Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка45/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   66

Хры′стыцьця эфыóпськый двораны′н

26. А Пылы′повы Анё′л Госпóдній сказáв: «Встань і йды на полýдэнь (на повдню′), на тýю дорóгу, шо йдэ з Йірусалы′ма в Гáзу, на юй ныкóго нымá».

27. Вин встав і пошóв. І от, чоловíк з Ыфыóпыйі, éвнух, двораны′н Кандакы′йі, цары′ці ыфыóпськыйі, шо охороня′в всі йійí скáрбы, прыйішчя′в в Йірусалы′м, шоб поклоны′тысь,

28. і ворóчаючысь, сыдíв на свою′й колысны′ці і чытáв Ісáію.

29. Дух сказáв Пылы′повы: «Пудыйды′ і прыстáнь до гэ′тыйі хурмáнкы».

30. Пылы′п пудыйшóв і, почýвшы, шо той чытáе прорóка Ісáію, сказáв: «Чы понімáйіш тóе, шо чытáйіш?»

31. А той сказáв: «Як я можý понімáты, як ныхтó ны напрáвыть мынэ′?» І попросы′в Пылы′па злíзты на вóза і сíсты з йім.

32. А мíсьце с Пысáння, якóе вин чытáв, булó такóе: «Ёгó вылы′, як овэ′чку на зарíз, і як бызголóсэ ягня′ пы′рыд тэ′ю люды′ныю, якáя ёгó стрыжэ′, так і Вин ны открывáе гýстэй Свойíх (рóта Свогó)!

33. Суд над Йім спрáвылы так, шоб Ёгó прыны′зыты. А про рід Ёгó хто дасьць знáты? Бо жы′тте Ёгó возьмэ′цьця з зымнí». (Ісаія 53, 7—8).
[с. 302↑]
34. Тоды′ двораны′н сказáв Пылы′повы: «Прошý тыбэ′, скажы′, про когó гэ′то прорóк говóрыть? Чы про сыбэ′, чы про когó гы′нчого?»

35. То Пылы′п, откры′вшы свойí гýста, почя′вшы од гэ′того Пысáння, благовысты′в ёмý про Ісýса.

36. Тоды′, йíдучы дáлэй, воны′ прыйíхалы до воды′; і двораны′н сказáв: «Гóндэ водá; шо ж мышя′е мынí охрысты′тысь?»

37. А Пылы′п сказáв ёмý: «Як вíруйіш од всёгó сэ′рця, то мóжна». Той отказáв: «Вíрую, шо Ісýс Хрыстóс е Сын Бóжый».

38. І прыказáв остановы′ты хурмáнку. І ввыйшлы′ обóе в вóду, Пылы′п і двораны′н; і охрысты′в ёгó.

39. А як воны′ вы′йшлы з воды′, Дух Святы′й зыйшóв на двораны′на, а Пылы′па взяв Анё′л Госпóдній; і двораны′н вжэ ны бáчыв ёгó, і йíхав дáлэй рáдый.

40. А Пылы′п «обрíтывся» (оказáвся) в Азóты і, прохóдячы, благовысты′в всім містáм, пóкы прышóв в Кысáрыю.

Глава 9Сáвла навырнýлы в вíру Хрыстóву. Пэ′ршы ёгó ділá.

Сáвэл спышы′ть в Дамáск

1. А Сáвэл шэ всэ рвáвся, шоб грозы′тысь і забывáты учынікы′в Гóспода. Прышóв вин до пэршосвяшчэ′нніка.

2. І вы′просыв у ёгó пы′сьма в Дамáск, в хрáмы, шоб як нáйдэ когó, шо дыржы′цьця гэ′тыйі нагýкы, і мужыкы′в, і бабэ′й (молодыцéй), то в’язáты і прывóдыты в Йрусалы′м.

3. Як вин ішóв і вжэ був блы′сько от Дамáска, то рáптом ося′яв ёгó світ з нэ′ба.

4. Вин упáв на зэ′мню і почýв гóлос, якы′й ёмý казáв: «Сáвэл, Сáвэл! Нáшо ты гóныш Мынэ′?»

5. Вин сказáв: «Хто Ты, Гóсподы?» А Госпóдь сказáв: «Я Ісýс, Якóго ты гóныш. Трýдно тобí йты прóтів рожнá».

6. А вин, лёкотячы′ і жахáючысь, сказáв: «Гóсподы: шо скáжыш мынí робы′ты?» І Госпóдь сказáв ёмý: «Встань і йды в мíсто; тобí бýдэ скáзано, шо трэ′ба бýдэ тобí робы′ты».

7. А лю′дэ, шо йшлы рáзом з йім, стоя′лы острупынíвшы, бо чýлы гóлос і ныкóго ны бáчылы.


[с. 303↑]
8. Сáвэл встав з зымнí і з росплю′шчанымы гочы′ма ныкóго ны бáчыв. І повылы′ ёгó за рýку, і прывылы′ в Дамáск.

9. І тры дні вин був нывыдýшчый, і ны йів, і ны пыв.Сáвэл і Анáній

10. В Дамáску був оды′н учынíк по ймэ′нню Анáній. І Госпóдь, об’явы′вшысь, сказáв ёмý: «Анáній!» Вин сказáв: «Я, Гóсподы!»

11. То Госпóдь сказáв ёмý: «Встань і йды на гýлыцю, шо зовэ′цьця Прóста, і спытáй в Іýдынуй хáты про тарся′нына, по ймэ′нню Сáвэл; вин зáрэ мóлыцьця».

12. (І ёмý об’явы′вся чоловíк по ймэ′нню Анáній, шо прышóв до ёгó, положы′в на ёгó рýку, шоб вин став бáчыты).

13. Анáній сказáв на гэ′тэ: «Гóсподы! Я мнóго од когó чув про гэ′того чоловíка, кы′лько вин зла наробы′в Твойíм Святы′м в Йірусалы′мы.

14. І тут вин мáе од пэршосвяшчэ′ннікув власьць в’язáты всіх, хто заклыкáе Твоé ймэ′нне».

15. Алэ′ Госпóдь сказáв ёмý: «Іды′, бо вин – гэ′то вы′брана Мнóю посýдына, шоб нысты′ ймэ′нне Моé пы′рыд нарóдамы, і царя′мы, і сынáмы Ізрáілёвымы.

16. І Я покажý ёмý, кы′лько вин мýсыть отпокýтуваты за Моé ймэ′нне».

17. Анáній пошóв і зайшóв у хáту, і поклáвшы на ёгó рýкы, сказáв: «Брáце Сáвэл! Госпóдь Ісýс, шо явы′вся тобí на дорóзы, якэ′ю ты йшов, послáв мынэ′, шоб ты став выдýшчым і шоб тыбэ′ охваты′в Дух Святы′й».

18. І одрáзу бы лускá отпáла з ёгó гочэ′й, і рáптом вин став бáчыты, і встáвшы, став охры′шчаный.

19. І пойíвшы, набрáвся сы′лы. І був дэ′кылько днів з учынікáмы в Дамáску.

Сáвэл в Дамáску почынáе проповíдуваты

20. І одрáзу Сáвэл став проповíдуваты в хрáмах про Ісýса, шо Вин е Сын Бóжый.

21. І всі, хто чув, дывовáлысь і казáлы: «Чы гэ′то ны той сáмый, шо в Йірусалы′мы збытковáв с тых, хто заклыкáв до гэ′того
[с. 304↑]
ймэ′ння? Да й сюды′ з-за тогó прышóв, шоб в’язáты йіх і высты′ до пэршосвяшчэ′ннікув?»

22. А Сáвэл становы′вся всэ одважнíшым, і докáзуючы, шо Гэ′той е Хрыстóс, збывáв с пантылы′ку тых іудéюв, шо жылы′ в Дамáску.

23. А як пройшлó вжэ нымáло чя′су, то іудéйі зговоры′лысь, шоб ёгó забы′ты.

24. Алэ′ Сáвэл повíдав про йíхы задýмы. А воны′ дэнь і ныч чатовáлы кóло ворíт, шоб забы′ты ёгó.

25. Алэ′ учынікы′ забрáлы ёгó вночí і з мýра спусты′лы по стынí в кóшыковы.

Сáвэл в Йірусалы′мы

26. Сáвэл прыбýв в Ймрусалы′м і намагáвся прыстáты до учынікы′в; алэ′ всі боя′лысь ёгó, ны вíрылы, шо вин учынíк.

27. А Варнáва прыйня′в ёгó, прышóв до Апóстолув і росказáв йім, як вин в дорóзы бáчыв Гóспода, і шо казáв ёмý Госпóдь, і як вин в Дамáску одвáжно проповíдував у ймэ′нне Гóспода Ісýса.

28. І був вин з йíмы в Йірусалы′мы, вхóдячы й выхóдячы з ёгó, одвáжно проповíдував у ймэ′нне Гóспода Ісýса.

29. Шэ вин говоры′в і правовáвся с пырыйшóвшымы в грэ′чыску вíру; а воны′ хотíлы забы′ты ёгó.

30. То брáтство, повíдавшы про гэ′тэ, отпрáвылы ёгó в Кысáрыю, а пóсля одослáлы в Тарс.Пытрó твóрыть чýда: лічыть Энэ′я, воскрышя′е Тавы′фу

31. Цырквы′ ж по всюй Іудéйі, Галылэ′йі й Самáрыйі мáлы спóкуй (спокы′й), розбудóвувалысь, булы′ в страхý Госпóднёму, і з утíхыю Святóго Духа йіх би′льшало.

32. Трáпылось, шо Пытрó, обхóдячы всіх, прышóв до святы′х, шо жылы′ в Лы′дды.

33. Там найшóв вин одногó чоловíка, шо звáвся Энэ′й, якы′й вжэ ви′сім літ лыжя′в в постэ′лі спаралізóваный.

34. Пытрó сказáв ёмý: «Энэ′й! Тыбэ′ злíчуе Ісýс Хрыстóс, встань с свэ′йі постэ′лі». І той одрáзу встав.
[с. 305↑]
35. І бáчылы ёгó всі, хто жыв в Лы′дды і в Сарóны; воны′ прывырнýлысь до Гóспода.

36. В Іóпыйі булá однá учынíца, по ймэ′нню Тавы′фа, шо знáчыть «ды′ка козá» («сéрна»). Вонá робы′ла мнóго дóброго дíла і творы′ла мнóго мы′лостыні.

37. Трáпылось ты′мы дня′мы, шо вонá заныдýжала і вмырлá. Йійí обмы′лы і положы′лы в свытлы′ці.

38. А оттогó, шо Лы′дда булá блы′сько кóло Іóныйі, то учынікы′, почýвшы, шо Пытрó зáрэ там, послáлы до ёгó двох чоловíк просы′ты, шоб вин ны бáвлячысь прышóв до йіх.

39. Пытрó, встáвшы, пошóв з йíмы, а як прышóв вин, то ёгó ввылы′ в свытлы′цю. І всі вдовыцí с плачéм обступы′лы ёгó, покáзуючы сорочкы′ й плаття′, шо посправля′ла Тавы′фа, жывучы′ з йíмы.

40. Пытрó отпрáвыв всіх гэть, став на колíна, помолы′вся і сказáв тíловы: «Тавы′фа! Встань!» І вонá росплю′шчыла свойí гóчы і, пубáчывшы Пытрá, сíла.

41. А вин, подáвшы юй рýку, пудвíв йійí; і поклы′кавшы святы′х (хрыстія′н) і вдовыцéй, постáвыв йійí пы′рыд йíмы жывэ′ю.

42. Про гэ′тэ повíдалы по всюй Іóпыйі, і мнóго хто повíрыв в Гóспода.

43. І мнóго дён пробýв вин в Іóпыйі, в ня′кого чэ′мбара Сы′мона.

1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка