Наша сіла і ўнікальнасць! група кампаній
Дата канвертавання19.03.2016
Памер76.82 Kb.У нашых вытоках —

наша сіла

і ўнікальнасць!група кампаній «менка»

Інстытут гісторыі НАН беларусі


праводзяць Міжнародную навукова-практычную канферэнцыю

Гісторыя гандлю ў Беларусі

(ад старажытнаГА ЧАСУ да канца ХХ ст.):

ПРАБЛЕМЫ вывучэннЯ і перспектывы даследавання
Плануемае поле канферэнцыі:

 • крыніцы і метадалогія вывучэння гісторыі гандлю Беларусі

 • узнікненне і развіццё гандлю ад першабытнага ладу да канца ХХ ст.

 • формы арганізацыі гандлю ў Беларусі ў гістарычнай рэтраспектыве (таргі, кірмашы, магазіны, гандаль у разнос, гіпермаркеты і г.д.)

 • асартымент тавараў у аптовым і рознічным гандлі на тэрыторыі Беларусі ў IX–XX ст.

 • сацыяльна-эканамічныя ўмовы гандлю. Права ў гандлі.

 • гандаль у “штодзённым жыцці”: гандляр і пакупнік у сацыяльным, рэлігійным, нацыянальным вымярэннях, узаемаадносіны паміж удзельнікамі гандлю: нормы паводзін, канфлікты, парушэнні і да т.п.

 • гісторыя знешняга і ўнутранага гандлю, мытнай справы і падаткаабкладання гандлёвай дзейнасці

 • геаграфічныя ўзроўні гандлю: міжнародны, рэгіянальны, лакальны

 • гандаль і ўрбаністыка: уплыў гандлёвай дзейнасці на арганізацыю прасторы населеных пунктаў і развіццё архітэктуры

 • інфраструктура гандлю і забяспячэнне гандлёвай дзейнасці (стан транспарта і камунікацый, сістэмы вагі і мераў і г.д.)

 • гандаль і грашова-фінансавая сістэма: узаемаўплыў і ўзаемазалежнасць

 • спадарожныя паслугі ў гандлі

 • спажывецкая кааперацыя.


Пры адборы заявак перавага будзе аддавацца дакладам, прысвечаным праблемам рознічнага гандлю на тэрыторыі Беларусі.
Час правядзення канферэнцыі: 14–15 лістапада 2013 г.

Месца правядзення канферэнцыі – г. Мінск, вул. Акадэмічная 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі і тэзісы выступленняў (да 1,5 тыс. др. знакаў) прымаюцца да 15 верасня 2013 г. У заяўцы паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва даклада, пасада і месца працы, кантактны тэлефон, е-mail, неабходнасць выкарыстання мультымедыйных сродкаў. Просім дадаць да заяўкі фотаздымак для размяшчэння ў зборніку матэрыялаў. Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць атрымання візавай патрымкі. Замежных і іншагародніх удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць браніравання месца ў гатэлі.

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі. Падцвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана да 15 кастрычніка 2013 г.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны як зборнік навуковых артыкулаў. Матэрыялы трэба прадставіць у аргкамітэт пад час рэгістрацыі ўдзельнікаў канферэнцыі ў электронным і друкаваным выглядзе. Патрабаванні да дакладаў: электронны варыянт да 30000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумерацыя спасылак на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаецца.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская, англійская.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца па электроннай пошце: handl_2013@history.by.
Кантакты:

Па навуковых пытаннях: Тэл. +375 (17) 284-16-31; handl_2013@ history.by, Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна (Інстытут гісторыі НАН Беларусі)

Па арганізацыйных пытаннях: Тэл. +375 (17) 321-24-80; history@menka.by, Кацярына Дубік (група кампаній «Менка»)

Пражыванне і харчаванне ўдзельнікаў аплачваюцца арганізатарамі канферэнцыі. Прадугледжана магчымасць кампенсацыі выдаткаў на праезд.


Аргкамітэт канферэнцыі
У нашых вытоках —

наша сіла

і ўнікальнасць!групПа кОмпанИй «менка»

ИнстИтут ИсторИИ НАН беларусИ


проводят Международную научно-практическую конференцию

История торговли в Беларуси
(с древнейших времен до конца ХХ В.):

ПРОБЛЕМЫ изучениЯ и перспективы исследования
Планируемое поле конференции

 • источники и методология изучения истории торговли Беларуси

 • возникновение и развитие торговли: от первобытного строя до начала государственности

 • формы организации торговли в Беларуси в исторической ретроспективе (торги, ярмарки, магазины, торговля вразнос, гипермаркеты и т.д.)

 • ассортимент товаров оптовой и розничной торговли на территории в IX – XX вв.

 • социально-экономические условия торговли. Право в торговле

 • торговля в «повседневной жизни»: продавец и покупатель в социальном, религиозном, национальном измерении, взаимоотношения между участниками торговли: нормы поведения, конфликты, нарушения и т.п.

 • история внешней и внутренней торговли, таможенного дела и налогообложения

 • географические уровни торговли: международная, региональная, локальная торговля

 • торговля и урбанистика: влияние торговой деятельности на организацию пространства населенных пунктов и развитие архитектуры

 • инфраструктура торговли и обеспечение торговой деятельности (состояние транспорта и коммуникаций, системы мер и веса и т.д.)

 • торговля и денежно-финансовая система: взаимовлияние и взаимозависимость

 • сопутствующие услуги в торговле

 • потребительская кооперация.


При отборе заявок предпочтение будет отдаваться докладам, посвященным проблемам розничной торговли на территории Беларуси.
Время проведения конференции: 14–15 ноября 2013 г.

Место проведения конференции – г. Минск, ул. Академическая 1, Институт истории НАН Беларуси.

Заявки на участие в конференции и тезисы выступлений (до 1,5 тыс. печатных знаков) принимаются до 15 сентября 2013 г. В заявке указывается имя, отчество и фамилия докладчика, его ученая степень и звание, название доклада, должность и место работы, контактный телефон, е-mail, необходимость использования мультимедийных средств. Просим добавить к заявке фотографию для размещения в сборнике материалов. Иностранных участников просим сообщить о необходимости получения визовой поддержкой. Иностранных и иногородних участников просим сообщить о необходимости бронирования места в гостинице.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления и публикации. Подтверждение об участии в конференции будет выслано до 15 октября 2013 г.

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных статей. Материалы следует представить в оргкомитет во время регистрации участников конференции в электронном и печатном виде. Требования к докладам: электронный вариант до 30000 знаков, ссылки постраничные, нумерация ссылок на каждой странице. Первая ссылка на публикацию полностью (автор, название, место и год издания, страницы), в следующей ссылке, место и год издания не указываются.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, польский, английский.

Заявки на участие в конференции принимаются по электронной почте: handl_2013@history.by.
Контакты:

По научным вопросам: тел. +375 (17) 284-16-31; handl_2013@history.by, Олехнович Рогнеда Анатольевна (Институт истории НАН Беларуси)

По организационным вопросам: тел. +375 (17) 321-24-80; history@menka.by, Екатерина Дубик (группа компаний «Менка»)

Проживание и питание участников оплачиваются организаторами конференции. Предусмотрена возможность компенсации расходов на проезд.


Оргкомитет конференцииУ нашых вытоках —

наша сіла

і ўнікальнасць!група кампаній «менка»

Інстытут гісторыі НАН беларусі


Are conducting an international theoretical and practical conference

HISTORY OF TRADE IN BELARUS
(SINCE ANCIENT TIMEs TILL THE END OF THE XX CENTURY):


PROBLEMS OF STUDY AND PROSPECTS OF RESEARCH
Planed topics of the conference

 • Sources and methodology of studying trade in Belarus

 • Trade development and origins: from primitive society to beginning of statehood

 • Forms of organization of trade in Belarus in historical retrospection (bargaining, fairs, shops, pedlery, hypermarkets etc.)

 • Variety of goods for wholesale and retail trade in the area in IX – XX centuries

 • socioeconomic conditions of trade. Law in trade

 • trade in daily life: a salesman and a customer in social, religious and national dimension, relationships between the participants of trade: standards of conduct, conflicts, irregularities etc.

 • history of foreign and internal trade, customs service and taxation

 • geographical areas of trade: international, regional and local trade

 • trade and urbanistics: impact of trading activities on the organization of space in settlements and development of architecture

 • infrastructure of trade and provision of trading activities (conditions of transport and utility lines, weights and measures systems etc.)

 • trade and monetary-financial system: interference and interdependency

 • associated services in trade

 • consumer cooperation.


During selection of applications reports dedicated to the problems of retail trade in Belarus will be preferred.

Conference dates: 14–15 of November 2013

Place of the conference – 1, Academicheskaya Str., History Institute of the National Academy of Sciences of Belarus.

Applications for participation and synopses of reports (up to 1,500 symbols) are accepted till 15 September 2013. In your application please show lecturer’s full name, his/her academic degree and rank, the title of the report, place of work and position, contact phone number and email address, please not if you need to use multimedia hardware. Please include a photo which will be placed into the digest. Participants from abroad and from other cities and towns please inform us if you need hotel reservations.

The Organizing Committee has the right to select reports for speech and publishing. Confirmation of your participation will be sent to you before 15 October 2013.

The materials of the conference will be published in the scientific digest. The materials should be submitted to the Organizational Committee during registration of the participants in soft and hard copies. Requirements of the reports: soft copy is up to 30,000 symbols, references should address to pages, references should be numbered on each page. The first reference should direct to the entire article (author, title, place and year of publishing and page number), in the next reference, the place and year of publishing may be unshown.

Conference languages: Belarusian, Russian, polish and English.

Applications for participation should be sent via email to: handl_2013@history.by.


Contacts:

Scientific matters: phone +375 (17) 284-16-31; handl_2013@history.by , Ms. Rogneda Olekhnovich, the Institute of History of the national Academy of Sciences of Belarus

Organizational matters: phone +375 (17) 321-24-80; history@menka.by, Ms. Kate Dubik, Menka Group.

Accommodation and catering of participants are paid by the organizers of the conference. Reimbursement of travel expenses may be provided.


Organizational Committee


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка