Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка59/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   66

Глава 2
Прóповыдь тым, комý явля′йіцьця дух і сы′ла

1. І як я прыхóдыв до вас, браты′, то прыхóдыв ознаймня′ты вам свíдчынне Бóжэ ны з одби′рнымы словáмы чы му′дростю.

2. Бо я россуды′в, шоб мынí ны знáты в вас ныц, крóмы Ісýса Хрыстá да шэ й росп’я′того.

3. І був я в вас слабы′м, і страпахýдом, і ё′мко лёкотíв.

4. І слóво моé, і прóповыдь моя′ ны в розýмных словáх чоловíчыйі мýдрості, а в явíнні дýха і сы′лы,

5. шоб вíра нáша встановля′лась ны в мýдрості людськýй, а в сы′лы Бóжуй.Людськáя мýдрость і рóзум Хрыстá

6. Мýдрость жэ проповíдуйімо одповíдным, алэ′ мýдрость ны гэ′того вíка і ны гэ′того вíка властéй, якы′йі ны на зáвшы.

7. Алэ′ проповíдуйімо прымýдрость Бóжу, тáйну, шчы′ро-потайнýю, якýю прызнáчыв Биг пы′рыд выкáмы на слáву вáшу,

8. якэ′йі ныхтó з властéй вíка гэ′того ны повíдав; бо шоб повíдалы, то ны росп’я′лы б Гóспода слáвы.

9. Алэ′, як напы′сано: «Ны бáчылы тогó гóчы, ны чýлы гýшы, і ны пáдало тóе на сэ′рцэ чоловíковы, шо прышыховáв Биг тым, хто лю′быть Ёгó» (Ісаія, 64, 4).

10. А нам Биг откры′в гэ′тэ Дýхом Свойíм; бо Дух чы′рыз всэ прохóдыть, і чы′рыз глыбы′ны Бóжы (глыбынý Бóжу).

11. Бо хто з людэ′й знáе, шо е в чоловíковы, крóмы дýха чоловíчого, якы′й жывэ′ в ёмý? Так і Бóжого ныхтó ны знáе, крóмы Дýха Бóжого.

12. Алэ′ мы взялы′ ны дýха свíта гэ′того, а Дýха од Бóга, шоб вíдаты дарóванэ йім од Бóга.

[с. 358↑]
13. Про гэ′тэ й говóрымо ны од людськэ′йі мýдрості загýчанымы словáмы, а нагýчанымы од Дýха Святóго, дорýмнюючы духóвнэ до духóвного.

14. Зымны′й чоловíк ны прыймáе тогó, шо од Дýха Бóжого, бо вин лы′чыть гэ′тэ нырозýмным, і вин розобрáтысь в гэ′тому ны мóжэ, бо про ёгó трэ′ба россуждáты духóвно.

15. А духóвный чоловíк россуждáе про всэ, а про ёгó россуждáты ны мóжэ ныхтó.

16. Бо «хто повíдав рóзум Госпóдній, шоб міг розобрáтысь в ёмý?» А мы мáйімо рóзум Хрыстá.


Глава 3
Ны трэ′ба дылы′тысь. Кáжон мáтымэ свою′ нагрáду

1. І я ны міг говоры′ты з вáмы, як з духóвнымы, а як з зымны′мы, як з малы′мы дытьмы′ в Хрыстí.

2. Я кормы′в вас молокóм, а ны гу′стыю стрáвыю, бо вытэ′ шэ ны мáлы сы′лы, да й зáрэ шэ быз сы′лы;

3. бо вытэ′ шэ зымны′йі (тылэ′сны). Бо як пóмыз вáмы завы′дкы, справýнкы (спóры) і нэ′лад, то чы ж вытэ′ ны зымны′йі? І чы ны по-лю′дську вытэ′ рóбытэ?

4. Бо як оды′н кáжэ: «Я Пáвлув», а дру′гый: «Я Аполóсув», то чы ж ны зымны′йі вытэ′?

5. Хто Пáвэл? Хто Аполóс? Воны′ онó слýгы, чы′рыз якы′х вытэ′ повíрылы, і то, кы′лько комý дав Госпóдь.

6. Я посады′в, Аполóс полывáв, алэ′ вы′годовав Биг.

7. То той, хто сáдыть і полывáе – гэ′то ны′шчо (ныц), а всэ – гэ′то Биг, шо годýе.

8. Той, хто сáдыть і полывáе – гэ′то однэ′; алэ′ кáжон мáтымэ свою′ нагрáду по свою′й прáці.

9. Бо мы супи′лныкы в Бóга; а вытэ′ – Бóжа ны′ва, Бóжэ будовáнне.


[с. 359↑]


Хрыстóс – оснóва Цэ′рквы

10. Я, по дáному мынí од Бóга добрí, як спрáвный мáйстэр, заложы′в пудмурíвку, а дрýгый будувáтымэ на юй; алэ′ кáжон хай ды′выцьця, як трэ′ба робы′ты.

11. Бо ныхтó ны мóжэ заложы′ты гы′нчыйі оснóвы, крóмы тэ′йі, якáя залóжана, і якáя е -- Ісýс Хрыстóс.

12. Чы хто будýе на гэ′туй оснóвы з зóлота, сырыбрá (срíбра), дорогóго кáмыня, дэ′рыва, сíна, солóмы, --

13. то дíло кáжного вы′явыцьця; бо дэнь покáжэ, бо в огнí выкрывáйіцьця, і огóнь вы′пробуе дíло кáжного, якóе вонó е.

14. У когó дíло, якóе вин робы′в, вы′стойіть, то той мáтымэ нагорóду.

15. А чыé дíло згоры′ть, то в тогó бýдуть вбы′ткы; зрэ′шты, сам вы′ратуйіцьця, алэ′ так бы то з огню′.

Всі лю′дэ – Бóжый храм. Ны хвалíтэсь людськэ′ю мýдростю

16. Чы ж ны знáйітэ, шо вытэ′ – гэ′то храм Бóжый, і Дух Бóжый жывэ′ в вас?

17. Як хто ж знíшчыть Бóжого хрáма, тогó покарáе Биг, бо храм Бóжый святы′й; а гэ′той храм – вытэ′!

18. Хай ныхтó ны пуднывíджуе сыбэ′ сам. Як хто з вас дýмае бýты мýдрым в гэ′тому вíковы, то хай стáнэ бызрозýмным, шоб стáты мýдрым.

19. Бо мýдрость гэ′того свíта е нырозýмность пы′рыд Бóгом, як напы′сано: «Лóвыть мýдрых в хытрошчя′х йíхых» (Іов, 5, 13).

20. І шчэ: «Госпóдь вíдае, як намагáюцьця показáты свий рóзум мýдры, і в йіх выхóдыть ныпотрáпно» (Псал, 93, 11).

21. То хай ныхтó ны хвáлыцьця людьмы′ ; бо всэ вáшэ:

22. Чы Пáвэл, чы Аполóс, чы Кы′фа, чы світ, чы жы′тка, чы смэрть, чы тыпэ′рышнэ, чы тóе, шо бýдэ, -- всэ вáшэ.

23. Вытэ′ ж Хрыстóвы, а Хрыстóс – Бóжый.
[с. 360↑]


Глава 4
Порядковáнне тáйнэй Бóжых. Ныкóго дочя′сно ны судíтэ

1. То кáжон мáе вважя′ты вас як слýгэй Хрыстóвых і порядковáлныкув Бóжых тáйнэй.

2. Од порядковáлныкув трэ′ба ж, коб кáжон був вíрным.

3. Мынí ж мáло знáчыцьця, шо дýмайітэ про мынэ′ чы як сýдытэ мынэ′ вытэ′ абó гы′нчы лю′дэ, бо я й сам ны розважя′ю про сыбэ′.4. Бо хоч я ныц ны знáю такóго за собóю, алэ′ гэ′тым ны опрáвдуюсь; суддя′ ж мынí – Госпóдь.

5. З-за гэ′того нызáшчо ныкóго дочя′сно ны судíтэ, пóкыль ны пры′дэ Госпóдь, Якы′й освíтыть закры′тэ поночóтыю і знáйдэ дýмкы сэ′рця кáжного; і тоды′ кáжному бýдэ хвалá од Бóга.Ны задавáйтэсь. Охвыровáлна дóля апóстолув

6. Гэ′тэ, браты′, прыложы′в я до сыбэ′ і Аполóса з-за вас, шоб вытэ′ нагучы′лысь од нас дýматы ны бильш за тóе, шо напы′сано, шоб вытэ′ ны задавáлысь оды′н пы′рыд одны′м.

7. Бо хто выдыля′е тыбэ′? Шо ты мáйіш, чогó б ны став брáты? А як взяв, то чогó хва′лысься, нэ′бысь ны брав?

8. Вытэ′ вжэ натолы′лысь, вытэ′ вжэ забогáтылы (забогатíлы), вытэ′ стáлы пановáты быз нас. О, коб вытэ′ і напрáвду запановáлы, коб і нам з вáмы пановáты!

9. Бо я ду′маю, шо нам, остáтнім посланця′м, Биг суды′в бýты бы то засýджанымы на смэрть, бо мы стáлы смыховы′ском ля свíта, ля Анё′лув і ля людэ′й.

10. Мы бызрозýмны рáді Хрыстá, а вытэ′ мýдры в Хрыстóвы; мы ныдýжы, а вытэ′ духвáлы; вытэ′ в слáвы, а мы в гáньбы.

11. Нáвэть до гэ′тыйі поры′ мы тырпымó гóлод і смáгу, і голóту, і быттé, і смы′чымось по свíты.

12. І працю′йімо, рóблячи всэ свойíмы рукáмы. Обля′скують нас, мы благословымó; гóнять нас – мы тырпымó.

13. Лыховы′дять нас, мы мóлымось. Мы як смíтте ля свíта, як порохнó, шо до гэ′тыйі поры′ ны лы′чять за людэ′й нас.
[с. 361↑]

Робíтэ так, бы я. Стрóгость апóстола
14. Ны пышý я гэ′тэ, шоб вас прысорóмыты, алэ′ довóджу до рóзуму, як дорогы′х свойíх дытэ′й.

15. Бо хоч у вас ты′сячы учытілíв в Хрыстóвы, алэ′ ны мнóго батькы′в. А я вас вроды′в в Хрыстóвы Ісýсовы чы′рыз Йівáнгылію.

16. То я лáголю вас: пырыймáйтэ од мынэ′, як я од Хрыстá.

17. З-за гэ′того я послáв до вас Тумахвíя, мого′ кохáного і вíрного Гóсподовы сы′на, якы′й напомынэ′ вам про мойí дорогы′ в Хрыстóвы, як я всю′ды гучý, в кáжному хрáмовы.

18. Як я ны прыхóджу до вас, то дэ′хто з вас вжэ й загоноры′вся.

19. Алэ′ я хýтко прыдý до вас, як гэ′того схóчэ Госпóдь, і повíдаю ны словá гонорóвых, а сы′лу.

20. Бо Ца′рыство Бóжэ ны в слóвы, а в сы′лы.

21. Шо вытэ′ хóчытэ? З жызлóм до вас прыты′ чы з любóв’ю і дýхом спокойнóты?1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка