Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка64/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   66

Отповíдно ліпш, чым крóхы

9. Бо мы крóхы вíдайімо і крóхы прорóчыствуйімо.

10. А як бýдэ отповíдно, то тóе, шо крóхы, зусíм пырыстáнэ бýты.

11. Як я був малы′м, то я по-дытя′чому говоры′в, по-дытя′чому дýмав, по-дытя′чому мы′слыв (россуждáв). А як став чоловíком, то покы′нув дытя′чэ.

12. Зáрэ мы бáчымо бы чы′рыз мýтнэ шкло, догáдуючысь, шо там бовганíе, а тоды′ гочы′ма до гочэ′й; допíро знáю я крóхы, а тоды′ повíдаю гэ′так сáмо, як я сам познáный.

13. А зáрэ éсьця гэты тры: вíра, нáджа, любóв, алэ найвы′жча з йіх любóв.


[с. 377↑]


Глава 14
В Цэ′рквы говорі′тэ выдóмыю мóвыю. Дар прорóчыства і дар мóвы

1. Дбáйтэ про любóв, про духóвны дары′, а найби′льш про тóе, шоб прорóчыты.

2. Бо хто говóрыть нырозби′рлывыю мóвыю, той говóрыть ны лю′дюм, а Бóговы; бо ныхтó ёгó ны мóжэ розобрáты; вин тáйны говóрыть дýхом.

3. А хто прорóчыть, той говóрыть лю′дюм, шоб йіх добрý гучы′ты, вмовля′ты, тíшыты.

4. Хто говóрыть нырозби′рлывыю мóвыю, той гýчыть добрý сыбэ′, а хто прорóчыть, той будýе цэ′ркву.

5. Хóчу, коб вытэ′ всі говоры′лы вся′кымы мóвамы; алэ′ ліпш, шоб вытэ′ прорóчылы; бо той, хто прорóчыть, бильш годя′шчый за тогó, хто говóрыть вся′кымы мóвамы, сыбá шо онó вин шэ бýдэ тлумáчыты, шоб будовáлась цэ′рква.

6. Зáрэ, як я прыдý до вас, браты′, і стану говоры′ты на нырозби′рлывых мóвах, то якýю я зроблю′ вам коры′сть, як ны вы′говорусь до вас ны об’я′выю, ны знатьтéм, ны прорóчыннем, ны нагýкыю.

7. Бо й быздýшны створíння, шо выдаю′ть звук, як свыстíл чы гýслі: як бы ны давáлы воны вся′кых звýкув, то як повíдаты, шо грáють на свыстёлóвы чы шо на гýслях?

8. Абó як трубá трубíтымэ ны так, як трэ′ба, то хто бýдэ шыховáтысь до бóю?

9. Гэ′так сáмо як і вытэ′ бýдытэ говоры′ты нырозби′рны словá, то як повíдають, шо вытэ′ говóрытэ? Вытэ′ ж бýдытэ говоры′ты на вíтёр.

10. Кы′лько, взя′ты, вся′кых слыв на свíты, і кáжнэ з йіх нíшо знáчыть.

11. Алэ′ як я ны знáтыму, шо знáчять словá то я ля тогó, шо говóрыть, -- чужопáнэць, і той, шо говóрыть, ля мэ′нэ -- чужопáнэць.

12. Гэ′так і вытэ′, клопóтячысь про дары′ духóвны, старáйтэсь забогатíты йíмы ля тогó, шоб будовáты цэ′ркву.

13. І з-за гэ′того, хто говóрыть нырозби′рлывыю мóвыю, хай мóлыцьця, шоб зумíв в юй розобрáтысь.


[с. 378↑]
14. Бо як я молю′сь на нырозби′рлывуй мóвы, то хоч дух мий і мóлыцьця, а рóзум с тогó ны мáе коры′сті.

15. То шо ж робы′ты? Стáну молы′тысь дýхом, стáну молы′тысь і рóзумом; бýду спывáты дýхом, бýду спывáты й рóзумом.

16. Бо як ты бýдыш благословы′ты дýхом, то просты′й чоловíк шо стоя′тымэ пы′рыд тобóю, на твоé «дя′ку» скáжэ «амíнь», бо вин ны вíдатымэ, шо ты говóрыш.

17. Ты хорошэ′ дя′куйіш, алэ′ дрýгый ны гýчыцьця.

18. Дя′кую своё′му Бóговы, шо я бильш і ліпш за всіх вас говорý вся′кымы мóвамы.

19. Алэ′ в цэ′рквы хóчу ліпш п’ять слыв сказáты свойíм рóзумом, шоб і гы′нчых нагучы′ты, чым тьму слыв на нызнакóмуй мóвы.

20. Браты′! Ны жывíтэ з дытя′чым рóзумом; на нычóгэ жывíтэ дытьмы′, а рóзумом бýдьтэ ны малы′мы (дорóслымы).

21. В закóны напы′сано: «Гы′нчымы мóвамы і гы′нчымы ротáмы (гýстамы) бýду говоры′ты гэ′тому нарóдовы, алэ′ й тоды′ ны послýхають мынэ′, -- кáжэ Госпóдь» (Ісаія, 28, 11—12).

22. То от, мóвыгэ′то знак ны ля вíруючых, а ля нывíруючых; а прорóчыство – ны ля нывíруючых, а ля вíруючых.

23. Як вся Цэ′рква зы′йдыцьця рáзом, і всі стáнуть говоры′ты нызнакóмымы оды′н одномý мóвамы, і ввы′йдуть до вас ты′йі, шо ны вíдають, чы нывíруючы, то чы ны скáжуть, шо вытэ′ подурíлы?

24. Алэ′ як всі прорóчыствують, і ввы′йдэ нывíруючый чы хто ны вíдае, то всі йім ганьбýють і всі ёгó сýдять.

25. І гэ′так тáйны сэ′рця ёгó станóвляцьця я′внымы, і вин прыпадэ′ до зымнí, поклóныцьця Бóговы і скáжэ: «Напрáвду, з нáмы Биг».

26. Ну то шо ж, браты′? Як вытэ′ схóдытэсь, і в кáжного з вас е псалóм, е нагýка, е мóва, е об’я′ва тáйнэй, е ростлумáчуванне; хай всэ гэ′тэ бýдэ на будовáнне.

27. Як хто говóрыть ныпоня′тныю (нызнакóмыю) мóвыю, говорíтэ двох оды′н з одны′м, а найби′льш трох, і оды′н хай роз’ясня′е.

28. А як ны бýдэ пырыговóршчыка, то мовчы′ в цэ′рквы, а говоры′ – собí й Бóговы.
[с. 379↑]


Прорóкы в Цэ′рквы

29. І прорóкы хай говóрять по двох чы по трох, а гы′нчы хай россуждáють.

30. А як комý с тых, шо сыды′ть, бýдэ об’я′ва тáйного, то той хай пэ′ршый замóвкнэ.

31. Бо всі оды′н за одны′м мóжытэ прорóчыствуваты, шоб всім гучы′тысь і всім мáты втíху.

32. І дýхы прорóчыскы послýшны ля прорóкув.

33. Бо Биг ны е Бóгом быспоря′дку, а Бóгом зупокóю. Так жывэ′ у всíх святы′х цырквáх.Хай молоды′ця в цэ′рквы мовчы′ть

34. Молодыцí вáшы в цырквáх хай мовчя′ть; бо йім ны дозвóляно говоры′ты, а трэ′ба, коб воны′ булы′ в покóры, як і закóн ствырджя′е (Быт, 3, 16).

35. А як воны′ хóчуть чогó нагучы′тысь, то хай пытáють про тóе вдóма в свойíх мужыкы′в. – Бо ныхорошэ′ бáбы (жонóчыны) говоры′ты в цэ′рквы.

В Цэ′рквы хай бýдэ всэ хорошэ′

36. Чы ж од вас вы′йшло слóво Бóжэ? Абó чы до вас одны′х вонó прышлó?

37. Як хто лы′чыть сыбэ′ прорóком чы духóвным, то ныхáй вíдае, шо я пышý вам; бо гэ′то зáповыді Госпóдні.

38. А хто гэ′того ны понімáе, то хай ны понімáе.

39. То от, браты′ мойí, стоконíтэсь про тóе, шоб прорóчыты, алэ′ ны забороня′йтэ говоры′ты вся′кымы мóвамы.

40. Алэ′ трэ′ба, коб булó всэ хорошэ′ і в поря′дку.Глава 15
Хрыстóс воскрэ′с, то воскрэ′снымо й мы

1. Напомынáю вам, браты′, шо Йівáнгылія, якýю я вам благовысты′в, якýю вытэ′ прыйнялы′ і в якýй вытэ′ пывнякы′,

[с. 380↑]
2. то éю й ратýйітэсь, як дыржытэ′ роскáзанэ мнóю так, як я вам благовысты′в, а ны так, як повíрылы, ны дýмаючы.

3. Бо я зрáзу пырыказáв вам, шо й сам прыйня′в, гэ′то знáчыцьця, шо Хрыстóс вмэр за грыхы′ нáшы, по Пысáнню,

4. і шо Вин був похáваный, і шо воскрэ′с на трэ′тій дэнь, по Пысáнню,

5. і шо явы′вся Кы′фы, потóм дванáццытí,

6. потóм явы′вся бильш ныж п’ятыстáм братáм одрáзу, з якы′х би′льша чясть і зáрэ жы′вы, а дэ′которы повмыра′лы.

7. Потóм явы′вся Я′кововы, а пóсля всім Апóстолам.

8. А пóсля всіх явы′вся й мынí, бы якóму вы′родковы.

9. Бо я наймэ′нчый з Апóстолув і ныдостóйный Апóстолом звáтысь, бо ны′шчыв Цэ′ркву Бóжу.

10. Бо з-за Бóжыйі благодáті я е той, хто е; і Ёгó благодáть в мынí ны булá напрáсныю, бо я бильш за всіх попрацёвáв; зрэ′шты, гэ′то ны я, а благодáть Бóжа, шо зо мнóю.

11. То чы я, чы воны′, гэ′так проповíдуйімо, то й вытэ′ гэ′так увíрувалы.

12. І як про Хрыстá проповíдуйіцьця, шо Вин воскрэ′с з мэ′ртвых, то як гэ′то дэ′хто з вас кáжэ, шо мэ′ртвы ны воскрысáють?

13. Як нымá воскрысíння мэ′ртвых, то й Хрыстóс ны воскрэ′с.

14. А як Хрыстóс ны воскрэ′с, то й прóповыдь вáша напрáсна, то напрáсна й вíра вáша.

15. До тогó мы шэ стáлы б ныправды′вымы свíдкамы про Бóга, бо про Бóга мы свíдчылы б, шо Вин воскрысы′в Хрыстá, якóго Вин ны воскрышя′в, як шо мэ′ртвы ны воскрысáють;

16. бо як мэ′ртвы ны воскрысáють, то й Хрыстóс ны воскрэ′с.

17. А як Хрыстóс ны воскрэ′с, то вíра вáша напрáсна: вытэ′ шэ в грыхáх вáшых.

18. То й ты′йі, шо вмырлы′ в Хрыстí, то загы′нулы.

1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка