Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка8/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   66

Од Маркá святáя Йівáнгылія
Глава 1Іоáнн Хрыстíтель
1. Почя′ток Йівáнгылійі Ісýса Хрыстá, Сы′на Бóжого,

2. Як напы′сано в прорóкув: «От я посылáю Свогó Анё′ла пы′рыд облы′ччэм Твойíм, якы′й прышыхýе Тобí дорóгу пы′рыд Тобóю» (Малах. 3, 1).

3. «Гóлос гукáючого в пусты′ні: «Шыхýйтэ дорóгу Гóсподовы, робíтэ прáвымы ёмý стыжкы′» (Ісаія, 40, 3).

4. Явы′вся Іоáнн, якы′й хрысты′в в пусты′ні, проповíдуючы хрысты′тысь чы′рыз кáянне, шоб булы′ прóшчаны грыхы′.

5. І выхóдылы до ёгó лю′дэ з усёгó крáю Іудéйського, і йірусалы′мці, і вин хрысты′в йіх в рыцí Іордáні (Ордáні), і воны′ сповыдáлысь в свойíх грыхáх.

6. А Іоáнн ходы′в в одэ′жы з вырблю′довыйі вóвны і пудпаря′зувався шкураны′м пóясом, і йів акры′ды і полёвы′й мэд.

7. І проповíдував: «Ідэ′ за мнóю Дýжчый за мынэ′, Якóму я ны вáртый, нагнýвшысь, розвязáты рамíнчыка в Ёгó óбуйі.

8. Я хрысты′в вас водóю, а Вин вас хрысты′тымэ Дýхом Святы′м».Іоáнн хры′стыть Ісýса

9. Булó ж так в ты′йі дні: прышóв Ісýс з Назарэ′та Галылэ′йського і Іоáнн Ёгó охрысты′в в Іордáні ( в Ордáні).

10. А як выхóдыв Вин з воды′, то одрáзу пубáчыв Іоáнн, як нэ′бо розыйшлóсь і Дух, як гóлуб, зыйшóв на Ёгó.

11. І був гóлос з нэ′ба: «Ты Мий Сын дорогы′й, Якы′й в лáсцы в Мынэ′».Ісýс в пусты′ні

12. Одрáзу пóсля тогó Дух повíв Ёгó в пусты′ню.

13. І був Вин там в пусты′ні сóрок дён. Лыхы′й ёгó спокýшував. Був Вин там рáзом з звыря′мы. А Анё′лы служы′лы Ёмý.
[с. 91↑]


Ісýс Хрыстóс почынáе гучы′ты

14. Пóсля тогó, як посады′лы в тюрмý Іоáнна, Ісýс прышóв в Галылэ′ю, проповíдючы Йівáнгылію Цáрыства Бóжого.

15. і кáжучы: «Прышлá порá і хýтко бýдэ Цáрыство Бóжэ; покáйтэсь і вíруйтэ в Йівáнгылію».

Пэ′ршы учынікы′

16. Прохóдячы кóло мóра Галылэ′йськьго, пубáчыв Сы′мона і Андрíя, брáта ёгó; воны′ закыдáлы нэ′вода в мóрэ, бо булы′ рыбакы′ (рыболóвы).

17. І сказáв йім Ісýс: «Ходíтэ зо Мнóю, і Я зроблю′, шо вытэ′ стáнытэ ловця′мы людэ′й».

18. І воны′ одрáзу покы′нулы свогó нэ′вода і пошлы′ з Йім.

19. І крóхы одыйшóвшы стыль, Вин пубáчыв Я′кова Завыдíёвого і ёгó брáта Іоáнна, шо тóжэ в лóдцы лáдылы нэ′вода.

20. І одрáзу поклы′кав йіх. І воны′, покы′нувшы в лóдцы свогó бáтька Завыдíя з робóтнікамы, пошлы′ з йім.Нагýка в Копырнáумы. Ісýс выганя′е лыхóго с чоловíка

21. І прыхóдять в Капырнáум. І хýтко пóсля тогó в субóту пошóв Вин в храм і гучы′в.

22. І дывовáлысь Ёгó нагýцы; бо Вин гучы′в, як той, шо мáе власть, а ны як кнíжнікы.

23. В хрáмовы йíхому був чоловíк, охвáчаный лыхы′м дýхом, і вин закрычя′в:

24 «Покы′нь! Шо Тобí до нас, Ісýс Назаря′нэць? Ты прышóв погубы′ты нас. Знáю Тыбэ′, хто Ты -- Святы′й Бóжый».

25. Алэ′ Ісýс забороны′в ёмý, сказáвшы: «Замóвкны й вы′йды з ёгó!»

26. Тоды′ лыхы′й дух, стыпынýвшы ёгó і закрычя′вшы на всю сы′лу, вы′йшов з ёгó.

27. І всі жахнýлысь, і оды′н одногó пыта′лы: «Шо гэ′то? Шо гэ′то за нóва нагýка, шо Вин і лыхýй сы′лы прыкáзуе свэ′ю влáстю і вонá слýхае ёгó?»


[с. 92↑]

В Пытрóвуй дóмы. Ісýс лíчыть ёгó тэ′шчу. Гы′нчы лíчыння

і прóповыді в Галылэ′йі
28. І хýтко розыйшлáсь про Ёгó чýтка по всіх околы′шностях в Галылэ′йі.

29. Вы′йшовшы на тым чя′сы с хрáма, прышлы′ до дóмы Сы′мона й Адрíя, з Я′ковом і Іоáнном.

30. А Сы′монова тэ′шча лыжя′ла на гаря′чку; і одрáзу ёмý сказáлы про йійí.

31. Пудыйшóвшы, Вин пудвíв йійí, взя′вшы йійí за рýку; і гаря′чка одрáзу в йійí пройшлá. І вонá йім прыслýжувала.

32. А як стáло вычорíты, як сóнцэ захóдыло, то прынóсылы до Ёгó всіх хвóрых і охвáчаных лыхы′м дýхом.

33. І всэ мíсто зобрáлось пы′рыд двырмы′.

34. І Вин сцыля′в мнóго когó, хто покýтував на вся′кы хворóбы, і мнóго лыхы′х духы′в повыганя′в; а лыхы′м ны позволя′в казáты, шо Вин -- Хрыстóс.

35. А вдóсвыта, встáвшы вэ′льмы рáно, вы′йшов і пошóв в бызлю′днэ мíсце, і там молы′вся.

36. А Сы′мон і ты′йі, шо булы′ з йім, пошлы′ за Йім.

37. І, найшóвшы Ёгó, кáжуть Ёмý: «Всі шукáють Тыбэ′».

38. А Вин кáжэ йім: «Ходíмо в блы′ськы сё′ла і містá, шоб Мынí й там гучы′ты, бо я ля гэ′того й прышóв».

39. І Вин гучы′в в йíхых хрáмах по всюй Галылэ′йі, і лыхы′х выганя′в.


Лíчынне хвóрого на прокáзу
40. Прыхóдыть до Ёгó хвóрый на прокáзу, і лáголячы Ёгó і пáдаючы пы′рыд Йім на колíна, кáжэ Ёмý: «Як хóчыш, то мóжыш мынэ′ очы′стыты».

41. Ісýс, змы′ловавшысь над йім, протягнýв рýку і сказáв: «Хóчу, очы′сться!»

42. Пóсля гэ′тых слыв прокáза одрáзу вы′йшла з ёгó і вин став чы′стый.

43. І, гля′нувшы на ёгó, грозячы′сь, одрáзу ёгó отпрáвыв.

[с. 93↑]
44. І сказáв ёмý: «Ляды′, ныкóму ныц ны кажы′; онó сходы′ покажы′сь ля бáтюшкы і пожэ′ртвуй (охвырýй) за своé очышчэ′нне, як сказáв Моісéй, на свíдчынне йім».

45. А вин, вы′йшовшы, став роскáзуваты і вызвáнюваты про гэ′той трапýнок, з-за чогó Ісýс вжэ ны міг я′вно ввыйты′ в мíсто, а був óддаль в бызлю′дных місця′х. То лю′дэ прыхóдылы до Ёго зусíль.


Глава 2
Лíчынне спаралізóваного
1. Чы′рыз кы′лько дён Вин знов прышóв в Капырнáум, і стáло чýты, шо Вин удóма.

2. Одрáзу ж мнóго людэ′й зобрáлось, шо вжэ й кóло двырэ′й ны булó мíсьця. І Вин говоры′в йім слóво.

3. І прышлы′ до Ёгó с спаралізóваным, якóго ныслы′ вштырóх.

4. З-за людэ′й до Ёгó нíяк булó пудыйты′, то продрáлы стрíху в хáты, дэ Вин був, розобрáлы стэ′лю і опусты′лы пы′рыд Йім постíль, на якýй лыжя′в спаралізóваный.

5. Ісýс, бáчачы йíху вíру, кáжэ ля спаралізóваного: «Дыты′но! Прошчя′юцьця тобí твойí грыхы′».

6. Тут сыдíлы дэ′хто с кнíжныкув і дýмалы сáмы собí:

7. Шо гэ′то Вин блявýскае і гнывы′ть Бóга? Хто ж мóжэ прошчя′ты грыхы′, крóмы самóго Бóга?

8. Ісýс одрáзу ж одчýв Свойíм дýхом, шо воны′ так сáмы собí дýмають, і сказáв йім: «Чогó вытэ′ так мы′слытэ в свойíх сырця′х?

9. Шо лёкш? Чы сказáты спаралізóваному: «Прошчя′юцьця тобí грыхы′»? чы сказáты: «Встань, возьмы′ свою′ постэ′лю і йды»?

10. Алэ шоб вытэ′ знáлы, шо Сын Людськы′й мáе на зымнí власть прошчя′ты грыхы′». І кáжэ спаралізóваному:

11. «Кажý тобí: встань, возьмы′ свою′ пості′ль і йды до свэ′йі дóмы».

12. Той одрáзу встав і, взя′вшы свою′ постэ′лю, вы′йшов пы′рыд всíмы; то всі дывовáлысь і прославля′лы Бóга, кáжучы: «Ны′ґды такóго ны бáчылы».


[с. 94↑]


Ісýс прыймáе Матвíя. Ны чужя′йіцьця Ісýс грíшныкув

13. І вы′йшов Ісýс знов до мóра. То ввэсь нарóд пошóв за Йім. І Вин гучы′в йіх.

14. Прохóдячы, Вин пуба′чыв Лывы′я (Матвíя) Олфэ′ёвого, якы′й сыдíв на мы′тныці, і кáжэ ёмý: «Ходы′ зо Мнóю». То той встав і пошóв за Йім.

15. І як Ісýс сыдíв за столóм в ёгó вдóма, то сыдíлы з Йім і учынікы′ Ёгó, і мнóго мы′тныкув і грíшныкув: бо йіх булó мнóго і воны′ пошлы′ за Йім.

16. Кнíжныкы й фарысе′йі, пубáчывшы, шо Вин йісьць з мы′тныкамы і грíшныкамы, казáлы Ёгó учынікáм: «Як гэ′то Вин йісьць і п’е з мы′тныкамы і грíшныкамы?!»

17. Почýвшы гэ′тэ, Ісýс кáжэ йім: «Ны здорóвым трэ′ба дóхтора, а хвóрым; Я прышóв заклыкáты покáятысь ны прáвыдных, а грíшныкув».1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка