Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка46/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   66

Глава 10
Богобоязлы′вый Корны′ло

1. В Кысáрыйі був оды′н чоловíк, по ймэ′нню Корны′ло, сóтнік с полкá, шо звáвся Італíйськым,

2. наби′жный і богобоязлы′вый з усэ′ю свэ′ю сымнéю, вин робы′в мнóго мы′лості лю′дюм і зáвшы молы′вся Бóгу.

3. Вин в выдíнні дóбрэ бáчыв кóло дывя′тыйі годы′ны дня Бóжого Анё′ла, якы′й ввыйшóв до ёгó і сказáв: «Корны′ло!»

4. А вин, гля′нувшы на ёгó і злякáвшысь, сказáв: «Шо, Гóсподы?» Анё′л отказáв ёму: «Молíтвы твойí і даровáнне твоé напомынулы про тыбэ′ ля Бóга.
[с. 306↑]
5. То от, пошлы′ людэ′й в Іóныю і поклы′ч чы′рыз йіх Сы′мона, шо зовэ′цьця Пытрóм.

6. Вин госты′ть в ня′кого Сы′мона чэ′мбара, хáта якóго кóло мóра; вин скáжэ тобí такы′йі словá, якы′мы вратýйісься і ты, і вся твоя′ дóма».

7. А як Анё′л, шо говоры′в с Корны′лом, одыйшóв, то вин, поклы′кавшы двох свойíх слуг і пожóнного солдáта с тых, шо булы′ пры ёмý,

8. і росказáвшы йім про всэ, послáв йіх в Іóныю.Выдíнне Пытрá

9. На дрýгый дэнь, як воны′ йшлы і вжэ булы′ блы′зько кóло мíста, Пытрó кóло шóстыйі годы′ны зайшóв на вэрх хáты, шоб помолы′тысь.

10. І зробы′лось так, шо вин зголоднíв, схотíв йíсты. То пóкы ёмý шыховáлы, то ёгó пройнялó, шо був бы сам ны свий.

11. І бáчыть вин рошчы′нянэ нэ′бо, і до ёгó спускáйіцьця нíшо такóе, бы вылы′кый насты′лнык, прыв’я′заный за шты′ры рóгы, і опускáйіцьця на зэ′мню.

12. І в ёмý булы′ вся′кы штыронóгы зымны′йі, звірí, гадыннé і птушкы′ ныбэ′сны.

13. І одозвáвся гóлос до ёгó: «Встань, Пытрó, зарíж і йіж!»

14. Алэ′ Пытрó сказáв: «Не, Гóсподы, я ны′ґды ны йів ныц нычóгого і нычы′стого».

15. На гэ′тэ гóлос дрýгый раз казáв до ёгó: «Шо Биг очы′стыв, тогó ты ны лычы′ нычы′стым».

16. Гэ′тэ зробы′лось тры разы′. Знов всэ пуднялóсь на нэ′бо.

Корны′ловы посланцí в Пытрá

17. Тоды′, як Пытрó ны міг розобрáтысь, шо моглá б знáчыты гэ′та об’я′ва (гэ′тэ выдíнне), якýю вин бáчыв, то лю′дэ, якы′х послáв Корны′ло, роспытáвшы про Сы′монову хáту, остановы′лысь кóло ворíт

18. і гукнýвшы, спытáлысь: «Чы зáрэ тут Сы′мон, шо зовэ′цьця Пытрóм?»

19. А тоды′, як Пытрó задýмався над выдíннем (об’я′выю), Дух сказáв ёмý: «Гóндэ тры чоловíкы шукáють тыбэ′;

20. встань, зыйды′ і йды з йíмы, ны мнысь, бо Я послáв йіх».
[с. 307↑]
21. Пытрó, зыйшóвшы до людэ′й, прыслáных до ёгó од Корны′ла, сказáв: «Я той, когó вытэ′ шукáйітэ: з якы′м дíлом вытэ′ прышлы′?»

22. А воны′ сказáлы: «Сóтнік Корны′ло – чоловíк прáвыдный і бойíцьця Бóга, в почóты у всёгó нарóда іудéйського, мав од святóго Анё′ла повылíнне поклы′каты тыбэ′ в свою′ хáту і послýхаты, шо ты роскáжыш».

23. Тоды′ Пытрó, запросы′вшы, почастовáв йіх. А на дрýгый дэнь, встáвшы, пошóв з йíмы, і дэ′хто з браты′в іопы′йськых пошлы′ з йім.

Пытрó в Корны′ла

24. На дрýгый дэнь прышлы′ воны′ в Кысáрыю. А Корны′ло ждав йіх, поклы′кавшы свою′ родню′ і товáрышув.

25. Як Пытрó вхóдыв, то Корны′ло судосы′в ёгó, поклоны′вся і прыпáв до ёгó ныг.

26. А Пытрó пудвíв ёгó і сказáв: «Встань, я тóжэ чоловíк».

27. І говóрачы з йім, ввыйшóв в хáту і пубáчыв, шо там мнóго зобрáлось.

28. І сказáв йім: «Вытэ′ знáйітэ, шо ля іудéя заборóняно мáты дíло чы товарышовáтысь з людьмы′ гы′нчых нарóдув; алэ′ мынí Биг показáв, шоб я ныя′кого чоловíка ны лычы′в паскýдным чы нычы′стым.

29. З-за гэ′того я, як позвáный, прышóв до вас, ны одговáруючысь. То й пытáю: з-за якэ′йі прычы′ны вытэ′ прысылáлы по мынэ′?»

30. Корны′ло сказáв: «Чытьвё′ртый дэнь я посты′в, аж до гэ′тыйі годы′ны, а в дывя′туй годы′ны я в свою′й хáты молы′вся. І от став пы′рыдо мнóю чоловíк в свíтлуй одэ′жы.

31. І кáжэ: «Корны′ло! Почýв Биг твою′ молíтву і прышлó Ёмý навмíй твоé даровáнне пы′рыд Йім.

32. То пошлы′ в Іóпыю і поклы′ч Сы′мона, шо зовэ′цьця Пытрóм. Вин госты′ть в чэ′мбара Сы′мона, шо кóло мóра; вин пры′дэ і скáжэ тобí».

33. То я одрáзу послáв до тыбэ′. І ты дóбрэ зробы′в, шо прышóв. Зáрэ всі мы стойімó пы′рыд Бóгом, шоб вы′слухаты всэ, шо скáзано тобí од Бóга.
[с. 308↑]


Пытрóва нагýка в Корны′ла

34. Пытрó, откры′вшы гýста, сказáв: «Пырыкóную вас, шо Биг ны ды′выцьця на облы′ччэ.

35. Алэ′ сы′рыд вся′кого нарóда той, хто бойíцьця Ёгó і рóбыть по прáвды, то мы′лый Ёмý.

36. Вин послáв сынáм Ізрáілёвым слóво, проповíдуючы мір чы′рыз Ісýса Хрыстá, якы′й е Госпóдь всіх.

37. Вытэ′ знáйітэ, шо булó по всюй Іудéйі, почынáючы од Галылэ′йі, пóсля тогó, як хрысты′в Іоáнн.

38. Як Биг Дýхом Святы′м і сы′лыю помáзав Ісýса з Назарэ′та, і Вин ходы′в, рóблячы добрó і сцыля′ючы всіх, охвáчаных лыхы′м. Бо Биг був з Йім.

39. І мы – свíдкы всёгó, шо зробы′в Вин в краю′ Іудéйському і в Йірусалы′мы, і шо нарэ′шты Ёгó замордовáлы, зня′вшы на дэ′рыво.

40. Ёгó Биг воскрысы′в на трэ′тій дэнь і дав Ёмý явля′тысь;

41. алэ′ ны всім лю′дюм, а свíдкам, напырóд вы′браным Бóгом, нам, якы′йі з йім йíлы й пылы′ пóсля тогó, як Вин воскрэ′с з мэ′ртвых.

42. І Вин сказáв нам проповíдуваты лю′дюм і свíдчыты, шо Вин е вы′значаный од Бóга Суддя′ жывы′х і мэ′ртвых.

43. Про Ёгó всі прорóкы свíдчять, шо кáжон, хто вíруе в Ёгó, мáтымэ прошчэ′нне грыхы′в Ёгó ймэ′ннем».

Охры′шчаны язы′чнікы

44. І як Пытрó шэ дáлэй говоры′в, то Дух Святы′й зыйшóв на всіх, хто слýхав слóво.

45. А вíруюшчы з обрíзаных, шо прышлы′ с Пытрóм, ды′вом здывовáлысь, шо дар Святóго Дýха зыйшóв і на язы′чнікув.

46. Бо чýлы, як воны′ вся′кымы мóвамы говоры′лы і прославля′лы Бóга. Тоды′ Пытрó сказáв:

47. «Хто ж мóжэ забороны′ты хрысты′тысь водóю тым, якы′йі, як і мы, прыйнялы′ Дýха Святóго?»

48. І сказáв йім, шоб охрысты′лысь у ймэ′нне Ісýса Хрыстá. Пóсля воны′ просы′лы ёгó побýты в йіх дэ′кылько днів.


[с. 309↑]


Глава 11
Пытрó тлумáчыть, чогó мóжна хрысты′ты язы′чнікув

1. Почýлы Апóстолы і брáтство, шо булы′ в Іудéйі, шо й язы′чнікы прыйнялы′ слóво Бóжэ.

2. І як Пытрó прышóв в Йірусалы′м, обрíзаны доганя′лы ёмý:

3. «Ты ходы′в до людэ′й ныобрíзаных і йів з йíмы».

4. То Пытрó став всэ пырыкáзуваты по поря′дку, кáжучы гэ′так:

5. «В мíсты Іóпыйі я молы′вся, і як мынэ′ пройнялó, шо став бы сам ны свий, то бáчыв выдíнне: опускáлась ня′ка посýдына, бы вылы′кэ полотнó, за шты′ры рóгы опускáлось з нэ′ба, і опусты′лось до мынэ′.

6. Я подывы′вся в йійí і, розгля′даючы, пубáчыв штыронóгых зымны′х, звырíв, гадыннé і ныбэ′сных птушóк.

7. І почýв я гóлос, шо казáв мынí: «Встань, Пытрó, зарíж і йіж».

8. А я сказáв: «Не, Гóсподы, ныц нычóгого абó нычы′стого ны′ґды я ны йів».

9. І одкáзував мынí дрýгый раз гóлос з нэ′ба: «Шо Биг очы′стыв, тóе ны лычы′ нычы′стым».

10. Гэ′тэ булó тры разы′, і знов пуднялóсь всэ на нэ′бо.

11. І от в тóе сáмэ врэ′мне тры чоловíкы, шо булы′ послáны до мынэ′ с Кысáрыйі, стáлы пы′рыд хáтыю, дэ я був.

12. Дух сказáв мынí, шоб я йшов за йім, ны роздýмуючысь. Пошлы′ зо мнóю й гэ′ты шысьць браты′в, і мы прышлы′ в хáту тогó чоловíка.

13. Вин росказáв нам, як вин бáчыв в свою′й хáты Анё′ла (святóго), якы′й став і сказáв ёмý: «Пошлы′ в Іóпыю людэ′й і поклы′ч Сы′мона, шо зовэ′цьця Пытрóм;

14. вин скáжэ тобí словá, якы′мы вратýйісься ты і вся твоя′ дóма».

15. А як я почя′в говоры′ты, то зыйшóв на йіх Дух Святы′й, як і на нас впырíдж.

16. І мынí прышлó навмíй слóво Гóспода, як Вин казáв: «Іоáнн хрысты′в водóю, а вытэ′ бýдытэ охры′шчаны Дýхом Святы′м».
[с. 310↑]
17. То от, як Биг дав йім такы′й сáмо дар, як і нам, увíровавшым в Гóспода Ісýса Хрыстá, то хто я такы′й, шоб міг іты′ напопырыкы′ Бóговы?»

18. Почýвшы гэ′тэ, воны′ вспокóйілысь і стáлы прославля′ты Бóга, кáжучы: «Бáчытэ, і язы′чнікам дав Биг покая′нне, шоб воны′ жылы′».1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка