¬m kh«ng khÝ vµo kho¶ng kh«ng gian chøa h¬i ch¸y tíi ¸p lùc180mm cét n−íc th× tÊt c¶ c¸c liªn kÕt hµn, liªn kÕt mÆt bÝch cña c¸c thiÕt bÞ còng nh− cña c¸c lç cöa ph¶i thö xong vÒ rß rØ. Ph¶i kiÓm tra tr−íc tr¹ng th¸i cña c¸c thiÕt bÞ th«ng h¬i vµ ph¶i söa ch÷a c¸c khuyÕt tËt ®É ®−îc ph¸t hiÖn.
  1. Ph¶i dïng ¸p kÕ, hoÆc b»ng èng thuû tinh cét n−íc l¾p vµo ®Çu èng nèi r¨ng trªn ®Êt ë mét trong nh÷ng lç cña m¸i ®Ó ®o ¸p lùc trong kho¶ng kh«ng gian chøa h¬i ch¸y cña bÓ chøa suèt trong qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm
  1. M¸i bÓ chøa ®−îc coi lµ kÝn nÕu trong vßng 1 giê ¸p lùc trong kho¶ng kh«ng chøa h¬i ch¸y gi¶m xuèng kh«ng qu¸ 50% ¸p lùc ban ®Çu. C¨n cø vµo nh÷ng kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ph¶i lËp biªn b¶n vÒ thÝ nghiÖm kh«ng tho¸t h¬i cña m¸i.

8.21. Trong tr−êng hîp nÕu tæn thÊt n−íc khi thÝ nghiÖm bÓ chøa v−ît qu¸ c¸c chØ tiªu ë c¸c ®iÒu 8.13 vµ 8.20 cña tiªu chuÈn nµy, th× ph¶i söa ch÷a xong khuyÕt tËt t¹i c¸c chç rß rØ sau ®ã bÓ chøa ph¶i ®−îc thÝ nghiÖm l¹i cho ®Õn khi ®¹t tiªu chuÈn.
 1. NghiÖm thu, ®−a vµo sö dông c¸c bÓ chøa ®· hoµn thµnh
  1. NghiÖm thu ®−a vµo sö dông bÓ chøa ®· hoµn thµnh ph¶i lµm theo ®óng "TCVN 4091: 1985 -NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng".
  1. Sau khi thÝ nghiÖm ®¹t kÕt qu¶ vµ ®· lÊp phñ xong c¸c bÓ chøa riªng biÖt, ph¶i b¸o c¸o cho ban nghiÖm thu biÕt.
  1. NghiÖm thu c¸c bÓ chøa kh¸c biÖt nhau phô thuéc vµo tæ hîp ®ång bé ®−a vµo vËn hµnh cña héi ®ång nghiÖm thu c¬ së.
  1. Khi nghiÖm thu c¸c bÓ chøa, c¬ quan nhËn thÇu ph¶i suÊt tr×nh víi héi ®ång nghiÖm thu vÒ c¸c v¨n b¶n kÜ thuËt ®· ®−îc c¬ quan nhËn thÇu, c¬ quan giao thÇu vµ c¸c c¬ quan liªn quan kÝ kÕt b»ng c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh sau ®©y:
 1. C¸c biªn b¶n thi c«ng c¸c bé phËn khuÊt: nÒn ®Êt kÌm theo c¸c yªu cÇu vÒ b¶o vÖ ®é chÆt tù nhiªn cña ®Êt; c¸c c«ng t¸c; tho¸t n−íc, líp lãt, c¸ch n−íc cho ®¸y, ®¸y vµ mãng t−êng cã ghi râ vÒ nh−îc ®iÓm, vÞ trÝ cña c¸c khuyÕt tËt (nh− nøt, rç lé cèt thÐp...); c¸c v¨n b¶n vÒ c«ng tr×nh khuÊt khi l¾p ghÐp c¸c cÊu kiÖn l¾p ghÐp, khi quÊn cét thÐp vßng, khi thi c«ng phun v÷a, biªn b¶n vÒ l¾p gi¸p c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ biªn b¶n vÒ thÝ nghiÖm thiÕt bÞ c«ng nghÖ...
 1. Bé chøng chØ cña phßng thÝ nghiÖm thi c«ng vÒ c«ng t¸c hµn, vÒ xi m¨ng, c¸t, ®¸, sái, dung dÞch thuû tinh, l−îng xi m¨ng tricanki -alunminat vµ alumoferit -tetracanci ®· ®em dïng cho bª t«ng, c¸c mÉu thÝ nghiÖm vÒ ®é bÒn, ®é kh«ng thÊm n−íc cña bª t«ng, v÷a vµ c¸c chøng chØ vÒ c¸c phô gia ®Æc biÖt ®· ®−a vµo trong bª t«ng...
 1. NhËt kÝ thi c«ng cña tÊt c¶ c¸c lo¹i c«ng t¸c, nhËt kÝ c«ng tr×nh vµ c¸c quy ®Þnh vÒ ghi chÐp kÜ thuËt hiÖn hµnh kh¸c.


Phô lôc 1

Biªn b¶n nghiÖm thu bÓ chøa h×nh trô trßn ®Ó quÊn cèt thÐp vßng øng suÊt tr−íc
Tªn c«ng tr×nh:.................................
§¹i diÖn c¬ quan giao thÇu:...................
§¹i diÖn c¬ quan nhËn thÇu:..................
§· tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c ®· hoµn thµnh tr−íc khi tiÕn hµnh quÊn cèt thÐp vßng cho bÓ chøa sè.... Cã dung tÝch....m3 vµ x¸c nhËn nh− sau; 1. C¸c cÊu kiÖn l¾p ghÐp cña bÓ chøa ®· ®−îc l¾p theo ®óng thiÕt kÕ.... (b¶n vÏ sè...) trong thêi h¹n thi c«ng tõ ngµy... ®Õn ngµy... do ®¬n vÞ thi c«ng:
 1. C¸c mèi nèi gi÷a c¸c cÊu kiÖn ®· ®−îclµm ®ïng thiÕt kÕ theo b¶n vÏ sè... trong thêi h¹n thi c«ng tõ ngµy.... ®Õn ngµy.... do ®¬n vÞ thi c«ng:
 1. Bª t«ng cña c¸c mèi nèi liÒn khèi gi÷a c¸c tÊm t−êng cho tíi lóc tr−íc khi b¾t ®Çu qu¸n cét thÐp vßng ®· ®¹t ®−îc c−êng ®é.... Kh«ng nhá h¬n....% so víi sè hiÖu thiÕt kÕ

 2. Nh÷ng chç gå gÒ thùc tÕ trªn bÒ mÆt bÓ chøa (ghi sè liÖu)..............
 1. §−êng ®i cña xe têi ®· ®−îc lµm ®óng thiÕt kÕ theo b¶n vÏ sè............... 2. T¹i trung t©m cña bÓ ch÷a ®· ®Æt céc ch«n ®Ó gi÷ ch¾c cäc têi cña m¸y quÊn cèt thÐp theo b¶n vÏ thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng sè................. 3. Hµng rµo b¶o vÖ ®· lµm xong theo ®óng thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng vµ theo ®óng quy tr×nh vÒ sö dông m¸y. C¨n cø vµo nh÷ng ®iÒu ®¹t tiªu chuÈn trªn cho phÐp tiÕn hµnh quÊn cèt thÐp vßng vµo bÓ chøa 4. Nh÷ng nhËn xÐt chung:.....................

Phô ®Ýnh: KÝ tªn


§¹i diÖn c¬ quan ®Æt hµng:......................
§¹i diÖn c¬ quan thi c«ng:...................
Phô lôc 2
NhËt kÝ quÊn cèt thÐp øng lùc tr−íc


Phô lôc 3
Biªn b¶n vÒ quÊn cèt thÐp vßng øng lùc tr−íc cho bÓ chøa
Tªn c«ng tr×nh:......................................
§¹i diÖn c¬ quan giao thÇu:.......................

-§¹i diÖn c¬ quan nhËn thÇu:.....................§· tiÕn hµnh kiÓm tra c«ng viÖc ®· lµm xong vÒ quÊn cèt thÐp vßng cho bÓ chøa sè.... Cã dung tÝch.... m3 vµ ®· x¸c nhËn nh− sau:
 1. Cèt thÐp vßng ®· ®−îc quÊn theo thêi h¹n tõ ngµy................

 2. Sè hiÖu sîi thÐp c−êng ®é cao ®Ó quÊn cèt thÐp vßng.............

 3. Cø tõng vßng mét ®· kÑp ch¾c c¸c vßng sîi thÐp..................

 4. C¸c sîi thÐp ®· quÊn cho bÓ chøa nh− sau:

 1. C¸c phô ®Ýnh:

 2. Biªn b¶n thÝ nghiÖm sîi thÐp............

- B¶n sao hé chiÕu sîi thÐp................

- B¶n sao nhËt kÝ quÊn......................§¹i diÖn c¬ quan giao thÇu:..................... KÝ tªn
§¹i diÖn c¬ quan nhËn thÇu:..................... KÝ tªn
Phô lôc 4
NhËt kÝ thi c«ng phun v÷a


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка