Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка54/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   66

Пáвла в Йірусалы′мы арыстóвують

27. А як пройшлó сім дён, то іудейі з А′зійі, пубáчывшы ёгó в хрáмы, пудбухтóрылы ввэсь нарóд і схваты′лы ёгó,

28. крычачы′: «Лю′дэ ізрáільськы! Поможíтэ: гэ′той чоловíк всю′ды всіх гýчыть прóтів нарóда, і закóна, і мíсьця гэ′того. Да шэ й грэ′кув ввів в храм і опаскýдыв гэ′тэ святóе мíсьце».

29. Бо пы′рыд гэ′тым воны′ бáчылы з йім Трохы′ма з Эфэ′са і дýмалы, шо Пáвэл ёгó ввів в храм.

30. Всэ мíсто пошлó в рух, нарóд здвы′нув. Схваты′вшы Пáвла, поволоклы′ ёгó гэть с хрáма і одрáзу ж замкнýлы двэ′ры.
[с. 337↑]
31. А як ёгó хотíлы забы′ты, то до войськóвого (воéнного) тысячоначя′льніка полкá дойшлá чýтка, шо ввэсь Йірусалы′м збунтовáвся.

32. Вин одрáзу ж, взя′вшы солдáт і сóтнікув, напрáвывся до йіх. А воны′, пубáчывшы тысячоначя′льніка й солдáт, пырыстáлы бы′ты Пáвла.

33. Тоды′ тысячоначя′льнік, пудыйшóвшы, забрáв ёгó і прыказáв сковáты двымá лынцюгáмы, і став допы′туваты: хто вин і шо зробы′в?

34. А лю′дэ одны′ крычя′лы однэ′, а дрýгы дрýгэ, і з-за тлýму, шýму, гáману ныц ны міг повíдаты правды′вого, і прыказáв высты′ ёгó в крэ′пость.

35. А як вин ужэ′ був на схóдах, то солдáтам прышлóсь нысты′ ёгó, бо окóла тысны′лысь лю′дэ.

36. Бо мóрэ нарóду йшло за йім і крычя′ло: «Гэть ёгó з бíлого свíта!»

37. А як вхóдылы в крэ′пость, то Пáвэл сказáв ля тысячоначя′льніка: «Чы мóжна мынí тобí шось сказáты?» То той сказáв: «Чы ты вмíйіш по-грэ′чыску?

38. І чы ны той ты йігыптя′нын, шо гэ′тымы дня′мы вы′вёв в пусты′ню шты′ры ты′сячы розби′йныкув?»

39. А Пáвэл сказáв: «Я іудéець, с Тáрса, гражданíн пожóнного кылыкы′йського мíста; прошý тыбэ′ дозвóлыты мынí говоры′ты до нарóда».

40. А як той позвóлыв, то Пáвэл, стóячы на схóдах, дав знáка рукóю ля людэ′й. І як стáло зусíм ты′хо, то вин почя′в по-жыды′вську (по-орамэ′йську) говоры′ты так:


Глава 22
Пáвэл прэ′буе оправдáтысь пы′рыд людьмы′

1. «Мужыкы′-браты′ й батькы′! Вы′слухайтэ зáрэ моé оправдáнне пы′рыд вáмы».

2. Почýвшы, шо вин заговоры′в з йíмы по-жыды′вську (по-орамíйську), воны′ шэ ёмч прыты′хлы. Вин сказáв:

3. «Я іудéець, роды′вся в Тáрсы, шо в Кылы′кыйі, вы′годованый в гэ′тому мíсты пры стýпнях Гамалыйíла, досконáло


[с. 338↑]
вы′гучаный в бáтьковському закóны, шчы′рый слугá Бóга, як і всі вытэ′ допíро.

4. Я нáвэть до смэ′рты довóдыв тых, хто прыйня′в гэ′ту нагýку, в’язáв і оддавáв в тюрмý і мужыкы′в, і бабэ′й.

5. Гэ′тэ мóжэ засвíдчыты про мынэ′ пэршосвяшчэ′ннік і всі старэ′йшыны, од якы′х я взяв пысьмó до браты′в, шо жывýть в Дамáску, як ішóв, шоб стыль прывысты′ в кандалáх людэ′й в Йірусалы′м на мýкы.

6. І як я був в дорóзы і пудхóдыв до Дамáска, кóло повднí рáптом на мынэ′ ё′мко ся′йнуло з нэ′ба.

7. Я впав на зэ′мню і почýв гóлос, якы′й мынí казáв: «Сáвэл, Сáвэл! Нáшо ты проганя′йіш мынэ′?»

8. Я казáв: «Хто Ты, Гóсподы?» Вин сказáв мынí: «Я Ісýс Назорэ′й, якóго ты проганя′йіш».

9. Ты′йі, шо булы′ зо мнóю, світ бáчылы і нáтто полякáлысь. Алэ′ гóлоса Тогó, шо говоры′в мынí, ны чýлы.

10. Тоды′ я сказáв: «Гóсподы! Шо мынí робы′ты?» А Госпóдь сказáв мынí: «Встань і йды в Дамáск, а там тобí бýдэ скáзанэ всэ, шо тобí назнáчано робы′ты».

11. Я ж од тогó, шо ся′йнуло, пырыстáв бáчыты, то ты′йі лю′дэ, шо булы′ зо мнóю, за рýку прывылы′ мынэ′ в Дамáск.

12. Оды′н чоловік, Онáній, наби′жный по закóну, якóго поважя′лы всі іудéйі, шо жылы′ в Дамáску,

13. прышóв до мынэ′, і пудыйшóвшы, сказáв мынí: «Брáце Сáвэл! Зробы′сь выдýшчый». І я одрáзу ж пубáчыв ёгó.

14. І вин сказáв мынí: «Биг нáшых батькы′в напырóд вы′брав тыбэ′, шоб ты повíдав Ёгó вóлю, пубáчыв Справыдлы′вого і почýв гóлос з Ёгó гýстэй:

15. Бо ты бýдыш Ёму свíдком пы′рыд всíмы людьмы′ про тóе, шо ты бáчыв і чув.

16. Ну то чогó ты марýдыш? Встань, охрысты′сь і змый свойí грыхы′, заклы′кавшы ймэ′нне Гóспода Ісýса».

17. А як я вырнýвся в Йірусалы′м і молы′вся в хрáмы, то був пройня′тый бы гы′мпытом.

18. І пубáчыв Ёгó, і Вин сказáв мынí: «Поторопы′сь і йды хучíй з Йірусалы′ма, бо тут ны пры′ймуть твогó свíдчыння про Мынэ′».

19. Я сказáв: «Гóсподы! Воны′ знáють, шо я тых, хто вíрыв в Тыбэ′, сады′в в тю′рмы і быв в хрáмах.
[с. 339↑]
20. А як пролывáлась кров Стыпáна, Твогó свíдка, то я там стоя′в, хвалы′в, шо ёгó забы′лы, і стырíг одэ′жу тых, хто ёгó забывáв».

21. І Вин сказáв мынí: «Іды′. Я пошлю′ тыбэ′ далё′ко, до язы′чнікув».Пáвэл в крэ′пості

22. До гэ′того слóва ёгó слýхалы. А пóсля тогó пуднялы′ крык, галасýючы: «Звыды′ з гэ′того свíта такóго! Бо ны мóжна допусты′ты, шоб такы′й жыв».

23. А як воны′ крычя′лы, шымытáлы одэ′жу, колоты′лы пыл,

24. то тысячоначя′льнік прыказáв завысты′ ёгó в крэ′пость і бы′ты, шоб повíдаты, з-за якэ′йі прычы′ны гэ′так крычя′лы прóтів ёгó.

25. Алэ′ як роспля′нталы ёгó рамíннем, то Пáвэл сказáв ля сóтніка, шо стоя′в кóло ёгó: «Чы вам дозвóляно бы′ты ры′мського гражданíна да шэ й быз судá?»

26. Почýвшы гэ′тэ, сóтнік пудыйшóв і сказáв ля тысячоначя′льніка: «Бáчыш, шо ты хоч робы′ты? Гэ′той чоловíк – ры′мськый гражданíн».

27. Тоды′ тысячоначя′льнік, пудыйшóвшы до ёгó, сказáв: «Скажы′ мынí: ты ры′мськый гражданíн?» Вин сказáв: «Так».

28. Тысячоначя′льнік откáзував на гэ′тэ: «Я за вылы′кы грóшы добýв гэ′тэ грáжданство». А Пáвэл сказáв: «А я в ёмý й роды′вся».

29. Тоды′ одрáзу ж од ёгó одступы′лысь ты′йі, шо хотíлы допы′туваты ёгó. А тысячоначя′льнік, повíдавшы, шо вин ры′мськый гражданíн, злякáвся, шо звязáв ёгó.

30. На дрýгый дэнь, надíючысь повíдаты тóчно, за шо выновáтять ёгó іудéйі, сказáв зня′ты з ёгó кандалы′ і прыказáв зобрáтысь пэршосвяшчэ′ннікам і всёмý сыныдрыё′новы, і вы′в’ёвшы Пáвла, постáвыв ёгó пы′рыд йімы′.


Глава 23.

Пáвэл пыры′д сыныдрыё′ном

1. Пáвэл, вторóпывшысь на сыныдрыё′на, сказáв: «Браты′ мужыкы′! Я всэ′ю дóбрыю сóвыстю жыв пы′рыд Бóгом до гэ′того дня».


[с. 340↑]
2. А пэршосвяшчэ′ннік Онáній, шо стоя′в пы′рыд йім, прыказáв бы′ты ёгó по губáх.

3. Тоды′ Пáвэл сказáв ёмý: «Биг бýдэ бы′ты тыбэ′, пудбíляна стынá! Ты ж сыды′ш, шоб суды′ты по закóну, і напопырыкы′ закóна, прыкáзуйіш бы′ты мынэ′».

4. То ты′йі, шо стоя′лы пы′рыд йім, сказáлы: «Бóжого пэршосвяшчэ′нніка гáныш?»

5. А Пáвэл сказáв: «Я ны вíдав, браты′, шо вин пэршосвяшчэ′ннік; бо напы′сано: «Начя′льніка твойíх людэ′й ны гань» (Выход, 22, 28).

6. Як повíдав Пáвэл, шо тут однá чясть – садукэ′йі, а дрýга – фарысéйі, то ё′мко (гýчно) сказáв: «Браты′ мужыкы′! Я фарысéй, сын фарысéя. За тóе, шо я хóчу воскрэ′снуты з мэ′ртвых, мынэ′ сýдять».

7. І як вин сказáв гэ′тэ, то почалáсь колотня′ пóмыз фарысéямы й садукэ′ямы, і гурт роздылы′вся.

8. Бо садукэ′йі кáжуть, шо нымá воскрысíння, ны Анё′ла, ны дýха, а фарысéйі прызнаю′ть і тóе, і другóе.

9. Зробы′лы крык, лэ′мэнт. Кнíжныкы з фарысéйськыйі чя′сті, встáвшы, стáлы спóрыты, кáжучы: «Мы ныц нычóгого ны бáчымо в гэ′тому чоловíковы. А як дух чы Анё′л говоры′в ёмý, то ны бýдымо йты напопырыкы′ Бóговы».

10. Алэ′ колотня′ становы′лась всэ ярчíшыю. То тысячоначя′льнік, боячы′сь, шоб воны′ Пáвла ны розорвáлы, сказáв солдáтам зыйты′, взя′ты ёгó од йіх і отпрáвыты в крэ′пость.

1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка