Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка44/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   66

Горя′шчый корч, Моісéй вывóдыть ізраільтя′н з Йігы′пта

30. Як пройшлó сóрок літ, в пусты′ні горы′ Сынáй явы′вся ёмý Анё′л Госпóдній в пóломні горя′шчого тырнóвого корчя′.

31. Моісéй, пубáчывшы, дывовáвся відéніем. А як пудхóдыв, шоб роздывы′тысь, то був гóлос Гóспода до ёгó:

32. «Я Биг батькы′в твойíх, Биг Авраáма, і Биг Ісаáка, і Биг Я′кова». Моісéй, охвáчаный стрáхом, ны сты′шчыв дывы′тысь.

33. І сказáв ёмý Госпóдь: «Скынь óбуй с свойíх ныг, бо тóе мíсьце, на якóму ты стойíш, -- гэ′то святáя зымня′.

34. Я бáчу, як прычя′влюють Мий нарóд в Йігы′пты, і чýю прóбожынне ёгó, і зыйшóв, шоб вратовáты ёгó. Я пошлю′ тыбэ′ в Йігы′пэт».

35. Гэ′того Моісéя, якóго воны′ вы′рыклысь, сказáвшы: «Хто тыбэ′ постáвыв начя′льніком і судьдéю?» За стáршого і ратовáлныка послáв ёгó Биг чы′рыз Анё′ла, шо явы′вся в тырнóвому корчéвы.

36. Гэ′той вы′вёв йіх, твóрачы чýда (чудісá) і знамéнія (знáкы) в зымнí Йігы′пыцькуй, і в Чырвóному мóры, і в пусты′ні всі свойí сóрок літ.


[с. 298↑]


Ізраільтя′нэ ны слýхалы Бóга в пусты′ні

37. Гэ′то той Моісéй, шо сказáв сынáм Ізрáілёвым: «Прорóка постáвыть вам Госпóдь Биг ваш з браты′в вáшых, як мынэ′; слýхайтэ Ёгó» (Другозак. 18, 15).

38. Гэ′то той, шо був в пусты′ні рáзом з Анё′лом, якы′й говоры′в ёмý на Сынáйськуй горí, і з батькáмы нáшымы був; вин жэ взяв жывы′йі словá, шоб пырыдáты йіх вам;

39. якóго нáшы батькы′ ны хотíлы слýхаты, а откы′нулысь од ёгó і повырнýлы свойí сырця′ до Йігы′пта,

40. сказáвшы Аарóновы: «Сотворы′ нам богы′в, якы′йі йшлы б пы′рыд нáмы; бо ны знáйімо, шо стáло з Моісéём, якы′й вы′вёв нас з зымнí Йігы′пыцькыйі».

41. І зробы′лы тоды′ воны′ тыля′, і гэ′тому балванóвы далы′ жэ′ртву, і высылы′лысь пы′рыд робóтыю свойíх рук.

42. То Биг одвырнýвся од йіх, і покы′нув йіх служы′ты ви′йськовы ныбэ′ському, як напы′сано в кнíзы Прорóкув: «Дóму Ізрáілюв! Чы давáлы вытэ′ Мынí закóлянэ і жэ′ртвы гэ′тых сóрок рик, шо булы′ в пусты′ні?

43. Вытэ′ прыйнялы′ собí як святóе палáтку Мóлоха і зы′рку вáшого бóга Рэмфáна, і гобразы′ йíхы поробы′лы, шоб поклоня′тысь йім; то пырысылю′ вас аж за Вавылóн!» (Амос, 5, 25—27).Бóжый дом

44. У нáшых батькы′в в пусты′ні булá палáтка свíдчыння, як сказáв Моісéёвы Той, шо казáв зробы′ты йійí такэ′ю, якýю Вин бáчыв.

45. Батькы′ нáшы з Ісýсом, взя′вшы йійí, заныслы′ в зэ′мню нарóдув, якы′х Биг вы′гнав од облы′чча батькы′в нáшых аж до Давы′довыйі поры′.

46. Вин мав лáску в Бóга і просы′в, шоб найты′ сыды′бу ля Бóга Я′ковового.

47. То Соломóн постáвыв Ёмý дóма.

48. Алэ′ Всэвы′шній ны в постáвляных чоловíчымы рукáмы хрáмах жывэ′, як кáжэ прорóк:

49. «Нэ′бо – прысты′л Мий, а зымня′ – пудны′жжэ ныг Мойíх. Якóго дóма постáвытэ Мынí, -- кáжэ Госпóдь, -- чы якóе даéтэ мíсьце, шоб зопочы′ты Мынí?

50. Чы ж ны моя′ рукá всэ гэ′тэ сотворы′ла?» (Ісаія, 66, 1—2).


[с. 299↑]


Іудéйі – впартачí

51. Вытэ′ – впартачí, лю′дэ з ныобгóвтанымы сэ′рцэм і гушы′ма! Вытэ′ зáвшы впартýйітэ пы′рыд Дýхом Святы′м, як батькы′ вáшы, так і вытэ′.

52. Когó с прорóкув ны проганя′лы вáшы батькы′? Воны′ позабывáлы тых, якы′йі ознаймы′лы напырóд, шо пры′дэ Справыдлы′вый. А вытэ′ стáлы Ёгó здрáдныкамы і розбóйцямы.

53. Вытэ′ взялы′ Закóн од анё′лув, алэ′ ны збырыглы′ ёгó.Стыпáн вмырáе в мýках

54. Слýхаючы гэ′тэ, воны′ лóпалысь од гнывý в сырця′х свойíх і скрыгытáлы зубáмы на ёгó.

55. А Стыпáн, ввэсь в Дýховы Святóму, подывы′вся на нэ′бо, пубáчыв Слáву Бóжу і Ісýса, шо стоя′в по прáву рýку од Бóга,

56. і сказáв: «От я бáчу ныбысá очы′няны і Сы′на Людськóго, шо стойíть по прáву рýку од Бóга».

57. А воны′ завышчя′лы ды′кымы голосáмы, затыкáлы собí гýшы, і всі рáзом накы′нулысь на ёгó.

58. І вы′вывшы ёгó за мíсто, стáлы збывáты ёгó камíннем. А свíдкы положы′лы свою′ одэ′жу до ныг дытюкá, шо звáвся Сáвэл.

59. І збывáлы камíннем Стыпáна, якы′й молы′вся, кáжучы: «Гóсподы Ісýсу! Возьмы′ мий дух».

60. І впáвшы на колíна, вы′гукнув голоснó: «Гóсподы! Ны залычы′ йім гэ′того грыхá». І сказáвшы гэ′тэ, навíкы зопочы′в.Глава 8
Нападáють на хрыстія′н. Сáвэл

1. А Сáвэл казáв, шо дóбрэ, шо забы′лы ёгó. Ты′мы дня′мы стáлы ё′мко нападáты на цэ′ркву в Йірусалы′мовы; і всі, крóмы Апóстолув, розыйшлы′сь по рáзных місьця′х Іудейі і Самарíйі.

2. А Стыпáна похавáлы лю′дэ вэ′льмы наби′жны, і ё′мко плáкалы по ёмý.

3. А Сáвэл ны′шчыв цэ′ркву, врывáвся в хаты′, вытягáв мужыкы′в і бабэ′й і оддавáв йіх в тюрмý.


[с. 300↑]


Пылы′п в Самарíйі

4. Тоды′ ходы′лы ты′йі, шо повысыля′лысь за граны′цю, і проповíдувалы слóво.

5. То от, Пылы′п прышóв в мíсто Самарíйськэ і проповíдував йім про Хрыстá.

6. А лю′дэ од душí слýхалы й прыймáлы тóе, шо говоры′в Пылы′п, чýючы і бáчачы, якы′йі вин чýда творы′в.

7. Бо лыхáя сы′ла мнóго с когó, охвáчаного éю, выхóдыла с стрáшным éнчыннем, і мнóго хто с спаралізóваных і кульгáвых становы′лысь здорóвымы.

8. І стáла рáдость вылы′ка в томý мíсты.
Знáхор Сы′мон. Апóстолы в Самарíйі

9. Був в мíсты оды′н чоловíк, по ймэ′нню Сы′мон, шо пы′рыд тым знахоровáв і дывовáв людэ′й самарíйськых, і твырды′в, шо вин ня′кый вылы′кый.

10. Ёгó слýхалы всі, од малóго до вылы′кого, і казáлы: «Гэ′той е вылы′ка сы′ла Бóжа».

11. А слýхалы ёгó з-за тогó, шо вин мнóго чя′су дывовáв йіх знахорствóм.

12. Алэ′ як повíрылы Пылы′повы, шо благовысты′в про Цáрыство Бóжэ і про ймэ′нне Ісýса Хрыстá, то й мужыкы′, й бабы′ хрысты′лысь.

13. Повíрыв і сам Сы′мон і, охрысты′вшысь, ны отхóдыв од Пылы′па; і бáчачы, як творы′лысь вылы′кы чýда й знакы′, вэ′льмы дывовáвся.

14. Апóстолы, шо булы′ в Йірусалы′мы, почýвшы, шо самаря′нэ прыйнялы′ Слóво Бóжэ, послáлы до йіх Пытрá і Іоáнна,

15. якы′йі прышóвшы, помолы′лысь за йіх, коб воны′ прыйнялы′ Дýха Святóго.

16. Бо Вин шэ ны схóдыв ны на одногó з йіх, а онó воны′ булы′ охры′шчаны в ймэ′нне Гóспода Ісýса.

17. Тоды′ положы′лы рýкы на йіх і воны′ прыйнялы′ Дýха Святóго.

18. А Сы′мон, пубáчывшы, шо чы′рыз кладíнне рук Апóстольськых даéцьця Дух Святы′й, прынíс йім грóшы,
[с. 301↑]
19. кáжучы: «Дáйтэ і мынí гэ′ту власть, шоб той, на когó я положý рýкы, прыйня′в бы Дýха Святóго».

20. Алэ′ Пытрó сказáв ёмý: «Сырыбрó (срíбро) твоé хай бýдэ тобí на погы′бэль; бо ты намíрувався набýты дар Бóжый за грóшы.

21 Нымá тобí в гэ′тому часты′ны і дóлі, бо сэ′рцэ твоé ны правды′вэ пы′рыд Бóгом.

22. То покáйся в гэ′тому грыхý і молы′сь Бóгу: мóжэ Вин просты′ть тобí пóмыслы твогó сэ′рця..

23. Бо бáчу, шо ты насы′чаный гы′ркыю жовчéю і обмóтаный пýтамы ныпрáвды».

24. То Сы′мон сказáв на гэ′тэ: «Помолíтэсь вытэ′ за мынэ′ Гóсподовы, шоб ны трáпылось мынí ныц с тогó, шо вытэ′ сказáлы».

25. А воны′, засвíдчывшы і росказáвшы про слóво Госпóдне, пошлы′ назáд в Йірусалы′м, і мнóго в якы′х сё′лах Самарíйськых проповíдувалы Йівáнгылію.

1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка