Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка42/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   66

Молíтва дя′кы пэ′ршых хрыстія′н

23. Як йіх пусты′лы, то воны′ пошлы′ до свойíх і росказáлы, шо йім говоры′лы пэршосвяшчэ′ннікы і старэ′йшыны.


[с. 290↑]
24. А ты′йі, почýвшы про всэ, в однý дýшу звíвшы свий гóлос до Бóга, говоры′лы: «Володáру Бóжэ, шо сотворы′в нэ′бо й зэ′мню, і мóрэ, і всэ, шо в йіх!

25. Ты словáмы бáтька нáшого Давы′да, слугы′ Свогó, сказáв Дýхом Святы′м: «Чогó язы′чнікы бунтýюцьця і нарóды задýмують напрáснэ?

26. Восстáлы царí зымны′йі і князí зыйшлы′сь рáзом на Гóспода і на Хрыстá Ёгó» (Псал. 2, 1—2).

27. Бо напрáвду в гэ′тому місты зобрáлысь на Святóго Сы′на Твогó Ісýса, помáзаного Тобóю, І′род і Пóнтій Пылáт з язы′чнікамы і нарóдом ізрáільськым,

28. шоб зробы′ты тóе, шо вы′значыла рукá Твоя′ і порáда Твоя′.

29. І допíро, Гóсподы, глянь на грозíнне йíхэ і дай рабáм Свойíм с пóвныю одвáгыю говоры′ты Твоé слóво,

30. тоды′, як Ты протягáтымэш Свою′ рýку, шоб злíчыты, шоб робы′лысь знáкы і чýда Ймэ′ннем Святóго Сы′на Твогó Ісýса».

31. І пóсля тэ′йі молíтвы захытáлось тóе мíсьце, дэ воны′ зобрáлысь, і всі булы′ охвáчаны Святы′м Дýхом, і одвáжно говоры′лы слóво Бóжэ.Пэ′ршы хрыстія′нэ жывýть рáзом, однэ′ю душéю

32. Мнóго с тых, хто увíрував, то жылы′ одны′м сэ′рцэм, однэ′ю душéю; і ныхтó ныц с свэ′йі мáйкы ны звав свойíм, а всэ в йіх булó спи′лнэ.

33. Апóстолы ж вэ′льмы твэ′рдо свíдчылы, шо воскрэ′с Ісýс Хрыстóс, і вылы′ка благодáть булá на всіх йіх.

34. І ны в кóго з йіх ны булó ныдостáтку; бо всі, хто мав зэ′мню чы хаты′, продáвшы йіх, ты′йі грóшы прынóсылы;

35. і клáлы до ныг Апóстолув; і кáжному давáлось тóе, шо ёмý булó трэ′ба.

36. Так, Іóсія, шо ёгó Апóстолы назвáлы Варнáвыю, шо знáчыть «сын утíхы», лывы′т, рóдом с Кíпра, кыпраны′н,

37. в якóго булá своя′ зымня′; то продáвшы йійí, прынíс грóшы і положы′в Апóстолам до ныг.
[с. 291↑]


Глава 5
Анáній і Сапфы′ра. Кáра за ныпрáвду

1. Оды′н чоловíк по ймэ′нню Анáній с свэ′ю жи′нкыю Сапфы′рыю, зговоры′вшысь з éю, продáвшы свою′ мáйку,

2. втайíв с тэ′йі плáты, шо взяв за продáнэ, а онó часты′ну положы′в Апóстолам до ныг.

3. Алэ′ Пытрó сказáв: «Анáнію! Нáшо ты допусты′в, шоб сатанá вложы′в в твоé сэ′рцэ задýму змуты′ты ля Дýха Святóго і втайíты с плáты за зэ′мню?

4. Шо ты мав, чы ж ны твоé вонó булó, а продáнэ чы ны в твойíх рукáх булó? Нáшо ж ты в своé сэ′рцэ гэ′тэ положы′в? Ты змуты′в ны лю′дюм, а Бóговы».

5. Почýвшы гэ′ты словá, Анáній впав мэ′ртвым. А всіх, хто тóе чув, вылы′кый жях охваты′в.

6. І встáвшы, молоды′йі хлóпці нарады′лы ёгó, вы′ныслы і схавáлы.

7. Годы′ны чы′рыз тры пóсля тогó, прышлá й жи′нка ёгó, ны вíдаючы, шо трáпылось.

8. А Пытрó спытáв йійí: «Скажы′ мынí, чы за гэ′тылько вытэ′ продалы′ зэ′мню?» Вонá сказáла: «Алэ′, за гэ′тылько».

9. Алэ′ Пытрó сказáв юй: «З-за чогó вытэ′ зговоры′лысь спокусы′ты Дýха Госпóднёго? Гóндэ пудхóдять ты′йі, шо схавáлы твогó мужыкá. І тыбэ′ вы′нысуть».

10. І вонá одрáзу впáла кóло ныг ёгó і вмырлá. А хлопці, ввыйшóвшы і пубáчывшы йійí ныжывýю, вы′ныслы і схавáлы кóло мужыкá.

11. І вылы′кый жях охваты′в всю цэ′ркву і всіх, хто тóе чув.Чýда апóстолув

12. Рукáмы апóстолув робы′лось мнóго чýдэй і знáкув. І булы′ воны′ всі рáзом в прытвóры Соломóновому.

13. С посторóнных ныхтó ны одвáжувався прыставáты до йіх, алэ′ лю′дэ йіх хвалы′лы.

14. І всэ бильш і бильш становы′лось такы′х, хто вíрував в Гóспода, вэ′льмы мнóго мужыкы′в і бабэ′й.


[с. 292↑]
15. То вынóсылы хвóрых на гулыцí і клáлы на постэ′лі і на крóватюх, шоб як прыхóдытымэ Пытрó, то шоб хоч тінь од ёгó впáла на когó з йіх.

16. Тóжэ схóдылось в Йірусалы′м мнóго людэ′й з околы′шных міст, нысучы′ хвóрых і охвáчаных лыхэ′ю сы′лыю, і всі воны′ вылíчувалысь.Збы′ткы з апóстолув. Чýдом ратýюцьця с тюрмы′

17. А пэршосвяшчэ′нніка і всіх з éрэсі садукэ′йськыйі, шо булы′ з йім, розобрáлы завы′дкы.

18. Воны′ задэ′ржалы апóстолув і посады′лы йіх в громáдську тюрмý.

19. А Анё′л Госпóдній вночí очыны′в двэ′ры в тюрмí і, вы′пустывшы йіх, сказáв:

20. «Ідíтэ і, стáвшы в хрáмовы, говорíтэ лю′дюм всі словá гэ′тыйі жы′ткы».

21. Почýвшы гэ′тэ, воны′ врáно пошлы′ в храм і гучы′лы. Тым чя′сом пэршосвяшчэ′ннік і ты′йі, шо булы′ з йім, прышóвшы, склы′калы сыныдрыóн і всіх старэ′йшын сыны′в ізрáільськых і послáлы в тюрмý, шоб прывылы′ Апóстолув.

22. Алэ′ служы′тілі, прышóвшы, ны найшлы′ йіх в тюрмі, і вырнýвшысь, росказáлы:

23. «Тюрмá булá дóбрэ замкнё′на і вáрта стоя′ла пы′рыд двыры′ма; а як очыны′лы, то ныкóго в юй ны найшлы′».

24. Як почýлы гэ′ты словá пэршосвяшчэ′ннік, начя′льнік вáрты і гы′нчы пэршосвяшчэ′ннікы, то ны моглы′ добы′тысь тóлку, шо такóе стáло.

25. І нíхто (хтось) прышóв і росказáв йім: «От ты′йі мужыкы′, шо вытэ′ йіх в тюрмý посады′лы, стоя′ть в хрáмы і гýчять нарóд».

26. Тоды′ стáршый над вáртыю пошóв с служы′тілямы і прывíв йіх быз прымýсу, бо воны′ людэ′й боя′лысь, шоб ны збы′лы йіх камíннем.

27. А прывíвшы йіх, постáвылы в сыныдрыóны; і спытáв йіх пэршосвяшчэ′ннік, сказáвшы:

28. «Чы ж ны забороны′лы мы вам твэ′рдо гучы′ты про гэ′тэ ймэ′нне? І от вытэ′ гэ′тыю нагýкыю збаламýтылы ввэсь Йірусалы′м і хóчытэ зробы′ты нас выновáтымы за кров Тогó Чоловіка».
[с. 293↑]
29. А Пытрó й Апóстолы сказáлы на гэ′тэ: «Бильш трэ′ба слýхаты Бóга чым людэ′й.

30. Биг вáшых батькы′в воскрысы′в Ісýса, якóго вытэ′ звылы′ с свíта, повíсывшы на дэ′рывы.

31. Ёгó пудня′в высóко Биг правы′цію Свэ′ю, зробы′вшы Начя′льніком і Спáсом (Спасíтілем), шоб дáты Ізрáілёвы кáянне і просты′ты грыхы′.

32. А свíдкы ля Ёгó в гэ′тому мы і Дух Святы′й, Якóго Биг дав тым, хто слýхае Ёгó».

33. Слýхаючы гэ′тэ, воны′ розрывáлысь од злóсты і стáлы рáйітысь, як бы звысты′ с свíта йіх.

Рáйіть Гамалыйíл

34. І встав в сыныдрыóны оды′н фарысéй, по ймэ′нню Гамалыйíл, учíтель закóна, якóго всі лю′дэ поважя′лы, і прыказáв на мыню′тыну вы′высты апóстолув,

35. а йім сказáв: «Мужыкы′ ізрáйільськы! Подýмайтэ сáмы собí про гэ′тых людэ′й, шо вам з йíмы робы′ты.

36. Бо ныдáвно пы′рыд гэ′тым був появы′вся Фэ′вда, якы′й выдавáв сыбэ′ за нíкого Вылы′кого, і до ёгó прыстáло кóло штырохсóт чоловíк; алэ′ ёгó забы′лы, і всі, шо слýхалы ёгó, розыйшлы′сь, і слíду од йіх ны остáлось.

37. Пóсля ё′го, як булá пэ′рыпысь, появы′вся Іýда Галылэ′янын і потягнýв за собóю многовáто людэ′й. Алэ′ й вин погы′б, і всі, хто слýхав ёгó, розыйшлы′сь.

38. І зáрэ вам кажý: покы′ньтэ гэ′тых людэ′й і пустíтэ йіх. Бо як од людэ′й гэ′та робóта і гэ′тэ дíло, то воны′ мáрно пи′йдуть;

39. а як од Бóга, то вытэ′ ны змóжытэ гэ′того зны′шчыты; бырыжíтэсь, шоб вытэ′ ны стáлы прóтів Бóга». І воны′ послýхалы ёгó.

1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка