Не пакідайце ж мовы нашай беларускай…
Дата канвертавання17.03.2016
Памер139.24 Kb.
Юбілейная кніжная выстаўка
Не пакідайце ж мовы нашай беларускай…”
да 175-годдзя з дня нараджэння Францішка Багушэвіча (1840–1900)

час правядзення : 11 сакавіка – 11 красавікамесца правядзення : 2-і паверх, кальцавы калідор


 1. Droga ku wzajemnosci : materiały Międzynarodowej konferencji naukowej, 9 ed., Bialowieża, 5-7 paźdz. 2001 r. 10 ed., Hajnowka - Bialowieża, 21-23 czerw. 2002 r. / Red. nauk.: Aleksander Barszczewski, Michal Sajewicz. - Minsk : УП "Тэхнапрынт", 2003. - 299 s. - (Acta Albaruthenica ; 4).
  1БА346041*1БА346042*1БА352396*1БА352397*1АР352398(АБ)

 2. Literatura i kultura. - 1994. - 218 s. - (Studia i materialy / Wyzsza Szkola Ped. w Olsztynie, ISSN ISSN 0860-7273 ; N. 58 )).
  1БА179131

 3. Neureiter, Ferdinand (1928-2007). Weissrussische Anthologie : ein Lesebuch zur weißrussischen Literatur (mit deutschen Übersetzungen) / Ferdinand Neureiter. - München : Otto Sagner, 1983. - 230 с. ; 21 см. - (Slavistische Beiträge ; Bd. 162).
  1БА75907*ИН189249*1Н//34658(039)*1БА103694

 4. Stankiewic, Adоlf. Francis Bahusewic : jaho zyccio i tworcasc : u tryccatyja uhodki smierci : 1900-1930 / Ad. Stankiewic. - Wilnia : Wydannie bielaruskaha instytutu haspadarki i kultury, 1930. - 49, [1] s. ; 21 sm.
  БА239499*БА242353

 5. Störche über den Sümpfen : belorussische Erzähler : [aus dem Belorussischen und Russischen übersetzt / herausgegeben und kommentiert von Norbert Randow]. - Berlin : Volk und Welt, 1971. - 504, [3] c. ; 21 см.
  1БА457022*ИН137744*БА119649

 6. W kregu kultury bialoruskiej / Wyzsza Szkola Ped.w Olsztynie ; Red.nauk.:Walenty Pilat. - Olsztyn : Wyd-wo Wyzszej Szkoly Ped.w Olsztynie, 1994. - 189 s. - (Studia i materialy ; N.56)).
  1БА118390

 7. Александровіч, Сцяпан Хусейнавіч (літаратуразнавец; пісьменнік; 1921-1986). Тут зямля такая : [нарысы : для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту] / Сцяпан Александровіч. - 2-е выд., дапрацаванае і дапоўненае. - Мінск : Народная асвета, 1985. - 255, [1] с. : іл., партр., факсім. ; 21 см.
  1Н//8285(021)*1Н//472483(025)*АР510567*1Н//351588(039)*БА199167*БА200354

 8. Анталогія беларускага апавядання : У 2 т. / Рэдкал.:М.Лынькоў і інш. ; Прадм.А.Адамовіча. - Мн. : Беларусь, 1966.
  Т.1. / Уклад.:С.Александровіч,Я.Скрыган. - 1966. - 475с.
  БА94958*АРХ257*АР277171*1Н//172861(039)*БА95024

 9. Анталогія беларускай паэзіі : У 3 т. / Рэд.калегія:П.Броўка і інш. ; Прадм.:К.Крапіва,В.Барысенка. - Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.маст.літ., 1961.
  Т.1. : Т.1. / Уклад.:С.Александровіч,Ю.Пшыркоў. - 635с. - Змест:Г.Скарына,С.Полацкі,Энеіда навыварат,Тарас на Парнасе,П.Багрым,Я.Чарот,У.Сыракомля,В.Дунін-Марцінкевіч,К.Каліноўскі,Ф.Багушэвіч,Ф.Тапчэўскі,А.Гурыновіч,Я.Лучына,А.Абуховіч,К.Каганец,Цётка,Я.Купала.
  БА72021*АР150578*АР150579*1Н//221544(039)*БА72437

 10. Антология на беларуската поезия / [съставител и уводна студия: Румяна Евтимова] ; [превод: Андрей Германов [і інш.]. - София : Панорама, 2000. - 703 с. : іл. ; 22 см.
  1Н//106617(039)*1БА216788*1БА216789

 11. Асоба і творчасць Францішка Багушэвіча ў прасторы і часе : зборнік навуковых артыкулаў да 170-годдзя з дня нараджэння Ф. Багушэвіча / Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А. С. Пушкіна, Кафедра беларускага мовазнаўства ; [рэдакалегія: М. І. Новік (галоўны рэдактар), С. А. Каралевіч, С. А. Варонік]. - Брэст : Альтернатива, 2010. - 219, [1] c. : іл. ; 20 см.
  1Н//238152(039)

 12. Ашмяншчына: гісторыя і сучаснасць : Матэрыялы навук.-практ. краязн. канф., прысвеч. знакамiтым людзям, гiст.-архiт. помнiкам, гiст. падзеям i мясцiнам Ашмяншчыны ў XVI-XX стст., праведз. 15 кастр. 1993 г. / Навук. рэд. і склад. І.П.Крэнь. - Гродна ; Ашмяны, 1995. - 114, [22] с.
  1БА58151*1БА58152*1БА58153*1БА58154*1БА69212

 13. Багушэвіч, Францішак (пісьменнік; 1840-1900). Dudka białaruskaja : [вершы] / Macieja Buraczka. - 72, [1] с. ; 19 см.
  Ксеракопія. Выхадныя даныя арыгінала: Kraków : drukawau swaim kosztam Wł. L. Anczyc i S-ka, 1891. - Тэкст на беларускай мове ў лацінскай графіцы. - Тэкст на адным баку ліста. ― У пераплёце.
  БА160560*БА219260

 14. Багушэвіч, Францішак (пісьменнік; 1840-1900). Dudka białaruskaja : [вершы] / Macieja Buraczka. - Факсімільнае выд. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1990. - 72, [1] с. : партр. ; 18 см.
  Выхадныя даныя арыгінала: Kraków : drukawau swaim kosztam Wł. L. Anczyc i S-ka, 1891. - Перад выпускнымі данымі аўтар: Мацей Бурачок (Багушэвіч Францішак Казіміравіч). - Тэкст на беларускай мове ў лацінскай графіцы.
  БА235461*БА234052*БА234053

 15. Багушэвіч, Францішак (пісьменнік; 1840-1900). Dudka biełaruskaja / Macieja Buračka (F. Bahušewiča). - Wyd. 4-е. - Pieciarburh : Zahlanie sonce i ŭ naše wakonce, 1914 (Drukarnia K. Piantkoŭskaho). - 63, [1] с. ; 20 см.
  БА68*БА1756*БА69*1БА68752

 16. Багушэвіч, Францішак (пісьменнік; 1840-1900). Dudka biełaruskaja / Macieja Buračka (F. Bohušewiča). - Wyd. 5-е. - Wilnia : Wydawiectwo W. Łastoŭskaho, 1918 (Drukarnia "Znič"). - 56 с. ; 21 см. - (Biełaruskaja knižnia ; № 3).
  БА38457

 17. Багушэвіч, Францішак (пісьменнік; 1840-1900). Dudka biełaruskaja / Macieja Buračka (Prancіša Bahuševičа). - Vyd. 6-е, pieradrukavanaje z krakaŭskaha 2-ha vyd. 1896 h. - Vilnia : Bieł. druk. jim. Fr. Skaryny, 1927. - 47, [1] с. : партр. ; 22 см.
  БА251712

 18. Багушэвіч, Францішак (пісьменнік; 1840-1900). Dudka Biełaruskaja i Smyk Biełaruski : z krytyčnym narysam Ad. Stankiewiča ab žyćci i tworčaści Fr. Bahušewiča, u tryccatyja ŭhodki jahonaj śmierci / Franciš Bahušewič (Maciej Buračok ― Symon Reŭka z pad Barysawa). - Wilnia : Wydańnie Biełaruskaha Instytuty Haspadarki i Kultury, 1930. - 49, 53, 31 с. : партр. ; 22 см.
  БА27046

 19. Багушэвіч, Францішак (пісьменнік; 1840-1900). Smyk biełaruski / Symona Reŭki s pad Barysawa (F. Bohušewiča). - Wyd. 4-е. - Wilnia : Wydawiectwo W. Łastoŭskaho, 1918 (Drukarnia "Znič"). - 29, [1] с. ; 22 см. - (Biełaruskaja knižnia ; № 2).
  БА144*БА26941*БА26942*1БА206442

 20. Багушэвіч, Францішак (пісьменнік; 1840-1900). Tralalonaczka / [Францішак Багушэвіч]. - [Рэпрынтнае выд.]. - Мінск : Адраджэнне, 1992. - 11 с. ; 19 см.
  БА253488*БА176582*096/19502*БА253489*БА253490*1БА575

 21. Багушэвіч, Францішак (пісьменнік; 1840-1900). Вершы / Францішак Багушэвіч ; [рэдкалегія: Р. Барадулін і інш. ; прадмова, с. 5―12, В. Чарняўскай]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1976. - 142, [1] с., [1] л. іл. ; 15 см. - (Бібліятэка беларускай паэзіі).
  1Н//418109(025)*АР420792*1Н//236069(039)*БА147201*БА147565

 22. Багушэвіч, Францішак (пісьменнік; 1840-1900). Вибрані твори / Пер.з білорус.за ред.П.Тичины. - Киів : Держ.вид-во худож.літ., 1950. - 114с.,1 партр.
  БА31325*БА55551

 23. Багушэвіч, Францішак (пісьменнік; 1840-1900). Выбраныя творы / Уступ.арт.Я.Шарахоўскага. - Мн. : Белдзяржвыд, 1952. - 134с. ; 20см.
  БА35406*БА35439*БА35440

 24. Багушэвіч, Францішак (пісьменнік; 1840-1900). Выбраныя творы / Ф.К.Багушэвіч ; Уступ. арт. М.Ларчанка. - Мн. : Дзярж. выд-ва пры СНК БССР. Рэд. дзяцячай літ., 1940. - 102, [1] с. - (Школьная бібліятэка).
  БА9320*БА9321*БА50877

 25. Багушэвіч, Францішак (пісьменнік; 1840-1900). Выбраныя творы / Ф.К.Багушэвіч. - Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1946. - 83, [1] с.
  БА10451*БА10452*БА10453

 26. Багушэвіч, Францішак (пісьменнік; 1840-1900). Выбраныя творы. - Мн., 1952. - 134с.
  1БА51676*1БА117001

 27. Багушэвіч, Францішак (пісьменнік; 1840-1900). Дудка беларуская / Францішак Багушэвіч. - Перадрук кірыліцай з 5-га выд. (лацінкай) з партрэтам пісьменніка і ўступам Я. В. - Коўна : Асвета, 1922. - 73 с. : партр. ; 15 см.
  БА210348*БА208479

 28. Багушэвіч, Францішак (пісьменнік; 1840-1900). Дудка беларуская : [зборнік вершаў] / Францішак Багушэвіч ; [прадмова Я. Янушкевіча]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2009. - 148, [2] с. ; 20 см.
  1Н//467102(025)*1Н//185784(039)*1Н//185785(039)*1Н//186483(039)

 29. Багушэвіч, Францішак (пісьменнік; 1840-1900). Дудка беларуская ; Смык беларускі / Францішак Багушэвіч ; [уступны артыкул М. Гарэцкага ]. - Менск [Мінск] : Беларускае кааперацыйна-выдавецкае таварыства "Адраджэнне", 1922. - 92 c. ; 22 см.
  1БА1560

 30. Багушэвіч, Францішак (пісьменнік; 1840-1900). Каму дудка паслушна : вершы : [для малодшага школьнага ўзросту] / Францішак Багушэвіч ; [укладальнік У. Содаль ; мастак А. Лось]. - Мінск : Юнацтва, 1990. - 26, [5] с. : каляр. іл. ; 22 см. - (Залаты ключык).
  БА238606*БА239360*БА239361*

 31. Багушэвіч, Францішак (пісьменнік; 1840-1900). Смык беларускі / Сымона Рэўкі з-пад Барысава (Ф. Багушэвіча). - Перадрук з 4-га выд. - Коўна : Друкарня А. Бака, 1922. - 30, [1] с. ; 23 см.
  БА49688*БА61596*БА81522*БА179724

 32. Багушэвіч, Францішак (пісьменнік; 1840-1900). Смык беларускі : Выд. ў трыццатыя ўгодкі смерці Фр.Багушэвіча : Папраўл. і з аб'ясненнем незразумелых слоў / Francis Bahusewic (Symon Reuka z pad Barysawa). - Вільня : Выд-ва Бел. ін-ту гасп. і культуры, 1930. - 31, [1] с.
  1БА202064

 33. Багушэвіч, Францішак (пісьменнік; 1840-1900). Творы / Прадм.,падрыхт.тэкстаў і камент.С.Александровіча. - Мн. : Беларусь, 1967. - 228с.,1л.партр. ; 21см.
  АР290775*1Н//191206(039)*БА99696*БА99957

 34. Багушэвіч, Францішак (пісьменнік; 1840-1900). Творы / Францішак Багушэвіч ; [укладанне, прадмова Я. Янушкевіча ; каментарыі У. Cодаля, Я. Янушкевiча ; мастак Г. Хiнка-Янушкевiч]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1991. - 308, [1] с., [9] л. iл., партр., факсім. : табл. ; 21 см.
  АР552041*1Н//468534(025)*БА242201*БА242729*БА242730

 35. Багушэвіч, Францішак (пісьменнік; 1840-1900). Творы : [вершы] / Францішак Багушэвіч ; [прадмова Я. Янушкевіча]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2009. - 148, [2] с. ; 20 см.
  1Н//210772(048)*1Н//210774(021)*1Н//210773(025)*1Н//197357(039)*1Н//197358(039)*1Н//210771(039)*1Н//350177(039)*

 36. Багушэвіч, Францішак (пісьменнік; 1840-1900). Творы : [Паэзія. Апавяданні. Публіцыстыка : Для сярэд. і ст. шк. узросту / Францішак Багушэвіч ; [Уклад. з тэкстал. падрыхт. і прадм. Я.Янушкевіча ; Камент. У.Содаля, Я.Янушкевіча ; Маст. Л.А.Стрыжак. - Мн. : Выд. дзярж. прадпрыемства "Маст. літ.", 1998. - 205, [1] с.
  1БА156811*1БА156812*1БА158816*1БА158817*1БА158818*1АР158819*1АР158820*1АР158821*1АР158819(Ч.1)*1АР158820(БЕЛ)*1АР158821(АБ)

 37. Багушэвіч, Францішак (пісьменнік; 1840-1900). Творы : [Паэзія. Апавяданні. Публіцыстыка : Для сярэд. і ст. шк. узросту / Францішак Багушэвіч ; [Уклад. з тэкстал. падрыхт. і прадм. Я.Янушкевіча ; Камент. У.Содаля, Я.Янушкевіча]. - 2-е выд. - Мн. : Выд. рэсп. унітар. прадпрыемства "Маст. літ.", 2001. - 205, [1] с. ; 21 см.
  1БА235199*1БА235200

 38. Барысенка, Васіль Васілевіч (доктар філалагічных навук; 1904-1984). Францішак Багушэвіч і праблема рэалізма ў беларускай літаратуры 19 ст. / АН БССР, Ін-т літ. і маст. - Мн. : Выд-ва АН БССР, 1957. - 365 с.
  АР43983*АР43984*БА49488*БА50136*БА50137

 39. Беларуская дакастрычніцкая паэзія : Зборнік / Рэд.П.У.Броўка ; АН БССР.Ін-т літаратуры імя Я.Купалы. - Мн. : Навука і тэхніка, 1967. - 566с. ; 20см.
  АР277866*АР278749*БА95763*БА95997

 40. Беларуская дакастрычніцкая проза : Зборнік / Рэд П.У.Броўка ; АН БССР.Ін-т літаратуры імя Я.Купалы. - Мн. : Наука и техника, 1965. - 428с. ; 20см.
  АР251176*АР475662*1Н//101855(039)*БА90311*БА90541

 41. Беларуская літаратура XIX ― пачатку XX стагоддзя : зборнік тэкстаў / [складальнік і аўтар уступнага артыкула У. М. Казбярук]. - Мінск : Народная асвета, 1977. - 190, [1] с. ; 20 см. - (Школьная бібліятэка : ШБ).
  БА154156*АРХ4241/77*1Н//268489(039)*БА154451

 42. Беларуская літаратура XVI-XX стст. : працы кафедры беларускай філалогіі [Беластоцкага універсітэта] / пад рэдакцыяй Галіны Тварановіч. - Беласток : Uniwersytet w Białymstoku, 2010. - 250 с. ; 21 см.
  1Н//227737(039)*1Н//350751(039)

 43. Беларуская літаратурная спадчына : анталогія : у 2 кн. - Мінск : Беларуская навука, 2011. ― 25 см.
  Кн. 1 / [укладальнікі: С. А. Курбанава і інш.]. - 1028, [1] с. : іл., факсім. - Змест: раздзелы: Вусная народная творчасць ; Літаратура Сярэднявечча ; Літаратура Адраджэння ; Літаратура Барока і Асветніцтва ; Літаратура XIX стагоддзя ; Літаратура XX стагоддзя. Пачынальнікі сучаснай беларускай літаратуры ; Залатая пяцёрка. - 2000 экз. - ISBN 978-985-08-1279-7.
  1Н//309569(048)*1Н//309570(021)*1Н//300674(039)*1Н//300675(039)*1Н//309568(039)*

 44. Беларускія байкі : [зборнік / склаў В. А. Зуб ; прадмова Я. Казекі, с. 3―12 ; мастак С. А. Волкаў]. - Мінск : Народная асвета, 1972. - 141, [1] с. : іл. ; 17 см.
  БА121689*1Н//216525(039)*БА122101

 45. Беларускія пісьменнікі (1917-1990) : Даведнік / Склад.А.К.Гардзіцкі. - Мн. : Маст.літ., 1994. - 653 с.
  1АР475153(Ч.1)*1АР37297(Ч.1)*1АР38155(БЕЛ)*1АР38203(БЕЛ)*1АР38204(ИСК)*1АР38156(СИО)*1АР63269(АБ)*1АР37294(Н/Б)*1Н//456872(036)*1АР37295(КМП)*1БА37291*1БА37292*1БА37293*1БА37522*1БА37523*1АР37296(РДК)*1АР405648(ДИР)

 46. Богушевич, Франтишек (писатель; 1840-1900). Стихи : Пер. с белорус. / [Сост. и авт. предисл. С. Василенок]. - Москва : Худож. лит., 1965. - 167 с.; 1 л. портр. ; 13 см.
  АН482827*АР244404*АУ228744*БА89550*БА89551

 47. Булгакаў, Валер (публіцыст; кандыдат філасофскіх навук). Гісторыя беларускага нацыяналізму / Валер Булгакаў. - Вільня [Вільнюс] : Інстытут беларусістыкі, 2006. - 326 с. ; 20 см.
  1Н//430565(039)*1Н//467402(039)

 48. Булгаков, Валер (публицист; кандидат философских наук). История белорусского национализма / Валер Булгаков. - Вильнюс : Институт белорусистики, 2006. - 331 с. ; 20 см.
  1БА512160*1БА512161*1БА512162

 49. Булыка, Аляксандр Мікалаевіч. Красамоўства ў Беларусі : Хрэстаматыя для філал. спецыяльнасцей ВНУ / А.М.Булыка, Л.М.Мінакова, А.А.Станкевіч. - Мн. : Універсітэцкае, 2002. - 178, [3] с. ; 20 см.
  1БА276958*1БА276959*1БА295780*1БА295781*1АР295782(АБ)*1АР295783(РДК)*1Н//15438(025)*1Н//12638(021)

 50. Вълчев, Найден Станев (пісьменнік; нар. 1927). Беларуската моя тетрадка : избрани преводи [от белоруски] / Найден Вълчев ; [рэдактар Ніл Гілевіч]. - Мінск : Беллітфонд, 2000. - 279 с. ; 20 см.
  1БА210822*1БА210823

 51. Выбраныя творы XIX і пачатку XX стагоддзяў. - Мн. : Нар. асвета, 1966. - 120 с. - (Школьная бібліятэка).
  1Н//173061(039)*БА92769*БА93021

 52. Вытокі : творы беларускіх пісьменнікаў XIX стагоддзя : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту / укладальнік і аўтар прадмовы У. М. Казбярук ; мастак М. С. Басалыга]. - Мінск : Юнацтва, 1988. - 285, [1] с. : іл., партр. ; 21 см. - (Школьная бібліятэка).
  1Н//475254(025)*БА224260*БА226759*БА226760*

 53. Вяснянка : Апавяданні, вершы, казкі : [Зборнік : Для мал. шк. узросту / Уклад. М.М.Зарэмба. - Мн. : Юнацтва, 1999. - 382, [1] с.
  1БА182205*1БА182206*1АР214851(АБ)*

 54. Вяснянка : вершы, апавяданні, казкі беларускіх пісьменнікаў : [для малодшага школьнага ўзросту / рэдакцыйны савет: У. Ліпскі (укладальнік) і інш. ; прадмова М. Танка ; мастак Г. Р. Малышаў]. - Мінск : Юнацтва, 1983. - 655 с. : каляр. іл. ; 22 см. - (Бібліятэка дзіцячай літаратуры народаў СССР).
  1Н//303678(039)*1Н//21525(039)*БА185572*БА186159*

 55. Вяснянка : вершы, апавяданні, казкі беларускіх пісьменнікаў : [для малодшага школьнага ўзросту / рэдакцыйны савет: У. Ліпскі (укладальнік) і інш. ; прадмова М. Танка ; мастакі: М. Селяшчук і інш.]. - Мінск : Юнацтва, 1991. - 495 с., [8] л. каляр. іл. : іл. ; 23 см. - (Бібліятэка дзіцячай літаратуры народаў СССР).
  1Н//472507(025)*БА242492*БА242749*БА242750

 56. Гісторыя беларускай літаратуры XI―XIX стагоддзяў : у 2 т. / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут літаратуры імя Я. Купалы ; [рэдкалегія: У. В. Гніламёдаў і інш.]. - 2-е выд. - Мінск : Беларуская навука, 2007―2010. ― 22 см.
  Т. 2 : Новая літаратура : другая палова XVIII―XIX стагоддзе / [навуковыя рэдактары тома: У. І. Мархель, В. А. Чамярыцкі]. - 2010. - 581, [1] с. - Бібліяграфія: с. 570―582 (377 назв.), бібліяграфія ў падрадковых заўвагах. ― Паказальнік імёнаў: с. 558―569. - 1500 экз. - ISBN 978-985-08-1167-7.
  1Н//263483(025)*1Н//263484(031)*1Н//247997(039)*1Н//247998(039)*1Н//263482(039)*

 57. Дзе Мядзелка песні пяе… : Пастаўшчына літаратурная : проза, паэзія, публіцыстыка / укладальнік І.М.Пракаповіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2006. - 269, [1] с., [8] л. каляр. іл., 269, [1] с., [8] л. каляр. iл. ; 25 см. - (Беларусь літаратурная : БЛ).
  1БА497450*1БА497451*1БА510264*1АР510265(Ч.1)*1АР510266(БЕЛ)*1АР510267(АБ)

 58. Ершов-Мазуров, Евгений Васильевич. Мировоззрение Ф. К. Богушевича : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук / Е. В. Ершов-Мазуров ; Министерство культуры СССР, Белорусский государственный университет им. В. И. Ленина, Кафедра истории философии. - Минск, 1953. - 15, [1] с.
  БА38549*БА45104

 59. Заняпад і адраджэнне : Бел. лiт. XIX ст. / Уклад., прадм. і заўв. У.Казберука. - Мн. : Выд. рэсп. унітар. прадпрыемства "Маст. літ.", 2001. - 605, [1] c. ; 21 см.
  1БА256550*1БА256551*1БА278533*1АР278534(Ч.1)*1АР278535(БЕЛ)*1АР278536(АБ)

 60. Зарькова, Галина Леонидовна. Изучение эсетики Ф.Богушевича : Метод. разработка / Мин. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. - Мн., 1986. - 20с.
  БА238765

 61. Из тьмы веков светлеющие лики : Сборник / Сост.Ю.Я.Гуртовенко,Т.И.Улевич ; Худож.М.С.Басалыга. - Мн. : Беларусь, 1994. - 192 с.
  1БА36756К*1БА36757К*1БА37336К*1АР37337(РДК)*1АР37338(Ч.1)*1БА40455К*1АР423102(АБ)

 62. История национальных литератур. Перечитывая и переосмысливая / Отв. ред. К.К.Султанов. - М. : Специализир. изд.-торг. предприятие "Наследие", 1995.
  Вып. 1 : Вып. 1 : По материалам науч. конф. - 199 с. - (Библиотека Института мировой литературы им. А.М.Горького Российской академи наук. Литература народов России и стран ближнего зарубежья). - Библиогр. в примеч. в конце ст. - 1000 экз.
  1ОК92989*1ОК96265*1БА108301

 63. Кісялёў, Генадзь (доктар філалагічных навук; кандыдат гістарычных навук; 1931-2008). Сейбіты вечнага: артыкулы пра беларускіх пісьменнікаў і дзеячаў рэвалюцыйнага руху 1863 года ; Скарынаўская сімволіка: вытокі, традыцыі, інтэрпрэтацыі / Генадзь Кісялёў ; [навуковы рэдактар В. А. Чамярыцкі ; аўтар прадмовы А. Мальдзіс]. - Мінск : Медысонт, 2009. - 542, [1] с. : партр. ; 20 см.
  1Н//226101(021)*1Н//226103(032)*1Н//209449(039)*1Н//209450(039)*1Н//226100(039)*1Н//226102(054)*

 64. Кісялёў, Генадзь (доктар філалагічных навук; кандыдат гістарычных навук; 1931-2008). З думай пра Беларусь : даследаванні і знаходкі з гісторыі беларускай літаратуры і рэвалюцыйнага руху другой паловы XIX стагоддзя / Генадзь Кісялёў ; [рэдактар Л. Арабей]. - Мінск : Беларусь, 1966. - 316, [2] с. ; 17 см.
  1Н//417018(039)*БА91815*БА91958

 65. Кісялёў, Генадзь Васільевіч. Радаводнае дрэва : Каліноўскі - эпоха - наступнікі / Генадзь Кісялеў. - Мн. : Маст.літ., 1994. - 303 с.,12 л.iл.
  1БА45313*1БА45314*1БА45407*1БА45408*1БА45409*1АР45410(Ч.1)*1АР45411(Ч.1)*1АР288212(АБ)

 66. Кісялеў, Генадзь Васільевіч. Сейбіты вечнага : артыкулы пра беларускіх пісьменнікаў і дзеячоў рэвалюцыйнага руху 1863 г. / Генадзь Кісялеў. - Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, Рэдакцыя мастацкай літаратуры, 1963. - 301, [2] с. ; 16 см.
  АР192097*1Н//158010(039)*БА78945*БА79024

 67. Колькі ў небе зор… : Смаргоншчына літаратурная : паэзія, проза, публіцыстыка / [укладанне М. Казлоўскага пры ўдзеле Г. Пашкова ; уступныя артыкулы: М. Гой, М. Клуйша]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2009. - 398, [1] с., [8] л. каляр. іл. : іл., партр. ; 25 см. - (Беларусь літаратурная : БЛ).
  1Н//465745(021)*1Н//183899(039)*1Н//183901(039)

 68. Лапцік, Вячаслаў Віктаравіч (пісьменнік; нар. 1952). Пасля буры (Мяжа) : да 150-годдзя Францішка Багушэвіча : аднаактовая п'еса / Вячаслаў Лапцік ; галоўны рэдактар Ніна Загорская ; Міністэрства культуры БССР, Рэпертуарна-рэдакцыйная калегія ўпраўлення культасветустаноў. - Мінск : [б. в.], 1987. - [2], 29 л. ; 29 см.
  БА236596К*БА236597К

 69. Лушчыцкі, Іван Мікалаевіч (доктар філасофскіх навук; 1907-1973). Нарысы па гiсторыi грамадска-палiтычнай i фiласофскай думкi ў Беларусi ў другой палавiне X|X веку / І.Н.Лушчыцкі ; Бел. дзярж. ун-т імя В.І.Леніна. - Мн. : Выд-ва Белдзяржуніверсітэта імя В.І.Леніна, 1958. - 364, [3] с.
  БА54095*БА56592*БА56593*БА77423

 70. Майхрович, Альфред Степанович (1937-2004). Белорусские революционные демократы : Важнейшие аспекты мировоззрения / А.С.Майхрович ; Ред.: Н.С.Купчин, В.М.Конон ; Акад. наук Бел. ССР, Ин-т философии и права. - Мн. : Наука и техника, 1977. - 205, [2] с.
  АР434048*АР434049*АН988926*АУ549227*БА152467*БА152970

 71. Майхрович, Степан Казимирович (литературовед; 1908-1981). Жизнь и творчество Ф. Богушевича / С. К. Майхрович ; [перевод с белорусского И. Климашевской]. - Минск : Издательство Академии наук БССР, 1961. - 297, [1] с. : портр. ; 20 см.
  АР149034*АР149029*АР149031*АР149033*АУ95840*1Н//151031(039)*БА71973*БА72404

 72. Марціновіч, Алесь (нар. 1946). Элегіі забытых дарог : Гіст. нарысы, эсэ / Алесь Марціновіч. - Мінск : Полымя, 2001. - 541, [1] с. ; 21 см.
  1БА223922*1БА223923*1БА235322*1АР235323(БЕЛ)*1АР235324(АБ)*1АР235325(РДК)*1АР407074(АБ)

 73. Мелодіі білоруськоі жалійки = Мелодыі беларускай жалейкі : Паэзіі : [Збірнік / Упоряд. та пер. з білорус. В.Гуцаленка ; Передм. Б.Степанюка]. - Киів : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин Украіни, 1998. - 269, [1] с. ; 14 см. - (Джерела духовності).
  1БА273418

 74. Мова - літаратура - культура : Матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф., 27-28 верас. : Да 120-годдзя з дня нараджэння Я.Купалы і Я.Коласа : [У 2 т. / Рэдкал.: З.І.Бадзевіч і інш. - Мн. : БДУ, 2002.
  1БА301048*1БА301049*1БА301050

 75. Музеі Беларусі = Музеи Беларуси / [рэдакцыйны савет: Г. П. Пашкоў, Л. В. Календа, М. Г. Нікіцін]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2008. - 559 с. : іл. ; 25 см.
  1Н//147923(021)*1Н//147926(022)*1Н//147931(024)*1Н//147922(025)*1Н//147935(031)*1Н//147933(032)*1Н//147919(036)*1Н//132304(039)*1Н//132305(039)*1Н//147918(039)*1Н//147928(054)**1Н//147930(061)

 76. Мяснікоў, Анатоль Фёдаравіч (кандыдат гістарычных навук; нар. 1950). Сто асоб беларускай гісторыі : гістарычныя партрэты / Анатоль Мяснікоў. - 2-е выд., дапрацаванае. - Мінск : Литература и Искусство, 2009. - 342, [1] с. : партр. ; 22 см.
  1Н//165056(048)*1Н//165058(021)*1Н//165057(025)*1Н//165059(031)*1Н//155949(039)*1Н//155950(039)*1Н//165055(039)

 77. Навуменка, Іван Якаўлевіч. Пісьменнікі-дэмакраты. - Мн. : Нар.асвета, 1967. - 116с.
  БА95663*1Н//172844(039)*БА95926

 78. Новыя кнігі : па старонках беларускага друку : штомесячны бібліяграфічны бюлетэнь / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. - 1996―. - Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 1996―.
  3ОК1539

 79. Пачынальнікі : З гiст.-лiт. матэрыялаў XIX ст. : Зборнiк / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т літ. імя Я.Купалы ; Уклад. Г.В.Кісялёў. - 2-е выд. - Мн. : Беларус. навука, 2003. - 548, [1] с. ; 22 см.
  1БА333015*1БА333016*1БА340179*1АР340180(АБ)*1АР340181(БЕЛ)*1АР340182(Ч.1)*1Н//475368(039)

 80. Песні : [зборнік вершаў]. - [Б. м.] : Синодальная типография, 1904. - 48 с. ; 16 см.
  БА61592

 81. Польска-беларускія моўныя літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі : [зборнік] = Polskо-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. - 1999―. ― 24 см.
  [Кн.] 8 : Матэрыялы XIII Мiжнароднай навуковай канферэнцыi "Шлях да ўзаемнасцi", Беласток, 15―16.VII.2005 / пад рэдакцыяй Міхала Кандрацюка, Базыля Сегеня. - Беласток : Выдавецтва Універсітэту ў Беластоку, 2006. - 443 с. : іл., карты.
  1Н//42522(039)*1Н//391323(039)*1Н//27986(039)*1Н//27987(03)

 82. Праблемы сучаснай беларусікі : Матэрыялы навук. канф., прысвеч. 75-годдзю У.А.Калесніка, [20 верас. 1997 г., Брэст] / Рэдкал.: А.А.Майсейчык (гал. рэд.) і інш. - Брэст : БрДУ, 1999. - 121 с.
  1БА167288*1БА167289*1БА172287

 83. Рассказы о наших земляках : [сборник]. - Молодечно : газета "Красное знамя", 1959. - 171, [3] с. : ил., портр. ; 21 см.
  БА58698*АН368273*БА59130

 84. Роднай старонцы : зборнік твораў канца XVIII - пачатку XX ст. : [для старэйшага школьнага ўзросту / укладальнік Т. Ф. Рослік]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2012. - 271 с. ; 22 см. - (Школьная бібліятэка).
  1Н//387527(025)*1Н//372639(039)*1Н//372640(039)

 85. Руска-беларускае літаратурнае ўзаемадзеянне: гісторыя, сучасны стан, перспектывы : Матэрыялы міжнар. навук. канф., 18-19 снеж. 2003 г. : У 2 ч. / Пад агул. рэд. М.І.Мішчанчука. - Брэст : Выд-ва БрДУ, 2004.
  Ч. 1. - 250 с. - Бібліягр. ў канцы арт. і ў падрадк. заўв.
  1БА345387*1БА345388*1БА348730*1БА348731

 86. Славутыя імёны Бацькаўшчыны : [Зборнік / Уклад. У.Гілепа і інш. ; Рэдкал: А.П.Грыцкевіч (гал. рэд.) і інш.]. - Мн. : Бел. фонд культуры, 2000.
  Вып. 1 : Вып. 1. - 382, [1] с.
  1БА210711*1БА210712*1БА216401*1БА216402*1АР216403(БЕЛ)*1АР216404(АБ)*1АР216405(Н/Б)*1АР216406(РДК)*1АР216407(ИСК)*1АР216408(СИО)*1Н//7172(048)

 87. Содаль, Уладзімір Ільіч (1937- ). Блаславёныя Кушляны : з нагоды 170-х угодкаў Францішка Багушэвіча / Уладзімір Содаль. - Мінск : Кнігазбор, 2009. - 143 с., [4] л. фат. ; 20 см.
  1Н//207795(021)*1Н//239598(032)*1Н//204216(039)*1Н//204217(039)*1Н//239597(039)*

 88. Содаль, Уладзімір Ільіч (1937- ). Людзьмі звацца / Уладзімір Содаль. - Мінск : Редакция газеты "Голас Радзімы", 1977. - 69, [2] с. ; 14 см. - (Бібліятэчка газеты "Голас Радзімы").
  БА153253*1Н//268789(039)*БА154468

 89. Содаль, Уладзімір Ільіч (1937- ). Свіранскія крэскі : Аб Ф.Багушэвічы / Уладзімір Содаль. - Мн. : Полымя, 1995. - 96 с.
  1БА62286*1БА62287*1БА62288*1БА65154*1БА65155

 90. Содаль, Уладзімір Ільіч (1937- ). Святы той куточак фальварак Свіраны : Свіранскі народны мемарыял / Уладзімір Содаль. - Мінск : Беларускі кнігазбор, 2005. - 38 с., [4] л. iл. ; 21 см.
  1БА397526*1БА397527*1БА402787*1БА402788

 91. Содаль, Уладзімір Ільіч (1937- ). Сцежкамі Мацея Бурачка : Пошукі,замалёўкі,нарысы. - Мн. : Мастац.літ., 1991. - 197с.
  БА241923*АР552056*БА242823*БА242824

 92. Содаль, Уладзімір Ільіч (1937- ). Умей слухаць : Кушлян. дыяменты - жартоўкі, анекдоткі, нар. аповеды, досціпы / Уладзімір Содаль. - Мн. : Беларус. кнігазбор, 2003. - 83 с. ; 20 см.
  1БА312877*1БА312880*1БА351837*

 93. Содаль, Уладзімір Ільіч. Жупранская старонка. - Мн. : Полымя, 1992. - 63с.
  БА250255*АР555396*БА250256*БА252026

 94. Содаль, Уладзімір Ільіч. Кушлянскі кут / Рэц.А.А.Лойка. - Мн. : Полымя, 1990. - 63с.,1л.партр.
  БА231822*БА234209

 95. Стральцоў, Міхась Лявонавіч. Жыццё ў слове : Літ.-крыт.арт. - Мн. : Беларусь, 1965. - 192с.
  БА89273*1Н//157028(039)*БА89548

 96. Тарасюк, Любоў Канстанцінаўна (нар. 1953). Апалогія красы : Кн. пра беларус. паэзію / Люба Тарасюк. - Мн. : Права і эканоміка, 2003. - 140 с. ; 20 см.
  1БА339301*1БА339302*1БА343856*1БА343857*1Н//227652(021)

 97. Творчество М.Ю.Лермонтова и литературный процесс XIX-XX столетий : материалы международной научной конференции, 26-27 ноября 2004 г. / под общей редакцией М.П.Жигаловой. - Брест : Академия, 2005. - 227 с. ; 20 см.
  1БА398595*1БА398596

 98. Францішак Бенядзікт Багушэвіч : Жыццё і творчасць : Альбом / Склад.: У.Содаль, Е.Мацюш ; Маст. М.Купава. - Мн. : Нар. асвета, 1986. - 103 с.
  1БА193234К*1БА201472К*1БА266499К*АР520748

 99. Францішак Казіміравіч Багушэвіч (1840―1900) : да 150-годдзя з дня нараджэння : бібліяграфічны рэкамендацыйны спіс літаратуры ў дапамогу краязнаўцам / Гродзенскае абласное аддзяленне беларускага фонду культуры, Гродзенская абласная бібліятэка імя Я. Ф. Карскага ; [складальнікі: А. П. Госцеў, Г. М. Рыгілевіч ; адказны рэдактар Н. В. Тарэлкіна]. - Гродна : [б. в.], 1990. - 21, [2] с., уключаючы вокладку : партр., факсім. ; 21 см.
  БА237626*БА238344*БА238345

 100. Хомченко, Василь (писатель; 1919-1992). При опознании ― задержать : повести : авторизованный перевод с белорусского / Василь Хомченко. - Минск : Мастацкая літаратура, 1989. - 446, [2] с. ; 21 см.
  1Н//368570(025)*323159*БА229492*БА228860*БА228861*

 101. Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : зборнік навуковых артыкулаў / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы", Інстытут гісторыі НАН Беларусі ; [рэдкалегія: С. В. Марозава, Э. С. Ярмусік, С. У. Сілава]. - Гродна : ГрДУ, 2008. - 503 с. : іл., табл. ; 20 см.
  1Н//135122(039)*1Н//135121(039)

 102. Цвірка, Кастусь (пісьменнік; кандыдат гістарычных навук; нар. 1934). Камяні тых сядзібаў : Нарысы падарожжаў па літ. мясцінах Беларусі / Кастусь Цвірка ; [Маст. Т.Царова]. - Мн. : Маст. літ., 2004. - 298, [2] с., [8] л. iл. ; 22 см. - (Шляхi паэтаў XIX стагоддзя).
  1БА379653*1БА379654*1БА388972*1АР388973(БЕЛ)*1АР388976(Ч.1)*1АР388977(АБ)*1Н//205714(048)

 103. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : У 6 т. / Беларус.Энцыкл. ; Рэдкал.:М.В.Біч і інш. ; Прадм.М.Ткачова ; Маст.Э.Э.Жакевіч. - Мн. : БелЭн, 1993―2003.
  Т.1 : А-Беліца. - 495 с.
  1БА31637К*1БА31638К*1БА31639К*1АР31640(БЕЛ)*1АР31641(БЕЛ)*1АР31642(ИСК)*1АР31643(Ч.1)*1АР31644(СИО)*1АР31645(Н/Б)*1АР31646(РДК)*1АР31647(Ч.1)*1АР31648(Ч.1)*1БА31927К*1БА31928К*1АР71170(ОБР)*1АР94826(ИНФ)*1АР96559(Ч.2)*1Н//21097(054)*1Н//97352К(025)*1Н//455711К(036)*1Н//455507К(061)*1Н//271538К(061)

 104. Янушкевіч, Язэп Язэпавіч (кандыдат філалагічных навук, літаратуразнаўства; род. 1959). За архіўным парогам : Бел. лiт. XIX-XX ст. у святле арх. пошукаў / Язэп Янушкевіч. - Мн. : Выд. рэсп. унітар. прадпрыемства "Маст. літ.", 2002. - 380, [1] с., [8] л. iл. ; 21 см.
  1БА268106*1БА268107*1БА276941*1АР276942(РДК)*1АР276943(АБ)

 105. Яскевіч, Алесь (літаратуразнавец; нар. 1934). Выхад за круг : літаратуразнаўчыя артыкулы / Алесь Яскевіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1985. - 245, [2] с. ; 21 см.
  1Н//352117(039)*БА204122*БА204534


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка