Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка50/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   66

Госпóдь клы′чэ Пáвла в Макыдóнію

8. Мынýвшы Мы′сыю, прышлы′ воны′ в Троáду.

9. І булá вночí об’я′ва ля Пáвла: пы′рыд йім появы′вся ня′кый чоловíк, макыдоня′нын, і просы′в ёгó, говóрачы: «Прыды′ в Макыдóнію і поможы′ нам».

10. Пóсля гэ′тыйі об’я′вы (гэ′того выдíння) мы одрáзу рышы′лы йты в Макыдóнію, догадáвшысь, шо гэ′то клы′кав нас Госпóдь проповíдуваты там.Пáвэл і Сы′ла в Макыдóнійі

11. То отпрáвывшысь с Троáды, мы прыбулы′ прóсто в Самофрáкыю, а на дрýгый дэнь в Ныáполь,

12. а стыль в Пылы′пы: гэ′то пэ′ршэ мíсто в туй чя′сті Макыдóнійі, колóнія. В гэ′тым мíсты мы пробулы′ кы′лько днів.

13. А в дэнь субóтній мы вы′йшлы за мíсто до рыкы′, як полагáйіцьця, збырáлысь молы′тысь, і сíвшы, говоры′лы з бабáмы, шо зобрáлысь.

14. І слýхала однá молоды′ця з мíста Фыаты′р, по ймэ′нню Лíда, шо торговáла баграны′цямы, вонá вíрувала в Бóга. І Госпóдь откры′в юй сэ′рцэ слýхаты тóе, шо говоры′в Пáвэл.

15. А як вонá охрысты′лась і йійí всі вдóма, то просы′ла нас, кáжучы: «Раз вытэ′ прызнáлы мынэ′ вíрныю ля Гóспода, то прыдíтэ в мою′ хáту і жывíтэ». І вговоры′ла нас.Пáвэл і Сы′ла в тюрмí

16. Трáпылось так, як мы йшлы на одумы′снэ мíсьце молы′тысь, то судосы′лы однý служя′нку, в якýй був вíшчый дух і якáя, гадáючы, давáла вылы′кый дохóд свойíм господаря′м.


[с. 323↑]
17. Йдýчы за Пáвлом і за нáмы, вонá вы′крыкнула: «Гэ′ты лю′дэ – рабы′ Гóспода Всэвы′шнёго, якы′йі открывáють нам дорóгу ратýнку».

18. Гэ′так вонá робы′ла мнóго дён. Пáвловы тóе надойіло і вин сказáв дýховы: «Ймэ′ннем Ісýса Хрыстá прыкáзую тобí: вы′йды з йійí». І дух одрáзу вы′йшов.

19. Тоды′ йійí господарí, пубáчывшы, шо пропáла нáджа на прыбýток од йійí, схваты′лы Пáвла й Сы′лу і поволоклы′ йіх на пляц до начя′льнікув.

20. І прывíвшы йіх до воевóдэй, сказáлы: «Гэ′ты лю′дэ іудéйі, воны′ баламýтять нáшэ мíсто.

21. Воны′ гýчять обы′чаям (звы′чаям), якы′йі нам, ры′млянам, нымá чогó прыймáты і прыдэ′ржуватысь йіх».

22. Нарóд гэ′так сáмо настрóйівся прóтів йіх, а войівóды, зорвáвшы з йіх одэ′жу, прыказáлы бы′ты йіх кыя′мы.

23. Збы′вшы йіх, посады′лы в тюрмý і прыказáлы тюрэ′мному вартовóму, шоб дóбрэ йіх пылновáв.

24. Мáючы такы′й прыкáз, вин повкыдáв йіх в сáму сырíдню тюрэ′мну комóру, а нóгы йíхы повшчíмлював в колы′дку.

25. Пуд пи′вноч Пáвэл і Сы′ла молы′лысь і спывáлы, прославля′ючы Бóга, а тюрэ′мшчыкы слýхалы йіх.

26. Рáптом стрáшно затраслáсь зымня′, шо аж хундáмэнт в тюрмí захытáвся. Одрáзу поочыня′лысь всі двэ′ры і у всіх поспадáлы кандалы′.

27. А тюрэ′мный стóрож, прочнýвшысь і пубáчывшы, шо двэ′ры в тюрмí очы′няны, вы′йнявшы мычя′, хотíв собí смэрть зробы′ты, подýмавшы, шо тюрэ′мшчыкы повтыкáлы.

28. Алэ′ Пáвэл гýчно сказáв: «Ны робы′ собí ныя′кого зла, бо всі мы тут».

29. Вин попросы′в выднá, вбіг в тюрмý і, лёкотячы′, прыпáв до Пáвла й Сы′лы.

30. І вы′вёвшы йіх стыль, сказáв: «Господарí мойí! Шо мынí робы′ты, шоб вратовáтысь?»

31. А воны′ сказáлы: «Вíруй в Гóспода Ісýса Хрыстá, і вратýйісься ты і твоя′ дóма».

32. І гучы′лы слóву Госпóднёму ёгó і всіх, хто був в ёгó в хáты.

33. І забрáвшы йіх в тýю годы′ну нóчы, вин пырымы′в йім рáны і одрáзу охрысты′вся сам і всі ёгó домáшны.
[с. 324↑]
34. І прывíвшы йіх в свою′ хáту, запросы′в до столá, і був рад і сам, і всі ёгó домáшны, шо ввíрувалы в Бóга.

Пáвэл і Сы′ла оставля′ють Пылы′пы

35. А як прышóв дэнь, то войівóды послáлы мíськых слýжашчых сказáты: «Пусты′ тых людэ′й».

36. Тюрэ′мный стóрож сказáв про гэ′тэ Пáвловы: «Войівóды прыслáлы, шоб вас пусты′ты; то от выхóдьтэ і йдíтэ спокы′йно».

37. Алэ′ Пáвэл сказáв йім: «Нас, ры′мськых грáждан, быз судá пры лю′дюх бы′лы і посады′лы в тюрмý, а зáрэ ны′шком выпускáють нас? Не, ныхáй пры′дуть і сáмы вы′выдуть нас».

38. Мíськы слýжашчы пырыказáлы гэ′ты словá войівóдам, і ты′йі, злякáлысь, почýвшы, шо гэ′то ры′мськы грáжданэ.

39. І прышóвшы, пырыпросы′лы йіх, і вы′вёвшы, просы′лы, шоб воны′ пошлы′ з мíста.

40. А воны′, вы′йшовшы с тюрмы′, прышлы′ до Лíды, і пубáчывшы браты′в, гучы′лы йіх, да й пошлы′.

Глава 17
В Фыссалóныці

1. Пройшóвшы чы′рыз Омфы′поль і Ополóнію, воны′ прышлы′ в Фыссалóныку, дэ був іудéйськый храм.

2. Пáвэл, по своё′му звы′чаю, прышóв до йіх і тры субóты бысэ′дував з йíмы з Пысáння,

3. роспы′туючы і гýчачы йіх, шо Хрыстóс мýсыв отпокýтуваты і воскрэ′снуты з мэ′ртвых, і шо Гэ′той Хрыстóс е Ісýс, Якóго я проповíдую вам.

4. І дэ′хто з йіх увíрував, долучы′вся до Пáвла і Сы′лы: і грэ′кы, шо вíрылы в Бóга, і мнóго богáтых молодыцéй.

5. Алэ′ ты′йі іудéйі, шо ны ввíрувалы, вжэ аж кыпíлы од завы′дкув, і набрáвшы з гулыцéй вся′кых бродя′г, зобрáлысь згрáйію і баламýтылы мíсто. І пудыйшлы′ до Ясóновыйі хáты, шукáлы йіх (Апóстолув), шоб вы′высты до нарóда.


[с. 325↑]
6. Ны найшóвшы йіх, поволоклы′ Ясóна і дэ′кого з браты′в до мíськых начя′льнікув, крычачы′, шо воны′ ввэсь світ сколоты′лы і прышлы′ шэ й сюды′,

7. а Ясóн прыйня′в йіх; і шо всі воны′ йдуть прóтів закóнув царя′, лы′чять царéм гы′нчого – Ісýса.

8. І шо воны′ рострывóжылы людэ′й і начя′льнікув (стáршых) мíста, шо слýхалы гэ′тэ.

9. Алэ′ ты′йі, вы′слухавшы Ясóна і гы′нчых, пусты′лы йіх.Пáвэл і Сы′ла в Вэ′рыйі

10. Браты′ ж одрáзу вночí отпрáвылы Пáвла й Сы′лу в Вэ′рыю. Там воны′, як прышлы′, пошлы′ в іудéйськый храм.

11. Гэ′ты булы′ прывíтчымы і хытрíшымы за фыссалóнськых: словá прыйнялы′ з усэ′ю шчы′росьцю і кáжного дня розбырáлы Пысáнне, чы вонó гэ′так е.

12. І мнóго хто з йіх увíрувалы, і з грэ′чыскых пожóнных молодыцéй, і з мужыкы′в нымáло.

13. Алэ′ як фыссалóныцькы іудéйі повíдалы, шо і в Вэ′рыйі проповíдуе Пáвэл слóво Бóжэ, то прышлы′ й туды′, баламýтячы і пудбухтóруючы людэ′й.

14. Тоды′ браты′ одрáзу отпрáвылы Пáвла нэ′бысь до мóра; а Сы′ла і Тумахвíй остáлысь там.

15. Ты′йі, шо провóдылы Пáвла, довылы′ ёгó до Афы′н, і взя′вшы накáз ля Сы′лы і Тумахвíя, шоб як найхучíй прышлы′ до ёгó, пошлы′ назáд.

1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка