Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних закладів
старонка1/21
Дата канвертавання30.04.2016
Памер2.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
міністерство охорони здоров’я україни

Івано-Франківський національний медичний

університет

Кафедра українознавствавасилевич с.в.
оСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
курс за вибором

навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних закладів

освіти ІІІ-IV рівнів акредитації
спеціальності: 7.12010001 - лікувальна справа; 7.12010005 - стоматологія

Івано-Франківськ

2012
УДК 338:336 (075.3)

ББК 65.5л723

В3
Василевич С. В. Основи економічної теорії (курс за вибором): Навчально-методичний по­сібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ – IV рівнів акредитації. – Івано-Франківськ, 2012. - 156 с.
Навчально-методичний посібник, який підготовлений кандидатом еко­­но­міч­них наук, доцентом кафедри українознавства Івано-Франків­сько­го національного медичного університету Василевич С.В., містить програму, основні теоретичні положення семінарських занять. Запропоновано також матеріал для самостійного вивчення економічної теорії, короткий етимо­ло­гічний словник економічних термінів, методичні вказівки до складання бізнес-плану та ділові і рольові ігри як ефективний метод навчання.

Видання призначене для студентів і викладачів вищих медичних закладів, які вивчають основи економічної теорії в контексті Болонського процесу


За загальною редакцією доктора філологічних наук, професора, акад. АН ВШ України В.А. Качкана

Рецензенти:

Л.Є. Сімків – канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу


Г.В. Васильченко – канд. екон. наук, доцент кафедри управління галузевим регіональним економічним розвитком Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Рекомендовано до друку:
Ухвала кафедри 29.06.2011 р. Протокол №10

Ухвала ЦМК Івано-Франківського національного медичного університету від 30.06.2011 р. Протокол №9.

Вступ
Навчально-методичний посібник розроблено на основі програми навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, затвердженої Першим заступником Міністра В.В.Лазори­шинцем 29.12.2009 р. та робочої навчальної програми з дисципліни «Економічна теорія» (елективний курс) для студентів І курсу медичного факультету затверджену першим проректором з науково-педагогічної роботи Львівського національного медичного університету ім. Д.Галиць­кого проф. Гжегоцьким М.Р. (Львів, 2011 р.).

Упродовж декількох років автором відпрацьовувалась методика еко­­номічної освіти студентів, пошуковувались шляхи формування сучас­ної господарсько-економічної культури як складової інтегральної якості, що визначає характер і результати господарської діяльності людей у будь-якій сфері. Відмовившись від абсолютизації будь-якої економічної теорії, ми намагаємось відкривати студентам все розмаїття та багато­гранність світової економічної думки у поєднанні з українською.

З метою формування у студентів аналітико-економічних умінь на се­мінарських заняттях використовуємо такі нові форми навчання: ді­лові та рольові ігри, моделювання підприємницьких ситуацій тощо. Адже гра – це ефективний метод навчання у найрізноманітніших аудиторіях. За допо­могою «конструювання» різних економічних ігор можна знайти відповідь на складні запитання економічного життя. Такі форми і методи дають мож­ливість розкрити думку, активізувати пошук власної відповіді на шляху пізнання економічних закономірностей.

Економічна наука може слугувати й засобом розвитку інтересів і здіб­ностей майбутніх працівників охорони здоров’я. Саме тому тематиці курсу надаємо професійного спрямування. На заняттях студенти вивчають та аналізують соціально-економічну суть медичних послуг та праці медич­­них працівників в умовах ринкової економіки, розглядають питання ролі охорони здоров’я у відтворенні головної продуктивної сили суспіль­ства, розвитку підприємництва в системі охорони здоров’я, суть та зна­чен­ня страхової медицини, аналізують структуру та інфраструктуру ме­дич­­ного ринку тощо.

Значну увагу в процесі вивчення економічної теорії приділяємо пи­танням медичної екології, впливу несприятливих екологічних чинників на здоров’я та генетичний фон населення України.

Посібник передбачає програму, теми семінарських занять, самостій­­ної роботи студентів, наукових рефератів, фіксованих виступів, повідом­лень, контрольних запитань, короткий етимологічний словник еконо­міч­них термінів, перелік літератури, методичні вказівки до складання бізнес-плану. Окрім того, посібник включає різноманітні форми і методи активі­за­ції вивчення економічної теорії.
 1. Навчальна програма з курсу

“Основи економічної теорії”

  1. Кінцеві цілі та завдання викладання навчальної

дисципліни
Кінцеві цілі навчальної дисципліни “Основи економічної теорії” фор­муються із цілей освітньої та професійної підготовки випускників вищого медичного навчального закладу та визначаються змістом тих системних теоретичних знань та практичних умінь і навичок, котрими повинен оволодіти лікар-спеціаліст. Знання, які студенти отримують із навчальної дисципліни “Основи економічної теорії”, є базовими для блоку дисциплін, що забезпечують гуманітарно-освітню підготовку (блок ГО).

Кінцеві цілі навчальної дисципліни сформульовано відповідно до освітньо-професійної програми (ОПП) й освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ):

ГО.037 Представляти суть і структуру господарського механізму та ринку як форми організації суспільного виробництва.

ГО.039 Розраховувати основні показники господарської діяльності закладів охорони здоров’я.

ГО.042 Трактувати економічні закони та вирізняти основні категорії.
Завданнями цієї дисципліни є:

- дати економічні знання, навчити аналізувати економічну ситуацію і приймати обгрунтовані рішення;

- розширювати у майбутніх фахівців медицини науковий економічний світогляд, який би забезпечив рівні для всіх фахівців із вищою освітою стартові можливості свідомих дій в економічному житті суспільства;

- формувати національне економічне мислення, вивчаючи наукові доробки представників української економічної думки та світової економічної науки;

- показати роль медицини в ринковій економіці України, значення збереження здоров’я людей для майбутнього української нації;

- розкрити суть економічних процесів в Україні, їх вплив на загальний стан розвитку нашого суспільства;

- формувати почуття господаря і творчого підходу до справи, високої відповідальності перед українським народом за свою діяльність.

Отже, всі перераховані завдання цієї програми повинні сприяти вихованню високого рівня національної господарсько-економічної культури майбутніх фахівців системи охорони здоров’я.
1.2. Бюджет годин / кредити

Семінарські заняття: 30 год.

Самостійна робота: 60 год.

Всього: 90/31.3. Структура модуля

С т р у к т у р а

навчальної дисципліни

«Основи економічної теорії»


Кількість годин, із них

Всього годин / кредити

Аудитор­них


СПРС

Інд.

робо­та


Вид

контро­люСЗ90/3

30

60

2
Змістовий модуль1. Загальні економічні категорії

Тема 1

Економічна теорія як наука: її значення для суспільства в цілому та в житті окремої людини.
4


Тема 2

Становлення та розвиток економічних вчень. Необхідність відродження та розвитку економічної науки в Україні.4Тема 3

Суспільне виробництво, його зміст, фактори та ефективність4Тема 4

Людина – основне джерело і критерій соціально-економічного прогресу4Тема 5

Товарна організація виробництва.

Суть та еволюція грошей


4


Змістовий модуль2 . Ринкова економіка. Охорона здоров’я в умовах ринку

Тема 6

Суть, основні елементи і механізми функціонування ринкової економіки
4


Тема 7

Особливості медичного ринку4Тема 8

Ціноутворення і ціни в умовах ринку. Ціноутворення в системі охорони здоров’я.
4


Тема 9

Аграрні відносини та їх специфіка в сучасних умовах4Змістовий модуль 3. Підприємство і підприємницька діяльність у системі охорони здоров’я. Основи менеджменту.

Тема 10

Економічні відносини власності4Тема 11

Підприємство, затрати і результати його діяльності.
2


Тема 12

Підприємництво. Основи маркетингу.
2

4Тема 13

Розвиток підприємницької діяльності у сфері медицини4Тема 14

Бізнес-план: суть та розробка10Тема 15

Управління економікою
2


Змістовий модуль 4. Основи фінансових відносин

Тема 16

Макроекономіка: обсяг національного виробництва. Відтворення та економічне зростання.
4


Тема 17

Фінанси, кредит і грошовий обіг. Фінансування системи охорони здоров’я в Україні
4


Тема 18

Доходи, їх розподіл. Заробітна плата: форми, системи та рівні.4Тема 19

Трудові відносини в системі охорони здоров’я4Тема 20

Безробіття як соціально-економічне явище. Проблеми соціального захисту.4Змістовий модуль 5. Світова економіка

Тема 21

Світове господарство. Місце України в світовій економіці.6


ЗалікВсього
30

60


  1. Тематичний план семінарських занять

№ тем

Тема

К-ть год

Змістовий модуль1. Загальні економічні категорії

Тема 1

Економічна теорія як наука; її значення для суспільства в цілому та в житті окремої людини.

4

Тема 2

Товарна організація виробництва. Суть та еволюція грошей.

4

Змістовий модуль 2. Ринкова економіка. Охорона здоров’я в умовах ринку

Тема 3

Суть, основні елементи і механізми функціонування ринкової економіки.

4

Тема 4

Ціноутворення і ціни в умовах ринку.

Ціноутворення в системі охорони здоров’я.4

Змістовий модуль 3. Підприємство і підприємницька діяльність у системі охорони здоров’я. Основи менеджменту

Тема 5

Підприємство, затрати і результати його діяльності.

2

Тема 6

Підприємництво. Основи маркетингу.

2

Тема 7

Управління економікою.

2

Змістовий модуль 4. Основи фінансових відносин

Тема 8

Макроекономіка: обсяг національного виробництва. Відтворення та економічне зростання.

4

Тема 9

Фінанси, кредит і грошовий обіг.

Фінансування системи охорони здоров’я в Україні.4
Залік
Всього – 30 год.


  1. Тематичний план самостійної роботи студентів

№ теми

Тема

К-сть год

Змістовий модуль 1. Загальні економічні теорії

Тема 1

Становлення та розвиток економічних вчень.

Необхідність відродження та розвиток економічної науки в Україні.4

Тема 2

Суспільне виробництво його зміст, фактори та ефективність.

4

Тема 3

Людина – основне джерело і критерій соціально-економічного прогресу.

4

Змістовий модуль2. Ринкова економіка. Охорона здоров’я в умовах ринку

Тема 4

Особливості медичного ринку.

4

Тема 5

Аграрні відносини та їх специфіка в сучасних умовах.

4

Змістовий модуль 3. Підприємство і підприємницька діяльність у системі охорони здоров’я. Основи менеджменту

Тема 6

Економічні відносини власності.

4

Тема 7

Основи маркетингу.

4

Тема 8

Розвиток підприємницької діяльності в сфері медицини.

4

Тема 9

Бізнес-план: сутність та розробка.

10

Змістовий модуль 4. Основи фінансових відносин

Тема 10

Доходи, їх розподіл. Заробітна плата: форми, системи та рівні.

4

Тема 11

Трудові відносини в системі охорони здоров’я.

4

Тема 12

Безробіття як соціально-економічне явище.

Проблеми соціального захисту.4

Змістовий модуль 5. Світова економіка

Тема 13

Світове господарство. Місце України в світовій економіці.

6


Всього – 60 год.


  1. Індивідуальна робота студента «Як успішно скласти бізнес-план?».

Методичні вказівки до складання бізнес-плану дивись у додатку 1.
 1. Семінарські заняття з курсу

“Основи економічної теорії”Організаційно-методичне заняття: Вступ до вивчення предмету “Основи економічної теорії”. Методика підго­тов­ки та організації занять.
Мета заняття: ознайомити студентів із літературою, формами та методами проведення семінарських занять, навчити самостійно опрацьовувати матеріал; переконати, що важливою проблемою в умовах ринкової трансформації економіки України є суперечність (невідповідність) між об’єктивною потребою в ефективній господарсько-економічній діяльності, зумовленою формуванням ринкової економіки, і вкрай недостатнім рівнем підготовки підростаючого покоління до такої діяльності. Тому студенти, починаючи вивчати названу тему, повинні зрозуміти, що знання з економіки потрібні кожній людині не менше, ніж знання з інших предметів. Адже економічна освіта покликана формувати у громадян України економічні знання, еко­номічну культуру, діловитість, підприємливість, навчити аналізувати еко­но­мічну ситуацію і приймати обґрунтовані рішення.
План настановчої бесіди викладача

 1. Аналіз джерел і літератури з предмету.

 2. Методика праці з літературою.

 3. Методичні поради щодо підготовки рефератів, фіксованих виступів, повідомлень.

 4. Організація семінарських занять. Сутність активних методів вивчення економічної теорії.

 5. Сутність організації навчального процесу за кредитно-модульно-рейтинговою системою.

 6. Бесіда на тему: «Українська молодь та економічна освіта».


Перелік навчально-методичної літератури

Основна література

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії ВР України 28 черв­ня 1996 року // ВВР України. – 1996. - №30. – С.141.

 2. Господарський кодекс України: Офіційний текст. – К.: Атіка, 2006. – 180 с.

 3. Збірник завдань для підготовки до ліцензійного тестового екзаме­ну з природничо-наукових дисциплін “Крок-1. Загальна лікарська підго­тов­ка” / Кол. авт. / За ред. проф. В. Ф. Москаленка, проф. О. П. Волосов­ця, проф. І.Є.Булах, проф. О. П. Яворського, проф. О. В. Романенка, доц. Л. І. Остапюк. – К.: Медицина, 2004. – С. 9-41.

 4. Василевич С.В. Основи економічної теорії (проблеми національ­но­го відродження економічної науки): Методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів. – Коломия: Вік. – 111 с.

 5. Гаврилишин О. Основні елементи теорії ринкової системи. – К.: Наук.думка, 1992. – 128с.

 6. Гальчинський А.С. та ін. Основи економічних знань: Навчальний посібник / Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. – 2-е вид., пере­робл. і доповн. - К.: Вища школа, 2002. – 543 с.: іл.

 7. Економічний словник-довідник / За ред. док.екон.наук, проф. С.В.Мо­черного / Худож.оформ. В.М.Штогрина. – К.: Феміна, 1995. - 368 с.

 8. Економіка: Навчальний посібник для учнів загальноосвітніх шкіл ІІІ ступеня / За ред. Ю.Г.Козака, Л.М.Семенюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 296с.

 9. Економічний тлумачний словник. Понятійна база законодавства України у сфері економіки // Гордієнко Д.Д. – К.: КНТ, 2006.- 308с.

 10. Економічний тлумачний словник: власність, приватизація, ринок цінних паперів (українсько-англійсько-російський) / Олексієнко Л. М., Олек­­сієнко В. М. – Тернопіль: Астон, 2003. – 672с.

 11. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Бази­левича. – 6-те вид.., перероб і доп. – К.: Знання-Прес, 2007.- 719с.

 12. Злупко С.М. Економічна думка України: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 496 с.

 13. Конопліцький В.А., Філіна Г.І. Економічний словник. Тлумачно-термінологічний. – К.: КНТ, 2007. – 580с.

 14. Литвинова О.Н., Коломийчук В.С. Основи економічної теорії. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 340 с.

 15. Мочерний С.В., Устенко О.А. Основи економічної теорії: Навч. по­сіб. – Вид. 2-ге, доп. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 504с. - (Альма-ма­тер).

 16. Мочерний С.В., Ларіна Я.С. Політекономія: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 390с. - (Вища освіта ХХІ ст.).

 17. Мочерний С.В., Довбенко М.В. Економічна теорія: Підручник. – К.: ВЦ «Академія», 2004. – 856с. (Альма-матер).

 18. Ніколенко Ю.В. Політекономія: Підручник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 412 с.

 19. Осовська Г.В., Юшкевич О.О., Завадський Й.С. Економічний слов­ник. – К.: Кондор, 2007. – 358с.

 20. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн. – Кн.1: Суспільне ви­­робництво. Ринкова економіка / Ю.В.Ніколенко, А.В.Демківський, В.А.Євту­­шевський та ін. / За ред. Ю.В.Ніколенка. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К.: Либідь, 1998. – 272 с.

 21. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн. – Кн.2: Підпри­єм­ництво, маркетинг, менеджмент. Відтворення в національному та світо­вому господарстві / Ю.В.Ніколенко, М.М.Діденко, А.В.Шегда та ін. / За ред.Ю.В.Ніколенка. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К.: Либідь, 1998. – 272 с.

 22. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н.Климко. – 5-ге вид., випр. – К.:Знання-Прес, 2004. – 615с. - (Вища освіта ХХІ ст.).

 23. Основи економічної теорії: Посібник для студентів вищих навча­льних закладів / За ред.С.В.Мочерного: – К.: Видавничий центр «Акаде­мія», 2002. – 472 с. / Альма-матер/.

 24. Рудавка С.І., Ольшевський Л.Б. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. – Київ; Вінниця: МОЗ України, ВДМУ. 1997. – 324с.

 25. Туган-Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний. – К.: Наук.думка, 1994. – 263 с.


Додаткова література

 1. Закон України “Основи законодавства України про загальнообо­в’язкове державне соціальне страхування” // ВВР України. – 1998. - №23. - С.121.

 2. Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19 листопада 1992р. // ВВР України. – 1993. - №4. – С.19.

 3. Закон України “Про благодійництво та благодійні організації” // ВВР України. – 1997. - №46. – С.292.

 4. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” // ВВР України. – 2000. - №36. – С.299.

 5. Закон України “Про оплату праці” // Нове законодавство України. - К., 1993. – Вип.3.

 6. Закон України “Про страхування” // ВВР України. – 2001. - №15. – С.73.

 7. Закон України “Про ціни і ціноутворення” // ВВР України. – 1999. - № 24. – С.210.

 8. Закон України “Про власність” // ВВР України. – 1991. - № 20. – Ст.249.

 9. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” // ВВР України. – 2003. - № 31-32. – Ст.263.

 10. Закон України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” // ВВР України. – 1996. - № 20. – Ст. 82.

 11. Закон України “Про господарські товариства” // ВВР України. – 1991. - № 49. – Ст.682.

 12. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” // ВВР України. – 1991. - № 38. – Ст.508.

 13. Закон України “Про приватизацію державного майна” // ВВР України. – 1992. - №24. – Ст.348.

 14. Закон України “Про передачу об’єктів права державної та комуна­льної власності” // ВВР України. – 1998. - №34. – Ст.228.

 15. Закон України “Про оренду державного та комунального майна” // ВВР України. – 1992. - № 30. – Ст.416.

 16. Закон України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” // ВВР України. – 1992. - №24. – Ст.35.

 17. Законодавство України про податки і збори з громадян. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

 18. Вороненко Ю.В., Литвинова О.Н. Менеджмент та лідерство в мед­сестринстві. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 368 с.

 19. Гладун З.С. Державне управління в галузі охорони здоров’я. Тер­нопіль: Укрмедкнига, 1999, 340 с.

 20. Голяченко О.М., Голяченко А.О. Економіка української здорово­охорони. – Вінниця, 1996. – 100 с.

 21. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ.ред. Е.М.Пень­ковой. – М.: Прогресс. – 1990. – 736 с.

 22. Лицензирование в Европейском Союзе: фармацевтический сектор/Ред. В.А.Усенко, А.Л.Спасокукоцкий.– К.: Морион ЛТД, 1998. – 384 с.

 23. Магуайр Елістер, Гендерсон Джон, Муні Гевін Економіка охорони здоров’я: Вступний курс. /Пер. з англ. В.Чайковський; Наук.ред. І.Со­лоненко. – К.: Основи, 1998. – 313 с.

 24. Охорона здоров’я в Україні: проблеми та перспективи. / За заг. ред. В.М.Пономаренка. – К., 1998. – 310 с.

 25. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия: Учеб.пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 160 с.

 26. Салман Р.Б., Фигейрас Дж. Реформы системы здравоохранения в Европе. Анализ современных стратегий. - Пер. с англ. – М.: ГЭОТАР Медицина, 2000. – 432с.

 27. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблемы и политика. - Пер. с англ. – 11-изд. – К.: Хагар-Демос, 1993. – 785 с.

 28. Менеджмент в охороні здоров’я: Структура та поведінка організацій охорони здоров’я / За ред.С.Шортела та А.Калюжного. – Пер. з англ. Л.Тараруха. – К.: Основи, 1998. – 560 с.

 29. Самуельсон П. Економіка. – Львів: Світ, 1993. – 495 с.

 30. Журнал “Економіка України” з 1992 року.


Змістовий модуль1. Загальні економічні категорії
Тема 1: Економічна теорія як наука, її значення для суспільства в цілому та в житті окремої людини

Мета заняття: з’ясувати предмет економічної теорії, розкрити матеріальний та історичний характер сукупності виробничих відносин, системи власності в їх взаємодії з розвитком продуктивних сил і насамперед людини, показати сутність економічної системи та економічних законів, які лежать в її основі, і висвітлити, за допомогою яких елементів діалектичного методу дослідження вони можуть бути розкриті. Розкрити функції економічної теорії та її місце в системі економічних наук.
Питання для обговорення:

1. Предмет економічної теорії:

• що вивчає економічна теорія? Об’єкт і мета економічного дослідження;

• потреби та споживчі блага, економічні інтереси;

• продуктивні сили;

• виробничі відносини: соціально-економічні, організаційно-економічні;

• сутність економічних законів і категорій;

• систематизація економічних законів.

2. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів:

• загально-наукові, спеціальні;

• в чому суть історико-логічного методу?

• місце статистичних і математичних методі у вивченні економічних процесів.3.Функції економічної теорії:

• теоретико-пізнавальна;

• практична;

• методологічна;

• основна проблема організації економіки: що, як і для кого виробляти?
Теми рефератів


 1. Значення економічної науки для суспільства в цілому та в житті окремої людини.

 2. Економічні потреби та інтереси – головна рушійна сила соціально-економічного прогресу.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка