Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка49/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   66

Глава 15
Апóстольськый собóр в Йірусалы′мы

1. Дэ′хто, шо прышлы′ з Іудéйі, гучы′лы браты′в: «Як вытэ′ ны обрíжытэсь по обря′ду Моісéёвому, то ны змóжытэ вратовáтысь».

2. А як стáлы говоры′ты ты′йі так, а ты′йі так, і стáлы ё′мко правовáтысь з йíмы Пáвэл і Варнáва, то постановы′лы, шоб Пáвэл і Вáрнава і дэ′хто гы′нчый з йíхых по гэ′тому дíлы пошлы′ в Йірусалы′м до Апóстолув і прысвíтырув.
[с. 319↑]
3. То от воны′, послáны цэ′рквыю, прохóдылы чы′рыз Фыныкы′ю і Самáрыю, роскáзуючы про долучíнне язы′чнікув і нысучы′ вылы′ку рáдосьць всім брáтам.

4. А як прыбулы′ воны′ в Йірусалы′м, то йіх прыйнялá цэ′рква, Апóстолы і прысвíтыры, і воны′ росказáлы всэ, шо з йíмы сотворы′в Биг і як очыны′в двэ′ры язы′чнікам.

5. Алэ′ стáлы напопырыкы′ дэ′хто с фарысéйськыйі грýпы, шо вíрувалы; воны′ казáлы, шо язы′чнікув трэ′ба обрíзуваты і заставля′ты соблюдáты закóн Моісéя.

6. То Апóстолы і прысвíтыры зобрáлысь, шоб обговоры′ты гэ′тэ дíло.

7. Пóсля дóвгого правовáння Пытрó, встáвшы, сказáв йім: «Мужыкы′ браты′! Вытэ′ вíдайітэ, шо Биг с пэ′ршых дён сы′рыд нас вы′брав мынэ′, шоб з мойíх гýстэй язы′чнікы почýлы слóво Йівáнгылійі і увíрувалы.

8. І Биг, знавэ′ць сэ′рця кáжного чоловíка, засвíдчыв йім, даровáвшы Дýха Святóго, як і нам.

9. І пóмыз нáмы і йíмы ны остáвыв ныя′кыйі рáзныці, очы′стывшы вíрыю йíхы сырця′.

10. То чогó вытэ′ зáрэ спокýшуйітэ Бóга, збырáючысь наложы′ты учынікáм на шы′йі я′рма, якы′х ны здýжалы носы′ты ны батькы′ нáшы, ны мы?

11. Алэ′ мы вíруйімо, шо вратýйімось благодáттю Гóспода Ісýса Хрыстá гэ′так сáмо, як і воны′».

12. Тоды′ ввэсь гурт замóвк і слýхалы Варнáву і Пáвла, шо роскáзувалы, якы′йі знáкы і чýда сотворы′в Биг чы′рыз йіх сы′рыд язы′чнікув.

13. А пóсля тогó, як воны′ пырыстáлы говоры′ты, почя′в мóву Я′ков; вин сказáв: «Браты′ мужыкы′! Послýхайтэ мынэ′.

14. Сы′мон роз’ясны′в, як Биг зрáзу гля′нув на язы′чнікув, шоб вы′браты з йіх людэ′й в Своé Ймэ′нне.

15. І з гэ′тым схóдяцьця словá прорóкув, як напы′сано:

16. «Потóм вырнýся і одбудýю Давы′дову хорóмыну, шо повалы′лась, і тóе, шо в юй стáло ныгодя′шчым, нáново зроблю′ і попрáвлю йійí,

17. шоб Гóспода шукáлы й гы′нчы лю′дэ і всі нарóды, якы′м бýдэ роскáзано про Моé Ймэ′нне, -- кáжэ Госпóдь, якы′й твóрыть всэ гэ′тэ» (Амос 9, 11—12).
[с. 320↑]
18. Биг вíдае од вíку про всі Свойí ділá.

19. То я дýмаю, шо ны трэ′ба обтя′жуваты язы′чнікув, якы′йі прыхóдять до Бóга,

20. а напысáты йім, шоб здэ′ржувалысь од опогáняного балванáмы, од роспýсты, од задýшаного і од кровí, і шоб ны робы′лы дрýгым тогó, чогó ны хóчуть собí.

21. Бо Моісéюв закóн споконвíку знáють проповíдныкы у всіх містáх, і кáжну субóту чытáють ёгó в хрáмах».

22. Тоды′ Апóстолы й прысвíтыры з усэ′ю цэ′рквыю рышы′лы так. Вы′браты кы′лько чоловíк с свойíх мужыкы′в і послáты йіх в Антыóхыю с Пáвлом і Варнáвыю, íмынно: Іýду, шо зовýть Варсáвыю, і Сы′лу, бо воны′ вмíють высты′ дрýгых за собóю;

23. напысáвшы і доручы′вшы йім такóе: «Апóстолы і прысвíтыры, і браты′, шо в Антыóхыйі, Сíрыйі і Кылы′кыйі, братáм з язы′чнікув: раднíйтэ!

24. З-за тогó, шо мы почýлы, шо дэ′которы, прыхóдячы од нас, збынтэ′жылы вас свойíмы словáмы і застáвылы засумлівáтысь, кáжучы, шоб вытэ′ обрíзувалысь і соблюдáлы закóн; а мы йім гэ′того ны доручя′лы.

25. То мы, зобрáвшысь, обговоры′лы і всі в однэ′ рышы′лы, вы′бравшы мужыкы′в, послáты йіх до вас з нáшымы дорогы′мы Варнáвыю і Пáвлом,

26. людьмы′, шо оддалы′ свойí дýшы за ймэ′нне Гóспода нáшого Ісýса Хрыстá.

27. То от мы послáлы Іýду і Сы′лу, якы′йі роз’ясня′ть всэ гэ′тэ й словáмы.

28. Бо так хóчэ Дух Святы′й, і мы ны обтя′жуватымо вас бильш нычы′м, крóмы тогó, шо конэ′чно трэ′ба:

29. здэ′ржуватысь од жэ′ртвэй балванáм, і кровí, і од задýшаного, і роспýсты, і ны робы′ты дрýгым тогó, чогó ны хóчытэ собí. Як бырыжты′мытэсь гэ′того всёгó, то робы′тымытэ дóбрэ. Бувáйтэ здорóвы!»

30. То от, посланцí прышлы′ в Антыóхыю і, зобрáвшы людэ′й, оддалы′ йім пысьмó.

31. І прочытáвшы, воны′ булы′ рáды такýй нагýцы.

32. Іýда і Сы′ла, якы′йі булы′ й сáмы прорóкамы, богáтым слóвом пырыдалы′ нагýку братáм і пудмоцёвáлы йіх.
[с. 321↑]
33. Побýвшы там кы′лько чя′су, воны′ булы′ з добрóм одослáны братáмы до Апóстолув.

34. Алэ′ Сы′ла надýмався остáтысь там. А Іýда вырнýвся в Йірусалы′м.

35. А Пáвэл і Варнáва остáлысь в Антыóхыйі, гýчачы і проповíдуючы рáзом з мнóгымы гы′нчымы Слóво Госпóдне.

Пáвэл йíдэ в дорóгу дрýгый раз. Росстаю′цьця з Варнáвыю

36. Чы′рыз кы′лько дён Пáвэл сказáв ля Варнáвы: «Ходíмо знов: навíдайімось до нáшых браты′в по всіх містáх, дэ мы проповíдувалы слóво Госпóдне, пубáчымо, як воны′ жывýть».

37. Варнáва хотíв взя′ты с собóю Іоáнна, шо звáвся Маркóм.

38. Алэ′ Пáвэл полычы′в, шо ёгó ны трэ′ба брáты, бо вин одстáв од йіх в Памфы′лыйі і ны пошóв з йíмы на дíло, на якóе воны′ булы′ послáны.

39. З-за гэ′того воны′ ныполáдылысь і розыйшлы′сь оды′н з одны′м. Варнáва, взя′вшы Маркá, поплíв на Кыпр.

40. А Пáвэл, вы′бравшы собí Сы′лу, пошóв, бо був дорýчаный братáмы ля Бóжыйі лáскы.

41. І прохóдыв чы′рыз Сíрыю і Кылы′кыю, пудмоцё′вуючы цырквы′.

Глава 16
Пáвэл в Малýй А′зійі. Тумахвíй

1. Дойшóв вин до Дэ′рвыйі і Лы′стры. І от там був оды′н учынíк, по

ймэ′нню Тумахвíй; в ёгó мáты булá іудéйка, шо повíрыла, а бáтько грэк.

2. Про ёгó дóбрэ говоры′лы браты′ з Лы′стры і з Ікóныйі.

3. Пáвэл схотíв ёгó взя′ты с собóю; і взя′вшы ёгó, обрíзав з-за іудéюв, шо булы′ в тых місьця′х, бо всі вíдалы ёгó бáтька, шо вин був грэк.

4. Як прохóдылы чы′рыз містá, то вíрным давáлы накáз, шоб воны′ дыржя′лысь тых поря′дкув, якы′йі давáлы Апóстолы й прысвíтыры з Йірусалы′ма.


[с. 322↑]
5. А цырквы′ мыцнíшалы вíрыю і йіх би′льшало.

6. Пройшлы′ воны′ чы′рыз Фры′гыю і край Галаты′йськый, алэ′ Дух Святы′й ны дав йім дозвóлу гучы′ты в А′зійі.

7. Прышлы′ в Мы′зыю і хотíлы йты в Выфы′нію, алэ′ Дух ны дозвóлыв йім.

1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка