Nariadenie rady (ehs) č. 1382/91 z 21. mája 1991 o predkladaní údajov o vyloďovaní produktov rybolovu V členských štátoch
Дата канвертавання27.04.2016
Памер201.06 Kb.
I
(Akty, ktorých uverejnenie je povinné)
NARIADENIE RADY (EHS) č. 1382/91

z 21. mája 1991

o predkladaní údajov o vyloďovaní produktov rybolovu v členských štátoch
RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2),

keďže riadenie obchodovania s produktmi rybolovu, ustanovené v nariadení Rady (EHS) č. 3796/81 z 29. decembra 1981 o spoločnej organizácii trhu s produktmi rybolovu (3), v zmysle nariadenia (EHS) č. 2886/89 (4), by sa zlepšilo vytvorením zosúladenej štatistiky spoločenstva o celkových vylodeniach produktov rybolovu,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1


Každý členský štát predloží Komisii každý kalendárny mesiac údaje o množstvách a priemernej cene produktov rybolovu, vyložených rybárskymi plavidlami spoločenstva v tomto členskom štáte.

Na účely tohto nariadenia, vylodenie produktov rybolovu znamená:  • produkty vyložené rybárskymi plavidlami alebo inými zložkami rybárskej flotily,

  • produkty vyložené plavidlami členských štátov v prístavoch nečlenských štátov spoločenstva a zahrnuté v dokumente T2M nariadenia Komisie (EHS) č. 137/79 (5), a

  • produkty preložené na plavidlá tretích krajín z rybárskych plavidiel spoločenstva a z iných zložiek rybárskej flotily spoločenstva na území tohto členského štátu.

Členské štáty zabezpečia, že okrem toho, kde sú udelené výnimky a výňatky podľa článkov 5 ods. 4 a 6, zasielané údaje obsiahnu všetky vylodenia produktov rybolovu, uvedených v prílohe I, v danom kalendárnom mesiaci. Prieskumné techniky však možno použiť na stanovenie až do 10 % hmotnosti produktov rybolovu, vylodených v tomto mesiaci. Tieto prieskumné techniky sa hlásia podľa ustanovení článku 5 odseku 1 a 2.

Článok 2

Údaje uvedené v článku 1 sa predložia Komisii do šiestich mesiacov od konca daného mesiaca.Článok 3

1. Produkty rybolovu, pre ktoré sa požadujú predkladať údaje podľa článku 1, sú v zozname v prílohe I. Členské štáty však môžu predkladať údaje aj za ďalšie individuálne identifikované produkty rybolovu.


Údaje o druhoch s menším významom pre členský štát nemusia byť pri predkladaní individuálne identifikované, ale možno ich zlúčiť do spoločnej položky za podmienky, že hmotnosť produktov takto zaznamenaných nepresiahla 10 % hmotnosti celkového vylodenia v tom členskom štáte v danom mesiaci.
2. Definície, používané pre jednotky hmotnosti a priemerné ceny, miesta určenia a úpravu produktov, sú dané v prílohe II.
3. Zoznam produktov z prílohy I a definície z prílohy II sa môžu doplniť podľa postupu ustanoveného v článku 6.

Článok 4

1. Členské štáty predložia Komisii údaje podľa článkov 1 a 2 v podobe uvedenej v prílohe III.


2. Údaje možno predkladať na magnetickom médiu vo formáte, na akom sa dohodnú členské štáty a Komisia.

Článok 5

1. Do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia členské štáty predložia Komisii správy o tom, ako sa údaje o výlovoch získavajú a vyšpecifikujú reprezentatívnosť a dôveryhodnosť týchto údajov. Komisia, v spolupráci s členskými štátmi, zostaví súhrn týchto správ.


2. Členské štáty informujú Komisiu o všetkých úpravách  informácie ustanovenej v odseku 1 do troch mesiacov od jej uvedenia.
3. V prípade, že metodologické správy uvedené v odseku 1 ukážu, že členský štát nemôže ihneď vyhovieť požiadavkám tohto nariadenia a že je potrebné prijať zmeny techník zisťovania údajov a metodológie, Komisia môže v spolupráci s daným členským štátom ustanoviť prechodné obdobie najviac do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, počas ktorého sa program tohto nariadenia prijme. Počas tohto prechodného obdobia možno poskytnúť členským štátom na obdobie maximálne troch rokov dočasné výnimky z ustanovení tohto nariadenia. Komisia informuje všetky členské štáty o týchto výnimkách podľa postupu stanoveného v odseku 7.
4. V prípadoch, kedy by zahrnutie jednotlivého sektora rybolovu členského štátu spôsobilo štátnym orgánom ťažkosti neprimerané dôležitosti tohto sektora, v súlade s postupom uloženým v článku 6 možno udeliť výnimku, ktorá povoľuje členskému štátu, aby vylúčil údaje za tento sektor z predkladaných údajov za svoj štát.
5. Výnimky udelené podľa odseku 4 sa udeľujú najviac na 3 roky, možno ich však predĺžiť o ďalšie trojročné obdobia. V zasielanej žiadosti o predĺženie členský štát predloží Komisii výsledky prieskumného zisťovania, ktoré preukážu problém pri uplatnení nariadenia na všetky vylodenia daného členského štátu. Žiadosti sa vybavia podľa postupu stanoveného v článku 6.
6. Údaje o vylodeniach v malých prístavoch sa môžu vylúčiť z predkladania národných údajov po odôvodnenej žiadosti členského štátu, adresovanej Komisii do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, za nasledujúcich podmienok.

Výnimka sa povolí, ak by predloženie požadovaných údajov zapríčinilo štátnym orgánom ťažkosti neprimerané dôležitosti celkového vylodenia a ak sa zodpovedajúce vylodené produkty uvádzajú len na lokálnom trhu. Zoznam zodpovedajúcich prístavov sa zostaví za každý príslušný členský štát v súlade s postupom stanoveným v článku 6.


Príslušné členské štáty zašlú Komisii každé tri roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia správu, obsahujúcu všetky zodpovedajúce informácie tak, aby Stály výbor pre poľnohospodársku  štatistiku, vytvorený rozhodnutím 72/279/EHS (6), prekontroloval a v prípade potreby upravil, v súlade s postupom stanoveným v článku 6, kritériá a zoznamy uvedené v druhom pododseku.
7. Metodologické správy, prechodné úpravy, dostupnosť údajov, dôveryhodnosť údajov a iné podstatné veci spojené s uplatnením tohto nariadenia budú preskúmané raz za rok kompetentnou pracovnou skupinou Výboru pre poľnohospodársku štatistiku.

Článok 6

1. Ak sa dodržiava postup stanovený týmto článkom, predseda predloží záležitosť Stálemu výboru pre poľnohospodársku štatistiku (ďalej „výbor“), buď z jeho vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť zástupcu členského štátu.


2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení. Výbor odovzdá svoje stanovisko k návrhu v časovom období, ktoré môže stanoviť predseda podľa naliehavosti záležitosti. Stanovisko sa odovzdá na základe väčšiny stanovenej v článku 148 odseku 2 zmluvy o EHS v prípade rozhodnutí, ktoré prijíma Rada na základe návrhu Komisie. Hlasom zástupcov členských štátov sa vo výbore prideľuje váha spôsobom uvedeným v danom článku. Predseda nehlasuje.
3. (a) Komisia prijme plánované opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.
(b) Ak opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, alebo žiadne stanovisko nie je doručené, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh týkajúci sa týchto opatrení. Rada koná na základe kvalifikovanej väčšiny.
Ak po uplynutí troch mesiacov od predloženia návrhu Rade, Rada nekoná, navrhnuté opatrenia prijme Komisia.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť nasledujúci deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev .


Bude sa uplatňovať od 1. januára 1992.
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
V Bruseli 21. mája 1991
Za Radu

predseda

R. STEICHEN


_________________________

PRÍLOHA I
ZOZNAM PRODUKTOV rybolovu, PRI KTORÝCH SA PREDKLADANIE ÚDAJOV VYŽADUJEKód

Druhy

Úprava

CDZ

Treska druhu Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac

Čerstvá celá

Čerstvo vypitvaná

Mrazená neporciovaná

Mrazené filé

Solená


HAD

Treska škvrnitá (Melanogrammus aeglefinus)

Čerstvá celá

Čerstvo vypitvaná

Mrazená neporciovaná

Mrazené filéPOK

Treska tmavá (Pollachius virens)

Čerstvá celá

Čerstvá vypitvaná

Mrazená neporciovaná

Mrazené filéHKE

Tresky druhu Merluccius spp.

Čerstvé celé

Čerstvé vypitvané

Mrazené celé

Mrazené bez hlavy a vypitvané

Mrazené filé

Mrazené inéWHG

Treska bez fúzov (Merlangius merlangus)

Čerstvá celá

Čerstvá vypitvaná

Mrazená neporciovaná

Mrazené filéLNZ

Mieň morský (Molva spp.)

Čerstvý celý

Čerstvý vypitvaný

Mrazený neporciovaný

Mrazené filéPOL

Treska žltkavá (Pollachius pollachius)

Čerstvá celá

Čerstvá vypitvaná

Mrazená neporciovaná

Mrazené filéBIB

Treska francúzska (Trisopterus luscus)

Čerstvá

NOP

Nórska treska (Trisopterus esmarkii)

Čerstvá

WHB

Treska modrastá (Micromesistius poutassou)

Čerstvá

PLE

Platesa (Pleuronectes platessa)

Čerstvá celá

Čerstvá vypitvaná

Mrazená neporciovaná

Mrazené filéSOL

Morský jazyk (Solea vulgaris)

Čerstvý celý

Čerstvý vypitvaný

Mrazený neporciovaný

Mrazené filéMEG

Kambala (Lepidorhombus spp.)

Čerstvá

Mrazená


DAB

Platesa limanda (Limanda limanda)

Čerstvá

Mrazená


LEM

Platesa malohlavá (Microstomus kitt)

Čerstvá

Mrazená


RED

Ostriežiky (Sebastes spp.)

Čerstvé

Mrazené neporciované

Mrazené filé


MNZ

Čert morský (Lophius spp.)

Čerstvý celý

Čerstvé chvosty

Mrazené chvosty


BOZ

Boops spp.

Čerstvé

Mrazené


PIC

Smarida vysoká (Spicara (=Maena) spp.)

Čerstvé

Mrazené


CGZ

Úhor morský (Conger spp.)

Čerstvý

Mrazený


GUX

Štítnik (Triglidae)

Čerstvý

Mrazené


HER

Sleď obyčajný (Clupea harengus)

Čerstvý

Mrazený neporciovaný

Mrazené filé


PIL

Sardinka európska (Sardina pilchardus)

Čerstvá

Mrazené


ANE

Sardela európska (Engraulis spp.)

Čerstvá

Mrazená


SPR

Šprota severná (Sprattus sprattus)

Čerstvá

Mrazená


ALB

Tuniak dlhoplutvý (Thunnus alalunga)

Čerstvý

Mrazený


YFT

Tuniak žltoplutvý (Thunnus albacares)

Čerstvý

Mrazený


SKJ

Tuniak pruhovaný (Katsuwonus pelamis)

Čerstvý

Mrazený


BET

Tuniak zavalitý (Thunnus obesus)

Čerstvý

Mrazený


BFT

Tuniak modroplutvý (Thunnus thynnus)

Čerstvý

Mrazený


SWO

Mečiar obyčajný (Xiphius gladius)

Čerstvý

Mrazený


TUN

Iné tuniaky (Thunnini)

Čerstvé

Mrazené


MAC

Makrela atlantická (Scomber scombrus)

Čerstvá

Mrazená


MAZ

Iné makrely (Scomber japonicus, Scomber australasicus)

Čerstvé

Mrazené


JAX

Stavrida (trachurus spp.)

Čerstvá

Mrazená


SRX

Raje (Rajiformas)

Čerstvé

Mrazené


DGZ

Žraloky malé (Squalus acanthias, Scyliorhynus spp.)

Čerstvé

Mrazené


NEP

Homár nórsky (Nephrops norvegicus)

Čerstvý celý

Čerstvé chvosty

Mrazené chvosty


CNZ

Garnát (Crangon spp.)

Čerstvé

Mrazené


PDZ

Krevety (Pandalidae)

Čerstvé

Mrazené


CRE

Jedlé kraby (Cancer pagurus)

Čerstvé

Mrazené


CRS

Krab plávajúci (Portunus spp.)

Čerstvý


LBE

Homár európsky (Homarus gammarus)

Čerstvý

Mrazené chvostySCE

Hrebenatka veľká (Pecten maximus)

Čerstvá

SQC

Kalmáre druhu Loligo spp.)

Čerstvý

Mrazený, čistený

Mrazený, nečistený


SQX

Kalmár krátkoplutvý a lietajúci (Todarodes saggittatus, Illex spp.)

Čerstvý

Mrazený, čistený

Mrazený, nečistený


OMZ

Kalmáre (iné) (Omnastrephidae)

Čerstvý

Mrazený, čistený

Mrazený, nečistený


OCZ

Chobotnica (Octopus spp.)

Čerstvá

Mrazená


CTL

Sépia (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti)

Čerstvá

Mrazená


FIN

Iné ryby

Čerstvá

Mrazená


CRU

Iné kôrovce

Čerstvé

Mrazené


MOL

Iné mäkkýše


Čerstvé

MrazenéPRÍLOHA II
DEFINÍCIE POUŽÍVANÉ PRI PREDKLADANÍ úDAJOV O VYLOĎOVANÍ PRODUKTOV RYBOLOVU


JednotkyHmotnosť : Zapísaná hmotnosť bude hmotnosť produktu pri vyloďovaní.
Hmotnosť by mala byť zapísaná v tonách s jedným desatinným miestom.
Priemerná cena: Priemerná cena je zapisovaná v národnej mene na tonu. Pre produkty nepredané ihneď priemerná cena by mala byť odhadnutá s použitím primeranej metódy.

UrčenieĽudská spotreba: Patria sem všetky produkty, ktoré sú pri prvom predaji určené na ľudskú spotrebu, alebo sa vyloďujú po kontrakte alebo inej dohode na ľudskú spotrebu. Vylúčené sú množstvá určené na ľudskú spotrebu, ktoré sú v momente prvého predaja kvôli trhovým podmienkam, hygienickým nariadeniam alebo pre podobné dôvody stiahnuté z trhu na ľudskú spotrebu.
Priemyselné využitie: Patria sem všetky produkty špeciálne vylodené ako prídavok k pokrmom alebo olejom, alebo na kŕmenie zvierat spolu s množstvami, ktoré boli pôvodne určené na ľudskú spotrebu, ale pri prvom predaji sa nepredali na tento účel.
Úprava
Filé znamená pásiky mäsa vyrezané rovnobežne s chrbticou ryby a obsahujúce pravú alebo ľavú stranu ryby za predpokladu, že hlava, vnútornosti, plutvy (chrbtová, análna, chvostová, brušná, hrudná) a kosti (chrbtica alebo veľká chrbtová, brušné alebo rebrové, žiabrové alebo strmienkové) sú odstránené a dve strany nie sú spojené, napríklad chrbtom alebo žalúdkom.
Celá ryba znamená nevypitvanú rybu.

Čistená znamená kalmára, ktorému sa nožičky, hlava a vnútorné orgány odstránili z tela.

Mrazené ryby sú ryby, ktoré sú vystavené zmrazeniu, aby sa týmto spôsobom uchránila ich prirodzená kvalita, na zníženú priemernú teplotu -18 °C alebo nižšiu, a ktoré sú potom udržované na teplote -18 °C alebo nižšej.
Čerstvé ryby sú ryby, ktoré neboli konzervované, nasolené, zmrazené alebo ináč ošetrené, iba schladené. Všeobecne sú celé alebo vypitvané.

Solené ryby sú ryby, často vypitvané alebo bez hlavy, ktoré sú konzervované v soli alebo v slanom náleve.
Štátna príslušnosť a pokrytie
Údaje obsahujú všetky produkty, ktoré sú vylodené rybárskymi plavidlami spoločenstva v prístavoch vykazujúcich členských štátov. Vykazujúci členský štát nie je povinný, podľa ustanovení tohto nariadenia, hlásiť vylodenia svojich plavidiel v prístavoch iných ako na svojom území.

Údaje obsahujú produkty vylodené na území členského štátu a obsiahnuté v dokumente T2M uvedenom v nariadení Komisie (EHS) č. 137/79. Tiež sú zahrnuté produkty prekladané z rybárskych plavidiel spoločenstva a iných zložiek rybárskej flotily spoločenstva na plavidlá tretích krajín na území daného členského štátu.
Plavidlá spoločenstva sú plavidlá plaviace sa pod vlajkou, alebo registrované v členskom štáte spoločenstva.

PRÍLOHA IIIFORMÁT PREDLOŽENIA ÚDAJOV PODĽA ČLÁNKU 1
ŠTATISTIKA VYLOĎOVANIA
Vylodené za mesiac .......19. . Krajina ..........................Druhy

Množstvo

Cena

Na ľudskú spotrebu:Treska (CDZ)Čerstvá celá

Čerstvá vypitvaná

Mrazená neporciovaná

Mrazené filé

Solená


..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................


..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

.............................................


Treska škvrnitá (HAD)Čerstvá celá

Čerstvá vypitvaná

Mrazená neporciovaná

Mrazené filé..............................................

..............................................

..............................................

.......................................................................................

.........................................

.........................................

.........................................Treska tmavá (POK)Čerstvá celá

Čerstvá vypitvaná

Mrazená neporciovaná

Mrazené filé..............................................

..............................................

..............................................

.......................................................................................

.........................................

.........................................

.........................................Treska druhu merluccius (HKE)Čerstvá celá

Čerstvá vypitvaná

Mrazená celá

Mrazené bez hlavy a vypitvané

Mrazené filé

Mrazené iné..............................................

..............................................

..............................................

..............................................


..............................................

............................................................................................

..............................................

..............................................

..............................................


..............................................

..............................................Treska bez fúzov (WHG)Čerstvá celá

Čerstvá vypitvaná

Mrazená neporciovaná

Mrazené filé..............................................

..............................................

..............................................

............................................................................................

.............................................

..............................................

..............................................Mieň morský (LNZ)Čerstvý celý

Čerstvý vypitvaný

Mrazený neporciovaný

Mrazené filé..............................................

..............................................

..............................................

............................................................................................

..............................................

..............................................

..............................................Treska žltkavá (POL)Čerstvá celá

Čerstvá vypitvaná

Mrazená neporciovaná

Mrazené filé..............................................

..............................................

..............................................

............................................................................................

..............................................

..............................................

..............................................Platesa (PLE)Čerstvá celá

Čerstvá vypitvaná

Mrazená neporciovaná

Mrazené filé............................................

............................................

............................................

........................................................................................

............................................

............................................

............................................Morský jazyk (SOL)Čerstvý celý

Čerstvý vypitvaný

Mrazený neporciovaný

Mrazené filé..............................................

..............................................

..............................................

............................................................................................

..............................................

..............................................

..............................................Kambala (MEG)Čerstvá

Mrazená


..............................................

............................................................................................

..............................................Platesa limanda (DAB)Čerstvá

Mrazená


..............................................

............................................................................................

..............................................Platesa malohlavá (LEM)Čerstvé

Mrazené


..............................................

............................................................................................

..............................................Ostriežiky (RED)Čerstvé

Mrazené neporciované

Mrazené filé


..............................................

..............................................

..............................................


..............................................

..............................................

..............................................


Čert morský (MNZ)Čerstvý celý

Čerstvé chvosty

Mrazené chvosty


..............................................

..............................................

..............................................


..............................................

..............................................

..............................................


Boops (BOZ)Čerstvé

Mrazené


..............................................

............................................................................................

..............................................Smarida vysoká (PIC)Čerstvá

Mrazená


..............................................

............................................................................................

..............................................Úhor morský (CGZ)Čerstvý

Mrazený


..............................................

............................................................................................

..............................................Štítnik (GUX)Čerstvý

Mrazený


..............................................

............................................................................................

..............................................Parmica (MUL)Čerstvá

Mrazený


..............................................

............................................................................................

..............................................Sleď obyčajný (HER)Čerstvý

Mrazený neporciovaný

Mrazené filé


..............................................

..............................................

..............................................


..............................................

..............................................

..............................................


Sardinka európska (PIL)Čerstvá

Mrazená


..............................................

............................................................................................

..............................................Sardela európska (ANE)Čerstvá

Mrazená


..............................................

............................................................................................

..............................................Šprota severská (SPR)Čerstvá

Mrazená


..............................................

............................................................................................

..............................................Tuniak dlhoplutvý (ALB)Čerstvý

Mrazený


..............................................

............................................................................................

..............................................Tuniak žltoplutvý (YFT)Čerstvý

Mrazený


..............................................

............................................................................................

..............................................Tuniak pruhovaný (SKJ)Čerstvý

Mrazený


..............................................

............................................................................................

..............................................Tuniak zavalitý (BET)Čerstvý

Mrazený


..............................................

............................................................................................

..............................................Tuniak modroplutvý (BFT)Čerstvý

Mrazený


..............................................

............................................................................................

..............................................Mečiar obyčajný (SWO)Čerstvý

Mrazený


..............................................

............................................................................................

..............................................Iné tuniaky (TUN)Čerstvé

Mrazené


..............................................

............................................................................................

..............................................Makrela atlantická (MAC)Čerstvá

Mrazená


..............................................

............................................................................................

..............................................Iné makrely (MAZ)Čerstvé

Mrazené


..............................................

............................................................................................

..............................................Stavrida (JAX)Čerstvá

Mrazená


..............................................

............................................................................................

..............................................Raje (SRX)Čerstvé

Mrazené


..............................................

............................................................................................

..............................................Žraloky malé  (DGZ)Čerstvé

Mrazené


..............................................

............................................................................................

..............................................Homár nórsky (NEP)Čerstvý celý

Čerstvé chvosty

Mrazené chvosty


..............................................

..............................................

..............................................


..............................................

..............................................

..............................................


Garnát (CNZ)Čerstvé

Mrazené


..............................................

............................................................................................

..............................................Krevety (PDZ)Čerstvé

Mrazené


..............................................

............................................................................................

..............................................Jedlé kraby (CRE)Čerstvé

Mrazené


..............................................

............................................................................................

..............................................Krab plávajúci (CRS)ČerstvýHomár európsky (LBE)Čerstvý

Mrazené chvosty..............................................

............................................................................................

..............................................Hrebenatka veľká (SCE)Čerstvá

..............................................

..............................................

Kalmáre druhu Loligo (SQC)Čerstvý

Mrazený, čistený

Mrazený, nečistený


..............................................

..............................................

..............................................


..............................................

..............................................

..............................................


Kalmár krátkoplutvý a lietajúci (SQX)Čerstvý

Mrazený, čistený

Mrazený, nečistený


..............................................

..............................................

..............................................


..............................................

..............................................

..............................................


Kalmáre (iné) (OMZ)


Čerstvý

Mrazený, čistený

Mrazený, nečistený


..............................................

..............................................

..............................................


..............................................

..............................................

..............................................


Chobotnica (OCZ)Čerstvá

Mrazená


..............................................

............................................................................................

..............................................Sépie (CTL)Čerstvá

Mrazená


..............................................

............................................................................................

..............................................Iné ryby (FIN)Čerstvá

Mrazená


..............................................

............................................................................................

..............................................Iné mäkkýše (MOL)Čerstvé

Mrazené


..............................................

............................................................................................

..............................................Iné kôrovce (CRU)Čerstvé

Mrazené


..............................................

............................................................................................

..............................................Na priemyselné využitie:Treska (CDZ)

...............................................

..............................................

Treska škvrnitá (HAD)

..............................................

..............................................

Treska tmavá (POK)

..............................................

..............................................

Treska bez fúzov (WHG)

..............................................

..............................................

Treska francúzska a Treska malá (BIB)

..............................................

..............................................

Treska nórska (NOP)

..............................................

..............................................

Treska modrastá (WHB)

..............................................

..............................................

Sleď obyčajný (HER)

..............................................

..............................................

Šprota severná (SPR)

..............................................

..............................................

Iné druhy
1 Ú. v. ES (séria) C 214, 21.8.1989, s. 21.

2 Ú. v. ES (séria) C 113, 7.5.1990, s. 216.

3 Ú. v. ES (séria) L 379, 31.12.1981, s. 1.

4 Ú. v. ES (séria) L 282, 2.10.1989, s. 1.

5 Ú. v. ES (séria) L 20, 27.1.1979, s. 1.

6 Ú. v. ES (séria) L 179, 7.8.1972, s. 1.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка