Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка3/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66

Глава 3Прóповыдь Іоáнна Хрыстíтіля
1. Тэ′ю порóю прыхóдыть Іоáнн Хрыстíтель і гýчыть Закóну Бóжому в пусты′ні Іудéйськуй,

2. і кáжэ: «Покáйтэсь, бо хýтко пры′дэ Цáрыство Ныбэ′снэ.

3. Бо Вин -- Той, про Когó сказáв прорóк Ісáія: «Гóлос гукáючого в пусты′ні: Шыхýйтэ дорóгу Гóсподовы, вырíмнюйтэ стыжкы′ Ёмý» (Ісаія 40, 3).
[с. 15↑]
4. В самóго Іоáнна булá одэ′жа з вырблю′довыйі вóвны, в поясны′ці вин був пудпаря′заный рамíнным шы′тыком, а ёгó йíжыю булы′ акры′ды і мэд ды′кых пчóлэй.

5. Тоды′ до ёгó прыхóдылы лю′дэ з Йірусалы′ма, і з всэ′йі Іудéйі, і з всэ′йі околы′шності Іордáнськыйі.

6. І хрысты′лысь в ёгó в рыцí Ордáні (Іордáні), сповыдáючысь в свойíх грыхáх.

7. Як пубáчыв Іоáнн мнóго фарысéюв і садукéюв, шо прыхóдылы хрысты′тысь, то сказáв йім: «Кóдло вйідлы′вцюв! Хто пудгучы′в вас втыкáты од гнывý бýдушчого?

8. Зробíтэ ж дíло вгы′днэ кáянню!

9. І ны дýмайтэ говоры′ты сáмы собí: «Бáтько наш Авраáм». Бо я вам кажý, шо Биг с камíння гэ′того мóжэ сотворы′ты дытэ′й Авраáмовы.

10. Ужэ′ й сокíра (сокы′ра) кóло корíння дэ′рыва лыжы′ть: кáжнэ дэ′рыво, якóе пырыстаé дóбрэ роды′ты, зрýбують і кы′дають в огóнь.

11. Я хрышчý вас водóю на кáянне; а Той, Хто йдэ за мнóю, дýжчый за мынэ′; я ны достóйный нáвэть нысты′ óбуй Ёгó. Вин хрысты′тымэ вас Святы′м Дýхом і огнéм.

12. Вíялка Ёгó в Ёгó руцí, і Вин очы′стыть клýню Свою′, і забырэ′ пшаны′цю Свою′ в свырóнок, а мнякы′ну спáлыть в огнí нызгáсному».
Ісýс хрыстыцьця
13. Тоды′ прыхóдыть Ісýс з Галылэ′йі до Іоáнна хрысты′тысь в Ёгó.

14. А Іоáнн здэ′ржував Ёгó і казáв: «Мынí трэ′ба хрысты′тысь в Тыбэ′, а Ты прыхóдыш до мынэ′?»

15. Алэ′ Ісýс отказáв ёмý: «Допíро покы′нь про гэтэ говоры′ты, бо так трэ′ба нам дыржя′тысь всэ′йі прáвды». Тоды′ Іоáнн допускáе Ёгó.

16. І, охрысты′вшысь, Ісýс зрáзу ж вы′йшов з воды′. І тоды′ нэ′бо очыны′лось Ёмý, і пубáчыв Іоáнн Дýха Святóго, Якы′й гóлубом спускáвся і схóдыв на Ёгó.

17. І от гóлос з нэ′ба говóрачый: «Гэ′то Сын Мий Кохáный, Якóму Я прыя′ю».

[с. 16]Глава 4Дыявол спокýшуе Ісýса
1. Тоды′ Дух повíв Ісýса в пусты′ню, шоб дыя′вол Ёгó спокýшував.

2. І попосты′вшы сóрок дён і сóрок нóчэй, нарэ′шты Вин вы′голоднывся.

3. І прыступы′в до Ёгó спокýснык, і сказáв: «Як Ты Сын Бóжый, то скажы′, шоб камíнне стáло хлíбом!»

4. А Вин отказáв ёмý: «Напы′сано: ны одны′м хлíбом бýдэ сы′тый чоловíк, а вся′кым слóвом з гóлосу Бóжого» (Другозакóнне 8, 3).

5. Пóсля бырэ′ Ёгó дыя′вол в святóе мíсто, стáвыть на вэ′рхній угóл хрáма

6. і кáжэ Ёмý: «Як Ты Сын Бóжый, то кы′нься вныз, бо напы′сано: Анё′лам Свойíм Вин накáжэ про Тыбэ′, і на рукáх понысýть Тыбэ′, шоб дэ ны наткнýвся Ты Свэ′ю ногóю на кáмэнь» (Псал. 90, 11—12).

7. Ісýс сказáв ёмý: «Шэ напы′сано: Ны дýмай ввысты′ в спокýсу Гóспода Бóга твогó» (Другозак. 6, 16).

8. Знов бырэ′ Ёгó дыя′вол на высочíзну гóру і покáзуе Ёмý всі цáрыства на свíты і слáву йíху

9. і кáжэ Ёмý: «Всэ гэ′тэ дам Тобí, як поклóнысся мынí, прыпáвшы до зымнí».

10. Тоды′ Ісýс кáжэ ёмý: «Одыйды′ од Мынэ′, сатанó! Бо напы′сано: «Гóсподу Бóгу своё′му клáняйся і Ёмý одномý служы′» (Другозак. 6, 13).

11. Тоды′ оставля′е (кы′дае) Ёгó дыя′вол. І от Анё′лы прыступы′лы і служы′лы Ёмý.
Ісýс в Капырнáумы
12. Почýвшы, шо Іоáнна посады′лы в тюрмý, Ісýс подáвся в Галылэ′ю.

13. І покы′нувшы Назарэ′та, прыбýв і посылы′вся в Капырнáумы кóло мóра, дэ схóдяцьця зэ′мні Завулóновы і Ныффалы′мовы,


[с. 17↑]
14. бо збýтыся ж скáзаному прорóком Ісáійію, якы′й кáжэ:

15. «Зымня′ Завулóнова і зымня′ Наффалы′мова, на дорóзы кóло мóра за Іордáном, Галылэ′я язы′чыска,

16. нарóд, шо сыдíв в поночóты, пубáчыв я′сный світ, і тым, шо сыдíлы в краю′ смыртэ′лныйі тíні, зася′яло выднó» (Ісаія 9, 1—2).
Ісýс почынáе гучыты і выбырáе пэршых учынікыв (ýчнюв)
17. С тэ′йі поры′ Ісýс почя′в гучы′ты і казáты: «Покáйтэсь, бо хýтко пры′дэ Цáрыство Ныбэ′снэ».

18. Прохóдячы кóло мóра Галылэ′йського, Вин пубáчыв двох браты′в, Сы′мона, шо звáлы Пытрóм, і Андрíя, ёгó брáта, -- воны′ закыдáлы нэ′вода в мóрэ, бо булы′ рыболóвамы (рыбакáмы).

19. І кáжэ йім: «Ходíтэ зо Мнóю, і Я зроблю′ вас ловця′мы чоловыкы′в».

20. Стыль, ідýчы дáлэй, пубáчыв Вин шэ двох браты′в, Я′кова Завыдíёвого і Іоáнна, ёгó брáта, з йíхым бáтьком Завыдíём, шо лáдылы в лóдцы свогó нэ′вода, -- і поклы′кав йіх.

21. І воны′ одрáзу ж остáвылы (покы′нулы) лóдку і свогó бáтька, і пошлы′ з Йім.
Нагýка і чýда в Галылэйі
23. І ходы′в Ісýс по всюй Галылэ′йі, гýчачы в йíхых хрáмах і роскáзуючы про Йівáнгылію Цáрыства, і вылíчуючы вся′ку хворóбу і вся′ку нэ′моч в лю′дюх.

24. І пройшлá про Ёгó чýтка по всюй Сíрыйі; і прывóдылы до Ёгó всіх ныдýжых з задáвнянымы вся′кымы хворóбамы і прыпáдкамы, і помíшаных, і сновы′дэй, і спаралізóваных, і Вин робы′в йіх здорóвымы.

25. І йшло за йім мóрэ нарóду з Галылэ′йі, і Дысятыгрáддя, і Йірусалы′ма, і Іудéйі, і з-за Іордáна.
[с. 18↑]

Глава 5Нагырна прóповыдь
1. Пубáчывшы мны′го людэ′й, Вин зыйшóв на горý. А як сів, то пудыйшлы′ до Ёгó учынікы′ Ёгó.

2. І Вин, откры′вшы гýста свойí, гучы′в йіх, говóрачы:


Зáповыді Шчясьця (Блажэнства)
3. Шчаслы′вы (Блажэ′нны) слабы′йі дýхом, бо бýдэ йíхым Цáрыство Ныбэ′снэ.

4. Шчаслы′вы (Блажэ′нны) ты′йі, шо плáчуть, бо воны′ бýдуть утíшаны.

5. Шчаслы′вы (Блажэ′нны) ты′хы, бо йíхыю стáнэ зымня′.

6. Шчаслы′вы (Блажэ′нны) голóдны і прáгнушчы прáвды, бо воны′ насы′тяцьця.

7. Шчаслы′вы (Блажэ′нны) мы′лостывы, бо воны′ бýдуть помы′лованы.

8. Шчаслы′вы (Блажэ′нны) шчы′ры сэ′рцэм, бо воны′ бáчытымуть Бóга.

9. Шчаслы′вы (Блажэ′нны) ты′йі, хто дрýгых мíрять, бо воны′ бýдуть назвáны сына′мы Бóжымы.

10. Шчаслы′вы (Блажэ′нны) ты′йі, когó вы′гналы за прáвду, бо йíхэ е Цáрыство Ныбэ′снэ.

11. Шчаслы′вы (Блажэ′нны) вытэ′, як бýдуть вас окладáты і выганя′ты і напрáсно всяк гáныты за Мынэ′.

12. Раднíйтэ і высылíтэсь, бо вылы′ка дя′ка вам на ныбысáх: так гоны′лы і прорóкув, шо булы′ пы′рыд вáмы.


Учынікы – сыль і выднó свíта
13. Вытэ′ – сыль зымнí. Як сыль стыря′е сы′лу, то чым йійí зрóбыш солё′ныю. Вонá вжэ ны прыдáтна ны на шчó, сыбá онó вы′кынуты йійí, шоб лю′дэ топтáлы.

14. Вытэ′ – выднó ля свíта. Ны мóжэ схавáтысь мíсто, шо стойíть на вырхý горы′.


[с. 19↑]
15. І, засвыты′вшы свíчку, ны стáвлять йійí пуд посýдыныю, а на пудсвíчнык, і свíтыть вонá всім в хáты.

16. Гэ′так хай свíтыть і ваш світ пы′рыд людьмы′, шоб воны′ бáчылы вáшы дóбры ділá і прославля′лы Бáтька вáшого ныбэ′ського.Ісýс і Стары′й Завíт

17. Ны дýмáйтэ, шо Я прышóв ламáты Закóн чы зáповыді прорóкув: Я ны ламáты прышóв, а сповня′ты.

18. Бо напрáвду кажý вам: пóкыль бýтымуть нэ′бо й зымня′, дóтыль ны вы′кыныцьця ны однá ны′ґа і ны оды′н значóк в Закóновы, пóкыль ны збýдыцьця всэ.

19. Так от, хто порýшыть (ны спóвныть) хоч однý з наймэ′нчых гэ′тых зáповыдей і так людэ′й нагýчыть, то той назовэ′цьця наймэ′нчым в Цáрыствы Ныбэ′сному; а хто спóвныть шэ й нагýчыть, той вылы′кым назовэ′цьця в Цáрыствы Ныбэ′сному.

20. Я вам кажý: як прáвыдность вáша ны бýдэ сылнíшыю за прáвыдность фарысéюв і кнíжныкув, то вытэ′ ны ввы′йдытэ в Цáрыство Ныбэ′снэ.
Ны гнíвайтэсь на свойíх блызькых
21. Вытэ′ чýлы, шо булó скáзанэ дáвным: «Ны забывáй»; бо хто заб’é, то пи′йдэ пуд суд» (Выход 20, 13).

22. А Я кажу′ вам, шо кáжон, хто гнíвайіцьця на свогó брáта напрáсно, той мáе йты пуд суд. А хто скáжэ на брáта свого «ныздáра», тогó мáе суды′ты высóкый суд, а як хто скáжэ «бызрозýмный» – то мáе попáсты в огóнь пыкэ′лный.

23. Так от, як ты прынысэ′ш дар свий до жэ′ртвынныка, шоб охвыровáты, і тобí пры′дэ навмíй, шо брат твий шось мáе на тыбэ′, --

24. покы′нь там дар свий кóло жэ′ртвынныка, і впырíдж сходы′ помыры′сь с свойíм брáтом, а тоды′ прыды′ і прынысы′ свою′ охвíру.

25. Хучíй мыры′сь с тым, с кым ты ны в лáсцы, пóкы ты з йім мóжыш бáчытысь, шоб твий ныоби′лнык ны оддáв тыбэ′ суддí, а суддя′ шоб прыслýжувачовы тыбэ′ ны пырыдáв, і шоб тыбэ′ в тюрмý ны посады′лы.

26. Напрáвду кажý тобí: ты ны вы′йдыш стыль, пóкыль ны оддасы′ всэ до остáтнёго шэ′ляга.


[с. 20↑]

Про блуд і розвóд

27. Вытэ′ чýлы, шо скáзано дáвным: «Ны робы′ блýду».

28. А я вам кажý, шо кáжон, хто ды′выцьця на молоды′цю з охвóтыю, то вжэ блуды′в з éю в свойíм сэ′рцы.

29. Як твоé прáвэ гóко спокýшуе тыбэ′, вы′рвы ёгó і кынь од сыбэ′, бо тобí бýдэ ліпш, як пропадэ′ онó чясть твогó тíла, а ны всэ твоé тíло бýдэ вкы′нянэ в огóнь пыкэ′лный.

30. І як прáва твоя′ рукá спокýшуе тыбэ′, одрубáй йійí і одкы′нь од сыбэ′, то ліпш тобí бýдэ, як ны стáнэ в тыбэ′ онó часты′ны твогó тíла, а ны всэ твоé тíло бýдэ оддáнэ огню′ пыкэ′лному.

31. Скáзано гэ′так сáмо, шо як хто росхóдыцьця с свэ′ю жи′нкыю, то хай дасьць юй розводнýю (Другозак. 24, 1).

32. А Я вам кажý, хто росхóдыцьця с свэю жи′нкыю, то, крóмы выны′ блýду, той даé юй прычы′ну до роспýсты. І хто возьмэ′ собí за жи′нку розвыдíнку, той вжэ ввóдыть сыбэ′ в блуд

Ны прысягáйтэсь

33. Шэ чýлы вытэ′, шо скáзано дáвным: «Ны пырыступáй прыся′гы, а здэ′ржуй пы′рыд Гóсподом прыся′гы свойí» (Лывыт 19, 12; Другозак. 23, 21).

34. А Я кажý вам: Ны прысягáйтэсь і ны божíтэсь зусíм: ны нэ′бом, бо вонó е прысты′л Бóжый;

35. ны зымнéю, бо вонá е пудны′жжэм ныг Ёгó; ны Йірусалы′мом, бо гэ′то мíсто вылы′кого Царя′;

36. ны головóю свэ′ю ны прысягáй, бо ны мóжыш ны однэ′йі косы′ны зробы′ты бíлыю чы чóрныю.

37. А хай бýдэ вáшэ слóво: «гэ′так-гэ′так», «не-не», а шо бильш за гэ′тэ, то од лукáвого.


Ны робíтэ одпóру злóму
38. Вытэ′ чýлы, шо скáзано: «Гóко за гóко і зуб за зуб» (Выход 21, 24).

39. А Я кажý вам: Ны робíтэ одпóру злóму. І як хто вы′тнэ тыбэ′ в прáву шчокý, то пудстáв ёмý й дрýгу.


[с. 21↑]
40. І як хто схóчэ суды′тысь с тобóю і забрáты в тыбэ′ сорóчку, то оддáй ёмý й вэ′рхне.

41. І як хто застáвыть тыбэ′ іты′ з йім в подорóжному шарвáрковы однý мы′лю, то йды з йім дьві.

42. Хто прóсыть в тыбэ′, то дай ёмý, і хто хóчэ позы′чыты в тыбэ′, то од ёгó ны оттарáскуйсь.
Любíтэ і ворогыв свойíх
43. Вытэ′ чýлы, шо скáзано: «Любы′ свогó блы′ського і ныобóль вóрога свогó» (Лывыт 19, 18).

44. А Я вам кажý: Любíтэ ворогы′в свойíх, благословля′йтэ тых, шо проклынáють вас, робíтэ добрó тым, хто ныобóлыть вас, молíтэсь за тых, хто кры′вдыть вас і проганя′е вас,

45. бо трэ′ба, коб вытэ′ булы′ сынáмы Бáтька вáшого ныбэ′сного, бо Вин вылы′ть ля Свогó сóнця схóдыты над нычóгымы й дóбрымы і посылáе дошч на прáвыдных і ныпрáвыдных.

46. Бо як вытэ′ бýдытэ любы′ты тых, шо лю′блять вас, то якáя вам за гэ′тэ трэ′ба нагрáда? Сыбá ны тóе сáмэ рóблять мы′тарі (ты′йі, шо подáткы збырáють)?

47. І як вытэ′ вытáйітэ онó браты′в вáшых, то шо вжэ такóго вытэ′ рóбытэ? Чы ж ны гэ′так сáмо рóблять і язы′чнікы?

48. Так от, бýдьтэ ж одповíднымы, як і одповíдный Бáтько ваш ныбэ′сный.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка