Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка36/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   66

Глава 16
Вам чыны′тымуть збы′ткы

  1. Гэ′тэ сказáв Я вам, шоб вытэ′ ны спокусы′лысь.

2. Вы′жынуть вас с хрáмув. Нáвэть пры′дэ порá, шо кáжон, хто вас

забывáтымэ, дýматымэ, шо вин гэ′тым слýжыть Бóговы.

3. Гэ′так вам робы′тымуть, бо ны повíдалы ны Бáтька, ны Мынэ′.

4. Алэ′ Я гэ′тэ сказáв вам з-за тогó, шоб вытэ′, як пры′дэ тáя порá, спомытáлыся б, шо Я вам казáв про тóе, ны говоры′в жэ ёгó вам зрáзу, бо був з вáмы.Я прышлю′ вам Дýха Утíшныка

5. Зáрэ Я йду до Тогó, Хто послáв Мынэ′, і ныхтó з вас ны пытáйіцьця в Мынэ′: «Куды′ йдэш?»

6. Алэ′ з-за тогó, шо Я сказáв вам гэ′тэ, сэ′рцэ вáшэ охваты′ла журбá.

7. Алэ′ Я прáвду кажý вам: Ліпш ля вас, шоб Я пошóв, бо як Я ны пойдý, то Утíшнык ны пры′дэ до вас, а як пойдý, то пошлю′ Ёгó до вас.

8. І Вин, прышóвшы, дасьць знáты свíтовы про грыхы′, і про прáвду, і про суд;

9. про гріх, шо ны вíрують в Мынэ′,

10. про прáвду, шо Я йду до Бáтька Свогó, і шо вжэ ны пубáчытэ Мынэ′,

11. про суд, шо князь свíта гэ′того засýджаный.

12. Я шэ мнóго мáю сказáты вам, алэ′ вытэ′ зáрэ ны змóжытэ гэ′того пырынысты′.

13. А як пры′дэ Вин, Дух Прáвды, то нагýчыть вас вся′куй прáвды, бо ны од Сыбэ′ говоры′тымэ, а бýдэ говоры′ты, шо почýе, і про тóе, шо бýдэ, скáжэ вам.

14. Вин прослáвыть Мынэ′, бо з Могó возьмэ′ і вам роскáжэ.

15. Всэ, шо мáе Бáтько, то Моé; то Я й сказáв, шо з Могó возьмэ′ й роскáжэ вам.


[с. 267↑]


Смýток ваш пырэ′йдэ в рáдосьць

16. Хýтко вытэ′ ны бáчытымытэ Мынэ′; і знов хýтко пубáчытэ Мынэ′, бо Я йду до Бáтька».

17. То дэ′которы з учынікы′в казáлы оды′н одномý: «Шо гэ′то Вин говóрыть нам: «Хýтко вытэ′ ны бáчытымытэ Мынэ′ і знов хýтко пубáчытэ Мынэ′» і «Я ідý до Бáтька».

18. Говóры′лы таксáмо: «Шо такóе Вин кáжэ «Хýтко»? Ны вíдайімо, шо кáжэ».

19. Ісýс, пубáчывшы, шо хóчуть попытáты Ёго, сказáв йім: «Чы про тóе пытáйітэ оды′н в одногó, шо Я сказáв: «Хýтко ны бáчытымытэ Мынэ′, і знов хýтко пубáчытэ Мынэ′»?

20. Напрáвду, напрáвду кажý вам: вытэ′ стáнытэ плáкаты й голосы′ты, а світ зраднíе. Смýтны бýдытэ вытэ′, алэ′ смýток ваш пырэ′йдэ в рáдосьць.

21. Молоды′ця (Бáба) як рóдыть дыты′ну, то быдýе, бо прышлá йійí порá, а як прывыдэ′ дыты′ну, то вжэ ны помытáе про быдý з рады′шч, бо роды′вся на світ чоловíк.

22. Так і вытэ′ допíро тýжытэ. Алэ′ Я пубáчу вас знов, і зраднíе вáша душя′, і рáдосьці вáшыйі ныхтó ны одбырэ′ од вас.

23. І тогó дня вытэ′ ны спытáйітэ Мынэ′ ны про шчо. Напрáвду, напрáвду кажý вам: Чогó ны попрóсытэ Бáтька в Моé ймэ′нне, то дасьць вам.

24. До гэ′тыйі поры′ вытэ′ ныц ны просы′лы в Моé ймэ′нне. Просíтэ – і мáтымытэ, коб напóвняны вытэ′ булы′ свэ′ю рáдосьцю.Конэ′ць прошчя′льныйі бысэ′ды. Крыпíтэсь: Я пырымíг світ

25. До гэ′того Я говоры′в вам пры′тчамы. Алэ′ прыхóдыть порá, колы′ вжэ ны бýду пры′тчамы говоры′ты до вас, а прóсто ознаймню′ вам про Бáтька.

26. Тогó дня бýдытэ просы′ты в Моé ймэ′нне, і ны кажý вам, шо Я просы′тыму Бáтька за вас,

27. бо Сам Бáтько лю′быть вас, бо вытэ′ полюбы′лы Мынэ′ і увíрувалы, шо Я зыйшóв од Бóга.

28. Я зыйшóв од Бóга і прышóв в світ; і знов кы′даю світ і йду до Бáтька».
[с. 268↑]
29. Учынікы′ Ёгó сказáлы Ёму: «От зáрэ Ты говóрыш прóсто і пры′тчы ны кáжыш ныя′кыйі.

30. Зáрэ бáчымо, шо Ты вíдайіш всэ, і Тобí ны трэ′ба, шоб хто пытáвся в Тыбэ′. З гэ′того вíрымо, шо Ты прышóв од Бóга».

31. Ісýс отказáв йім: «Зáрэ вíруйітэ?

32. От прыхóдыть годы′на да вжэ й прышлá, шо вытэ′ розы′йдытэсь кáжон в свий бик і Мынэ′ покы′нытэ самóго. Алэ′ Я ны Сам, бо Бáтько зо Мнóю.

33. Гэ′тэ Я вам росказáв, шоб вытэ′ мáлы мір в Мынí. В свíты зазнáйітэ быды′, алэ′ крыпíтэсь: Я пырымíг світ».

Глава 17Пэршосвяшчэ′нна молíтва Ісýса за учынікы′в і за вíрных

на Тáйнуй Вычэ′ры
1. Пóсля гэ′тых слыв звів Свойí гóчы на нэ′бо і став говоры′ты: «Бáтьку! Прышлá годы′на, прослáв Сы′на Свогó, то й Сын Твий прослáвыть Тыбэ′.

2. Бо Ты дав Ёмý власть над вся′кым тíлом, коб Вин всёмý, шо Ты дав Ёмý, дав бы вíчнэ жы′тте.

3. Гэ′то е жы′тте вíчнэ – шоб познáлы Тыбэ′, Яды′ного правды′чного Бóга і послáного Тобóю Ісýса Хрыстá.

4. Я прослáвыв Тыбэ′ на зымнí, зробы′вшы дíло, якóе Ты доручы′в Мынí зробы′ты.

5. І зáрэ прослáв Ты Мынэ′, Бáтьку, тэ′ю слáвыю, якáя в Тыбэ′ Самóго, якýю Я мав в Тыбэ′, пóкыль став бýты світ.

6. Я дав знáты про ймэ′нне Твоé лю′дюм, якы′х Ты дав Мынí з свíта. Воны′ булы′ Твойí, і Ты дав йіх Мынí, і воны′ збырыглы′ слóво Твоé.

7. Зáрэ воны′ повíдалы, шо всэ тóе, шо Ты дав Мынí, е от Тыбэ′.

8. Бо словá, якы′йі Ты дав Мынí, Я пырыдáв йім, і воны′ прыйнялы′ і врозумíлы справыдлы′во, шо Я зыйшóв од Тыбэ′, і увíрувалы, шо Ты послáв Мынэ′.

9. Я за йіх прошý, ны за ввэсь світ прошý, а за тых, якы′х Ты дав Мынí, бо воны′ Твойí.
[с. 269↑]
10. І всэ Моé – гэ′то Твоé, і Твоé – гэ′то Моé, і Я прослáвывся в йіх.

11. Я вжэ ны на свíты, а воны′ на свíты, а Я до Тыбэ′ йду. О′тчэ Святы′й! Збырыжы′ йіх в ймэ′нне Моé, тых, якы′х Ты Мынí дав, шоб воны′, як і Мы, булы′ однэ′.

12. Як Я був з йíмы на свíты, Я бырíг йіх в Твоé ймэ′нне; тых, якы′х Ты дав Мынí, Я збырíг, і ныхтó з йіх ны загы′нув, крóмы сы′на погы′былі, бо збýтыся ж Пысáннёвы (Псал. 108, 17).

13. Зáрэ ж Я до Тыбэ′ йду, і гэ′тэ кажý Я на свíты, коб воны′ мáлы рáдосьць Мою′ одповíдну.

14. Я пырыдáв йім слóво Твоé; і світ зныобóлыв йіх, бо воны′ ны од свíта, як і Я ны од свíта.

15. Ны прошý, шоб Ты взяв йіх з свíта, алэ′ шоб збырíг йіх од зла.

116. Воны′ ны од свíта, як і Я ны од свíта.

17. Освяты′ йіх прáвдыю Свэ′ю, слóво Твоé – гэ′то прáвда.

18. Як Ты послáв Мынэ′ в світ, так і Я посылáю йіх в світ.

19. І за йіх Я освя′чую Сыбэ′, шоб і воны′ булы′ освя′чаны прáвдыю.

20. Ны онó ж за йіх прошý, алэ′ й за вíруючых в Мынэ′ по словáх йіхых.

21. Хай бýдэ всэ однэ′: як Ты, Бáтьку, в Мынí, і Я в Тобí, так і воны′ хай бýдуть в Нас однэ′ з Нáмы, шоб повíрыв світ, шо Ты послáв Мынэ′.

22. І слáву, якýю Ты дав Мынí, Я дав йім, шоб булы′ воны′ однэ′, як і Мы однэ′.

23. Я в йіх і Ты в Мынí; коб булы′ злýчаны в однэ′, і хай повíдае світ, шо Ты послáв Мынэ′ і полюбы′в йіх, як полюбы′в Мынэ′.

24. Бáтьку, когó Ты дав Мынí, хóчу, шоб там, дэ Я, шоб і воны′ булы′ зо Мнóю, шоб бáчылы слáву Мою′, якýю Ты дав Мынí, бо полюбы′в Мынэ′ шэ до тогó, як був сотвóраный світ.

25. Бáтьку справыдлы′вый! Світ Тыбэ′ ны познáв; а Я познáв Тыбэ′ і гэ′ты повíдалы, шо Ты послáв Мынэ′.

26. І Я откры′в йім Твоé ймэ′нне, і открывáтыму, шоб любóв, якэ′ю Ты полюбы′в Мынэ′, булá в йіх, і Я шоб був в йіх!»
[с. 270↑]


1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка