Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка58/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   66

Од Мылы′та до Ры′ма

11. Чы′рыз тры мíсяці мы отплывлы′ на Олыксандрíйському кораблí, якы′й звáвся Дыоскýры; вин зы′мувапв на томý сáмому óстровы.

12. Прыплíвшы в Сыракýзы, пробулы′ там тры дні.

13. Отплíвшы стыль, прыплывлы′ в Ры′гыю. А як чы′рыз дэнь подýв вíтёр с повднí, то на дрýгый дэнь прыплывлы′ в Путыóл,

14. дэ найшлы′ браты′в і булы′ запрóшаны йíмы побýты в йіх сім дён. А потóм прыбулы′ в Рым.
[с. 353↑]
15. Браты′ з Ры′ма, почýвшы, шо мы там, судосы′лы нас кóло О′пыёвого пляцá й Трох Гостíнніц. Пубáчывшы йіх, Пáвэл подя′кував Бóгу і окрыя′в.

Пáвэл два рóкы жывэ′ в Ры′мы

16. А як мы прыбулы′ в Рым, то Пáвловы дозвóлылы жы′ты оддéльно с солдáтом, шо ёгó стырíг.

17. Чы′рыз тры дні Пáвэл склы′кав сáмых пожóнных іудéюв, і як воны′ зыйшлы′сь, то казáв йім: «Мужыкы′-браты′! Хоч я ныц ны зробы′в прóтів нарóда чы бáтьковськых звы′чаюв, мынэ′, як тюрэ′мшчыка, оддалы′ з Йірусалы′ма в рýкы ры′млян.

18. Воны′, роспытáвшы мынэ′, хотíлы звóльніты, бо я ны мáю ныя′кыйі выны′, за якýю вáрта смэрть.

19. Алэ′ іудéйі ны соглашя′лысь, то я мýсыв дохóдыты судá в імпырáтора, зрэ′шты, ны з-за тогó, шоб за шо-нэ′будь выновáтыты свий нарóд.

20. З-за гэ′тыйі прычы′ны я й поклы′кав вас, шоб пубáчытысь і поговоры′ты з вáмы, бо за сподывáнне Ізрáіля наложы′лы на мынэ′ гэ′ты кандалы′».

21. А воны′ ёмý сказáлы: «Мы ны пы′сём ны получя′лы з Іудéйі, дэ про тыбэ′ пысáлы б, і ныхтó с тых браты′в, шо прыхóдылы, про тыбэ′ ныц нычóгого ны казáв.

22. Зрэ′шты, нам самы′м хотíлося б од тыбэ′ почýты, шо ты дýмайіш. Бо мы вíдайімо, шо про гэ′тэ учэ′нне всю′ды спóрять».

23. І вы′значывшы ёмý дня, вэ′льмы мнóго йіх прышлó до ёгó в гостíнніцу. І вин зрáнку до вэ′чора пырыкáзував йім нагýку про Цáрыство Бóжэ, докáзував йім про Ісýса, свíдчачы словáмы з закóна Моісéёвого і з прорóкув.

24. То одны′ годы′лысь з ёгó словáмы, а дрýгы ны вíрылы.

25. І ны годячы′сь пóмыз собóю, воны′ выхóдылы, як Пáвэл сказáв такы′йі словá: «Дóбрэ сказáв Святы′й Дух батькáм нáшым чы′рыз прорóка Ісáію:

26. «Іды′ до гэ′того нарóда і скажы′: Гушы′ма почýйітэ і ны розбырэ′тэсь; і гочы′ма дывы′тысь бýдытэ, алэ′ ны пубáчытэ,

27. Бо заскорýзлы сырця′ гэ′тых людэ′й, і гушы′ма лэ′дьшо чýють, і гóчы свойí зажмýрылы, шо ны пубáчять гочы′ма, і ны
[с. 354↑]
почýють гушы′ма, і ны повíдають сэ′рцэм, і ны прывэ′рнуцьця, шоб я йім дав здорóв’е» (Ісаія, 6, 9—10).

28. То от вíдайтэ вытэ′, шо ратýнок Бóжый послáный язы′чнікам, от воны′ і почýють».

29. Як вин гэ′тэ сказáв, то іудéйі вы′йшлы, ё′мко спóрачы пóмыз собóю.

30. А Пáвэл цíлых два рóкы там жыв, наймáючы мíсьце, і прыймáв всіх, хто прыхóдыв до ёгó.

31. Проповíдував вин Цáрыство Бóжэ і вóльно, быз заборóны гучы′в про Гóспода Ісýса Хрыстá.


Перевод выполнен: 15.01.1995—12.10.1997 гг.
[с. 355↑]

Пэ′ршэ послáнне святóго апóстола Пáвла

до корынфя′н (корынхвя′н)

Глава 1
Вытáнне корынфя′нам

1. Пáвэл, вóлію Бóжыю позвáный Апóстол Ісýса Хрыстá, і брат Сосфэ′н,

2. Цэ′рквы Бóжуй, шо в Коры′нфы, освя′чаным в Хрыстí Ісýсы, зозвáным святы′м з усíмы, шо выклыкáють ймэ′нне Гóспода нáшого Ісýса Хрыстá, у вся′кым мíсьці, в йіх і в нас:

3. Добрó вам і спóкуй од Бóга, Бáтька нáшого, і Гóспода Ісýса Хрыстá.Корынфя′ам дáдяны дары′ добрá

4. Зáвшы дя′кую Бóговы моё′му за вас, з-за добрá Бóжого, дарóваного вам в Хрыстí Ісýсовы,

5. Бо в ёмý вытэ′ забогатíлы всім, вся′кым слóвом і вся′кым знатьтéм;

6. Бо свíдчынне Хрыстóвэ в вас встановы′лось;

7. То вытэ′ ны мáйітэ ныхвáткы в ныя′кому дáровы добрá, ждýчы, шоб появы′вся Госпóдь наш Ісýс Хрыстóс,

8. Якы′й і затвырды′ть вас назáвшы, шоб вам бýты нывыновáтымы в дэнь Гóспода нáшого Ісýса Хрыстá.

9. Вíрный Биг, якы′м вытэ′ заклы′каны бýты рáзом с сы′ном Ёгó Ісýсом Хрыстóм, Гóсподом нáшым.

Бýдьтэ в лáсцы помы′з собóю

10. Прошý вас, браты′, ймэ′ннем Гóспода нáшого Ісýса Хрыстá, шоб всі вытэ′ говоры′лы однэ′, і шоб ны булó помы′з вáмы подíлу, і шоб булы′ вытэ′ злýчаны в одномý дýховы і в одны′х дýмках.

11. Бо од людэ′й Хлóйіных я повíдав, браты′ мойí, шо вытэ′ спрычя′йітэсь помы′з собóю.

12. Я вíдаю тóе, шо в вас кáжуть: «я Пáвлув», «я Аполóсув», «я Кы′фын», «а я Хрысты′в».


[с. 356↑]
13. Чы ж роздылы′вся Хрыстóс? Чы ж Пáвэл росп’я′вся за вас? Чы ж в Пáвловэ ймэ′нне вытэ′ хрысты′лысь?

14. Дя′куваты Бóгу, шо я ныкóго з вас ны хрысты′в, крóмы Кры′спа і Гáя,

15. Шоб ны сказáв хто, шо я хрысты′в в своé ймэ′нне.

16. Хрысты′в я тóжэ Стыпáнову сэ′мню, а чы охрысты′в шэ когó, ны знáю.

17. Бо Хрыстóс послáв мынэ′ ны хрысты′ты, а гучы′ты Йівáнгылійі, і ны в мýдрості слóва, -- а шоб ны прыны′зыты сы′лы кры′жа Хрыстóвого.

Нагýка про кры′жа. Ны хвалíтэсь пы′рыд Бóгом

18. Бо нагýка про кры′жа ля тых, шо гы′нуть, -- альбы′ шчо, а ля нас, шо ратýйімось, -- сы′ла Бóжа.

19. Бо напы′сано: «погублю′ мýдрость мýдрых і рóзум розýмных забырý» (Ісаія, 29, 14).

20. Дэ мýдрый? Дэ кнíжнык? Дэ той, хто міг бы збадáты гэ′той вік? Чы ны замыны′в Биг мýдрость гэ′того свíта на бызрозýмность? (Ісаія, 33, 18).

21. Бо як світ свэ′ю мýдростю ны познáв Бóга в прымýдрості Бóжуй, то булá на тóе дóбра вóля Бóжа, шоб бызрозýмностю прóповыді вы′ратоваты вíруючых.

22. Бо й іудéйі дохóдять чýдэй і грэ′кы шукáють мýдрості;

23. А мы проповíдуйімо Хрыста′ росп’я′того, то ля іудéюв гэ′то спокýса, а ля грэ′кув -- бызрозýмность.

24. А ля самы′х позвáных, і іудéюв, і грэ′кув, проповíдуйімо Хрыстá -- то гэ′то Бóжу сы′лу і Бóжу прымýдрость.

25. Бо нымýдрэ Бóжэ мудрíшэ за людэ′й, а слабэ′нькэ Бóжэ дýжчэ за людэ′й.

26. Подывíтэсь, браты′, хто такы′йі вытэ′, позвáны: ны мнóго з вас мýдрых от прырóды, ны мнóго дýжых, ны мнóго отповíдных.

27. Алэ′ Биг вы′брав нымýдрэ гэ′того свíта, шоб пострамы′ты мýдрых; і слабы′х свíта вы′брав Биг, шоб пострамы′ты дýжэ.

28. І простóе на свíты, і згáньбнянэ, і ныц ны вáртэ вы′брав Биг, шоб прыбрáты вáртэ,

29. Гэ′то з-за тогó, шоб ныя′кэ створэ′нне ны хвалы′лось пы′рыд Бóгом.

[с. 357↑]


30. Од Ёго′ і вытэ′ в Хрыстí Ісýсовы, якы′й став ля нас прымýдростю од Бóга, правды′востю і освя′чаностю, і одкýпляностю;

31. Бо бýты, як напы′сано: «Хто хвáлыцьця, то хай хвáлыцьця Гóсподом» (Іерэмія, 9, 24).


1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка