Навчальний посібник для студентів ІІ курсу, які навчаються за напрямом підготовки
старонка1/16
Дата канвертавання30.04.2016
Памер1.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯСУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА.

СИНТАКСИС

Видавництво НУА


НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА.

СИНТАКСИС
Навчальний посібник для студентів ІІ курсу,

які навчаються за напрямом підготовки

6.020303 – Філологія

(кредитно-модульна система)

Харків

Видавництво НУА2010

УДК 811.161.2’367(075.8)

ББК 81.411.1–923.22

С91


Затверджено на засіданні кафедри українознавства
Народної української академії


Протокол № 3 від 04.10.2010

А в т о р - у п о р я д н и к Г. В. Купрікова

Р е ц е н з е н т канд. філол. наук І. О. Помазан

С91
Сучасна українська мова. Синтаксис: навч. посіб. для студ.


2 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; авт.-упоряд. Г. В. Купрікова]. – Х. : Вид-во НУА, 2010. – 92 с.

Вправи, запропоновані в навчальному посібнику, можна використовувати під час опрацювання основних теоретичних положень синтаксису і пунктуації. Завдання укладено згідно з чинною програмою курсу сучасної української мови для студентів факультету «референт-перекладач».

Навчальний посібник призначено для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто самостійно підвищує свої знання із синтаксису і пунктуації сучасної української мови.

УДК 811.161.2’367(075.8)

ББК 81.411.1–923.22

© Народна українська академія, 2010
ЗМІСТ
Передмова 4

Розподіл навчального часу за модулями і темами 5

Модуль 1. Синтаксис як розділ граматики

Словосполучення як мінімальна одиниця синтаксису 7

Модульна контрольна робота з теми «Словосполучення» 11
Модуль 2. Синтаксис простого речення 15

Тема 1. Поняття про просте речення. Головні та другорядні

члени речення 15

Тема 2. Односкладне речення 24

Тема 3. Поняття про просте ускладнене речення.

Речення з однорідними членами 27

Тема 4. Речення, ускладнені звертаннями 32

Тема 5. Поняття про відокремлення. Відокремлені означення,

прикладки, обставини, додатки 35

Тема 6. Речення, ускладнені вставними і вставленими конструкціями 47

Модульна тестова робота з теми «Синтаксис простого речення» 52

Модуль 3. Синтаксис складного речення 54

Тема 1. Складне речення як синтаксична одиниця 54

Тема 2. Загальні відомості про складносурядне речення. Класифікація

складносурядних речень. Розділові знаки в складносурядному реченні 58

Тема 3. Загальні поняття про складнопідрядне речення. Принципи

класифікації складнопідрядних речень. Структурно-семантичні типи

складнопідрядних речень. Розділові знаки в складнопідрядному реченні 62

Тема 4. Безсполучникові складні речення 73

Модульні тестові завдання з теми «Синтаксис складного речення» 77

Модуль 4. Складні синтаксичні конструкції.

Засоби передачі чужого мовлення 79

Тема 1. Речення з різними типами зв’язку 79

Тема 2. Конструкції з чужим мовленням 82

Модульна контрольна робота з теми «Складні синтаксичні конструкції.

Засоби передачі чужого мовлення» 89

Список рекомендованої літератури 91

ПЕРЕДМОВА

Вправи, запропоновані в навчальному посібнику, можна використовувати під час опрацювання основних теоретичних положень синтаксису і пунктуації. Завдання укладено згідно з чинною програмою курсу сучасної української мови для студентів факультету «референт-перекладач».

Основною метою навчального посібника є закріплення теоретичних відомостей про синтаксичні явища, вироблення в студентів навичок самостійного аналізу, застосування на практиці правил граматики. До системи вправ включено завдання на переклад та редагування тексту, що дозволяє розглядати синтаксичний рівень як складник цілісної мовної структури, всі знакові одиниці якої перебувають у системних зв’язках і відношеннях.

До кожного модулю подано контрольні завдання.Навчальний посібник призначено для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто самостійно підвищує свої знання із синтаксису і пунктуації сучасної української мови.

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА МОДУЛЯМИ І ТЕМАМИЗміст модулів

Кількість годин для очної форми навчання

Форма контролю

У тому числі

Всього

Лекції

Практичні

заняття

Самостійна

робота

Модуль 1. Синтаксис як розділ граматики. Словосполучення як мінімальна одиниця синтаксису

1.1 Синтаксис. Поняття про словосполучення. Типи словосполучень за структурою та ступенем зв’язаності компонентів.

6
6
Тести, співбесіда

1.2 Типи словосполучень за морфологічним вираженням стрижневого слова.

2
2
Тести, письмова робота

1.3 Типи підрядного зв’язку на рівні словосполучень.

4
4
Тести, співбесіда

1.4 Переклад словосполучень із російської мови.

4
4
Співбесіда, письмова робота
Модуль 2. Синтаксис простого речення

2.1 Поняття про просте речення. Головні та другорядні члени речення.

2
2
Тести, співбесіда, письмова робота

2.2 Односкладне речення.

4
4
Тести, співбесіда, письмова робота

2.3 Поняття про просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами.

4
4
Тести, співбесіда, письмова робота

2.4 Речення, ускладнені звертаннями.

2
2
Тести, співбесіда, письмова робота

2.5 Поняття про відокремлення. Відокремлені означення, прикладки, обставини, додатки.

4
4
Тести, письмова робота

2.6 Речення, ускладнені вставними і вставленими конструкціями.

3
3
Письмова робота

Модуль 3. Синтаксис складного речення


3.1 Складне речення як синтаксична одиниця.

44
Співбесіда, письмова робота

3.2 Загальні відомості про складносурядне речення. Класифікація складносурядних речень. Розділові знаки в складносурядному реченні.

4
4
Письмова робота

3.3 Загальні поняття про складнопідрядне речення. Принципи класифікації складнопідрядних речень. Структурно-семантичні типи складнопідрядних речень. Розділові знаки в складнопідрядному реченні.

10
10
Тести, письмова робота

3.4 Безсполучникові складні речення.

8
8
Тести, співбесіда

Модуль 4. Складні синтаксичні конструкції. Засоби передачі чужого мовлення


4.1 Складні речення з різними типами зв’язку.

3
3
Співбесіда, тести

4.2 Конструкції з чужим мовленням.

4
4
Співбесіда,

письмова роботаУсього

68
68


Теми для самостійної роботи


    Модуль 1. Синтаксис як розділ граматики. Словосполучення як мінімальна одиниця синтаксису

1. Поняття про сурядні та підрядні словосполучення.


5

    Конспект,

    тести, співбесіда2. Фразеологічні словосполучення: семантика, структура, переклад.


2

Конспект, співбесіда, виконання вправ

3. Керування; варіанти форм, пов’язаних з керуванням.


2

Співбесіда, виконання вправ

Модуль 2. Синтаксис простого речення

1. Поняття про неповне речення.


2

Конспект, тести

2. Особливості перекладу речень з дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами.


4

Конспект, співбесіда

3. Порядок слів у простому реченні.


4

Конспект, тести

4. Поняття про прикладку.
2

Конспект, співбесіда

    Модуль 3. Синтаксис складного речення

1. Семантико-синтаксична структура складного речення.


3

Конспект, тести

2. Комунікативна організація складного речення.


4

Конспект, співбесіда

3. Принципи української пунктуації.


3

Конспект, співбесіда

Модуль 4. Складні синтаксичні конструкції.

1. Лінгвістика тексту.


9

Конспект
Усього


40

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка