National prayer for the year of the poor celebration
Дата канвертавання28.04.2016
Памер18.92 Kb.
NATIONAL PRAYER FOR THE YEAR OF THE POOR CELEBRATION
God of love and mercy/source of goodness and life/we bring before you our poor brothers and sisters/ who have been denied of their rights and access to resources and opportunities for genuine human and social development/whose dignity has been broken and trampled upon by inequality and poverty. We lift up to you our nation and our Church, the Church of the Poor, as we celebrate the Year of the Poor in preparation for our journey for the New Evangelization that culminates with the Jubilee Year in 2021.
After every invocation let us say: Lord, make us witnesses of your Love and Justice

That we may be faithful to you Oh Lord in our mission by working for the eradication of poverty as our manifestation of loving you and loving our neighbour who needs help…..


That we may listen and give voice to the Cry of the Poor, and work towards providing them access to basic and social services such as food, clothes, health, shelter, education ….

That we may have the courage to work for the redistribution of our nation’s resources for the common good, giving land to the landless, providing food to the hungry, and securing employment and economic opportunities for the poor…..


That we may always defend, promote human dignity and uphold human rights by denouncing structures of sins and respecting social, economic, cultural and political rights of the poor.
That we may collectively protect and preserve our environment, advocate alternative mineral law, work for adaptation and mitigation of climate change, and promote sustainable agriculture so as to avert any natural and human-made disasters in which the poor are the most vulnerable…
That we may accompany, journey and struggle with the poor; and help them realize their dream of an abundant life to transform the poverty stricken Philippine society….
That the Catholic and Apostolic Church, through the pro poor servant-leadership of Pope Francis, humbly invite all to look at Jesus, making all people, the rich and the poor united in Christ.
Let us pray
Merciful and loving God, make us all acknowledge, accept and act upon our mission for kindness, justice and love. Mold us into a nation where people of justice and peace are strong enough to fight for the eradication of poverty and hunger. Help us be brave enough to work for equality and social justice. We ask you these through the Mighty name of Christ, our King. Amen
Mama Mary, our Mother of Perpetual Help, please intercede for us. Amen
Tagalog Version
PAMBANSANG PANALANGIN PARA SA PAGDIRIWANG NG TAON

NG MGA DUKHA
Mapagmahal at maawaing Ama/pinagmulan ng kabutihan at buhay/dinudulog namin sa inyo ang aming mga kapatid na Mahihirap/na pinagkaitan ng kanilang karapatan, likas-yaman at oportunidad sa tunay na makatao at lipunang pag unlad/kung saan ang kanilang dangal ay inaapakan at binabasag ng kahirapan at kawalang-katarungan. Itinaas namin sa yo ang aming bansa at Simbahan, ang Simbahan ng mga Dukha, sa aming pagdiriwang sa Taon ng mga Dukha bilang paghahanda para sa aming paglalakbay tungo sa Bagong Ebangelisasyon na magtatapos sa Taon ng Hubilaryo 2021.
Ang ating tugon sa bawat panalangin: Panginoon, gawin mo kaming saksi ng iyong Pag-ibig at Katarungan
Nawa’y maging tapat kami sa yo Panginoon at sa aming misyon na matanggal ang kahirapan bilang patotoo ng aming pagmamahal sa inyo at sa aming kapwa na nangangailangan ng kalinga…
Nawa’y manabik kaming makinig, at ihayag ang tinig ng mga Dukha, at kumilos upang tulungan silang makamit ang kanilang mga pangangailangan at panlipunang serbisyo gaya ng pagkain, damit, kalusugan, tahanan, kaalaman…
Nawa’y patuloy naming ipagtanggol at ihayag ang dangal ng tao at manindigan para sa kanilang karapatan sa pamamagitan ng pagtuligsa sa mga estraktura ng kasalanan at pagrespeto sa sosyal, ekonomiya, kultural at pulitikal na karapatan ng mga Mahihirap.
Nawa’y magkaisa kami sa pagtatanggol at pangangalaga ng aming kalikasan, sa pagsulong ng alternatibong batas mineral, sa pagtugon at sa pagpapahumpay sa epekto bunga ng climate change, upang maiwasan ang anumang sakuna dulot ng kalikasan at mga tao kung saan ang mga Mahihirap ang pinakamadaling natatamaan.

Nawa’y makasama kami sa paglalakbay at pakikibaka ng mga Dukha, matulungan namin silang makamtan ang pangarap nilang masaganang buhay tungo sa pagbabago ng dukhang lipunan ng Pilipinas


Nawa’y ang Katoliko at Apostoladong Simbahan sa pamamagitan ng maka-mahirap na paglilingkod-pamumuno ni Papa Francisco ay imbitahan ang lahat nang may pagpapakumbaba na tingnan si Hesus, upang ang lahat ng tao, mayaman at mahirap ay magkaisa kay Kristo.
Manalangin tayo
Maawain at mapagmahal ng Diyos, tulungan mo kaming lahat na makita , matanggap at magawa ang aming misyon na magdala ng Katarungan at mahalin ang kabutihan. Hubogin mo kami maging bansa at mamamayan ng Katarungan at Kapayapaan, na may lakas na lumaban upang matanggal ang kahirapan at kagutuman; at may tapang na magtaguyod ng lipunan na pantay-pantay at makatarungan. Hinihiling naming ito sa pamamagitan ng Makapangyarihang pangalan ni Kristo, ang Hari ng Katarungan at Kapayapaan. Amen
Inang Maria, ina ng palaging saklolo, tulungan mo ang aming panalangin. Amen
BISAYAN VERSION
NASUDNONG PAG-AMPO PARA SA PAGSAULOG SA TUIG SA MGA KABUS
Diyos nga mahigugmaon ug maloloy on/tuburan sa kaayo ug kinabuhi/among gidala sa imong atubangan ang among mga igsoon nga mga kabus/mga gihikawan sa ilang mga katungod ug pag ambit sa abot sa kinaiyahan ug higayon para sa tinuod nga tawhanong ug katilingbanong kaunlaran/kan kinsang dignidad gidaut ug giyatakan pinaagi sa pagpalabi sa pipila lamang ug kakabus. Among gitaas kanimo ang among nasud ug ang among Simbahan, Simbahan sa mga Kabus, sa among pagsaulog sa Tuig sa mga Kabus diha sa among pagpangamdam sa paglawig para sa Bag ong Ebanghelisasyon nga matapos diha sa Tuig Hubilaryo 2021.
Ang atong tubag sa kada pag amo: O Diyos, himoa kaming mga saksi sa imong

Gugma ug Katarung.

Nga kami mahimong matinud anon kanimo o among Dioys ug sa among misyon pinaagi sa among paglihok aron mawagtang ang kalisod o kapobrehon isip kamaturon sa among paghigugma kanino ug sa among mga igsoon nagkinahanglan sa among pagtabang…..


Nga gusto namong mabati ug maipamalita ang kasubo sa mga kabus, matagaan silag higayon maangkon nila ang batakan og katalingbanong serbisyo sama sa pagkaon, sinina, maayong panglawas, kapuy an, kahibalo...

Nga naa unta kami kaisog diha sa paglihok para matagaan sa nasudnong resources para sa kaayohan sa tanan, paghatag ug lupa sa walay lupa, pagkaon sa walay pagkaon, trabaho ug higayon nga pagkakitaan ug kalihokan para sa mga kabus….Nga kanunay namong panalipdan ug ipa ang tawhanong dignidad ug ibarog ang tawhanong katungod pinaagi sa pag sa estruktura sa kasan anan ug pagrespeto sa tawhanon, ekonomikanhon, kulturanhon ug pulitikanhong katungod sa mga kabus….
Nga kami magkahiusa sa pagpanalipod ug pagpakunhay sa among kinaiyahan, pagduso sa alternatibong balaod sa mineral, paglihok para masulbad ug mohinay sa pagbag o sa klima, ug pagduso sa nga malungtarong agrikulturaha aron masanta ang unsa mang natural ug gimugna sa tawo nga mga kalamidad nga kasagaran ang mga kabus ang mga biktima…….
Nga kami makig uban diha sa ilang paglakaw ug pakigbisog sa mga kabus, matabangan sila nga matinuod ug ilang mga damgo sa malamboong kinabuhi ug pagbag o sa kabus nga sitwasyon sa katilingbang Pilipino…
Nga ang Katoliko ug Apostoladong Simbahan pinaagi sa maka kabus nga maalagarong pagpangulo ni Papa Francisco diha sa mapaubsanong pag awhag sa tanan sa pagtan aw kay Hesus, paghimo sa tanang tawo, sapian man o kabus makahiusa ni Kristo.
Mag ampo kita
Maloloy on ug mahugugmaong Diyos, himoa kaming tanang makakita, makadawat ug makahimo sa among misyon diha sa pagbuhat og matarung ug paghigugma sa kaluoy. Himoa kami nga usa ka nasud ug katawhang diha sa katarung ug kalinaw na may saktong kusog aron makigbisog para mawagtang ang kakabus ug kagutom, ug may igong kaisog aron molihok para sa kaangayan ug tawhanong katarong. Kini among gipangayo pinaagi sa Gamhanong ngalan ni Kristo, ang hari sa Katarung ug Kalinaw. Amen
Inahan nga Birheng Maria, inahan sa kanunayng panabang, tabangi ang among pag ampo. Amen


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка