Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка39/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   66

Ісýс дрýгый раз явля′йіцьця Свойíм учынікáм. Хомá повíрыв

24. А Хомá, оды′н з двáнаццыті, шо звáвся Блызню′к, ны був тут з йíмы, як прыхóдыв Ісýс.


[с. 278↑]
25. Ты′йі, шо булы′, сказáлы ёмý: «Мы бáчылы Гóспода». Алэ′ вин сказáв йім: «Як я ны пубáчу на Ёгó рукáх рáны од ґóзьдзюв (од цвяхы′в) і ны вложý свэ′йі рукы′ в Ёгó боковы′цю, то ны повíру».

26. А чы′рыз вы′сім дён знов булы′ в хáты учынікы′ Ёгó, і Хомá з йíмы. Прышóв Ісýс, як двэ′ры булы′ замкнё′ны, став пóмыз йíмы і сказáв: «Спóкуй (Мір) вам!»

27. Потóм кáжэ ля Хомы′: «Дай свогó пáльця сюды′ і подывы′сь на Мойí рýкы, дай рýку і всады′ в боковы′цю, і ны будь нывíруючым, а будь вíруючым».

28. Хомá сказáв Ёмý на гэ′тэ: «Гóсподы мий і Бóжэ мий!»

29. Ісýс кáжэ ёмý: «Ты повíрыв, бо пубáчыв Мынэ′. Шчаслы′вы ты′йі, шо ны бáчылы і повíрылы».

30. Мнóго сотворы′в Ісýс пы′рыд учынікáмы Свойíмы і дрýгых чýдэй, про якы′йі ны напы′сано в гэ′туй кнíзцы.

31. Гэ′тэ ж напы′сано, шоб вытэ′ повíрылы, шо Ісýс Хрыстóс – гэ′то Сын Бóжый і, вíруючы, жылы′ в Ёгó ймэ′нне.

Глава 21
Ісýс явля′йіцьця Свойíм учынікáм над гóзыром Тывырыя′дськым

1. Пóсля тогó знов явы′вся Ісýс Свойíм учынікáм кóло гóзыра Тывырыя′дського. Явы′вся Вин гэ′так.

2. Булы′ рáзом Сы′мон Пытрó і Хомá, шо звáвся Блызню′к, і Нафанайíл з Кáны Галылэ′йськыйі, і сыны′ Завыдíёвы, і шэ два учынікы′ Ёгó.

3. Сы′мон Пытрó кáжэ йім: «Пойдý ловы′ты ры′бу». Кáжуть ёмý: «Пи′йдымо й мы с тобóю». Пошлы′ і зрáзу ж посады′лысь в лóдку, і ны зловы′лы тэ′йі нóчы ныц.

4. А як прышóв рáнок, Ісýс стоя′в на бэ′роговы; алэ′ учынікы′ ны познáлы, шо гэ′то Ісýс.

5. Ісýс кáжэ йім: «Дíты! Чы е в вас дэ′шо пойíсты?» Воны′ сказáлы Ёмý: «Нымá».

6. То Вин сказáв йім: «Закы′ньтэ нэ′вода по прáвый бик лóдкы і злóвытэ». Воны′ закы′нулы і ны моглы′ вы′тягнуты – ты′лько булó ры′бы.
[с. 279↑]
7. Тоды′ учынíк, якóго любы′в Ісýс, кáжэ ля Пытрá: «Гэ′то Госпóдь». А Сы′мон Пытрó, почýвшы, шо гэ′то Госпóдь, обвязáвся одэ′жыю в поясны′ці, бо вин був гóлый, і скóчыв в мóрэ.

8. А остальны′йі учынікы′ прыплывлы′ в лóдцы, бо ныдалё′ко булы′ од бэ′рога, лóктюв кóло двохсóт, тя′гнучы нэ′вода з ры′быю.

9. А як вы′йшлы воны′ на зэ′мню, то бáчять розлóжаный огóнь і на ёмý ры′бу, й хліб.

10. Ісýс кáжэ йім: «Прынысíтэ ры′бы, шо зáрэ вытэ′ наловы′лы».

11. Сы′мон Пытрó пошóв і вы′тягнув на бэ′рог нэ′вода, пóвного вылы′кыйі ры′бы, булó всёгó сто підіся′т тры ры′быны, і хоч йійí булó ты′лько мнóго, нэ′вод ны порвáвся.

12. Ісýс кáжэ йім: «Ідíтэ йíжтэ». І з учынікы′в ныхтó ны навáжывся спытáты Ёгó: «Хто Ты?», вíдаючы, шо гэ′то Госпóдь.

13. Ісýс прыхóдыть, бырэ′ хліб і даé йім, гэ′так сáмо й ры′бу.

14. Гэ′то вжэ трэ′тій раз явы′вся Ісýс учынікáм Свойíм пóсля тогó, як воскрэ′с з мэ′ртвых.Ісус вывыря′е Пытрá і доручя′е ёмý ягня′т і овэ′ць Хрыстóвых

15. А як воны′ снíдалы, то Ісýс кáжэ ля Сы′мона Пытрá: «Сы′мон, Іóнын сын, чы лю′быш ты Мынэ′ ёмч, чым воны′?» Пытрó кáжэ Ёмý: «Гэ′так, Гóсподы! Ты ж знáйіш, шо я люблю′ Тыбэ′». Ісýс кáжэ ёмý: «Пасы′ ягня′т Мойíх».

16. Шэ кáжэ ёмý дрýгый раз: «Сы′мон, Іóнын сын, чы лю′быш ты Мынэ′?» Пытрó кáжэ Ёмý: «Гэ′так, Гóсподы! Ты ж вíдайіш, шо я люблю′ Тыбэ′». Ісýс кáжэ ёмý: «Пасы′ овычкы′ Мойí».

17. Кáжэ ёмý трэ′тій раз: «Сы′мон, Іóнын сын, чы лю′быш ты Мынэ′?» Пытрó зумíвся, шо трэ′тій раз спытáв ёгó «Чы лю′быш ты Мынэ′?» і сказáв Ёмý: «Гóсподы! Ты всэ знáйіш. Ты знáйіш, шо я люблю′ Тыбэ′!». Ісýс кáжэ ёмý: «Пасы′ Мойí овычкы′.

18. Напрáвду, напрáвду кажý тобí: «Як ты був молоды′й, то ты сам пудпаря′зувався і ходы′в, куды′ хотíв, а як сстáрысься, то протя′гныш рýкы свойí і гы′нчый тыбэ′ пудпаря′жэ і повыдэ′, куды′ ты хотíтымыш».

19. Сказáв гэ′тэ, шоб догадáлысь, якэ′ю смэ′ртю Пытрó прослáвыть Бóга. І сказáвшы гэ′тэ, кáжэ ёмý: «Іды′ за Мнóю».


[с. 280↑]


Пытрó і Іоáнн

20. А Пытрó, огля′нувшысь, бáчыть, шо йдэ за йім учынíк, якóго любы′в Ісýс, і якы′й на вычэ′ры, прыпáвшы до Ёгó грудэ′й, спытáв: «Гóсподы! Хто продáсьць Тыбэ′?»

21. Пубáчывшы ёгó, Пытрó кáжэ Ісýсовы: «Гóсподы! А вин шо?»

22. Ісýс кáжэ ёмý: «Як Я хóчу, шоб вин побýв, пóкыль Я прыдý, то шо тобí до тогó? Ты йды за Мнóю!»

23. І розныслóсь гэ′тэ слóво пóмыз братáмы, шо учынíк той ны вмрэ. Алэ′ Ісýс ны сказáв ёмý, шо ны вмрэ, а: «Як Я хóчу, шоб вин побýв, пóкыль прыдý, то шо тобí до тогó?»

24. Гэ′той учынíк і свíдчыть про гэ′тэ, і напысáв гэ′тэ. І мы вíдайімо, шо правды′вэ свíдчынне ёгó.

25. Мнóго й шэ чогó сотворы′в Ісýс. Алэ′ шоб напысáты про тóе всэ чы′сто, то, дýмаю, і на всім свíты ны моглы′ б помысты′тысь напы′саны кніжкы′.

Амíнь.
Перевод выполнен 5.09.1993 – 18.12.1994 гг.


[с. 281↑]

Дíяння Святы′х Апóстолув
Глава 1

1. Пэ′ршу кнíжку напысáв я тобí, Фыофы′л, про всэ, шо Ісýс робы′в і чомý гучы′в од почя′тку

2. до тогó дня, в якы′й Вин вознíсся, дáвшы чы′рыз Святóго Дýха накáз Апóстолам, якы′х Вин вы′брав,

3. якы′м і явы′вся жывы′м пóсля мýкэй Свойíх, з мнóгымы правды′вымы свíдчыннямы, і цíлых сóрок дён явля′ючысь йім і роскáзуючы про Цáрыство Бóжэ.Ісýс вознóсыцьця на нэ′бо

4. А, зобрáвшы йіх, Вин сказáв йім: «Ны одхóдьтэ з Йірусалы′ма, а ждíтэ тогó, шо обыця′в Бáтько, про шо вытэ′ чу′лы од Мынэ′.

5. Бо Іоáнн хрысты′в водóю, а вытэ′ чы′рыз дэ′кылька дён бýдытэ охры′шчаны Дýхом Святы′м».

6. То воны′, зыйшóвшысь рáзом, пытáлысь в Ёгó, кáжучы: «Чы в гэ′тэ врэ′мне, Гóсподы, одновы′ш Ты цáрство Ізрáлёвы?»

7. А Вин сказáв йім: «Гэ′то ны вам вíдаты пóру чы строк, якы′йі Бáтько остáвыв мáты в Свою′й влáсті.

8. Алэ′ вытэ′ пры′ймытэ сы′лу, як зы′йдэ на вас Дух Святы′й, і бýдытэ Мынí свíдкамы в Йірусалы′мовы, і в усю′й Іудéйі і Самарíйі і навэть до крáю зымнí».

9. Сказáвшы гэ′тэ, Вин на гочя′х в йіх зня′вся ввэрх, і óболок взяв ёгó з йíхых гочэ′й

10. І як воны′ дывы′лысь на нэ′бо, як Вин становы′вся всэ дáлэй, то рáптом появы′лысь пы′рыд йíмы два мужыкы′ в бíлуй одэ′жы

11. і сказáлы: «Мужыкы′ Галылэ′йськы! Чогó вытэ′ стойітэ′ і ды′вытэсь на нэ′бо? Гэ′той Ісýс, шо вознíсся од вас на нэ′бо, пры′дэ гэ′так сáмо, як і зáрэ пы′рыд вáмы вознóсывся на нэ′бо».
[с. 282↑]


1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка