Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка47/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   66

Цэ′рква в Антыóхыйі

19. А ты′йі, шо розыйшлы′сь пóмыз людьмы′, як йіх стáлы карáты за Стыпáна, пошлы′ аж до Фыныкы′йі, і Кы′пра, і Антыóхыйі, ныкóму ны проповíдуючы слóво, крóмы іудéюв.

20. Булы′ сы′рыд йіх і кыпря′нэ, і кырынэ′йці, якы′йі, прышóвшы в Антыóхыю, говоры′лы й з грэ′камы, проповíдуючы йім про Гóспода Ісýса.

21. І рукá Госпóдня булá з йімы, і вэ′льмы мнóго йіх увíрувалы і навырнýлысь до Гóспода.

22. Про гэ′тэ дойшлá чýтка до Йірусалы′мськыйі цэ′рквы, і послáлы Варнáву в Антыóхыю.

23. Як вин прышóв і пубáчыв Бóжу благодáть, то був вэ′льмы рáдый і вговáрував всіх бýты шчы′рым сэ′рцэм вíрнымы Гóсподовы.

24. Бо вин був чоловíк дóбрый і оддáный Дýховы Святóму й вíры. І долучы′лось мнóго людэ′й до Гóспода.

25. Пóсля Варнáва пошóв в Тарс шукáты Сáвла і, найшóвшы ёгó, прывíв в Антыóхыю.

26. Цíлый рик збырáлысь воны′ в цэ′рквы і гучы′лы там цымáло людэ′й. І учынікы′ в Антыóхыйі сáмы пэ′ршы стáлы звáтысь хрыстіянамы (хрыстыя′намы).

27. Ты′мы дня′мы прышлы′ з Йірусалы′ма в Антыóхыю прорóкы.

28. І оды′н з йіх, по ймэ′нню Агáв (Огáв), встáвшы, чы′рыз Дýха ознаймы′в, шо на всім свíты бýдэ вылы′кый гóлод, такы′й, як був пры царéвы (пры кэ′саровы) Клáвдіёвы.

29. Тоды′ учынікы′ положы′лы кáжон, кы′лько хто спромíгся, шоб послáты братáм, шо жылы′ в Іудéйі.

30. Гэ′так і зробы′лы, послáвшы зобрáнэ прысвíтырам чы′рыз Варнáву і Сáвла.
[с. 311↑]


Глава 12
Знов нападáють в Йірусалы′мы на хрыстія′н

1. В тóе врэ′мне цар І′род пудня′в рýкы на дэ′кого с тых, хто до цэ′рквы налэ′жав, хотíв йім зло зробы′ты.

2. І засíк мычéм Я′кова, брáта Іоáннового.

3. Пубáчывшы, шо гэ′тэ нарáвыцьця іудéям, пóсля тогó забрáв і Пытрá. Тоды′ булы′ дні Опрíснякув.Пытрá сáдять в тюрмý

4. Задэ′ржавшы ёгó, посады′в в тюрмý. І прыказáв штырóм грýпам солдáт по шты′ры чоловíкы в кáжнуй пылновáты ёгó, намíруючысь пóсля Пáскы вы′высты ёгó до нарóда.

5. То от, Пытрá пылновáлы в тюрмí. А цэ′рква тым чя′сом шчы′ро молы′лась за ёгó Бóгу.

6. А як І′род хотíв вы′высты ёгó, то тэ′йі нóчы Пытрó спав пóмыз двымá солдáтамы, скóваный двымá лынцюгáмы, а вáрта кóло двырэ′й пылновáла тюрмý.Пытрá чýдом выпускáють с тюрмы′

7. І от, Анё′л Госпóдній явы′вся і в тюрмí зася′яв світ. Анё′л, товкнýвшы Пытрá в бик, збуды′в ёгó і сказáв: «Хучíй вставáй!» І лынцюгы′ спáлы з ёгó рук.

8. І сказáв ёмý Анё′л: «Пудпаражы′сь і обýй сандалы′». Вин зробы′в гэ′так. Пóсля кáжэ ёмý: «Опраны′ свогó плашчя′ і ходы′ зо мнóю».

9. Пытрó вы′йшов і пошóв за йім, ны вíдаючы, шо тóе, шо робы′в Анё′л, було я′вным, а дýмаючы, шо гэ′то выдíнне.

10. Пройшóвшы пэ′ршу і дрýгу вáрту, воны′ прышлы′ до залíзных двырэ′й, з якы′х гýлыця в мíсто, і ты′йі двэ′ры сáмы очыны′лысь йім. Воны′ вы′йшлы і пройшлы′ однý гýлыцю, і рáптом вин ны пубáчыв Анё′ла кóло сыбэ′.

11. Тоды′ Пытрó, як прышóв до сыбэ′, сказáв: «Зáрэ я напрáвду бáчу, шо Госпóдь послáв Свогó Анё′ла і вратовáв мынэ′ од І′родовыйі рукы′ і од всёгó тогó, шо ждáлы іудéйі».


[с. 312↑]


Пытрó в сыды′бы Мáрді

12. І оглэ′дывшысь, прышóв до Мáрдіныйі хáты; Мáрдя -- гэто мáты Іоáнна, шо звáвся Маркóм. В йійí шмат людэ′й зобрáлось і молы′лось.

13. А як Пытрó постýкав в двэ′ры, то вы′йшла послýхаты служя′нка, по ймэ′нню Рóда.

14. І познáвшы гóлос Пытрá, з рады′шч ны очыны′ла ёмý двырэ′й, а вбíгшы, сказáла, шо кóло двырэ′й стойíть Пытрó.

15. А ты′йі юй сказáлы: «Чы ты в свойíм умí?» Алэ′ вонá твырды′ла своé. А воны′ казáлы: «Гэ′то Анё′л ёгó».

16. Алэ′ Пытрó ны пырыставáв стýкаты. А як очыны′лы, то пубáчылы ёгó і здывовáлысь.

17. То вин, показáвшы рукóю, шоб мовчя′лы, росказáв йім, як Госпóдь вы′вёв ёгó с тюрмы′, і сказáв: «Ознаймíтэ про гэ′тэ Я′кововы і братáм». Пóсля, вы′йшовшы, пошóв в гы′нчэ мíсьце.

Трывóга

18. А як прышóв рáнок, то сы′рыд солдáт почалáсь вылы′ка трывóга з-за тогó, шо трáпылось с Пытрóм.

19. А І′род, попошукáвшы і ны найшóвшы, оддáв вáрту пуд суд і прыказáв покарáты йіх смыртэ′лныю кáрыю. Потóм вин отпрáвывся з Іудéйі в Кысáрыю і там задэ′ржався.

Смэрть І′рода

20. І′род був розгнíваный на тыря′н і сыдоня′н, а воны′ договоры′вшысь, прышлы′ до ёгó, пудговоры′вшы на свий бик Влáста, постíлныка (покоё′вця) цáрського, просы′лы мíру, бо йíха óбласть жылá за шчот óбласті цáрськыйі.

21. В назнáчаный дэнь І′род, вбрáвшысь в цáрську одэ′жу, сів на высóкому мíсьці і говоры′в до йіх.

22. А нарóд галасовáв: «Гэ′то гóлос Бóга, а ны чоловíка».

23. Алэ′ рáптом Анё′л Госпóдній осторчовáв ёгó знэ′нацька за тóе, шо вин ны оддáв слáвы Бóговы; ёгó сточы′лы чэ′рвы і вин умэ′р.
[с. 313↑]


Слóво Бóжэ шы′рыцьця

24. А слóво Бóжэ розрóсталось і шы′рылось.

25. А Варнáва і Сáвэл, зробы′вшы тóе, шо йім булó дорýчанэ, вырнýлысь з Йірусалы′ма (в Антыóхыю), взя′вшы шэ с собóю Іоáнна, якóго звáлы Маркóм.

Глава 13Варнáва і Сáвэл послáны проповíдуваты.

На Кы′пры

1. В Антыóхыйі, в цэ′рквы гэ′того мíста, булы′ дэ′якыйі прорóкы і учытілí: Варнáва і Сы′мон, шо звáвся Нíгэр, і кырынэ′ець Лýцый, шо годовáвся рáзом с тытрáрхом (штыровлáсныком) І′родом, і Сáвэл.

2. Як воны′ одправля′лы слýжбу Бóжу і посты′лы, то Дух Святы′й сказáв: «Вы′дылітэ Мынí Варнáву і Сáвыла ля дíла, на Якóе Я йіх поклы′кав».

3. Тоды′ воны′, попосты′вшы, і помолы′вшысь, і положы′вшы на йіх рýкы, пусты′лы йіх.

4. То воны′, послáны Дýхом Святы′м, прышлы′ в Сылэ′вкыю, а стыль поплывлы′ в Кыпр.

5. І як булы′ в Саламы′ны, то проповíдувалы слóво Бóжэ в іудéйськых хрáмах. Був з йíмы Іоáнн, якы′й помагáв йім служы′ты.

6. Пройшóвшы ввэсь óстров до Пáфа, напоткáлы воны′ ня′кого знáхора, хвальчы′вого прорóка, іудéя, по ймэ′нню Варысýса,

7. якы′й був в прокóнсула Сыргíя Пáвла, чоловíка розýмного. Той, поклы′кавшы Варнáву і Сáвла, схотíв послýхаты слóво Бóжэ.

8. А Йілы′ма, знáхор – бо гэ′тэ знáчыть ёгó ймэ′нне, -- становы′вся напопырыкы′ йім, намагáючысь одвырнýты прокóнсула од вíры.

9. Алэ′ Сáвэл, вин жэ й Пáвэл, пройня′вшысь Дýхом Святы′м і пронызáвшы ёгó гочы′ма,

10. сказáв: «О, сын дыя′вола, набузóваный вся′кым злом, вся′кыю врэ′дносьцю, вóрог вся′кыйі прáвды! Чы ны пырыстáныш ты збывáты с прóстыйі дорóгы Госпóднійі?
[с. 314↑]
11. І от зáрэ доткнэ′цьця до тыбэ′ рукá Госпóдня: ты бýдыш слыпы′й і ны пубáчыш сóнця до поры′». І рáптом охваты′лы ёгó пáморокы і поночóта, і вин, сóвпаючысь туды′-сюды′, шукáв поводыря′.

12. Тоды′ прокóнсул, пубáчывшы гэ′тэ, увíрував, дывýючысь нагýцы Госпóднюй.1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка