Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка51/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   66

Пáвэл в Афы′нах. Прóповыдь в арыопáговы

16. Як Пáвэл ждав йіх в Афы′нах, то в ёгó аж кыпíв дух, ды′влячысь на гэ′тэ мíсто, встáвлянэ балванáмы.

17. То от вин говоры′в в хрáмы з іудéямы, і з наби′жнымы, і кáжного дня на пляцý, с кым бáчывся.

18. Дэ′хто з эпыкурэ′йськых філóсофув і стóйікув стáлы спóрыты з йім. Одны′ казáлы: «Шо хóчэ сказáты гэ′той болботýн?», а дрýгы: «Здаéцьця, вин проповíдуе про чужы′х богы′в, бо вин йім благовысты′в про Ісýса і воскрысíнне».


[с. 326↑]
19. І забрáвшы ёгó, прышлы′ в арыопáг і сказáлы: «Чы мóжымо мы повíдаты, шо гэ′то за нóвэ учэ′нне ты проповíдуйіш?

20. Бо шось ды′внэ ты внóсыш в нáшы гýшы. З-за гэ′того хóчымо вíдаты, шо гэ′то такóе?»

21. Афыня′нэ ж і всі наéжджы чужопáнці ны до чóго ны мáлы такэ′йі охвóты, онó шоб йім говоры′ты абó слýхаты про дэ′шо нóвэ.

22. Тоды′ Пáвэл, стáвшы на сырэ′дыны арыопáга, став говоры′ты: «Афыня′нэ! По всёмý бáчу, шо вытэ′ бы то й вэ′льмы наби′жны.

23. Бо прохóдячы й оглядáючы вáшы святы′ні, я найшóв і олтаря′, на якóму напы′сано: «Нывыдóмому Бóговы». От Гэ′того, Якóго вытэ′ хоч ны вíдайітэ, алэ′ шанýйітэ.

24. Биг, сотворы′вшый світ і всэ в ёмý, Вин, Госпóдь нэ′ба й зымнí, жывэ′ ны в хрáмах, збудóваных чоловíчымы рукáмы,

25. і ны вымагáе, шоб ёмý служы′лы людськы′йі рýкы, бы то ёмý гэ′тэ трэ′ба, а Сам даé всёмý жы′тте, і дыхáнне, і всэ.

26. З однэ′йі кровí сотворы′в Вин всэ плы′нне людськóе, шоб жылы′ на всёмý облы′ччы зымнóму, вы′значывшы пóру й місьця′ йíхого буття′.

27. Шоб воны′ шукáлы Бóга, чы ны одчýють Ёгó, чы ны нáйдуть, хоч Вин і ныдалё′ко од кáжного з нас:

28. Бо мы Йім жывэ′мо, ворýшымось, мáйімось, як і дэ′хто з вáшых поэ′тув, шо сказáлы: «Бо мы з Ёгó рóду».

29. То от, мы, як Бóжый рід, ны трэ′ба, шоб дýмалы, шо Божыствó похóжэ на зóлото чы сырыбрó, чы на кáмыня, обрóбляного вмíннем чы вы′думкамы чоловíка.

30. То от, одбýвшы пóру нывíдання, зáрэ Биг пырыдаé накáз всім лю′дюм всю′ды, шоб кáялысь.

31. Бо Вин прызнáчыв дэнь, в якы′й бýдэ справыдлы′во суды′ты світ чы′рыз вы′значаного йім Чоловíка, об’явы′вшы гэ′тэ всім, воскрысы′вшы Ёгó з мэ′ртвых».

32. Почýвшы про воскрысíнне з мэ′ртвых, одны′ насмíхалысь, а гы′нчы казáлы: «Про гэ′тэ послýхайімо тыбэ′ дрýгый раз».

33. Так Пáвэл пошóв од йіх.

34. Алэ′ дэ′якыйі мужыкы′ прыстáлы до ёгó і увíрувалы. Сы′рыд йіх був Дыны′с Арыопагы′т, і молоды′ця по ймэ′нню Дамáра, і шэ дэ′хто.


[с. 327↑]


Глава 18
Пáвэл в Коры′нфы

1. Пóсля тогó Пáвэл, остáвывшы Афы′ны, пошóв в Коры′нф.

2. І найшóвшы одногó іудéя, по ймэ′нню Акы′ла, рóдом с Пóнта, шо ныдáвно прыбýв з Ітáлійі, і Пыскы′ллу, ёгó жи′нку – бо Клáвдій прыказáв усíм іудéям покы′нуты Рым. І вин прышóв до йіх.

3. І з-за тогó, шо в йіх булó однáковэ рымыслó, то остáвся в йіх і був пры робóты, бо йíхэ рымыслó – робы′ты палáткы.

4. А кáжну субóту вин говоры′в в хрáмы і пырыкóнував іудéюв і грэ′кув.

5. А як прышлы′ з Макыдóнійі Сы′ла й Тумахвíй, то Дух направля′в Пáвла, шоб вин свíдчыв іудéям, шо Ісýс – гэ′то Хрыстóс.

6. А чы′рыз тóе, шо воны′ ныпуддавáлысь і гáнылысь, то вин, страсынýвшы свою′ одэ′жу, сказáв йім: «Кров вáша на вáшых гóловах; я чы′стый; с тыпэ′рышного дня бýду ходы′ты до язы′чнікув».

7. І пошóв стыль, і прышóв до одногó вíруючого в Бóга чоловíка, по ймэ′нню Юст; ёгó хáта стоя′ла кóло іудéйського хрáма.

8. А Крысп, стáршый хрáма, увíрував в Гóспода з усíмы свойíмы домáшнымы, і шэ мнóго с корынфя′н, послýхавшы, увíрувалы й охрысты′лысь.

9. А Госпóдь сказáв Пáвловы в выдíнні (в об’я′вы) вночí: «Ны би′йся, алэ′ говоры′ і ны мовчы′.

10. Бо Я с тобóю і ныхтó ны сты′шчыть зробы′ты тобí зла; бо в мынэ′ мнóго людэ′й в гэ′тому мíсты».

11. І вин там пробýв рик і шысьць мíсяцюв, гýчачы Бóжому слóву.Пáвэл пы′рыд прокóнсулом Галлыóном

12. А тоды′, як в Ахáййі був прокóнсулом Галлыóн, то іудéйі, зговоры′вшысь, напáлы на Пáвла і првывылы′ ёгó на суд,

13. і сказáлы, шо вин гýчыть людэ′й шановáты Бóга ны по закóну.

14. А як Пáвэл хотíв заговоры′ты, то Галлыóн сказáв іудéям: «Іудéйі! Шоб булá дэ′якая кры′вда чы зло, то в мынэ′ булá б прычы′на послýхаты, шо вытэ′ казáтымытэ.


[с. 328↑]
15. А як у вас правýнкы про нагýку, про ймыння′ й закóн ваш, то розбырáйтэсь сáмы; в гэ′тому я ны хóчу бýты вам суддéю».

16. І прогнáв йіх с судá.

17. Тоды′ всі грэ′кы, шо там булы′, схваты′лы Сосфэ′на, стáршого в іудéйському хрáмы, і бы′лы ёгó пы′рыд судóм; а Галлыóн на гэ′тэ і гухóм ны вів.

Пáвэл чы′рыз Эфэ′с і Йірусалы′м ворóчайіцьця в Антыóхыю

18. Пáвэл, побýвшы шэ мнóго дён, попрошчя′вся з братáмы і поплíв в Сíрыю, а з йім Окы′ла і Прыскы′лла. В Кынхрэ′ях вин остры′г гóлову, бо дав обíт.

19. Добрáвшысь до Эфэ′са, покы′нув йіх там, а сам пошóв в храм і бысэ′дував там з іудéямы.

20. А як воны′ просы′лы, шоб вин побýв у йіх довш, то вин ны согласы′вся,

21. а попрошчя′вся з йíмы і сказáв: «Мынí трэ′ба мусóво отсвятковáты гэ′тэ свя′то в Йірусалы′мы; а як Биг дасьць, то я знов до вас вырнýсь». І вы′рушыв з Эфэ′са. А Окы′ла і Прыскы′лла остáлысь в Эфэ′сы.

22. Побýвшы в Кысáрыйі, вин прыхóдыв в Йірусалы′м, повытáв цэ′ркву і пошóв в Антыóхыю.Пэ′ршэ подорóжжэ Пáвла. Ополóс

23. І пробýвшы там кы′лько чя′су, пошóв стыль і прохóдыв попоря′дку край Галаты′йськый і Фры′гыю, пуддаючы′ сы′лы свойíм учынікáм.

24. Оды′н іудéй, по ймэ′нню Ополóс, рóдом з Олыксандрíйі, вин вмів хорошэ′ говоры′ты і вíдав Пысáнне, то прышóв в Эфэ′с.

25. Вин ужэ′ був нагýчаный Бóжуй дорóзы і, палáючы душéю, роскáзував і гучы′в про Гóспода прáвыльно, алэ′ вíдав онó хрыстінне Іоáнновэ.

26. Вин почя′в одвáжно говоры′ты в хрáмы. Почýвшы ёгó, Окы′ла і Прыскы′лла взялы′ ёгó с собóю і ростлумáчылы ёмý правыльнíй дорóгу Гóспода.
[с. 329↑]
27. А як вин надýмався пойты′ в Ахáйю, то браты′ напысáлы тым учынікáм, шоб воны′ прыйнялы′ ёгó. І вин, прыбýвшы туды′, мнóго помагáв тым, хто увíрував Бóжыю лáскыю.

28. Бо вин досконáло пры лю′дюх спóрыв з іудéямы, докáзуючы Пысáннямы, шо Ісýс – гэ′то Хрыстóс.1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка