Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка48/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   66

Пáвэл в Памфы′лыйі і Пысы′дыйі

13. Отплíвшы с Пáфа, Пáвэл і ты′йі, шо булы′ з йім, прыбулы′ в Пы′ргыю, шо в Памфы′лыйі. Алэ′ Іоáнн, одлучы′вшысь од йіх, вырнýвся в Йірусалы′м.

14. А воны′, пошóвшы с Пы′ргыйі, прышлы′ в Антыóхыю Пысыды′йську і, ввыйшóвшы в храм в субóту, сíлы.

15. Пóсля тогó, як почытáлы Закóн і Прорóкув, то стáршы хрáма послáлы сказáты йім: «Мужыкы′-браты′! Як у вас е слóво, шоб погучы′ты людэ′й, то кажíтэ».

16. Пáвэл, встáвшы і дáвшы знáка рукóю, сказáв: «Мужыкы′ ізраільтя′нэ і ты′йі, шо бойітэ′сь Бóга, послýхайтэ.

17. Биг гэ′того (ізрáільського) нарóда вы′брав вáшых батькы′в і возвы′сыв гэ′той нарóд, як вин був в краю′ Йігы′пыцькому, і дýжыю сы′лыю вы′вёв йіх з ёгó.

18. І кóло сорокá літ чя′су кормы′в йіх в пусты′ні.

19. І зны′шчывшы сім нарóдув в краю′ Ханаáнському, подылы′в йім в спáдчыну йíху зэ′мню.

20. І пóсля тогó дэсь шты′рыста підіся′т літ давáв йім сýддюв до прорóка Самуйíла.

21. Пóсля просы′лы воны′ царя′, і Биг дав йім Саýла, сы′на Кы′сового, мужыкá с поколíння Выніамы′нового. Так пройшлó літ сóрок.

22. Зня′вшы ёгó, постáвыв йім царéм Давы′да, про якóго засвíдчыв словáмы: «Найшóв Я мужыкá по сэ′рцю Мынí, Давы′да, сы′на Іесэ′ёвого, якы′й зробы′в всэ тóе, шо Я хотíв» (1 царств. 13, 14; Псал. 88,21).

23. Гэ′то з ёгó потóмства Биг за обыця′нкыю дав Ізрáілёвы Спасíтіля (Ратовáлныка) Ісýса.

24. Сáмо пы′рыд тым, як Вин явы′вся, то Іоáнн проповíдував ля всёгó нарóда Ізрáільського, шоб хрысты′лысь на покая′нне.
[с. 315↑]
25. А як свое дíло Іоáнн зробы′в, то казáв: «За когó вытэ′ мынэ′ прыймáйітэ? Я ны той. Алэ′ от ідэ′ за мнóю, в Якóго я ныдостóйный розвязáты шнуркá в óбуйі на ногáх».

26. «Мужыкы′-браты′, дíты рóду Авраáмового, і всі ты′йі пóмыз вáмы, шо боя′цьця Бóга! Вам булó послáнэ слóво гэ′того ратýнку.

27. Бо лю′дэ Йірусалы′мськы і йíхы стáршы, ны познáвшы Ёгó і засуды′вшы, спрáвдылы словá прорóкув, шо чытáюцьця кáжну субóту.

28. І хоч ны найшлы′ в Ёмý ныя′кыйі выны′, за якýю мóжна карáты на смэрть, алэ′ просы′лы Пылáта, шоб роспорады′вся Ёгó забы′ты.

29. А як збулóсь всэ, шо напы′сано про Ёгó, то, зня′вшы з дэ′рыва, положы′лы Ёгó в гроб.

30. Алэ′ Биг воскрысы′в Ёгó з мэ′ртвых.

31. Вин мнóго днів явля′вся тым, хто вы′йшов з Йім з Галылэ′йі і пошлы′ в Йірусалы′м, і хто зáрэ е Ёгó свíдком пы′рыд людьмы′.

32. І мы говóрымо вам дóбры вíсты, шо обыця′нку, якáя булá дáна батькáм, Биг спрáвдыв нам, йíхым дíтюм, воскрысы′вшы Ісýса,

33. про шо в дрýгым псáлмы напы′сано: «Ты Сын Мий: Я тыбэ′ зáрэ вроды′в» (Псал. 2, 7).

34. А шо воскрысы′в Ёгó з мэ′ртвых, і шо вжэ Вин ны стáнэ прáхом, про гэ′тэ сказáв так: «Напрáвду Я дам вам ты′йі мы′лості, шо обыця′в Давы′довы» (Ісаія 55, 3).

35. Нашчóт гэ′того і в дрýгым мíсьці говóрыть: «Ны дасы′ Своё′му Святóму знáты прах». (Псал. 15, 10).

36. Бо Давы′д, послужы′вшы в свий чяс Бóжуй вóлі, зопочы′в, судосы′вся с прэ′дкамы свойíмы і познáв прах.

37. А Той, Когó Биг воскрысы′в, ны познáв прáху.

38. То от, вíдайтэ, мужыкы′-браты′, шо з-за Ёгó ознаймня′йіцьця ля вас, шо вам бýдуть прóшчаны грыхы′.

39. І у всім тым, в чомý вытэ′ ны моглы′ оправдáтысь закóном Моісéёвым, вся′кый вíруючый оправдáйіцьця Йім.

40. Остырыгáйтэсь, шоб ны найшлó на вас скáзанэ в прорóкув:

41. «Глядíтэ, задавáкы, подывýйтэсь і пропадíтэ; бо Я роблю′ дíло в вáшу пóру, якóму ны повíрылы б вытэ′, як бы хто росказáв вам» (Аввак. 1, 5).
[с. 316↑]


Пáвэл і Варнáва ідýть до язы′чнікув

42. А як стáлы выхóдыты воны′ з іудéйського хрáма, то язы′чнікы стáлы йіх просы′ты, шоб воны′ гэ′тэ сáмэ говоры′лы і в дрýгу субóту.

43. А як лю′дэ розыйшлы′сь с хрáма, то мнóго іудéюв і тых, хто булы′ язы′чнікамы, алэ′ стáлы почытáты Бóга, пошлы′ с Пáвлом і Варнáвыю, якы′йі, говóрачы з йíмы, вговáрувалы, шоб воны′ оставáлысь пры Бóжуй лáсцы.

44. В дрýгу субóту зобрáлось почтí всэ мíсто слýхаты Бóжэ слóво.

45. А іудéям, як воны′ пубáчылы ты′лько людэ′й, стáло нáдто завы′дно, і воны′ стáлы обговáруваты і пырэ′чыты томý, шо говоры′в Пáвэл.

46. Тоды′ Пáвэл і Варнáва одвáжно сказáлы: «Проповíдуваты слóво Бóжэ трэ′ба булó вам пэ′ршым; алэ′ як вытэ′ откáзуйітэсь од ёгó і сáмы сыбэ′ рóбытэ ныдостóйнымы вíчного жы′ття, то от мы говоры′тымо з язы′чнікамы.

47. Бо такýю зáповыдь дав нам Госпóдь: «Я постáвыв тыбэ′ за свíтача ля язы′чнікув, шоб Ты був ратýнком аж до крáю зымнí.» (Ісаія 49, 6).

48. Язы′чнікы, чýючы гэ′тэ, раднíлы і прославля′лы слóво Госпóдне. І всі, хто був назнáчаный на вíчнэ жы′тте, увíрувалы.

49. І слóво Госпóдне пошыря′лось по всёмý крáю.

50. Алэ′ іудейі, пудбухтóрывшы наби′жных і пожóнных молодыцéй і сáмых почóтных в мíсты людэ′й, сколоты′лы напáсть на Пáвла і Варнáву і вы′гналы йіх с свойíх місьць.

51. А воны′, обтрíсшы на йіх пыл с свойíх ныг, пошлы′ в Ікóнію.

52. А учынікы′ охваты′лысь рáдосьцю і Дýхом Святы′м.Глава 14
В Ікóнійі і в Лы′стры

1. В Ікóнійі ввыйшлы′ воны′ рáзом в іудéйськый храм і говоры′лы так, шо увíровало вэ′льмы мнóго іудéюв і грэ′кув.


[с. 317↑]
2. А іудéйі, якы′йі ны вíрылы, пудбухтóрылы і настрóйілы дýшы язы′чнікув прóтів браты′в.

3. Алэ′ воны′ пробулы′ там дóвго, одвáжно говóрачы про Гóспода, Якы′й, свíдчачы словáм про Своé добрó, творы′в йíхымы рукáмы знáкы й чýда.

4. І всэ ж такы′ лю′дэ в містáх подылы′лысь: одны′ пошлы′ за іудéямы, дрýгы – за апóстоламы.

5. А як язы′чнікы і іудéйі с свойíмы стáршымы накы′нулысь на йіх, шоб обныслáвыты і позабывáты камíннем,

6. то воны′, повíдавшы про гэ′тэ, отпрáвылысь в Лыкаóнськы містá Лы′стру і Дэ′рвыю і йíхы околы′шності;

7. і там проповíдувалы.

8. В Лы′стры оды′н чоловíк, якы′й ны владíв ногáмы, сыдíв, бо роды′вся крывы′м і ныкóлы ны ходы′в.

9. Вин слýхав, як говоры′в Пáвэл, якы′й гля′нув на ёгó і пубáчыв, шо той мáе вíру, і ёгó варт злíчыты,

10. і сказáв ё′мко (голоснó): «Я тобí кажý у ймэ′нне Гóспода Хрыстá: встань прóсто на свойí нóгы». І вин одрáзу пудскóчыв і став ходы′ты.

11. А лю′дэ, пубáчывшы, шо зробы′в Пáвэл, пуднялы′ гóлос, говóрачы по-лыкаóнсьому: «Богы′ в чоловíчому облы′ччы зыйшлы′ до нас».

12. І звáлы Варнáву Зэ′всом, а Пáвла – Гырмэ′сом (Йірмíём), бо найби′льш говоры′в вин.

13. А жрэць Зэ′вса, святы′ня якóго булá пы′рыд йíхым мíстом, прывíвшы до ворíт волы′в з вынкáмы, хотíв рáзом з людьмы′ дáты йіх на жэ′ртву.

14. Алэ′ апóстолы Варнáва й Пáвэл, почýвшы про гэ′тэ, пороздырáлы на собí одэ′жу, кы′нулысь в нарóд і стáлы крычя′ты:

15. «Мужыкы′! Шо гэ′то вытэ′ рóбытэ? І мы гэ′такы сáмы лю′дэ, як і вытэ′, і про Йівáнгылію вам роскáзуйімо, шоб вытэ′ пырыйшлы′ од гэ′тых ныправды′вых до Бóга Жывóго, Якы′й сотворы′в нэ′бо й зэ′мню, і мóрэ, і всэ, шо в йіх;

16. Якы′й колы′шным врэ′мнем дозвóлыв всім нарóдам іты′ свойíмы дорогáмы,

17. алэ′ ны пырыстáв свíдчыты про Сыбэ′ добрóм, даючы′ нам з нэ′ба дошчí і врожя′йны рóкы, і шо пойíсты, і в сэ′рцы высёлóсть».


[с. 318↑]
18. І говóрачы гэ′тэ, воны′ лэ′дьшо вгамы′лы нарóд, шоб ны давáлы йім жэ′ртвы, а шоб кáжон ішóв додóму. Алэ′ пóкы воны′ там оставáлысь і гучы′лы,

19. з Антыóхыйі і Ікóныйі прышлы′ дэ′хто з іудéюв, і як апóстолы одвáжно проповíдувалы, вговоры′лы людэ′й, шоб одыйшлы′ од йіх, кáжучы: «Воны′ ныц правды′вого ны говóрять, а всэ мýтять». І пудбухтóрывшы людэ′й, закы′далы Пáвла камíннем і вы′сунулы за мíсто, дýмаючы, шо вин ныжывы′й.

20. А як учынікы′ зобрáлысь кóло ёгó, то вин встав і пошóв в мíсто, а на дрýгый дэнь вин отпрáвывся з Варнáвыю в Дэ′рвыю.

21. Проповíдуючы Йівáнгылію в гэ′тому мíсты і прыдбáвшы многовáто учынікы′в, воны′ знов прохóдылы Лы′стру, Ікóныю і Антыóхыю,

22. даючы′ сы′лу дýшам учынікы′в, вговáруючы йіх остáтысь в вíры і гýчачы, шо чы′рыз мнóго мýкэй трэ′ба пройты′, шоб добы′тысь Цáрыства Бóжого.

23. Рукоположы′вшы йім прысвíтырув, в кáжнуй цэ′рквы воны′ помолы′лысь с пóстом і пырыдалы′ йіх Гóсподовы, в Якóго увíрувалы.

24. Пóсля, пройшóвшы Посы′дыю, прышлы′ в Памфы′лыю.

25. І росказáвшы про слóво Госпóдне в Пэ′ргыйі, пошлы′ в Аттáлыю;

26. а стыль отплывлы′ в Антыóхыю, скыль булы′ оддáны ля Бóжыйі лáскы на дíло, якóе й зробы′лы.

27. Прыбýвшы туды′ і склы′кавшы цэ′ркву, воны′ росказáлы всэ, шо сотворы′в Биг з йíмы і як Вин очыны′в двэ′ры вíры ля язы′чнікув.

28. І булы′ воны′ там довговáто з учынікáмы.

1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка