Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка57/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   66

Глава 27
Пáвэл отправля′йіцьця в Рым. Дорóга с Кысáрыйі до Кры′та

1. Як постановы′лы плывсты′ нам в Ітáлію, то оддалы′ Пáвла і шэ дэ′якых тюрэ′мшчыкув ля сóтніка А′вгустовового полкá по ймэ′нню Ю′лія.

2. Мы зыйшлы′ на Адрамы′тськый корабэ′ль, шо мáвся плывсты′ кóло азíйськых бырогы′в, і отпрáвылысь. З нáмы був Фыстáрх, макыдоня′нын с Фыссалóныкы.

3. На дрýгый дэнь прыстáлы мы до Сыдóна. Ю′лій обхóдывся с Пáвлом по-лю′дську, позвóлыв ёмý сходы′ты до товáрышув і скорыстáты йíху шчы′росьць.

4. Отпрáвывшысь стыль, мы прыплывлы′ на Кыпр, бо вíтёр дув нам напрóтів.

5. І пырыплíвшы мóрэ напрóтів Кылы′кыйі і Памфы′лыйі, мы прыбулы′ в Мы′ры Лыкы′йськы.

6. Там сóтнік нашóв корабля′ олыксандрíйського, шо плів в Ітáлію, і посады′в нас на ёгó.

7. Плывучы′ помалéньку мнóго дён, мы онó порумня′лысь с Кны′дом і з-за вíтру, шо дув напрóтів, пудплывлы′ до Кры′та кóло Салмóна.

8. Насы′лу проплíвшы кóло ёгó, добрáлысь мы до одногó мíсьця, якóе зовэ′цьця Хорóшы Пры′стані, кóло якóго булó мíсто Ласэ′я.

Корабэ′ль розбы′вся, алэ′ ратýюцьця

9. А як пройшлó вжэ мнóго чя′су і плывсты′ вжэ булó стрáшно, бо вжэ й пист пройшóв, то Пáвэл рáйів,

10. говóрачы йім: «Мужыкы′! Я бáчу, шо плáванне нáшэ бýдэ трýднэ і з вылы′кыю шкóдыю ны онó ля грýзу й корабля′, а й ля нáшого жы′ття».

11. Алэ′ сóтнік бильш довыря′в кóрмчому і начя′льніковы корабля′, ныж Пáвловым словáм.

12. А пры′стань булá ны здáтна, шоб там пырызы′муваты, то мнóго хто рáйів плывсты′ стыль, шоб, як мóжна, добрáтысь до Фíніка, пры′стані Кры′тськыйі, якáя булá напрóтів вітрíв, шо дýлы пóмыз
[с. 350↑]
полýднем і зáходом і пóмыз пи′вноччу й зáходом, і шоб там пырызы′муваты.

13. Подýв вíтёр с повднí і воны′, подýмавшы, шо мáють тóе, шо хотíлы, вы′рушылы і поплывлы′ кóло Кры′та.

14. Алэ′ хýтко налытíв на йіх страшны′й вíтёр, шо зовэ′цьця эвроклыдóн.

15. Корабля′ схваты′ло так, шо вин ны міг встóяты пы′рыд вíтром, і нас хвáлі носы′лы, як хотíлы.

16. І налытíвшы на оды′н островóк, якы′й зовэ′цьця Клáвдыю, мы лэ′дьшо змоглы′ вдэ′ржаты лóдку, шоб вратовáтысь.

17. Пудня′вшы йійí, шукáючы ратýнку, стáлы одвя′зуваты корабля′. А боячы′сь, шоб ны сíсты на пырымíл, опусты′лы пáруса і гэ′так носы′лысь.

18. На дрýгый дэнь, як взялáсь нымавíсты якáя бýра, то мы почалы′ выкыдáты груз.

19. А на трэ′тій дэнь мы свойíмы рукáмы повыкыдáлы корабэ′льны струмэ′нты.

20. Алэ′ мнóго дён ны покáзувалось ны сóнцэ, ны зóры, а стрáшна бýра ны стыхáла. То в нас вжэ ны булó ныя′кыйі надíйі, шо вы′ратуйімось.

21. А з-за тогó, шо дóвго ны йíлы й ны пылы′, то Пáвэл, стáвшы сы′рыд нас, сказáв: «Мужыкы′! Трэ′ба булó мынэ′ послýхаты і ны одплывáты од Кры′та, то ны мáлы б гэ′того нышчя′сьця й втрáты.

22. А зáрэ я вас прошý: ны пáдайтэ дýхом, бо ны однá душя′ з вас ны загы′нэ, а онó корабэ′ль.

23. Бо Анё′л Бóжый, Якóму я налэ′жу і Якóму служý, явы′вся мынí гэ′тыйі нóчы

24. і сказáв: «Ны би′йся, Пáвэл! Ты мýсыш стáты пы′рыд імпырáтором, і от Биг дарýе тобí всіх, хто плывэ′ с тобóю».

25. То ны пáдайтэ дýхом, мужыкы′, бо я вíру Бóговы, шо бýдэ гэ′так, як мынí скáзано.

26. Нас повы′дно вы′кынуты на ня′кый óстров».

27. На штырынáцьцяту ныч, шо нас носы′ло по Адрыатíчыскому мóры, кóло пи′вночы матрóсы стáлы догáдуватысь, шо пудплывáйімо до ня′кыйі зымнí.

28. Помíралы глыбынý – булó двáццэть сáжэнь, потóм блы′жэй помíралы – булó пятнáццэть сáжэнь.
[с. 351↑]
29. Побоя′лысь, шоб ны попáсты на камыны′сты місьця′, то закы′нулы с кормы′ шты′ры я′коры і ждáлы дня.

30. А як матрóсы хотíлы втычы′ с корабля′ і спусты′лы на мóрэ лóдку, нэ′бысь хотíлы кы′нуты я′кора з нóса,

31 то Пáвэл сказáв сóтніковы і солдáтам: «Як воны′ ны остáнуцьця на кораблí, то вытэ′ ны змóжытэ вы′ратоватысь».

32. Тоды′ солдáты поодрубувалы воровкы′ од лóдкы і вонá впáла.

33. А пы′рыд днем Пáвэл вговáрував всіх, шоб пойíлы: «Тыпэ′р штырынáцьцятый дэнь, -- казáв вин, -- як вытэ′ всэ ждэ′тэ і ныц ны йістэ′.

34. То я прошý вас – пойíжтэ; гэ′тым вытэ′ ратовáтымытэ сыбэ′. Бо ны в кóго з вас ны пропадэ′ й косы′на з головы′».

35. Сказáвшы гэ′тэ і взя′вшы хліб, вин подя′кувпав Бóгу пы′рыд усíмы, і розламáвшы, почя′в йíсты.

36. Тоды′ всі набрáлысь дýху і стáлы йíсты.

37. Булó ж там нас всіх на кораблí двíсты сéмдісят шисть душ.

38. А як найíлысь, то стáлы опорожня′ты корабля′ – выкыдáлы в мóрэ пшаны′цю.

39. Як прышóв дэнь, то зымнí воны′ ны познáлы, а вглэ′дылы онó ня′кый залíв (ня′ку затё′ку) з бэ′рогом спокáтыстым. До ёгó (До йійí) воны′ рышы′лысь, як вы′йдэ, прыстáты с кораблéм.

40. Пудня′вшы якорí, поплывлы′ мóрэм. Отпусты′вшы рулí і пудня′вшы малóго пáруса по вíтровы, напрáвылысь до бэ′рога.

41. Алэ′ попáлы на косý і корабэ′ль сів на пырымíл. Ныс загрýз і ёгó нíяк булó зрýшыты з мíсця, а кормá розбывáлась сы′лыю хвáлей.

42. Солдáты булы′ зговоры′лысь позабывáты тюрэ′мшчыкув, шоб хто-нэ′будь з йіх, вы′плывшы, ны втік.

43. Алэ′ сóтнік, старáючысь вы′ратоваты Пáвла, здэ′ржав йіх од гэ′того і прыказáв тым, хто вмíе плáваты, то шоб пэ′ршымы кы′нулысь в вóду і вы′плывлы на бэ′рог.

44. А остáтнім ратовáтысь – хто на дошкáх, хто на чомý-нэ′будь од корабля′. І гэ′так всі вы′ратовалысь на зэ′мню.


[с. 352↑]


Глава 28Зымы′вля на Мылы′ты.

Пáвэл твóрыть чýда сы′рыд тýбылныкув

1. Вы′ратовавшысь, ты′йі, шо булы′ с Пáвлом, повíдалы, шо óстров зовэ′цьця Мылы′т (Мáльта).

2. Тýбылныкы булы′ нымавíсты якы′йі дóбры, бо воны′ з-за тогó, шо був дошч і хóлод, розоклáлы огóнь і прыйнялы′ всіх нас.

3. А як Пáвэл назбырáв бырэ′мне хворостý і клав ёгó на огóнь, то з жя′ру вы′скочыла змíйка і почыпы′лась в ёгó на руцí.

4. Тýбылныкы, як пубáчылы, шо в ёгó на руцí вíсыть гáдына, то казáлы оды′н одномý: «Напэ′вно гэ′той чоловíк душогýб, бо з мóра вин вы′ратовався, алэ′ Бóжа кáра ны даé ёмý жы′ты».

5. Алэ′ вин отрíс змію′ в огóнь і ныя′кыйі шкóды собí ны мав.

6. Воны′ шэ нáдылысь, шо в ёгó бýдэ гаря′чка чы вин раптóво впадэ′ мэ′ртвым. Алэ′ дóвго ждýчы і пубáчывшы, шо з йім ны трáпылась ныя′ка быдá, стáлы дýматы, шо вин Биг.

7. Кóло тогó мíсьця булá зымня′ стáросты óстрова, по ймэ′нню Пýблыя. Вин прыйня′в нас і тры дні лáсково госты′в.

8. Бáтько Пýблыя лыжя′в хвóрый на гаря′чку і на жыви′т. Пáвэл ввыйшóв до ёгó, помолы′вся, і поклáвшы на ёгó рýкы, зробы′в здорóвым.

9. Пóсля гэ′того і гы′нчы лю′дэ на óстровы, шо булы′ хвóры, прыхóдылы і булы′ вы′лічаны.

10. І вэ′льмы нас шановáлы. А як мы од’йіжджя′лы, то надавáлы нам всёгó, шо трэ′ба булó.

1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка