Народная адукацыя у бсср: 1919-1924 гг.: Навуковая праца студэнта /пду, каф гiсторыi I сацыялогii; I. В. Альковiч. –Наваполацк: пду, 2002
старонка2/8
Дата канвертавання15.03.2016
Памер1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

1.3. Пачаткі нацыянальнай беларускай школы

Пасля рэвалюцыі, да ўтварэння БССР беларускія губерніі ўваходзілі ў склад Заходняй вобласці. У губернях і паветах былі ўтвораны аддзелы народнай асветы, а 27 снежня 1918 г. быў стораны Камісарыят асветы Заходняй вобласці [17, с. 10].

У перыяд са студзеня 1917 года па люты 1918 года ў Мінскай, Магілёўскай і Віцебскай губерніях працавала звыш 2300 пачатковых школ [9, с. 77] 14 лютага 1918 годаў Мінску пачаў работу Народны ўніверсітэт. У снежні таго ж года ў Мінску і Магілёве былі створаны курсы па перыпадрыхтоўцы настаўнікаў.

Пасля рэвалюцыі на тэрыторыі Беларусі пачалі стварацца школы з выкладаннем на беларускай мове. Гэта было значным дасягненнем, улічваючы той факт, што на працягу стагоддзяў беларуская культура знаходзілася пад рускім і польскім уплывам.

У 1918-1919 гады палітычнае становішча ў краіне было не вельмі спрыяльнае для ажыццяўлення дэкрэтаў савецкіх улад у сферы адукацыі. Частка Беларусі ў 1918 годзе была акупавана немцамі, у 1919 на змену ім годзе прыйшлі польскія войскі.

Пасля ўтварэння БССР, пачала стварацца ўласна беларуская сістэма адукацыі. На працягу снежня-лютага 1919 года пры мясцовых органах улады (7 раёнаў і 54 падраёны рэспублікі) ствараюцца аддзелы народнай адукацыі [9, с. 62]. 14 лютага 1919 года Наркамасветы Беларусі склікаў нараду кіраўнікоў аддзелаў народнай адукацыі, на якой было абвешчана аб увяддзенні ўсеагульнага і сумеснага навучання, аб распаўсюджванні "Палажэння аб адзінай працоўнай школе РСФСР" на тэрыторыі Беларускай ССР [36, с. 62-63]. Такім чынам з 1919 года былі знішчаны ўсе ранейшыя назвы школ і створана адзіная працоўная школа двух ступеняў: • I ступень - для дзяцей ад 8 да 13 гадоў (5-гадовы курс
  навучання)

 • II ступень - ад 13 да 17 гадоў (4-гадовы курс навучання).

Але здзейсніць прынцыпы адзінай працоўнай школы ў 1919 годзе было нялёгка. Асноўная цяжкасць была ў тым, што адчуваўся востры недахоп педагагічных кадраў, якія маглі б ўзначаліць работу па перабудове народнай адукацыі. У гэты час аднавілі работу толькі 2811 школ, з ніх школ I ступені -

17

2697 і II ступені -114 [8, с. 56]. Выкладанне ў некаторых з іх вялося на беларускай мове.Са стварэннем ЛітБел ССР у лютым 1919 года Наркамасветы БССР быў ліквідаваны. Пытаннямі адукацыі стаў займацца Наркамасветы ЛітБел і аддзел народнай адукацыі Мінгубрэўкама. 24 сакавіка 1919 года быў прыняты дэкрэт СНК Літвы і Беларусі "Аб рэарганізацыі школьнай справы" [17, с. 73]. Гэты дэкрэт падцвердзіў падзяленне школы на две ступені. Да адзінай працоўнай дзевяцігадовай школы далучаўся дзіцячы сад (ад 6 да 8 гадоў). Навучанне у школах абедзьвюх ступеняў у Беларусі з'яўлялася бясплатны, сумесным для дзяўчынак і хлопчыкаў. Вызначалася нарматыўная колькасць вучняў на аднаго настаўніка - 25 чалавек. Дэкрэт падкрэсліваў агульнаадукацыйны, палітэхнічны характар, пры гэтым важнае месца адводзілася эстэтычнаму і фізічнаму выхаванню. Усе школьныя работнікі павінны былі штогод перавыбірацца згодна з дэкрэтам аб выбарнасці педагагічных пасад. Дадзены указ адпавядаў пастанове Дзяржаўнага камітэта па асвеце ад 27 лютага 1918 года аб выбарнасці педагагічных і адміністратыўна - педагагічных пасад [16, Ф. 42, воп. 1, спр. 1, с. 24,5]. У гэтай пастанове было прапанавана: "...Всем лнцам желающим занять должность прнступнть к подаче заявленнй в Советы Народного образования". Далей ішло удакладненне: "При заявлении желательно прнложення следующих документов:

 1. Свидетельства об образованнн.

 2. Удостоверение о педагогическом опыте.

 1. Рекомендации политических партий и иных организаций, изложение
  своих педагогических н общественно- политических взглядов" [16, Ф. 42,
  воп. 1,спр. 1, 24,5-25].

Апошні пункт дадатку можна разглядаць, як адну з першых спроб ідэалагічнага кантролю Камуністычнай партыі за настаўнікамі.

Кожны настаўнік, які быў прыняты на пасаду, меў адзіны свабодны дзень у тыдзень і два месяцы адпачынку на працягу года. Трэці раздзел дэкрэта адпавядаў раздзелу палажэння РСФСР. У дэкрэце ўтрымліваліся палажэнні аб адмене ўсіх відаў экзаменаў, падручнікаў і г. д. [50, с. 260].

Акупацыя палякамі тэрыторыі Літвы вымусіла кіраўніцтва ЛітБел і Наркамасветы эвакуіравацца ў Мінск. Мінскае губано было аб'яднана з Наркамасветы. 3 акупацыяй тэрыторыі Беларусі Наркамасветы быў эвакуіраваны ў Смаленск, затым у Раслаўль і спыніў сваю дзейнасць [16, Ф. 42, воп. 1, спр. 1, с.2]

18

Напачатку чэрвеня 1920 года Красная Армія перайшла ў наступленне на Заходнім фронце. 9 чэрвеня 1920 года ўказам рэўваенсавета Заходняга фронту было аб'яўлена аб стварэнні Мінгубрэўкома [16, Ф. 42, воп. 1, спр. 1, с.1]. Для кіраўніціва асобнымі галінамі народнай гаспадаркі і культуры былі створаны аддзелы губрэўкома ў тым ліку і аддзел народнай адукацыі, які быў перайменаваны 26 жніўня ў Камісарыят асветы БССР [9, Ф. 42, воп. 1, спр. 1, с. 2]. 23 чэрвеня ў Маскву ў Наркамасветы была накіравана тэлеграма наступнага зместу:"С занятнем города Минска Красной Армией спешно приступили к организации Отделов Народного Образования: губернского, уездных, городских и волостных.

В вндах установлення полного контакта действнй этих отделов с Наркомпросом, Отдел Народного Образовання проснт возможно скорее выслать отделу все декреты, распоряжения н повременные нздання, руководящего значения для дела народного образования, вышедшнх в свет в срок с 1 мая 1919 года по последнне время, а также педагогическую лнтературу" [16, Ф. 42, воп. 1, спр. 3, с. 2].

У сваей дзейнасці Камісарыят асветы БССР кіраваўся праграмнымі дакументамі, прынятымі ў РСФСР. Нават калі першыя пераўтварэнні былі праведзены і пачалася актыўная праца па ўсталяванню новай сістэмы адукацыі, асноўны накірунак дзейнасці Наркамасветы БССР вызначаўся пастановамі, якія былі прыняты ў РСФСР.

Пытаннямі народнай адукацыі на месцах займаліся аддзелы народнай адукацыі павятовых выканкамаў. 13-17 снежня 1920 года адбыўся II з'езд Саветаў БССР, ў адпаведнасці з якім быў створаны Наркамасветы БССР [17, с. 18]. Пры Наркамасветы была створана калегія, на чале якой стаяў Народны камісар. Калегія займалася пытаннямі непасрэднага кіравання народнай адукацыяй, кантролем за выкананнем рашэнняў партыі і ўрада Беларусі ў сферы народнай адукацыі.

Такім чынам, пасля вызвалення ад польскіх акупантаў, станаўленню і развіццю народнай адукацыі ў БССР нічога не перашкаджала. Была створана сістэма кіравання школай на чале з Наркамасветы. Усе асноўныя прынцыпы пабудовы сістэмы, метады кіравання, праграмныя дакументы і г. д. былі пераняты ў РСФСР.

Несумненным крокам да нацыянальнага вызначэння Беларусі стала ўвядзенне ў школьную праграмму такіх прадметаў, як гісторыя БССР,

19

беларускай мовы і літаратуры. Але сапраўднай нацыянальнай школы не атрымалася, у большасці школ выкладанне астатніх прадметаў вялося на рускай мове, у праграмах захоўваліся такія прадметы як геаграфія Рассіі, руская літаратура, руская мова, гісторыя Расіі. Цікавым з'яўляецца той факт, што аніводная руская школа не мела ў сваёй праграме прадметаў, звязаных з Беларуссю, і, нават, на беларускіх землях, далучаных да РСФСР у 1919 годзе беларускі нацыянальны элемент не закранаўся.У першыя гады Савецкай улады бальшпавікі імкнуліся нарасціць колькасны паказчык па школах. Толькі за адзін год адкрывалася некалькі сотняў школ. Але паколькі аб'ектыўныя ўмовы для рэзкага пашырэння школьнай сеткі ў 1917-1919 годзе яшчэ не склаліся, праз пэўны час пачалося яе скарачэнне.

У 1917-1920 гадах была закладзена аснова новай школьнай сістэмы, і ў далейшым адукацыя развівалася ў адпаведным накірунку спачатку з невялікімі адхіленнямі ў нацыянальны бок, потым з вялікімі ў бок стварэння адзінай савецкай школы, якая амаль нічым не адрознівалася ад школы РСФСР. Урад БССР не скарыстаў магчымасць, якую атрымаў пасля сацыялістычнай рэвалюцыі 1917 г. і не пайшоў па шляху стварэння нацыянальнай сістэмы адукацыі, незалежнай ад Наркамасветы РСФСР. Шматгадовая звычка быць у залежнасці ад Расіі ўзяла верх над паразуменне годнасці і незалежнасці

беларускага народа.

20

Табліца 2.4Сетка настаўніцкіх семінарый Беларусі напачатку 1915 г.

Навучальныя установы

Год адкрыцця семінарыі

Колькасць навучэнцаў

Колькасць, зкончыўшых ў 1914 г. семінарыі

Барысаўская семінарыя

1914

34

-

Маладзечненская семінарыя

1864

116

33

Нясвіжская семінарыя

1874

137

37

Аршанская семінарыя

1911

113

-

Полацкая семінарыя

1872

123

28

Рагачоўская семінарыя

1909

120

31

Свіслачская семінарыя

1876

136

26

3 табліцы відна, што колькасць выпускнікоў настаўніцкіх семінарый была вельмі нізкай, што безумоўна павінна было выклікаць недахоп кадраў народнай адукацыі.

Менавіта з гэтай праблемай сутыкнуліся бальшавікі, якія прыйшлі да ўлады ў 1917 г. У першыя гады Савецкай улады асноўнай крыніцай папаўнення педагагічных кадраў з'яўляліся кароткатэрміновыя настаўніцкія курсы. Так, у 1918 годзе ў Мінску былі адкрыты аднагадовыя курсы, дзе вывучаліся беларуская мова і літаратура [8, с. 116]. У 1920 годзе ў Барысаве, Мінске і Бабруйске ствараюцца трохгадовыя педагагічныя курсы [8, с. 116]. У гэтым жа годзе у некаторых паветах ствараюцца дзесяцімесячныя курсы па падрыхтоўцы настаўнікаў пачатковай школы і дашкольных работнікаў [8, с. 116].

7-12 траўня 1918 года у Маскве адбыўся Ўсерасійскі з'езд дэлегатаў настаўніцкіх інстытутаў. На з'ездзе былі дэлегаты ад 22 настаўніцкіх інстытутаў, у тым ліку ад Віцебскага і Мінскага. Было прынята рашэнне аб пераўтварэнні настаўніцкіх інстытутаў у вышэйшыя навучальныя установы з чатырохгадовым тэрмінам навучання [22, с. 20].

У жніўні 1918г. у Маскве адкрыўся I Ўсерасійскі з'езд па асвеце. З'езд прызнаў неабходным стварыць адзіны тып вышэйшай педагагічнай настаўніцкай установы, уніфікаваць у краіне сістэму педагагічнай адукацыі.

32

На самой справе ўніфікаваць усе педагагічныя навучальныя ўстановы было не магчыма. У сістэме педагагічнай адукацыі яшчэ доўгія гады захоўваліся розныя тыпы навучальных устаноў.Тым не менш, 5 кастрычніка 1918 года Дзяржаўная камісія па асвеце ў асноўным ухваліла мерапрыемствы па пераўтварэнню настаўніцкіх інстытутаў ў вышэйшыя навучальныя установы [21, с.21].

У кастрычніку 1918 г. пачалося правядзенне рэформы настаўніцкіх інстытутаў. У ліку першых Віцебскі настаўніцкі інстытут быў ператвораны ў вышэйшую навучальную установу з трымя аддзяленнямі: сацыяльна-гістарычным, біёлага-геаграфічным і фізіка-матэматычным [22, с.22].

Мінскі настаўніцкі інстытут з верасня 1915 года па верасень 1918 года знаходзіўся ў Яраслаўле. Магілёўскі інстытут у тым жа годзе быў ператвораны ў педагагічны [22, с. 22].

Не паспелі педагагічныя інстытуты праявіць свае слабыя і моцныя бакі, як кіраўніцтва аддзела падрыхтоўкі настаўнікаў Наркамасветы РСФСР прапанавала стварыць новы тып педагагічнай навучальнай установы -інстытуты народнай адукацыі, у якіх рыхтавалі бы не толькі настаўнікаў, але і дашкольных і пазашкольных работнікаў.

У жніўні 1919 года ў Маскве адбылося другая нарада па рэформе педагагічных навучальных устаноў. Нарада ўхваліла рэарганізацыю педагагічных інстытутаў і некаторых настаўніцкіх семінарый і прыняла Статут інстытутаў народнай адукацыі [22, с. 24].

У сувязі са стварэннем у БССР ў 1919/20 навучальным годзе інстытутаў народнай адукацыі, якія здзейснялі падрыхтоўку спецыялістаў для галін асветы, знікла неабходнасць у адначасовым існаванні інстытутаў народнай адукацыі і настаўніцкіх семінарый, якія рыхтавалі настаўнікаў для школ I ступені. У чэрвені 1919 года Наркамасветы РСФСР прыняў рашэнне пераўтварыць усе настаўніцкія семінарыі ў залежнасці ад мясцовых умоў у педагагічныя курсы для падрыхтоўкі работнікаў школ I ступені альбо інстытуты народнай адукацыі. Кантынгент вучняў семінарый, а потым трохгадовых педкурсаў быў нешматлікім. Кожная настаўніцкая установа мела ў сярэднім каля 100 выхаванцаў.

Задавальніць патрэбу школ I ступені ў настаўніках стацыянарныя педагагічныя настаўніцкія ўстановы, з параўнальна вялікім тэрмінам навучання, не мелі магчымасці. У 1917-1920 гадах у краіне ствараліся педагагічныя курсы трох тыпаў: пастаянныя курсы з двумя гадамі навучання,

33

аднагадовыя курсы з 10-месячным тэрмінам навучання і кароткатэрміновыя курсы з 6-тыднёвым тэрмінам навучання.3 пераходам да НЭПа і пачаткам скарачэння сеткі навучальных устаноў адбываюцца змяненні ў сістэме і сетцы навучальных устаноў.

Важнай падзеяй было адкрыццё ў 1921 годзе Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Падрыхтоўка педагагічных кадраў ажыццяўлялася на факультэце грамадскіх навук. Грамадска-педагагічнае і этна-лінгвістычнае аддзяленне рыхтавала выкладчыкаў грамадскіх дысцыплін, мовы і літаратуры, эканамічнае і прававое - эканамістаў і юрыстаў.

У сувязі са стварэннем Беларускага дзяржаўнага універсітэта і агульным скарачэннем сеткі навучальных устаноў, 4 снежня 1922 года Галоўнае упраўленне прафесіянальнай адукацыі БССР выдаў загад аб закрыцці Мінскага інстытута народнай адукацыі 31 студзеня 1922 года [11, с. 69]. Найбольш кваліфікаваныя выкладчыкі Мінскага ІНА перайшлі на працу ва універсітэт.

Суадносна з рашэннямі I Усерасійскай партыйнай нарады (31 студзеня 1920 г.-4 снежня 1921 г.). і змяненнем сістэмы народнай адукацыі была праведзена рэарганізацыя педагагічных навучальных устаноў. Падрыхтоўка настаўнікаў для сярэдніх навучальных устаноў была засяроджана ў педагагічным інстытуце альбо на педагагічным факультэце універсітэта. Настаўнікаў для сямігадовых школ павінны былі рыхтаваць практычныя інстытуты народнай адукацыі (ПІНА). У 1923 годзе практычныя інстытуты народнай адукацыі былі ліквідаваны як неспраўдзіўшыя сябе установы [22, с. 42]. Пры рэарганізацыі яны пераўтвараліся ў педагагічныя тэхнікумы альбо інстытуты.

Такім чынам, у БССР у перыяд з 1917 па 1924 год рэарганізацыя сістэмы педагагічнай адукацыі праводзілася некалькі разоў. Пераўтварэнні не заўсёды адпядалі існуючай рэальнасці. У кіруючых работнікаў Наркамасветы, дзеячоў народнай асветы не было яшчэ вопыту, неабходнага для стварэння і кіраўніцтва навучальнымі ўстановамі новай савецкай сістэмы адукацыі і выхавання.

У канцы аднаўленчага перыяду падрыхтоўку выкладчыкаў для сярэдніх навучальных устаноў у Беларусі праводзіў толькі Беларускі дзяржаўны універсітэт.

Дарэчы, змяненнем назвы і перайменавання выкладчыкаў настаўніцкага інстытута ў прафесароў, а вучняў у студэнтаў не вырашалася па сутнасці пытанне стварэння вышэйшай педагагічнай навучальнай установы.Па месцы,

34

якое яны займалі у сістэме педагапчнай адукацыі, і па зместу сваёй дзейнасці ІНА і ПІНА былі навучальнымі установамі, якія рыхтавалі настаўніцкія кадры для сямігадовых школ і забяспечвалі сваім выхаванцам нескончаную вышэйшую адукацыю.Створаныя у 1921/22 навучальным годзе у складзе факультэта грамадскіх навук БДУ грамадска-педагагічнага і этна-лінгвістычнага аддзяленні не мелі дакладна акрэсленага педагагічнага профілю, іх навучальныя праграмы не былі дастаткова распрацаваны. Да таго ж вучэбныя планы і праграмы ўсіх аддзяленняў педагагічнага факультэту былі разлічаны на чатыры гады, у той час як на факультэце грамадскіх навук быў усталяваны трохгадовы тэрмін навучання. [22, с. 46].

Трэба зазначыць што такія ваганні у справе стварэння сістэмы педагагічнай адукацыі прыводзілі да нізкага ўзроўню адукаванасці настаўнікаў ў савецкай школе. Калі параўноўваць дарэвалюцыйную і савецкую школы,мы ўбачым наступную карціну. Так, напрыклад, колькасць настаўнікаў з вышэйшай адукацыяй у гімназіях складала амаль 50% ад агульнай колькасці настаўнікаў.

Табліца 2.5. Адукацыя настаўнікаў гімназій у 1913 годзе3

Колькасць3

3 незакончанай

навучальных

Усяго

вышэйшай.

вышэйшай

3 сярэдняй

незакончанан

устаноў

настаунікау

адукацыяй

адукацыяй

адукацыяй

сярэднян адукацыяй

33

564

290

12

245

16

(Табліца з кнігі Еўдакімавай Е. Л. " Гимназаческое образование в Белоруссии: исторический опыт н тенденцнн развнтня (XIX - пач. XX)".- Мн.: НЮ,-1998.-с. 65).

Што дачыць настаўнікаў савецкай школы то, напрыклад, пры праверцы школ Ігуменскага павета з 618 школьных работнікаў толькі 14 мелі вышэйшую адукацыю [16,Ф. 42, воп. 1, спр. 52. с. 1-47]. Натуральна паўстае яшчэ адно пытанне: куды дзеліся тыя настаўнікі з вышэйшай адукацыяй, якія працавалі да рэвалюцыі. Хутчэй за ўсё пасля ўвядзення абавязковай перавыбарнасці настаўнікаў многія з іх страцілі пасады, верагодна частка з'ехала за мяжу, а частка, не пагадзіўшыся з новай сістэмай народнай адукацыі, пакінулі школу.

35

Але ж трэба ўлічваць і той факт, што сетка навучальных устаноў у перыяд з 1913 па 1917 год значна павялічылася. Што таксама магло стаць прычынай памяншэння колькасці настаўнікаў з выўэйшай адукацыяй.Паколькі новая сістэма асноўнай задачай ставіла выхаванне "савецкага чалавека", то і настаўнік павінен быць адпаведным. Камуністычная партыя паставіла задачу -перавыхаванне настаўнікаў старой дарэвалюцыйнай школы. Былі арганізаваны кружкі па вывучэнню палітыкі партыі і Савецкай улады. 3 мэтай камуністычнага выхавання работнікаў асветы ў 1925 годзе пачаў выдавацца педагагічны часопіс "Асвета".

Вельмі нізкім быў і узровень падрыхтоўкі настаўнікаў. У канцы аднаўленчага перыяду ішоў актыўны працэс выцяснення лекцый, семінарскіх заняткаў і замена іх практычнымі і лабараторнымі заняткамі, брыгаднай прапрацоўкай вучэбнага матэрыялу і т. п. Выявілася тэндэнцыя да зніжэння агульнанавуковай падрыхтоўкі настаўнікаў [22, с. 59].

Розныя тыпы навучальных устаноў, якія працавалі ў БССР, ўяўлялі сабой спробу стварыць зладжаную сістэму педагагічнай адукацыі. Але толькі стварэннем педагагічнага факультэта БДУ восенню 1922 года была закладзена трывалая аснова для развіцця вышэйшай педагагічнай адукацыі ў краіне. У гады аднаўленчага перыяду былі рэарганізаваны сярэднія педагагічныя навучальныя установы. Наркамасветы адмовіўся ад адзінай педагагічнай установы і выказаўся за паасобную падрыхтоўку настаўнікаў для сярэдніх і пачатковых школ. Было вырашана засяродзіць падрыхтоўку настаўнікаў вышэйшай кваліфікацыі ў педагагічных інстытутах і на педагагічных факультэтах універсітэтаў, а настаўнікаў сярэдняй кваліфікацыі ў педагагічных тэхнікумах [22, с. 59]. Трохгадовыя педагагічныя курсы падлягалі ператварэнню ў чатырохгадовыя педтэхнікумы [22, с. 59].

1923/24 навучальны год паклаў пачатак арганізаванай і планамернай працы у сферы народнай адукацыі. Упарадкоўвалася сетка, выпрацоўваліся праграмы, паляпшалася матэрыяльнае становішча навучальных устаноў, у тым ліку і педагагічных. Тым не менш праблема педагагічных кадраў не была вырашана нават напрыканцы 20-х гадоў. Вучэбная нагрузка заставалася вельмі вялікай. Каля паловы настаўнікаў працавала з трымя і чатырмя групамі, прычым на адзін камплект прыходзілася ў сярэднім каля 46 вучняў [8, с. 119]. Толькі з 30-х гадоў становішча з педагагічнымі кадрамі пачало паляпшацца.

36

2.4. Сярэдняя адукацыя і прафесіянальна-тэхнічнае навучанне ў БССРНеабходна адзначыць, што галоўнай мэтай савецкай школы ў аднаўленчы перыяд было стварэнне працоўных рук для народнай гаспадаркі, а мэтанакіраванасць і змест школьных праграм насілі палітэхнічны характар. Гэта было абумоўлена разрухай у краіне, якая, у сваю чаргу, стала вынікам зацягнуўшыхся войнаў і інтэрвенцыі. Аднаўленне народнай гаспадаркі патрабавала вялікай колькасці працоўнай сілы, таму пашырэнне сеткі сярэдніх спецыяльных і прафесіянальна-тэхнічных навучальных устаноў было першачарговай задачай Савецкай улады.

Прафесіянальна-тэхнічнае навучанне ў дарэвалюцыйнай Беларусі было прадстаўлена шэрагам навучальных устаноў: рамеснымі і тэхнічнымі вучылішчамі, ніжэйшымі рамеснымі сельскагаспадарчымі школамі, курсамі і рамеснымі майстэрнямі, рамеснымі адзяленнямі і класамі ручной працы пры агульнаадукацыйных школах [1, с. 23].

Прафесіянальна-тэхнічныя установы савецкага тыпу пачалі стварацца у аднаўленчы перыяд. У склад устаноў прафесіянальнай адукацыі ўваходзілі школы фабрычна-завадскога тыпу, прафесіянальныя школы і курсы, тэхнікумы і навучальна-вытворчыя майстэрні. Вялікую папулярнасць набыло фабрычна-завадское вучнёўства, як адна з асноўных форм падрыхтоўкі кваліфікаванай працоўнай сілы. Кваліфікацыя працоўных, падрыхтаваных ў ФЗВ, была не вельмі высокай, але ва ўмовах недахопу працоўнай сілы ў аднаўленчы перыяд, часу на падрыхтоўку высокакваліфікаваных рабочых не было. Для падрыхтоўкі кадраў сярэдняй кваліфікацыі па розным спецыяльнасцям з 1920 года разгортваецца сетка індустрыяльных, сельскагаспадарчых, будаўнічых, медыцынскіх, педагагічных і іншых тэхнікумаў [9, с. 180].

Суадносна з пастановай Народнага камісарыята асветы РСФСР ўсе прафесіянальна-тэхнічныя ўстановы, якія знаходзіліся да гэтага ў розных ведамствах, пераходзілі пад яго веданне [9, с. 180]. Гэта пастанова была замацавана дэкрэтам СНК РСФСР ад 30 траўня 1918 года. У ім зазначалася, што цэнтралізацыя кіраўніцтва школамі ўсіх тыпаў вызвана неабходнасцю "преобразования учебно-воспитательного дела, обьединения и обновлення его на началах новой педагогики и соцналнзма" [18, с. 180].

37

У верасні 1920 года у складзе Наркамасветы БССР быў створаны аддзел прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі.Хутка гэты аддзел быў пераўтвораны ў Камітэт прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі., а потым у Галоўнае ўпраўленне прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі, якое ўваходзіла ў склад Наркамасветы БССР. Задачай гэтага органа з'яўлялася падрыхтоўка кадраў для прамысловасці, сельскай гаспадаркі, устаноў асветы, аховы здароўя, мастацтва рэспублікі [9, с. 193].

1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка