Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка29/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   66

Глава 16
Пры′тча про нывíрного эконóма

1. І шэ росказав Свойíм учынікáм: «Був оды′н богáтый чоловíк. Вин мав эконóма, на якóго доныслы′, шо розгóйшуе ёгó мáйку.

2. І поклы′кавшы ёгó сказáв ёмý: «Шо гэ′то я чýю про тыбэ′? Роскажы′ про всэ, як ты господáрыв, бо ты бильш тут высты′ лад ны мóжыш!»

3. Тоды′ эконóм подýмав сам собí: «Шо мынí робы′ты? Мий господáр ны дае бильш высты′ лад в ёгó хозя′йствы – копáты я ны здýжаю, а просы′ты сорóмнюсь.

4. Алэ′ знáю, шо робы′ты, шоб прыйнялы′ мынэ′ в свою′ дóму, як од мынэ′ одбырýть эконóмство хозя′йством».

[с. 192↑]


5. І поклы′кавшы тых, хто був выновáтый ля ёгó господаря′, кáжного оддéльно (окрóм), сказáв пэ′ршому: «Кы′лько ты выновáт моё′му господарéвы?»

6. Той сказáв: «Сто мíрок голíйі». То сказáв ёмý: «Возьмы′ свою′ роспы′ску і сады′сь хучíй напышы′: підіся′т».

7. Пóсля ля дрýгого сказáв: «А ты кы′лько выновáт?» Той откáзував: «Сто мíрок пшаны′ці». Вин сказáв ёмý: «Возьмы′ свою′ роспы′ску і напышы′: вóсімдісят».

8. І похвалы′в господáр нывíрного эконóма, шо вин розýмно зробы′в; бо сыны′ гэ′того вíка догадлывíшы, як повóдытысь з людьмы′, ныж сыны′ выднá в родý свойíм.

9. І Я вам кажý: «Набувáйтэ собí товáрышув богáством, прыдбáным ныпрáвдыю, шоб воны′, як вытэ′ збыднíйітэ, прыйнялы′ вас в вíчны сыды′бы.

10. Хто вíрный в малóму, той і в вылы′кому вíрный, а хто нывíрный в малóму, той нывíрный і в вылы′кому.

11. То от, як вытэ′ в нысправыдлы′вому богáствы булы′ ныправды′вы, то хто ж вам повíрыть в прáвду?

12. І як в чужóму вытэ′ ны булы′ справыдлы′вы, то хто вам дасьць вáшэ?Нíяк служы′ты Бóговы й мамóны

13. Ныя′кый чыля′днык ны можэ′ служы′ты двом господаря′м, -- бо абó одногó бýдэ ныобóлыты, а дрýгого любы′ты, абó ля одногó бýдэ стоконы′тысь, а дрýгого заныхáе. Нíяк служы′ты і Бóговы, й мамóны».

14. Всэ гэ′тэ чýлы і фарысéйі, якы′йі булы′ завы′дны на грóшы, і воны′ смыя′лысь з Ёгó.

15. То Вин сказáв йім: «Вытэ′ покáзуйітэ сыбэ′ прáвыднымы пы′рыд людьмы′; алэ′ Биг знáе вáшы сырця′: бо шо в почóты в людэ′й, то вонó гыдóта пы′рыд Бóгом.Почя′ток Бóжого Цáрыства

16. Закóн і прорóкы -- до Іоáнна; а с тэ′йі поры′ Цáрыство Бóжэ проповíдуйіцьця і кáжон з натýгыю в ёгó вхóдыть.

[с. 193↑]
17. Алэ′ хучíй нэ′бо й зымня′ мынýцьця, чым хоч однá ры′сочка згы′бнэ з закóна.

Шлюб ны розрывáйіцьця

18. Кáжон, хто розвóдыцьця с свэ′ю жи′нкыю і бырэ′ дрýгу, то вхóдыть в блуд, і кáжон, хто бырэ′ розвыдíнку, то тóжэ в блуд вступáе.Про богатыря′ і бíдного Лáзора

19. Був оды′н богáтый чоловíк; вбырáвся в порфíру й кужылí, і кáжного дня шыкы′вно бынкытувáв.

20. Гэ′так сáмо був дрýгый, стáрэць, звáвся Лáзор, шо лыжя′в в ёгó пуд ворíтьмы ввэсь в струпакáх.

21. І вин хотíв гамы′ты гóлод крышкáмы, шо пáдалы с столá богáтого, а собáкы, прохóдячы лызáлы ёгó струпакы′.

22. Стáрэць вмэр, і анё′лы заныслы′ ёгó в Авраáмовы хорóмы. Вмэр і богаты′р, і схавáлы ёгó.

23. І в пэ′клы, в мýках, пудвíвшы гóчы, пубáчыв здалíк Авраáма і пры ёмý Лáзора.

24. І, заéнчывшы, сказáв: «Бáтьку Авраáмэ! Змы′луйся нáдо мнóю, да пошлы′ Лáзора, шоб намочы′в в водí конця′ свогó пáльця і прохолоды′в могó язы′ка, бо я мэ′нчусь в гэ′тому пóломні».

25. Алэ′ Авраáм сказáв: «Дыты′но! Вíдайіш, шо ты вжэ мав добрó пры жыви′тті, а Лáзор тоды′ быдовáв. То зáрэ вин тут в добрí, а ты покýтуйіш.

26. А шэ до тогó пóмыз нáмы й вáмы зрóбляна вылы′ка быздэ′нныця, то ты′йі, шо хóчуть пырыйты′ зысты′ль до вас, ны мóжуть гэ′того, гэ′так сáмо як і стыль до нас ны пырыхóдять».

27. Тоды′ сказáв вин: «То прошý тыбэ′, бáтьку, пошлы′ ёгó в хáту могó бáтька.

28. Бо в мынэ′ п’ять браты′в. Хай вин засвíдчыть йім, шоб і воны′ ны трáпылы в гэ′тэ мíсьце мýкэй».

29. Авраáм сказáв ёмý: «В йіх е Моісéй і прорóкы, хай слýхають йіх».

30. А вин сказáв: «Не, бáтьку Авраáму. От коб хто з мэ′ртвых прышóв до йіх, то покáюцьця».

[с. 194↑]


31. Тоды′ Авраáм сказáв ёмý: «Як Моісéя і прорóкув ны слýхають, то й як бы хто з мэ′ртвых воскрэ′с бы, то ны повíрять».

Глава 17
Про набавля′нне

1. І сказáв Ісýс учынікáм: «Ны мóжэ тогó бýты, шоб чоловíка шо ны набавля′ло, алэ′ быдá томý, хто нíкого (когóсь) набавля′е.

2. Ліпш бы ёмý булó б, шоб млыновóго кáмыня повíсылы ёмý на шы′ю і вкы′нулы ёгó в мóрэ, чым шоб вин набáвыв одногó з гэ′тых малы′х.

Про выбачя′нне

3. Дывíтэсь за собóю. Як зогрышы′ть прóтів тыбэ′ твий брат, то дожыны′ (вы′каж) ёмý і, як покáйіцьця, то вы′бач ёмý.

4. І як сім раз на дэнь зогрышы′ть прóтів тыбэ′ і сім раз пуды′йдэ до тыбэ′ і скáжэ «кáюсь», то просты′ ёмý».

Сы′ла вíры

5. І сказáлы апóстолы ля Гóспода: «Добáв нам вíры».

6. Госпóдь сказáв: «Якбы′ вытэ′ мáлы вíры з горчы′чнэ з′эрня і сказáлы ля гэ′тыйі смоковны′ці: «Вы′рвысь с кóрынем і пырысады′сь в мóрэ», то вонá послýхала б вас.

Пры′тча про чыля′дныка

7. Хто з вас, мáючы чыля′дныка, якы′й горэ′ чы пасэ′, як вэ′рныцьця вин с пóля, скáжэ ёмý: «Іды′ хучíй сады′сь за стыл»?

8. Зусíм нáчэй. Чы ж ны скáжэ ёмý: «Прышыхýй мынí повычэ′раты, да запны′сь і вхáжуй за мнóю, пóкы бýду йíсты й пы′ты, а пóсля йіж і пы сам?»

9. Чы бýдэ вин дя′куваты чыля′дныка за тóе, шо вин зробы′в так, як ёмý сказáлы? Ны дýмаю.

[с. 195↑]
10. Гэ′так і вытэ′, як зрóбытэ тóе, шо вам бýдэ прыкáзанэ, то кажíтэ: «Мы, чыля′дныкы, ныц ны вáрты, бо тóе, шо зробы′лы, то мýсылы булы′ зробы′ты».
По дорóзы в Йірусалы′м. Дэ′сэть вы′лічыв, оды′н самаря′нын подя′кував
11. Як ішлы′ в Йірусалы′м, то Вин прохóдыв пóмыз Самáрыйію і Галылэ′йію.

12. І от як вхóдыв Вин в однэ′ сылó, то судосы′лы Ёгó дэ′сэть хвóрых на прокáзу і стáлы óддаль.

13. І на ввэсь гóлос сказáлы: «Ісýс Учíтель! Помы′луй нас».

14. Пубáчывшы йіх, Вин сказáв йім: «Ідíтэ й покажíтэсь батюшкáм». І як воны′ йшлы, то очы′стылысь.

15. Оды′н з йіх, пубáчывшы, шо став здорóвый, вырнýвся і на ввэсь гóлос прославля′ючы Бóга,

16. прыпáв до Ёгó ныг і дя′кував Ёгó. Гэ′то був самаря′нын.

17. Тоды′ Ісýс сказáв: «Чы ж ны дэ′сэть очы′стылось? То дэ шэ дэ′вэть?

18. Як гэ′то воны′ ны вырнýлысь, шоб подя′куваты Бóга, крóмы гэ′того чужопáнця?»

19. І сказáв ёмý: «Встань і йды; твоя′ вíра вратовáла тыбэ′!»

Про Цáрыство Бóжэ

20. Спытáлы Ёгó фарысéйі, колы′ пры′дэ Цáрыство Бóжэ. То отказáв йім: «Ны пры′дэ Цáрыство Бóжэ, шоб ёгó мóжна булó вглэ′дыты,

21. і ны скáжуть: «от вонó гóндэ» чы «гэ′ндэ там». Бо от шо: Цáрыство Бóжэ в вас самы′х е».

Дэнь Сы′на Людськóго, шо пры′дэ

22. Шэ Вин казáв учынікáм: «Пры′дэ порá, шо вэ′льмы схóчытэ пубáчыты хоч одногó дня Сы′на Людськóго, і ны пубáчытэ.

23. І скáжуть вам: «гóндэ тут» чы «гэ′ндэ там» – то ны ходíтэ, шоб найты′ і ны бíгайтэ.

[с. 196↑]


24. Бо як чя′сом мыгнэ′ з одногó крáю нэ′ба до дрýгого, то гэ′такым бýдэ і Сын Людськы′й в Свий дэнь.

25. Алэ′ впырíдж пры′дыцьця Ёмý мнóго вы′покутуваты і бýты одрычóным гэ′тым рóдом.

26. Бо як булó в пóру Нóя, то гэ′так бýдэ і в пóру Сы′на Людськóго:

27. йíлы, пылы′, жыны′лысь, выхóдылы зáмуж до тогó дня, як Ной увыйшóв у ковчэ′г, і наступы′в потóп, і вы′губыв усíх.

28. Гэ′так сáмо як булó і пры Лóтовы: йíлы, пылы′, купля′лы, продавáлы, сады′лы, будовáлы.

29. Алэ′ тогó дня, як Лот вы′йшов с Содóма, лынýв з нэ′ба дошч з огню′ й сíркы і вы′губыв усíх.

30. Гэ′так бýдэ і в той дэнь, як Сын Людськы′й я′выцьця.

31. В той дэнь, як хто бýдэ на стрíсы, а ёгó маéтность в хáты, то той ны трэ′ба коб ішóв йійí забрáты; і хто бýдэ в пóлы, то гэ′так сáмо хай ны ворóчайіцьця додóму.

32. Помытáйтэ про жи′нку Лóтову.

33. Хто старáтымыцьця збырыжты′ свою′ дýшу, той погýбыть йійí, а хто погýбыть йійí, той йійí ожы′выть.

34. Кажý вам: тэ′йі нóчы двóе бýдуть в однýй постэ′лі: оды′н бýдэ взя′тый, а дрýгого остáвлять.

35. Дьві бýдуть молóты рáзом: однý возьмýть, а дрýгу остáвлять.

36. І двох бýдэ в пóлы, то одногó возьмýть, а дрýгого покы′нуть.

37. На гэ′тэ пытáлы Ёгó: «Дэ, Гóсподы?» А Вин отказáв йім: «Дэ труп, там збырýцьця й орлы′...»Глава 18

Пры′тча про нысправыдлы′вого суддю′

1. Шэ росказáв Вин пры′тчу, як трэ′ба молы′тысь зáвшы і ны пáдаты

дýхом.

2. Казáв: «В одномý мíсты був суддя′, якы′й і Бóга ны боя′вся, і людэ′йны сорóмывся.
[с. 197↑]
3. В тым жэ мíсьці булá однá вдовы′ця. І вонá прыхóдыла до ёгó і казáла: «Обороны′ мынэ′ од могó кры′вдныка».

4. Алэ′ вин дóвго ны хотíв. А пóсля сказáв сам собí: «Хоч я й Бóга ны бою′сь і людэ′й ны сорóмнюсь,

5. алэ′ гэ′та вдовы′ця ны даé мынí зупокóю, то обороню′ йійí, шоб вонá бильш ны прыхóдыла надокучя′ты мынí».

6. І сказáв Госпóдь: «Чы чýйітэ, шо кáжэ суддя′ нысправыдлы′вый?

7. Чы ж Биг ны оборóныть Свойíх вы′браных, шо лáголять Ёгó дэнь і ныч, хоч і марýдыть з обороня′ннем?

8. Кажý ж вам, шо хýтко Вин йіх пры′ймэ пуд свою′ оборóну. Алэ′ Сын Людськы′й, прышóвшы, чы нáйдэ вíру на зымнí?


Пры′тча про фарысéя і мы′тныка (мы′тара)
9. Сказáв шэ пры′тчу ля дэ′якых, шо лычы′лы сыбэ′ вэ′льмы

прáвыднымы, а гы′нчых мáлы нызаны′ц.

10. «Два чоловíкы зайшлы′ в храм помолы′тысь: оды′н фарысéй, а дрýгый мы′тнык.

11. Фарысéй, стáвшы, молы′вся сам собí гэ′так: «Бóжэ! Дя′ку Тобí, шо я ны такы′й, як гы′нчы лю′дэ – шкуродё′ры, кры′вдныкы, роспýсны, або як гэ′той мы′тнык.

12. Я пошчý два рáзы на ты′ждэнь, даю′ дыся′ту чясть с тогó, шо прыдбáю».

13. А мы′тнык (мы′тар), стóячы здалíк, ны одвáжывся нáвэть гочэ′й звысты′ на нэ′бо, алэ′ быв сыбэ′ в грýды і говоры′в: «Бóжэ! Будь мы′лостывый до мынэ′ грíшного!»

14. Кажý вам, шо гэ′той вырнýвся додóму бильш опрáвданый, ныж той: бо кáжон, хто возвышя′е сыбэ′, бýдэ прыны′жаный, а хто прыны′жуе сыбэ′, той возвы′сыцьця».

Ісýс благословля′е дытэ′й

15. Прынóсылы до Ёгó і дытэ′й, шоб Вин доткнýвся до йіх; а учынікы′, бáчачы гэ′тэ, бороны′лы йім.

16. Алэ′ Ісýс, клы′кнувшы йіх, сказáв: «Пускáйтэ дытэ′й, шоб прыхóдылы до Мынэ′, і ны боронíтэ йім – бо ля гэ′такых е Цáрыство Бóжэ.

[с. 198↑]


17. Напрáвду кажý вам: хто ны пры′ймэ Цáрыства Бóжого як дыты′на, той ны ввы′йдэ в ёгó».

Про богáтого хлóпця

18. І спытáв Ёгó оды′н з начя′льнікув: «Дóбрый Учíтель! Шо мынí робы′ты, шоб прыобры′ты вíчнэ жы′тте?»

19. Ісýс сказáв ёмý: Нáшо ты зовэ′ш Мынэ′ дóбрым? Ныхтó ны дóбрый, оды′н онó Биг.

20. Чы знáйіш зáповыді: «Ны лажы′сь в постíль с чужэ′ю жи′нкыю»; «Ны забывáй»; “Ны крадь»; «Ны свідч ныпрáвыльно»; «Поважя′й свогó бáтька й свою′ мáтыра!» (Выход 20, 12—16).

21. То вин сказáв: «Всэ гэ′тэ я збырíг з малы′х літ».

22. Почýвшы гэ′тэ, Ісýс сказáв ёму: «Шэ одногó тобí бракýе: всэ, шо мáйіш, продáй і роздáй стáрцям, то бýдыш мáты скáрбы на нэ′бы. Тоды′ ворóчайся і ходы′ зо мнóю».

23. А вин, почýвшы гэ′тэ, засмутнíв ё′мко, бо був вэ′льмы богáтый.

Богáство – гэто быдá

24. Ісýс, пубáчывшы, шо той став вэ′льмы смýтный, сказáв: «Як тя′жко богáтому ввойты′ в Цáрыство Бóжэ.

25. Бо лёкш вырблю′довы пройты′ чы′рыз гухó в гóлцы, чым богáтому ввыйты′ в Цáрыство Бóжэ».

26. Ты′йі, шо чýлы гэ′тэ, спытáлы: «То хто ж мóжэ вы′ратоватысь?»

27. Алэ′ Вин сказáв: «Тóе, чогó ны мóжуть лю′дэ, то мóжэ Биг!»

Нагрáда за бíдность по свою′й вóлі

28. То Пытрó сказáв: «От мы покы′нулы всэ, пошлы′ за Тобóю».

29. А Вин сказáв йім: «По прáвды кажý вам: нымá такóго, хто покы′нув бы свою′ хáту, чы бáтька й мáтыра, чы браты′в, чы сё′стрэй, чы жи′нку, чы дытэ′й з-за Цáрыства Бóжого,

[с. 199↑]


30. і ны получы′в бы намнóго бильш і в гэ′тэ врэ′мне, і в вік бýдушчый – вíчнэ жы′тте».

Трэ′тя зáповыдь Ісýса про свойí мýкы і воскрысíнне

31. Пóсля, одвíвшы в бик дванáццэть Свойíх учынікы′в, сказáв йім: «От мы вхóдымо в Йірусалы′м, і збýдыцьця всэ напы′санэ чы′рыз прорóкув про Сы′на Людськóго.

32. Бо оддадýть Ёгó язы′чнікам, і назбыткýють з Ёгó, і знывáжять Ёгó, і окампýзять Ёгó.

33. І бýдуть бы′ты, і заб’ю′ть Ёгó насмэ′рть; і на трэ′тій дэнь воскрэ′снэ».

34. Алэ′ воны′ ныц тогó ны розобрáлы. Гэ′ты словá булы′ ля йіх тáйны, і воны′ ны понімáлы, шо Вин сказáв.

Ісýс сцыля′е йірыхóнського слыпця′

35. Як пудхóдыв Вин до Йірыхóна, то там оды′н слыпы′й сыдíв кóло дорóгы і старцёвáв.

36. І почýвшы, шо кóло ёгó прохóдять лю′дэ, спытáв: «Шо гэ′то такóе?»

37. Ёмý сказáлы, шо йдэ Ісýс Назарэ′ець.

38. Тоды′ вин закрычя′в: «Ісýс, Сын Давы′дув! Змы′луйся нáдо мнóю».

39. Ты′йі, шо йшлы пы′рыд йім, свары′лысь на ёгó, шоб мовчя′в. А вин шэ ёмч став крычя′ты: «Сын Давы′дув! Змы′луйся нáдо мнóю».

40. Ісýс остановы′вся і сказáв, шоб прывылы′ до Ёгó гэ′того чоловíка. А як той пудыйшóв до Ёгó, то спытáв ёгó:

41. «Шо ты хóчыш од Мынэ′?» Вин сказáв: «Гóсподы! Шоб мынí бáчыты».

42. Ісýс сказáв ёмý: «Будь выдýшчый! Твоя′ вíра вы′ратовала тыбэ′».

43. І вин одрáзу став бáчыты і пошóв за Йім прославля′ючы Бóга. І всі лю′дэ, бáчачы гэ′тэ, подя′кувалы Бóгу.


[с. 200↑]


Глава 19
Ісýс в гóстюх у Закхэ′я

1. Пóсля Ісýс увыйшóв в Йірыхóн і прохóдыв чы′рыз ёгó.

2. І от оды′н чоловíк, звáвся вин Закхэ′й, стáршый над мы′тныкамы (мы′тарамы), богáтый,

3. хотів пубáчыты Ісýса, повíдаты, якы′й Вин, алэ′ ны міг за людьмы′, бо був малóго рóсту.

4. І забíгшы напырóд, залíз на смоковны′цю, шоб пубáчыты Ёгó, бо Ісýс мáвся прохóдыты кóло йійí.

5. Як Ісýс прышóв на тóе місьце, то, гля′нувшы навэ′рх, пубáчыв ёгó і сказáв: «Закхэ′й! Злазь хучíй, бо тыпэ′р Я мáю бýты в твою′й хáты».

6. І той хутэ′нько зліз і з рáдосьцю прыйня′в Ёгó.

7. І всі, бáчачы гэ′тэ, стáлы рымзáты, чогó Вин зайшóв до грíшного чоловíка.

8. А Закхэ′й, стáвшы, сказáв ля Гóспода: «Гóсподы! Половы′ну свэ′йі мáйкы я оддáм стáрцям і, як когó вкры′вдыв (обíдыв), то вчэ′тьворо вырнý».

9. А Ісýс сказáв ёмý: «Допíро прышóв ратýнок в гэ′ту хáту, бо вин тóжэ сын Авраáма;

10. бо Людськы′й Сын прышóв найты′ і вы′ратоваты тóе, шо загы′нуло».

Пры′тча про дэ′сэть мын сырыбрá

11. І як воны′ слýхалы про гэ′тэ, то Вин добáвыв пры′тчу: бо Вин був блы′сько кóло Йірусалы′ма, а воны′ дýмалы, шо допíро повы′дно об’явы′тысь Цáрыство Бóжэ.

12. То от сказáв: «Оды′н чоловíк почóтного рóду збырáвся в далё′кый край, шоб взя′ты собí цáрство і вырнýтысь.

13. І поклы′кавшы дэ′сэть свойíх чыля′дныкув, дав йім дэ′сэть мын і сказáв йім: «Пускáйтэ йіх в оборóт, пóкы я вырнýсь».

14. Алэ′ пожóнны лю′дэ ёгó госудáрства нынавы′дылы ёгó і послáлы слíдом за йім посланцíв, кáжучы: «Ны хóчымо, шоб гэ′той був нáшым царéм».

[с. 201↑]


15. А як вырнýвся, прыйня′вшы цáрство, то сказáв, шоб посклыкáлы до ёгó тых чыля′дныкув, якы′м вин дав сырыбрó, шоб повíдаты, шо хто з йіх прыдбáв.

16. Прышóв пэ′ршый і сказáв: «Господáрэ! Твоя′ мы′на далá мынí дэ′сэть мын».

17. Вин сказáв ёмý: «Дóбрэ, дóбрый чыля′днык! За тóе, шо ты був вíрный в малóму, возьмы′ пуд свое прáво дэ′сэть городы′в».

18. Прышóв дрýгый і сказáв: «Господáрэ! Твоя′ мы′на далá мынí п’ять мын».

19. Сказáв і ля гэ′того: «І ты жывы′ над п’ятьмá городáмы».

20. Прышóв трэ′тій і сказáв: «Господáрэ! Гóндэ твоя′ мы′на, якýю я хавáв, вгорнýвшы в хýстку.

21. Я ж боя′вся тыбэ′, бо ты чоловíк врэ′дный: бырэ′ш, чогó ны клав, і жнэш, чогó ны сíяв».

22. Господáр сказáв ёмý: «Твойíмы словáмы бýдуть суды′ты тыбэ′, паскýдный чыля′днык! Ты вíдав, шо я чоловíк врэ′дный: бырý, чогó ны клав, жну, чогó ны сíяв.

23. То чомý ж ты ны пусты′в могó сырыбрá в оборóт, шоб я, як прыдý, то возьмý ёгó од тыбэ′ с прыбýтком?»

24. І сказáв тым, шо стоя′лы: «Возьмíтэ в ёгó мы′ну і оддáйтэ томý, в когó дэ′сэть мын!»

25. Ты′йі сказáлы ёмý: «Пáне! В ёгó е дэ′сэть мын».

26. «Кажý вам, шо кáжному, хто мáе, то шэ бýдэ дáно!, а хто ны мáе, то бýдэ забрáнэ й тóе, шо вин мáе.

27. А мойíх вóрогув, якы′йі ны хотíлы, шоб я був в йіх царéм, то прывыдíтэ сюды′ і одлупцю′йтэ пы′рыдо мнóю».

28. Як про гэ′тэ росказáв, то пошóв дáлэй, направля′ючысь в Йірусалы′м.Ісýс в Йірусалы′мы

Ісýс врочы′сто вйіжджя′е в Йірусалы′м

29. І як став пудхóдыты до Выфáгыйі і Выфáнійі, до горы′, шо

зовэ′цьця Элыóнськыю, то послáв двох свойíх учынікы′в,

30. сказáвшы: «Ідíтэ в сылó, шо с тогó бóку; зайшóвшы, найдíтэ прыв’я′заного молодóго óслыка, на якóго шэ ныкóлы ныхтó з людэ′й ны сады′вся; одвязáвшы ёгó, прывыдíтэ.

[с. 202↑]
31. А як хто спытáе вас: «Нáшо одвя′зуйітэ?», то скажíтэ ёмý так: «Вин трэ′ба ля Гóспода».

32. Ты′йі, когó послáлы, пошлы′ й нашлы′, так, як Вин сказáв йім.

33. А як воны′ стáлы одвя′зуваты молодóго ослюкá, то господарí ёгó спытáлы йіх: «Нáшо одвя′зуйітэ ослюкá?»

34. Воны′ сказáлы: «Вин трэ′ба ля Гóспода».

35. І прывылы′ ёгó до Ісýса. І накы′нувшы свою′ одэ′жу на ослá,

посады′лы на ёгó Ісýса.

36. А як Вин йíхав, то пудстылáлы свою′ одэ′жу по дорóзы.

37. А як Вин вжэ був блы′сько кóло спýску з горы′ Ылыóнськыйі, то всэ мнóжыство Ёгó учынікы′в почалы′ з рáдості на всі голосы′ прославля′ты Бóга, за всі чудісá, якы′йі бáчылы воны′,

38. говóрачы: «Благословлё′ный Цар, шо йдэ в Ймэ′нне Госпóдне! Спóкуй на нэ′бы і слáва в высотí!»

39. А дэ′якыйі фарысéйі з гýрту гукáлы Ёмý: «Учíтель! Забороны′ учынікáм Свойíм!»

40. На гэ′тэ Вин йім сказáв: «Кажý вам: як воны′ замóвкнуть, то камíнне загукáе!»

Журбá по Йірусалы′мовы

41. А як булы′ вжэ блы′сько кóло мíста, то ды′влячысь на ёгó, заплáкав по ёмý.

42. І сказáв: «О шоб і ты хоч у гэ′той дэнь твий повíдав, шо трэ′ба ля твогó зупокóю! Алэ′ гэ′тэ прыхáванэ од твойíх гочэ′й.

43. Бо пры′дэ на тыбэ′ порá, колы′ твойí ворогы′ облóжять тыбэ′ вáлом, і окрýжять тыбэ′, і сты′снуть тыбэ′ з усíх бокы′в.

44. І зруйнýють тыбэ′, і позабывáють в тобí твойíх дытэ′й, і ны покы′нуть в тобí кáмыня на кáмынёвы за тóе, шо ны розгадáв поры′ твойíх одвíдкув».

Ісýс проганя′е с хрáма продавцíв

45. І ввыйшóвшы в храм, став выганя′ты з ёгó тых, хто там продавáв і купля′в.

[с. 203↑]
46. І казáв йім: «Напы′сано: «Мий дом – гэ′то дом молíтвы» а вытэ′ зробы′лы ёгó логовы′лом розбóйнікув» (Ісаія, 56, 7. Іерэм. 7, 11).


Ісýс гýчыть в хрáмы

47. І кáжон дэнь гучы′в в хрáмы. А пэршосвяшчэ′ннікы, кнíжныкы і старэ′йшыны нарóда намагáлысь найты′ прычы′ну, шоб ёгó погубы′ты.

48. Алэ′ ны нахóдылы такóго, шоб шо зробы′ты з йім, бо всі лю′дэ горнýлысь до Ёгó, шоб слýхаты.

Глава 20
Про власть Ісýса

1. В оды′н с тых днів, як Вин гучы′в нарóд в хрáмы і проповíдував, пудступы′лысь до Ёгó пэршосвяшчэ′ннікы і кнíжныкы с старэ′йшынамы.

2. І спытáлы Ёгó: «Скажы′ нам, якэ′ю влáстю Ты гэ′тэ рóбыш, чы хто Тобí дав гэ′ту власть?»

3. Вин сказáв йім на гэ′тэ: «Спытáю й Я вас про однэ′, і скажíтэ Мынí:

4. Чы хрыстíнне Іоáнновэ схóдыло з нэ′ба чы од людэ′й?»

5. То воны′ россуждáлы пóмыз собóю: «Як скáжымо – «З нэ′ба», то Вин скáжэ: «Чомý ж вытэ′ ны повíрылы ёмý?»

6. А як скáжымо: «Од людэ′й», то лю′дэ нас позабывáють камíннем, бо воны′ твэ′рдо вíрять, шо Іоáнн – прорóк.

7. І сказáлы: «Ны знáйімо скыль».

8. То Ісýс йім сказáв тóжэ: «І Я ны скажý вам, якэ′ю влáстю роблю′ гэ′тэ».

Пры′тча про нычóгых выногрáдарув і про угловóго кáмыня

9. І почя′в Вин говоры′ты лю′дюм такýю пры′тчу: «Оды′н чоловíк насады′в выногрáду, і оддáв ёгó в арэ′нду выногрáдарям, а сам одйíхав на дóвгэ врэ′мне.


[с. 204↑]
10. І одногó рáзу послáв до выногрáдарув чыля′дныка, шоб воны′ далы′ з ёгó корчíв выногрáду. Алэ′ воны′ чыля′дныка збы′лы і отпрáвылы ны с чым.

11. Шэ послáв дрýгого чыля′дныка. Алэ′ воны′ й гэ′того збы′лы, згáнылы і ны с чым отпрáвылы.

12. І шэ послáв трэ′тёго. То воны′ й тогó покалíчылы й прогнáлы.

13. Тоды′ сказáв господáр выногрáду: «Шо ж мынí робы′ты? Пошлю′

свогó дорогóго сы′на; мóжэ, пубáчывшы ёгó, засорóмняцьця».

14. Алэ′ выногрáдарі, пубáчывшы ёгó, россуждáлы пóмыз собóю так:

«До гэ′того пырэ′йдуть бáтьковськы спáдкы; ходíмо, заб’éмо ёгó, то ёгó спáдкы бýдуть нáшымы».

15. І, вы′вывшы ёгó з выногрáду, забы′лы. Шо ж зрóбыть з йíмы

господáр выногрáду?

16. Пры′дэ і покасýе тых выногрáдарув і оддáсьць выногрáд гы′нчым. Ты′йі, шо гэ′тэ чýлы, то сказáлы: «Хай гэ′того ны бýдэ!»

17. Алэ′ Вин, гля′нувшы на йіх, сказáв: «Шо знáчыть гэ′тэ напы′санэ: «Кáмэнь, якóго вы′кынулы майстрí, то став опóрыю на углóвы» (Псал. 117, 22)?

18. Кáжон, хто впадэ′ на гэ′того кáмыня, то розоб’éцьця; а на когó вин упадэ′, то тогó рошчя′выть».

19. Тоды′ хотíлы пэршосвяшчэ′ннікы і кнíжныкы дэ′шо прыдýматы, шоб Ёгó забрáты. Алэ′ побоя′лысь людэ′й. Бо розобрáлысь, шо гэ′ту пры′тчу Вин про йіх сказáв.

Кэ′саровэ ля кэ′сара (Царё′вэ ля царя′), а Бóжэ ля Бóга

20. І наглядáючы за Йім, пудослáлы шпіё′нув, якы′йі, прытворы′вшысь прáвыднымы, моглы′ б зловы′ты Ёгó на якóму-нэ′будь слóвы, шоб оддáты Ёгó ля начя′льства і влáсьці стáршого.

21. І воны′ спытáлы Ёгó: «Учíтель! Мы знáйімо, шо Ты правды′во говóрыш і гýчыш, і ны ды′высься в гóчы, а прáвду направля′йіш на Бóжу дорóгу.

22. То чы мóжна нам платы′ты подáткы ля кэ′сара (царя′), чы не?»


[с. 205↑]
23. То Вин, пубáчывшы, шо воны′ хытря′ть, сказáв йім: «Шо вытэ′ Мынэ′ збавля′йітэ с тóлку?

24. Покажíтэ Мынí дынáрыя. Хто на йім нарысóваный і пудпы′саный? Воны′ сказáлы: «Кэ′сар (Цар)».

25. І Вин сказáв йім: «То от, оддавáйтэ кэ′саровэ ля кэ′сара (царё′вэ ля царя′), а Бóжэ ля Бóга».

26. І ны моглы′ Ёгó зловы′ты на слóвы пы′рыд людьмы′ і, здывовáвшысь томý, шо Вин сказáв, замóвклы.Про воскрысíнне з мэ′ртвых

27. Тоды′ прышлы′ дэ′кылько садукэ′юв і спытáлы Ёгó:

28. «Учíтель! Моісéй напысáв нам, шо як в когó вмрэ брат, шо мав жи′нку, і вмрэ быздíтным, то ёгó брат трэ′ба шоб взяв ёгó жи′нку і збырíг потóмство ля свогó брáта (Другозак. 25, 5)

29. Булó сім браты′в. Пэ′ршый взяв жи′нку і вмэр быздíтным.

30. Взяв тýю жи′нку дрýгый, і той вмэр быздíтным.

31. Взяв йійí трэ′тій, і гэ′так сáмо всі сэ′мыро; і помырлы′, ны остáвывшы дытэ′й.

32. Пóсля всіх вмырлá й жи′нка.

33. То от, як воскрэ′снуть, то чыéю вонá бýдэ жи′нкыю? Бо вонá булá жи′нкыю ля сімё′х».

34. То сказáв йім Ісýс на гэ′тэ: «Дíты гэ′того вíку жэ′няцьця і выхóдять зáмуж.

35. А достóйны мáты той вік і воскрэ′снуты з мэ′ртвых, ны бýдуть ны жыны′тысь, ны зáмуж выхóдыты.

36. І вмырты′ вжэ ны змóжуть, бо воны′ вжэ такы′йі сáмо як анё′лы і воны′ тоды′ вжэ сыны′ Бóга, раз ужэ′ воскрэ′слы з мэ′ртвых.

37. А шо мэ′ртвы воскрэ′снуть, то й Моісéй сказáв кóло корчя′, як звав Гóспода Бóгом Авраáма, і Бóгом Ісáка, і Бóгом Я′кова.

38. Биг жэ ны е Бóгом мэ′ртых, а жывы′х. Бо в Ёгó всі жывы′йі».

39. То дэ′которы с кнíжныкув сказáлы: «Учíтель! Ты хорошэ′ сказáв».

40. І вжэ ны посмíлы ны про шо Ёгó пытáты.
[с. 206↑]


Чый сын Хрыстóс

41. То Вин сказáв йім: «Чы ж мóжна сказáты, шо Хрыстóс сын Давы′дув?

42. Бо сам Давы′д говóрыть в «Псáлмах»: «Сказáв Госпóдь ля Гóспода могó: сядь кóло Мэ′нэ по прáву рýку,

43. пóкыль ны покладý Я Твойíх вóрогув пуд Твойí стýпні!» (Псал. 109, 1).

44. Тож Давы′д Гóсподом Ёгó зовэ′, то якы′й жэ Вин ёмý Сын?»

Хто такы′йі кнíжныкы і фарысéйі

45. А як всі лю′дэ слýхалы Ёгó, то Вин сказáв учынікáм Свойíм:

46. «Бырыжíтэсь кнíжныкув, якы′йі лю′блять ходы′ты в дóвгуй одэ′жы і лю′блять вытáнне на схóдах, і пэ′ршы місьця′ в хрáмах, і найпочотнíшы місьця′ на бынкэ′тах;

47. воны′ обйідáють хаты′ вдовыцéй, і дóвго мóляцьця напокáз. Воны′ з-за гэ′того возьмýть на сыбэ′ би′льшэ судíнне!»Глава 21
Вдовы′цін грош
1. Гля′нувшы, Вин пубáчыв богáтых, шо клáлы дары′ в скарбíнку.


2. І пубáчыв бíдну вдовы′цю, якáя положы′ла туды′ два грóшы.

3. І сказáв: «Напрáвду вам кажý, шо гэ′та бíдна вдовы′ця бильш за всіх положы′ла.

4. Бо всі ты′йі положы′лы в дар Бóговы с тогó, шо йім ны браковáло, а вонá взялá з ныстáчы свэ′йі і положы′ла ввэсь свий пожы′ток, всэ, шо мáла».

Про дóлю Йірусалы′мського хрáма

5. А як став дэ′хто говоры′ты про храм, шо гэ′то хороствó, бо опрáвляный дорогы′м камíннем і дарáмы, то Вин сказáв:


[с. 207↑]
6. «Пры′дэ порá, шо с тогó, шо вытэ′ бáчытэ, ны остáныцьця кáмыня на кáмынёвы, всэ бýдэ зруйнóванэ».

Про знак конця′ свíта

7. То спытáлы в Ёгó: «Учíтель! Колы′ ж гэ′тэ бýдэ? І якы′й бýдэ знак, шо такóе стáнэ?»

8. А Вин сказáв: «Бырыжíтэсь, шоб вас ны збы′лы с пантылы′ку. Бо мнóго хто пры′дэ пуд Мойíм Ймэ′ннем і казáтымэ, шо гэ′то Я. І гэ′та порá блы′сько. Ны йдíтэ за йімы′.

9. І як про вóйны й завырýхы вытэ′ почýйітэ, то ны лякáйтэсь. Бо впырíдж гэ′тому трэ′ба бýты. Алэ′ гэ′то шэ ны конэ′ць».

10. Тоды′ сказáв йім: «Стáнэ нарóд на нарóд і цáрство на цáрство.

11. Місьця′мы бýдэ ё′мко трасты′сь зымня′, і оды′н за одны′м гóлод і помырэ′ча, і жя′скы случя′йі, і стрáшны знáкы з нэ′ба.На учынікы′ напáсть бýдэ

12. Алэ′ пы′рыд усíм гэ′тым прылóжять до вас рýкы, і бýдуть на вас напáсть чыны′ты, і оддавáтымуть вас в хрáмы й тю′рмы, і одвыдýть вас до царíв і стáршых за Моé ймэ′нне.

13. Гэ′тэ бýдэ вам як свíдчынне.

14. То вложітэ собí в дýшу завгы′дь ны обдýмуваты, шо тоды′ робы′ты.

15. Бо Я дам вам рóзум і вмíнне говоры′ты, і вáшуй мóвы ны змóжуть запырэ′чыты, а ныобóляшчы вас йійí пырыборóты.

16. І од вас откáжуцьця і батькы′, і браты′, і родня′, і товáрышы, а дэ′кого з вас звыдýть с свíта.

17. І бýдуть вас ныобóлыты всі за Моé ймэ′нне.

18. Алэ′ й однá косы′на з вáшыйі головы′ ны пропадэ′.

19. Свойíм тырпíннем ратýйтэ дýшы свойí.

Як руйнувáтымуть Йірусалы′м

20. А як пубáчытэ, шо Йірусалы′м окрýжаный ви′йськом, то вíдайтэ, шо хýтко вин становы′тымыцьця пýсткыю.


[с. 208↑]
21. Тоды′ ты′йі, шо бýдуть в Іудéйі, то ныхáй втыкáють в гóры, а хто в самы′м мíсты, то ныхáй выхóдыть з ёгó; а хто за мíстом, то хай ны йдэ в ёгó.

22. Бо гэ′то дні мсты (мстíння); бо збýдыцьця всэ напы′санэ.

23. Быдá в ты′йі дні тóвстым бабáм і тым, шо даю′ть дыты′ны цы′цкы; бо вылы′кэ бýдэ лы′хо на зымнí і гнів на гэ′той нарóд.

24. І поля′жуть од гóстрого мычя′, і забырýть йіх в плен до всіх нарóдув; а Йірусалы′м розбазы′руватымуть язы′чнікы, пóкы йíха порá ны мынэ′.Як поя′выцьця Сын Людськы′й

25. І бýдуть знáкы (знамéнія) на сóнцы, і на мíсяцёвы, і на зóрах, а на зымнí лю′дэ тужы′тымуть і ны вíдатымуть од чогó; а мóрэ зашумы′ть і пи′йдэ бýрыю.

26. Лю′дэ бýдуть струпынíты од стрáху і сподывáння быды′, якáя нагря′нэ на світ; бо ныбэ′сны сы′лы стыпынýцьця.

27. І тоды′ пубáчять Сы′на Людськóго на óболоковы с сы′лыю і слáвыю вылы′кыю.

28. А як почнэ′ гэ′тэ збувáтысь, то встáньтэ і пуднымíтэ гóловы, бо вжэ бýдэ хýтко вам поратýнок».

Пры′тча про смоковны′цю

29. І росказáв йім пры′тчу: «Подывíтэсь на смоковны′цю і на всэ дэ′рыво.

30. Як вонó вжэ роспускáйіцьця, то, пубáчывшы гэ′тэ, вытэ′ вíдайітэ сáмы, шо вжэ хýтко лíто.

31. То гэ′так сáмо, як пубáчытэ, шо гэ′тэ збувáйіцьця, то вíдайтэ, шо Цáрыство Бóжэ вжэ блы′сько.

32. Напрáвду вам кажý: Ны мынэ′цьця гэ′тэ поколíнне, як усэ′ тóе збýдыцьця.

33. Нэ′бо й зымня′ мынýцьця, а мойí словá ны мынýцьця.


[с. 209↑]


Бýдьтэ готóвы

34. Пылнýйтэсь, шоб вáшому сэ′рцы ны булó тя′шко од обйідáння й вы′пывкы і постоя′нных клóпотув, і шоб той дэнь ны застáв вас знэ′нацьку.

35. Бо вин бы сіть прыкры′е всіх, шо жывýть на зымнí.

36. То пылнýйтэсь всэ врэ′мне і молíтэсь, шоб заслужы′лы тóе, шоб вас мынýла быдá, якáя пры′дэ, і шоб вытэ′ хорошэ′ прыдстáлы пы′рыд Сы′ном Людськы′м».Остáтні дні Ісýса

37. Вдэнь Вин гучы′в в хрáмы, а по нóчах выхóдыв і був на горí, шо зовэ′цьця Ылыóнськыю (Голíйныю).

38. А зрáнку всі лю′дэ прыхóдылы в храм Ёгó слýхаты.

Глава 22

Сыныдрыóн постановля′е звысты′ с свíта Ісýса. Іýда намíрывся Ёгó оддáты


1. Вжэ булó блы′сько свя′то Опрíснякув, шо звáлось Пáскыю.

2. Пэршосвяшчэ′ннікы і кнíжныкы намагáлысь, шоб погубы′ты Ёгó; бо боя′лысь нарóда.

3. Увыйшóв лыхы′й в Іýду, прозвáного Іскарыё′том, шо був оды′н з дванáццыті.

4. І вин пошóв і договáрувався с пэршосвяшчэ′ннікамы і начя′льнікамы, як Ёгó оддáты.

5. Воны′ зраднíлы і пудрады′лысь дáты ёмý грóшэй.

6. І вин обышчя′в і ждав такóго момэ′нту, шоб Йім Ёгó оддáты, алэ′ ны пры лю′дюх.Шыхýюцьця до Пáскы

7. От прышóв дэнь Опрíснякув, в якы′й трэ′ба булó дáты на жэ′ртву вылыкóннэ ягня′.

8. І послáв Ісýс Пытрá і Іоáнна, сказáвшы йім: «Йдíтэ, прышыхýйтэ нам пáску, шоб йійí спожы′ты».
[с. 210↑]
9. А воны′ сказáлы Ёмý: «То дэ скáжыш нам йійí прышыховáты?»

10. Вин сказáв йім: «От як вхóдытымытэ в нáшэ мíсто, то судóсытэ чоловíка, якы′й нысты′мэ збанóк воды′. Ідíтэ за йім в тýю хáту, в якýю вин пи′йдэ.

11. І скажíтэ ля господаря′ гэ′тыйі хáты: «Учíтель кáжэ тобí: дэ свытлы′ця, в якýй Я міг бы спожывáты пáску с Свойíмы учынікáмы?»

12. Вин покáжэ вам вылы′ку свытлы′цю, дэ прыбрáно й позастíлано, то там прышыхýйтэ».

13. Воны′ пошлы′, і нашлы′, як сказáв йім, і прышыховáлы пáску.

Остáтня вычэ′ра

14. І як прышлá порá, Вин сів за стыл і дванáццэть апóстолув з Йім.

15. И сказáв йім: «Я вэ′льмы хотíв спожывáты з вáмы гэ′ту пáску пы′рыд тым, як мáтыму мýкы.

16. Бо кажý вам, шо вжэ ны бýду спожывáты йійí, пóкыль вонá ны спромóжыцьця в Цáрыствы Бóжому».

17. І взя′вшы чя′шу і проговоры′вшы дя′ку, сказáв: «Возьмíтэ йійí і подылíтэ пóмыз собóю;

18. бо кажý вам, шо вжэ ны бýду пы′ты прыготóвляного с сóку выногрáдного, пóкы на пры′дэ Цáрыство Бóжэ».

19. І взя′вшы хліб, і оддáвшы дя′ку, оддáв йім і сказáв: «Гэ′то Тíло Моé, якóе за вас даéцьця, робíтэ так на впомы′ток про Мынэ′».

20. Гэ′так сáмо і чя′шу пóсля вычэ′ры, кáжучы: «Гэ′та чя′ша е нóвый завíт в Мою′й Кровí, якáя за вас пролывáйіцьця.

21. І от рукá тогó, шо Мынэ′ продавáтымэ, за столóм зо Мнóю.

22. Зрэ′шты, Сын Людськы′й ідэ′ по такýй дóлі, якáя Ёмý назнáчана; алэ′ быдá томý чоловíковы, якы′й Ёгó продáсьць».

23. І воны′ стáлы пытáты оды′н одногó, хто з йіх міг бы бýты, хто такóе зрóбыть.

Комý бýты пэ′ршому

24. А шэ воны′ стáлы спóрыты пóмыз собóю, хто з йіх мáе лычы′тысь найдостóйнішым.


[с. 211↑]
25. То Вин сказáв йім: «Царí панýють над нарóдамы і ты′йі, шо мáють власть над йíмы, лы′чыцьця, шо рóблять добрó.

26. А в вас хай бýдэ ны гэ′так: алэ′ хто з вас би′льшый, то хай стáнэ як мэ′нчый, а хто начя′льнік – то як слугá.

27. Ну то хто би′льшый: той, шо сыды′ть за столóм, чы той, хто ёмý пуднóсыть? Чы ны той, хто за столóм? А Я сы′рыд вас – як слугá.

28. Алэ′ вытэ′ пырытырпíлы рáзом зо мнóю Мойí спокýсы.

29. І Я даю′ вам Цáрыство, як Мынí дав Ёгó Мий Бáтько,

30. шоб вытэ′ йíлы й пылы′ за Мойíм столóм в Мойíм Цáрыствы; і шоб сíлы на посáдах – суды′ты дванáццэть плы′нней Ізрáілёвых».Прыдсказáнне, шо Пытрó одрычэ′цьця

31. І сказáв Госпóдь: «Сы′мон! Сы′мон! Гэ′то лыхы′й дохóдыв, шоб просíюваты вас, як пшаны′цю.

32. Алэ′ Я молы′вся за тыбэ′, шоб ны змарнíла вíра твоя′; і ты нíколы, здухвалíвшы, вмоцю′й браты′в свойíх».

33. Вин сказáв Ёмý на гэ′тэ: «Гóсподы! С Тобóю я готóв іты′ в тюрмý і на смэрть».

34. Алэ′ Вин сказáв: «Кажý тобí, Пытрó, тыпэ′р ны вспíе шэ пíвэнь заспывáты, як ты тры разы′ зрычэ′сься Мынэ′, скáжэш, шо Мынэ′ ны знáйіш».

Ёгó залычы′лы до розбóйнікув

35. І сказáв йім: «Як Я посылáв вас быз мышкá, і быз тóрбы, і быз óбуйі, то чы вытэ′ мáлы в чым ныстáчу?» Воны′ откáзувалы: «Ны в чым».

36. Тоды′ Вин сказáв йім: «А зáрэ в когó е мышóк, то хай возьмэ′ ёгó, да шэ хай і тóрбу; а в когó нымá, то хай продáсьць одэ′жу і кýпыть мычя′,

37. бо кажý вам, шо мýсыть збýтысь на Мынí тóе, шо напы′сано: «і до розбóйнікув залы′чаный». Бо тóе, шо про Мынэ′, збувáйіцьця». (Ісаія 53, 12).

38. Воны′ сказáлы: «Гóсподы! Гóндэ тут два мычí». Вин сазáв йім: «Хвáтыть».
[с. 212↑]


Мýкы і смэрть Ісýса Хрыстá
Страдáння (Покýты) в Гыфсымáнійі

39. І вы′йшовшы, пошóв Вин, як зáвшы, на горý Ылыóнську. За йім пошлы′ і учынікы′ Ёгó.

40. Прышóвшы ж на мíсьце, сказáв Йім: «Молíтэсь, шоб ны трáпыты в спокýсу».

41. А Сам одыйшóв од йіх, як кы′нуты кáмыня і, впáвшы на колíна, молы′вся.

42. і казáв: «О′тчэ! От шоб Ты пронíс гэ′ту чя′шу, мынýвшы Мынэ′! Зрэ′шты, хай бýдэ ны Моя′ вóля, а Твоя′».

43. Явы′вся Ёмý анё′л з нэ′ба і крыпы′в Ёгó.

44. І охвáчаный пырыдсмыртэ′лнымы пырыжы′ткамы, бо вíдав, якы′йі ждуть Ёгó мýкы, Вин бильш шчы′ро молы′вся. А Ёгó пит був як крáплі кровí, якы′йі пáдалы на зэ′мню.

45. Встáвшы пóсля молíтвы, Вин прышóв до учынікы′в і пубáчыв, шо воны′ од гóра позасыпáлы.

46. І сказáв йім: «Чогó вытэ′ спытэ′? Вставáйтэ й молíтэсь, шоб вас мынýла спокýса».

Ісýса арыстовáлы

47. Як Вин шэ гэ′тэ говоры′в, то появы′лысь лю′дэ, а спэ′роду йшов оды′н з дванáццыті, вин звáвся Іýда; і пудыйшóв вин до Ісýса, шоб поцыловáты Ёгó. Бо вин такы′й дав йім знак: «Когó я поцылýю, то гэ′то Той».

48. А Ісýс сказáв ёмý: «Іýда! То шо ты цыловáннем продаéш Сы′на Людськóго?»

49. А ты′йі, шо булы′ з Йім, пубáчывшы, до чогó йдэ дíло, скáзалы Ёмý: «Гóсподы! А чы ны сыканýты нам мычéм?»

50. І оды′н з йіх сыканýв рабá пэршосвяшчэ′ннікового і одсíк ёмý прáвэ гухó.

51. Тоды′ Ісýс сказáв: «Покы′ньтэ, хвáтыть!» І доткнýвшысь до ёгó гухá, злíчыв ёгó.

52. А пэршосвяшчэ′ннікам, і начя′льнікам хрáма, і старэ′йшынам, шо зобрáлысь прóтів Ёгó, Ісýс сказáв: «Бы то на
[с. 213↑]
розби′йныка вы′йшлы вытэ′ з мычя′мы і с колкáмы, шоб забрáты Мынэ′.

53. Кáжного дня Я був з вáмы в хрáмы, і вытэ′ ны прыкладáлы до Мынэ′ рук. Алэ′ зáрэ вáша порá і власть тымноты′».Пытрó тры разы′ одрíкайіцьця

54 Взя′вшы Ёгó, повылы′ і прывылы′ в хáту пэршосвяшчэ′нніка. А Пытрó йшов за йім óддаль.

55. Як воны′ розоклáлы огóнь сы′рыд дворá і сíлы рáзом, то й Пытрó сів пóмыз йімы′.

56. Однá служя′нка, пубáчывшы, шо вин сыды′ть кóло огню′, і прыдывы′вшысь до ёгó, сказáла: «І гэ′той був з Йім».

57. Алэ′ вин одрíкся од Ёгó, сказáвшы: «Молоды′цё, я Ёгó ны знáю».

58. І хýтко пóсля тогó дрýгый, пубáчывшы ёгó, сказáв: «І ты з йіх». Алэ′ Пытрó сказáв: «Не, чоловíчэ».

59. Пройшлá з годы′на чя′су, то шэ хтось (нíхто) впáрто твырды′в: «Напрáвду, вин був з Йім, бо вин галылэ′ець».

60. Алэ′ Пытрó сказáв томý чоловíковы: «Ны знáю, про шо ты говóрыш». І одрáзу, як вин шэ ныдоговоры′в, заспывáв пíвэнь.

61. Тоды′ Госпóдь озырнýвся і подывы′вся на Пытрá. І Пытрó спомытáвся про словá Гóспода, Якы′й сказáв ёмý: «До тогó, як заспывáе пíвэнь, ты одрычэ′сься од Мын′э тры разы′».

62. І вы′йшовшы гэть, ги′рко заплáкав.Збы′ткы з Ісýса


63. Лю′дэ, шо дыржя′лы Ісýса, збытковáлы з Ёгó і бы′лы.

64. І накры′вшы Ёгó, бы′лы Ёгó по шчóках і пытáлы Ёгó: «Прорóч, хто Тыбэ′ вы′тяв?»

65. І шэ мнóго чогó паскýдного говоры′лы на Ёгó.

Ісýс пы′рыд сыныдрыóном

66. А як прышóв дэнь, то зобрáлысь старэ′йшыны нарóду, пэршосвяшчэ′ннікы і кнíжныкы і прывылы′ Ёгó в свий сыныдрыóн.

[с. 214↑]
67. І сказáлы: «Чы Ты Хрыстóс? Скажы′ нам». Вин сказáв йім: «Як Я скажý вам, то вытэ′ ны повíрытэ.

68. А як Я спытáю вас, то й откáзу Мынí ны дастэ′, і ны пýстытэ Мынэ′.

69. Хýтко Сын Людськы′й ся′дэ по прáву рýку Сы′лы Бóжыйі».

70. І всі сказáлы: «То Ты Сын Бóжый?» Вин на гэ′тэ сказáв: «Сáмы ж вытэ′ кáжытэ, шо Я».

71. То воны′ сказáлы: «Якóе ж нам шэ трэ′ба свíдчынне? Мы ж сáмы чýлы Ёгó словá».

Глава 23
Ісýс пы′рыд Пылáтом

1. І повставáлы вся йíха зби′рня, і повылы′ Ёгó до Пылáта.

2. І почалы′ выновáтыты Ёгó, кáжучы: «Мы повíдалы, шо Вин псóтыть нáшых людэ′й і забороня′е платы′ты подáток ля царя′ (ля кэ′саря), а Сыбэ′ зовэ′ Хрыстóм Царéм».

3. Пылáт спытáв Ёгó: «Ты Цар Іудéйськый?» Вин сказáв ёмý на гэ′тэ: «Сам ты кáжыш».

4. Пылáт сказáв пэршосвяшчэ′ннікам і ля нарóда: «Я ны бáчу ныя′кыйі выны′ в Гэ′тому Чоловíковы».

5. Алэ′ воны′ наполягáлы, кáжучы, шо Вин пудбухтóруе людэ′й, гýчачы по всюй Іудéйі, почынáючы од Галылэ′йі і до гэ′того мíсьця.

6. Пылáт, почýвшы про Галылэ′ю, спытáв: «Чы ж Вин галылэ′ець?»

7. І повíдавшы, шо Вин с крáя І′родового, послáв Ёгó до І′рода, якы′й тоды′ був в Йірусалы′мы.Ісýс пы′рыд І′родом


8. І′род, пубáчывшы Ісýса, вэ′льмы зраднíв; бо давнó хотíв Ёгó пубáчыты, бо мнóго чув про Ёгó, і нáдывся, шо Вин зрóбыть якóе чýдо.

9. І про мнóго шо пытáв Ёгó. Алэ′ Вин ныц ёмý ны одкáзував.

10. А пэршосвяшчэ′ннікы і кнíжныкы стоя′лы і, кы′лько булó сы′лы, выновáтылы Ёгó.
[с. 215↑]
11. Ну а І′род с свойíмы солдáтамы знывáжылы Ёгó і насмыя′лысь з Ёгó. Пóсля І′род вбрав Ёгó в яснобíлу одэ′жу і одослáв знов до Пылáта.

12. І з гэ′того дня Пылáт і І′род стáлы товáрышамы, бо до гэ′того воны′ вороговáлы пóмыз собóю.Ісýс знов пы′рыд Пылáтом

13. А Пылáт склы′кав пэршосвяшчэ′ннікув, і начя′льнікув, і нарóд,

14. і сказáв йім: «Вытэ′ прывылы′ до мынэ′ Гэ′того Чоловíка, бы то Вин роспсóчуе нарóд. І от я пры вас збадáв і ны найшóв Ёгó выновáтым ны в чым тым, в чым вытэ′ Ёгó выновáтытэ.

15. І І′род тóжэ, бо я посылáв Гэ′того Чоловíка до ёгó; і мы ныц ны найшлы′ такóго, за шо вáрта булá б Ёмý смэрть.

16. То от, покарáвшы Ёгó, пушчý».

17. А ёмý й трэ′ба булó рáді свя′та пусты′ты одногó тюрэ′мшчыка.

18. Алэ′ ввэсь нарóд став крычя′ты: «Смэрть Ёмý! А пусты′ нам Варáвву!»

19. Варáвву посады′лы в тюрмý за тóе, шо пудня′в в мíсты бунт і шо забы′в нíкого.

20 Пылáт знов голоснó заговоры′в, бо хотíв дáты вóлю Ісýсовы.

21. Алэ′ воны′ крычя′лы: «Розопны′, розопны′ Ёгó».

22. Вин і трэ′тій раз сказáв йім: «То якóе ж зло Вин зробы′в? Я ны бáчу в Йім нычóго, за шо вáрта булá б смэрть. То от я покарáю Ёгó і пушчý».

23. Алэ′ воны′ ны пырыставáлы на всю сы′лу лымынтовáты, шоб Ёгó росп’ялы′. І пырыборóв крык йіх і пэршосвяшчэ′ннікув.

24. І Пылáт прысуды′в, шоб булó так, як воны′ хотíлы.

25. І пусты′в на вóлю тогó, шо пудня′в бунт в мíсты і забы′в чоловíка. А Ісýса оддáв йім, шоб робы′лы з Йім, шо хотíлы.Дорóга на Голгóфу

26. А як повылы′ Ёгó, то забрáлы ня′кого Сы′мона с Кырынэ′йі, якы′й ворóчався с пóля, і звалы′лы на ёгó кры′жа, шоб ніс за Ісýсом!


[с. 216↑]
27. І йшло за Йім вэ′льмы мнóго людэ′й, і бабэ′й булó мнóго, якы′йі плáкалы й голосы′лы по Ёмý.

28. То Ісýс, повырнýвшысь до йіх, сказáв: «Дóчкы йірусалы′мськы! Ны плáчтэ по Мынí, а плáчтэ по собí і по свойíх дíтюх.

29. Бо наступáють дні, колы′ скáжуть: «Шчаслы′вы бысплы′дны, і жывоты′, шо ны роды′лы, і цыцкы′, якы′х ны сцáлы дíты.

30. Тоды′ почнýть казáты гóрам: «Впадíтэ на нас» і паґýркам: «Прыкры′йтэ нас».

31. Бо як з зылё′ным дэ′рывом такóе рóблять, то шо бýдэ с сухы′м?»

32. Вылы′ з Йім на смэрть і двох розбóйнікув.Хрыстá роспынáють

33. І як прышлы′ на мíсьце, шо зовэ′цьця Лобовóе, то там росп’ялы′ Ёгó і розбóйнікув, одногó по прáву рýку, а дрýгого по лíву.

34. То Ісýс сказáв: «Бáтьку! Просты′ йім, бо воны′ ны вíдають, шо рóблять». Потóм дылы′лы Ёгó одэ′жу, кы′даючы жэ′рыба.

Збы′ткы з росп’я′того Хрыстá

35. А лю′дэ стоя′лы й дывы′лысь. Насмыхáлысь рáзом з йíмы й начя′льнікы, кáжучы: «Другы′х ратовáв, то хай вы′ратуе Самóго Сыбэ′, як Вин Хрыстóс, Якóго вы′брав Биг».

36. Гэ′так сáмо й солдáты збытковáлы з Ёгó, пудхóдылы й пуднóсылы óцёт,

37. і казáлы: «Як Ты Цар Іудéйськый, то вы′ратуй Самóго сыбэ′».

38. І булá над Йім таблíца (таблы′ця) з на′пыссю по-грэ′чыску, по-латíнску і по-гыбрáйську: «Гэ′то – Цар Іудéйськый».

Два розбóйнікы, шо росп’я′ты рáзом с Хрыстóм

39. Оды′н з росп’я′тых розбóйнікув кпыв з Ёгó, кáжучы: «Як Ты Хрыстóс, то вы′ратуй Сыбэ′ й нас».


[с. 217↑]
40. А дрýгый був ны гэ′такый, вин доганя′в пэ′ршому: «Чы ты Бóга ны бойíсься, як і сам засýджаный за тóе?

41. Бо мы засýджаны за свойí ділá так, як заслужы′лы; а Вин ныц нычóгого ны зробы′в».

42. І сказáв Ісýсовы: «Спомыны′ про мынэ′, Гóсподы, як пры′дыш в Своé Цáрыство!»

43. То ёмý Ісýс сказáв: «Напрáвду кажý тобí, шо тыпэ′р-такы′ бýдыш зо Мнóю в раю′».Смэрть Ісýса

44. Булó кóло шóстыйі годы′ны дня, і стáло пóночы по всюй зымнí до дывя′тыйі годы′ны.

45. І побліднíло сóнцэ, і зáнавысь в хрáмы розодрáлась наполовы′ну.

46. І гýчным гóлосом Ісýс сказáв: «Бáтьку! В Твойí рýкы оддаю′ Свий дух». І сказáвшы гэ′тэ, оддáв дýшу.

47. А сóтнік, бáчачы тóе, шо робы′лось, прослáвыв Бóга і сказáв: «Напрáвду, Гэ′той Чоловíк був прáвыдный».

48. І всі лю′дэ, шо прышлы′ подывы′тысь на гэ′тэ, і пубáчывшы, росхóдячысь, бы′лы сыбэ′ в грýды.

49. І всэ′-такы′ ты′йі, хто знав Ёгó, і бабы′, шо йшлы за Йім з Галылэ′йі, стоя′лы здалíк і дывы′лысь на гэ′тэ.

Ісýса хавáють

50. Тоды′ оды′н чоловíк, по ймэ′нню Ё′сып, шо вхóдыв в совéт, чоловíк дóбрый і справыдлы′вый,

51. алэ′ вин ны був на совéты, як суды′лы Ісýса, рóдом з Арымафэ′йі, іудéйського мíста, тóжэ ждав Цáрыства Бóжого,

52. вин прышóв до Пылáта і просы′в, шоб оддáв ёмý тíло Хрыстóвэ.

53. І зня′вшы Ёгó, обгорнýв плашчаны′цію і положы′в Ёгó в грóбовы, вы′рубаному в скалí, дэ шэ ныкóго ны клáлы.

54. Дэнь той – булá п’я′тныця, а пóсля булá субóта.

55. І бабы′, шо прышлы′ з Ісýсом з Галылэ′йі, пошлы′ і оглядáлы грóба, і як клáлы Ёгó тíло.
[с. 218↑]
56. А вырнýвшысь, прышыховáлы маношчíв і мáсьці. В субóту ж опочывáлы, як булó полóжано по закóну.

Глава 24
Ісýс Хрыстóс воскрысáе і вознóсыцьця на нэ′бо

Порóжный гроб. Анё′лы даю′ть знáты молодыця′м,

шо Ісýс Хрыстóс воскрэ′с
1. В пэ′ршый жэ дэнь ты′жня, в ныдíлю врáно, нысучы′ маношчí, шо прышыховáлы, прышлы′ воны′ до грóба, а з йíмы шэ дэ′хто.

2. Алэ′ пубáчылы, шо кáмэнь одвáляный од грóба.

3. А ввыйшóвшы, ны найшлы′ тíла Гóспода Ісýса.

4. Воны′ збынтэ′жылысь з-за гэ′того; і рáптом об’явы′лысь пы′рыд йíмы два чоловíкы в блышчя′чуй одэ′жы.

5. І як воны′ з ля′ку схылы′лы свойí гóловы до зымнí, то ты′йі сказáлы йім: «Шо вытэ′ шукáйітэ жывóго пóмыз мэ′ртвымы?

6. Ёгó тут нымá: Вин воскрэ′с. Помытáйітэ, як Вин казáв вам, як шэ був в Галылэ′йі.

7. Вин казáв, шо Сын Людськы′й мýсыть бýты оддáный в рýкы грíшныкув, і бýдэ росп’я′тый, і на трэ′тій дэнь воскрэ′снэ».

8. І прышлы′ йім навмíй ты′йі словá.

9. І вырнýвшысь од грóба, ознаймы′лы воны′ про гэ′тэ одынацьцятё′м і всім гы′нчым.

10. Гэ′то булы′ Магдалы′на Марíя, і Іоáнна, і Марíя, мáты Я′ковова, і гы′нчы, шо булы′ рáзом з йíмы, якы′йі сказáлы про гэ′тэ Апóстолам.

11. Алэ′ ты′йі словá здалы′ся йім вы′думкыю, і ны повíрылы йім.

Пытрó кóло грóба

12. А Пытрó, встáвшы, побíг до грóба і, нагнýвшысь, пубáчыв, шо там лыжы′ть онó полотнó, і пошóв назáд, дывýючысь сам собí – шо то зробы′лось.


[с. 219↑]


Хрыстóс явля′йіцьця Свойíм учынікáм по дорóзы в Эмáус

13. Тогó ж дня двóе з йіх йшлы′ в сылó Эмáус, шо стáдій на шэ′здісят од Йірусалы′ма.

14. І говоры′лы воны′ про всэ гэ′тэ, шо зробы′лось допíро.

15. І як воны′ говоры′лы пóмыз собóю, россуждáлы, то Сам Ісýс пудыйшóв до йіх і пошóв з йíмы.

16. Алэ гóчы йíхы булы′ бы на пры′в’язы і воны′ ны познáлы Ёгó.

17. А Вин сказáв йім: «Про шо гэ′то вытэ′, йдýчы, россуждáйітэ, і чогó вытэ′ смýтны?»

18. Оды′н з йіх, шо звáвся Клыóпа, сказáв Ёмý на гэ′тэ: «Нывжэ′нь Ты, оды′н с тых, шо прышлы′ в Йірусалы′м, ны вíдайіш, шо тут зробы′лось гэ′тымы дня′мы?»

19. І сказáв йім: «А шо такóе?» Воны′ сказáлы Ёмý: шо булó з Ісýсом Назарэ′йцем, Якы′й був прорóком, духвáлый в дíлы й слóвы пы′рыд Бóгом і всім нарóдом;

20. як оддалы′ Ёгó пэршосвяшчэ′ннікы і начя′льнікы нáшы, шоб прысуды′лы на смэрть і росп’ялы′ Ёгó.

21. А мы булы′ нáдылысь, шо Вин е Той, Якы′й повы′дён дáты свобóду Ізрáілёвы. А до всёгó гэ′того, тыпэ′р ужэ′ трэ′тій дэнь, як гэ′тэ зробы′лось.

22. Алэ′ дэ′хто з нáшых бабэ′й здывовáлы нас: воны′ булы′ врáно кóло грóба,

23. і ны найшлы′ тíла Ёгó, і прышóвшы, казáлы, шо воны′ бáчылы, як явы′лыся Анё′лы, якы′йі сказáлы, шо Вин жывы′й.

24. І пошлы′ дэ′хто з нáшых до грóба, і пубáчылы тóе, шо й бабы′ казáлы. Алэ′ Ёгó ны пубáчылы».

25. Тоды′ Вин сказáв йім: «От бызроссýдлывы і марýдны на сэ′рцэ, шоб вíрыты всёмý, шо прыдказáлы прорóкы.

26. Чы ж Хрыстóвы ны гэ′тэ трэ′ба булó пырытырпíты і ввойты′ в свою′ слáву?»

27. І почя′вшы од Моісéя, з усíх прорóкув в Пысáнні тлумáчыв Вин йім, шо про Ёгó булó скáзанэ.

28. І пудыйшлы′ воны′ до тогó сылá, куды′ йшлы. І Вин зробы′в вы′гляд, шо хóчэ йты дáлэй.

29. Алэ′ воны′ задэ′ржувалы Ёгó, казáлы: «Остáнься з нáмы, бо вжэ зáрэ вэ′чор». І Вин остáвся і пошóв з йíмы.


[с. 220↑]
30. І як Вин сыдíв з йíмы за столóм, то, взя′вшы хліб, поблагословы′в, поламáв і дав йім.

31. Тоды′ в йіх спáлы з гочэ′й пáморокы і воны′ познáлы Ёгó. Алэ′ Вин став нывыдны′й ля йіх.

32. І воны′ сказáлы оды′н одномý: «Чы ж ны палахтíло в нас сэ′рцэ, як Вин говоры′в з нáмы в дорóзы і як тлумáчыв Пысáнне?»

33. І встáвшы, одрáзу ж такы′ вырнýлысь в Йірусалы′м і найшлы′ там всіх рáзом Одынаццытё′х і тых, шо булы′ рáзом з йíмы,

34. якы′йі казáлы, шо Гóсподь напрáвду воскрэ′с і явы′вся ля Сы′мона.

35. І воны′ роскáзувалы, шо трáпылось з йíмы в дорóзы, як воны′ Ёгó познáлы тоды′, як Вин ламáв хліб.Ісýс явля′йіцьця учынікáм в Йірусалы′мы

36. А як воны′ говоры′лы про гэ′тэ, Сам Ісýс став пóмыз йíмы і сказáв йім: «Спóкуй вам!»

37. Воны′, зумíвшысь і злякáвшысь, подýмалы, шо бáчять дýха.

38. Алэ′ Вин сказáв йім: «Чогó зумíлысь? І чогó такы′йі мы′слі охвáчують вáшы сырця′?

39. Подывíтэсь на Мойí рýкы і на Мойí нóгы: гэ′то Я Сам. Доткнíтэсь до Мынэ′ і розглэ′дьтэ. Бо дух – тíла і костэ′й ны мáе, а Я, бáчытэ, мáю!»

40. І сказáвшы гэ′тэ, показáв йім рýкы й нóгы.

41. А як воны′ з рады′шч шэ ны вíрылы і дывовáлысь, то Вин сказáв йім: «Чы е в вас тут шо пойíсты?»

42. Воны′ подалы′ Ёмý кавáлок пэ′чаныйі ры′быны і мэ′ду з вошчы′ныю.

43. І взя′вшы, Вин йів пы′рыд йíмы.

Остáтня Ісýсова нагýка учынікáм

44. І сказáв йім: «От тóе, шо Я вам казáв, як був шэ з вáмы: Трэ′ба, шоб збулóсь всэ, шо напы′санэ про Мынэ′ в закóновы Моісéёвому, в прорóкув і в псáлмах».

45. Тоды′ откры′вся йíхый рóзум, шоб воны′ стáлы понімáты Пысáнне.
[с. 221↑]
46. І сказáв йім: «Так напы′сано, і так мýсыв Хрыстóс отпокýтуваты, і воскрэ′снуты з мэ′ртвых на трэ′тій дэнь,

47. і шо мае бýты проповíдуванне в Ёгó ймэ′нне, і в покая′нне і прошчэ′нне грыхы′в у всіх нарóдув, почя′вшы од Йірусалы′ма.

48. А вытэ′ свíдкы гэ′тому.

49. І Я пошлю′ обыця′нне Бáтька Могó на вас; а вытэ′ оставáйтэсь в мíсты Йірусалы′мовы, пóкыль ны вбырэ′тэсь в сы′лу з высоты′».Хрыстóс вознóсыцьця на нэ′бо

50. І вы′в’ёв йіх за мíсто до Выфáнійі і, пудня′вшы Свойí рýкы, поблагословы′в йіх.

51. І як благословы′в йіх, то одлучы′вся од зымнí, став оддаля′тысь од йіх і вознóсытысь на нэ′бо.

52. Воны′ поклоны′лысь Ёмý і з вылы′кыю рáдосьцю вырнýлысь в Йірусалы′м.

53. І булы′ зáвшы в хрáмы, прославля′ючы і благословля′ючы Бóга.

Амíнь.
Перевод выполнен 4.04.1995 -- 4.07.1998 г.

[с. 222↑]

Од Іоáнна святáя Йівáнгылія
Глава 1Пролóг. Прыдвíчнэ Слóво, якóе Вонó (Биг – Слóво)
1. Зрáзу булó Слóво, і Слóво булó в Бóга, і Слóво булó – Биг.

2. Вонó булó зрáзу в Бóга.

3. Всэ чы′рыз Ёгó почалó бýты, і быз Ёгó ныц ны почалó бýты, шо почалó бýты.

4. В Йім булó буттé, і буттé булó свíтом ля людэ′й.

5. І світ в поночóты свíтыть, і поночóта ны охваты′ла ёгó.

6. Був чоловíк, послáный од Бóга; ймэ′нне ёгó – Іоáнн.

7. Вин прышóв, шоб бýты свíдком, шоб свíдчыты про Світ, шоб всі увíрувалы чы′рыз ёгó.

8. Вин ны був Свíтом, алэ′ був послáный, шоб свíдчыты про Світ.

9. Був Світ правды′чный, Якы′й освíчуе вся′кого чоловíка, шо явля′йіцьця на світ.

10. На свíты був Вин, і світ Ёгó ны познáв.

11. Прышóв до свойíх, і свойí Ёгó ны прыйнялы′.

12. А тым, шо прыйнялы′ Ёгó, шо стáлы вíрыты в ймэ′нне Ёгó, дав йім сы′лу бýты дытьмы′ Бóжымы,

13. якы′йі ны од кровí, ны од хотíння тіла, ны од вóлі чоловíка, а од Бóга роды′лысь.

14. І Слóво стáло тíлом, і булó з нáмы, пройня′тэ добрóм і прáвдыю; і мы бáчылы слáву Ёгó, слáву Рóджаного од Бáтька.

15. Іоáнн свíдчыть про Ёгó і голоснó кáжэ: «Гэ′то був Той, про Когó я сказáв, шо Той, Якы′й ідэ за мнóю, став пы′рыдо мнóю, бо Вин був впырíдж, чым я».

16. І од вэ′лычы Ёгó всі мы взялы′ і добрó за добрó;

17. бо закóн був дáный чы′рыз Моісéя, а добрó і прáвда вы′йшлы од Ісýса Хрыстá.

18. Бóга ныкóлы ныхтó ны бáчыв, Яды′ный Сын, сýшчый в Бáтьковы, Вин явы′вся.


[с. 223↑]

Свíдчынне Іоáнна Хрыстíтіля

19. І от свíдчынне Іоáнна, як іудéйі прыслáлы з Йірусалы′ма батюшóк і лывы′тув попытáты ёгó: «Хто ты?»

20. Вин сказáв і ны зрíкся, і скáзав, шо я ны Хрыстóс.

21. І спытáлы ёгó: «То шо? Ты Ілія′?» Вин сказáв: «Не». «Прорóк?» Вин казáв: «Не».

22. Шэ спытáлы: «Ну то хто ты? Нам жэ трэ′ба сказáты тым, шо послáлы нас: шо ты скáжэш про самóго сыбэ′?»

23. Вин сказáв: «Я гóлос лáголючого в пусты′ні: полáдьтэ дорóгу Гóсподовы, -- як гэ′то сказáв прорóк Ісáія» (Ісаія, 40, 3).

24. А посланцí булы′ с фарысéюв;

25. і воны′ спытáлы ёгó: «То шо ж ты хры′стыш, як ты ны Хрыстóс, ны Ілія′, ны прорóк?»

26. Іоáнн йім отказáв: «Я хрышчý водóю, алэ′ стойíть пы′рыд Вáмы Нíхто (Хтось), Когó вытэ′ ны знáйітэ:

27. Вин Той, шо йдэ за мнóю, алэ′ був пы′рыдо мнóю; я ны вáртый (ны вгы′дный) нáвэть розвязáты рамíнчыка в Ёгó óбуйі».

28. Гэ′тэ булó в Выфавáры кóло Іордáна, дэ хрысты′в Іоáнн.
Іоáнн Хрыстíтель познаé Хрыстá. Дрýгэ свíдчынне Іоáнна Хрыстíтеля
29. На дрýгый дэнь бáчыть Іоáнн, шо йдэ до Ёгó Ісýс, і кáжэ: «От А′гнэць Бóжый, Якы′й бырэ′ на Сыбэ′ гріх нáшого свíта;

30. гэ′то Той і е, про Якóго Я сказáв: «За мнóю йдэ Мужы′к, Якы′й стойíть пы′рыдо мнóю, бо Вин був впырíдж, чым я.

31. Я ны знав Ёгó; алэ′ ля тогó прышóв хрысты′ты водóю, шоб Вин явы′вся ля Ізрáіля».

32. І свíдчыв Іоáнн, кáжучы: «Я бáчыв Дýха, шо схóдыв з нэ′ба, бы гóлуба, і вин опусты′вся на Ёгó.

33. Я ны знав Ёгó; алэ′ Той, шо послáв мынэ′ хрысты′ты водóю, сказáв мынí: «На Комý пубáчыш Дýха, шо опýстыцьця на Ёгó, то гэ′то Той, шо хры′стыть Дýхом Святы′м».

34. І я бáчыв, і засвíдчыв, шо гэ′то е Бóжый Сын».


[с. 222↑]


Пэ′ршы учынікы′ Ісýса

35. На дрýгый дэнь знов стоя′в Іоáнн і двóе ёгó учынікы′в.

36. І пубáчывшы, шо йдэ Ісýс, сказáв: «Гэ′то А′гнэць Бóжый».

37. Почýвшы од ёгó гэ′ты словá, обáдва учынікы′ пошлы′ за Ісýсом.

38. А Ісýс, огля′нувшысь і пубáчывшы, шо йдуть за Йім, кáжэ ля йіх: «Шо вам трэ′ба?» Воны′ сказáлы Ёмý: «Рáвві (Учíтель), дэ ты жывэ′ш?»

39. Вин кáжэ йім: «Ходíтэ й пубáчытэ!» Воны′ пошлы′ й пубáчылы, дэ Вин жывэ′; і той дэнь в Ёго пробулы′. Булó гэ′тэ кóло дыся′тыйи годы′ны (кóло дыся′того чя′са). [Гэ′то кóло чытьвё′ртыйі годы′ны дня].

40. Оды′н с тых двох, шо чýлы од Іоáнна про Ісýса і шо пошлы′ за Йім, був Андрíй, брат Сы′мона Пытрá.

41. Вин пэ′ршый нахóдыть брáта свогó Сы′мона і кáжэ ёмý: «Мы найшлы′ Мéсію, шо значыть «Хрыстóс».

42. І прывíв ёгó до Ісýса. А Ісýс, гля′нувшы на ёгó, сказáв: «Ты – Сы′мон, сын Іóнын; ты бýдыш звáтысь Кы′фа, шо знáчыцьця: «кáмэнь» (Пытрó)».

43. На дрýгый дэнь Ісýс схотíв іты′ в Галылэ′ю, і найшóв Пылы′па, і кáжэ Ёмý: «Ходы′ зо Мнóю!»

44. А Пылы′п був з Выфсайíды, с тогó сáмого мíста, шо й Андрíй с Пытрóм.

45. Пылы′п найшóв Нафанайíла і кáжэ ёмý: «Мы нашлы′ Тогó, про Когó пысáв в Закóновы Моісéй і Прорóкы, -- Ісýса, сы′на Ё′сыпового з Назарэ′та».

46. А Нафанайíл сказáв ёмý: «Да чы мóжэ бýты шо дóбрэ з Назарэ′та?» А Пылы′п кáжэ: «Ходы′ подывы′сь».

47. Ісýс, пубáчывшы Нафанайíла, шо йшов до Ёгó, кáжэ про ёгó: «От дэ правды′чный Ізраільтя′нын, в якóму нымá нышчы′рості».

48. Нафанайíл кáжэ Ёмý: «Скыль Ты мынэ′ знáйіш?» Ісýс отказáв ёмý: «Пы′рыд тым, як тыбэ′ поклы′кав Пылы′п, як ты був пуд смоковны′цію, Я бáчыв тыбэ′».

49. Нафанайíл Ёмý кáжэ: «Рáвві! Ты – Сын Бóжый, Ты – Цар Ізрáіля».

50. А Ісýс ёмý сказáв: «Ты вíрыш, бо Я тобí сказáв: «Я бáчыв тыбэ′ пуд смоковны′цію»; то пубáчыш бильш за гэ′тэ».
[с. 225↑]
51. І кáжэ ёмý: «Напрáвду, напрáвду вам кажý: з гэ′тыйі поры′ бýдытэ бáчыты росчы′нянэ нэ′бо і Анё′лув Бóжых, шо до Людськóго Сы′на схóдять і одхóдять знов увэ′рх».

Глава 2
Высíлле в Кáні Галылэ′йськуй
1. Трэ′тёго дня прáвылы высíлле в Кáні Галылэ′йськуй, і булá там Ісýсова Мáты.

2. На высíлле гэ′так сáмо був позвáный Ісýс і учынікы′ Ёгó.

3. І як ныхваты′ло вынá, то Мáты Ісýсова кáжэ Ёмý: «Нымá в йіх вынá!»

4. Ісýс кáжэ Юй: «Шо Ты ждэш од Мынэ′, Мáты? Шэ ны прышлá Моя′ порá».

5. А Мáты Ёгó кáжэ слýгам: «Зробíтэ всэ так, як Вин вам скáжэ!»

6. Булó там шисьць камíнных посýдын на вóду, шо стоя′лы ля очышчэ′ння іудéйського; воны′ вмышчя′лы по дьві чы по тры мíркы (выдрí).

7. Ісýс кáжэ йім: «Поналывáйтэ в посýдок воды′ до крайíв». І поналывáлы ри′мно з рýб’ем.

8. І кáжэ Вин йім: «Зáрэ очырпнíтэ і занысíтэ ля дружкá». І поныслы′.

9. А як дружкó покуштáв воды′, шо зробы′лась вынóм, а вин ны знав, скыль гэ′тэ вынó; знáлы онó слýгы, шо чэ′рпалы вóду, -- то клы′чэ молодóго.

10. І кáжэ ёмý: «Кáжон чоловíк подаé зрáзу лíпшэ вынó, а як нап’ю′цьця, то тоды′ гы′ршэ; ты ж дóбрэ вынó збырíг аж до гэ′тыйі поры′».

11. Такы′й зробы′в Ісýс почя′ток Свойíм чýдам в Кáні Галылэ′йськуй і явы′в слáву Свою′. І увíрувалы в Ёгó учынікы′ Ёгó.
Ісýс проганя′е с хрáма торгашíв
12. Пóсля тогó прышóв Вин в Копырнáум, і Сам Вин, і Мáты Ёгó, і браты′ Ёгó, і учынікы′ Ёгó; і побулы′ там кы′лько днів.
[с. 226↑]
13. Хýтко повы′дна булá буты Пáска іудéйська і Ісýс прышóв в Йірусалы′м.

14. І пубáчыв Вин, шо в хрáмы продавáлы волы′в, овэ′ць і голубы′в, і сыдíлы там ты′йі, шо грóшы розмíнювалы, мынялы.

15. І зробы′вшы бычя′ з волóкэй, вы′гнав с хрáма всіх, гэ′так сáмо і овэ′ць, і волы′в, а грóшы в тых, шо мыня′лы, россы′пав, а столы′ йíхы попырыкыдáв.

16. І сказáв тым, шо продавáлы голубы′в: «Забырáйтэ гэ′тэ зысты′ль, і ны робíтэ з дóма Могó Бáтька гындля′рського дóма!»

17. Тоды′ подýмалы учынікы′ Ёгó про тóе, шо напысано: «Клóпот про дом Твий з’йідáе Мынэ′» (Псал, 68, 10).

18. На гэ′тэ іудéйі сказáлы: «Якы′м знáком докáжыш нам, шо мáйіш власьць так робы′ты?»

19. А Ісýс йім сказáв: «Розвалíтэ гэ′того дóма і Я за тры дні ёгó знов постáвлю».

20. А іудéйі сказáлы: «Гэ′той храм будовáвся сóрок шисьць літ, а Ты за тры дні ёгó постáвыш?»

21. А Вин говоры′в гэ′тэ про храм тíла Свогó.

22. І як воскрэ′с Вин з мэ′ртвых, то учынікы′ Ёгó спомытáлысь, шо Вин казáв і ввíрувалы в Пысáнне і слóво, якóе казáв Ісýс.

23. І як був Вин в Йірусалы′мы на свя′то Пáску, то мнóго хто, бáчачы чýда, шо Вин йіх робы′в, увíрувалы в Ёгó Ймэ′нне.

24. Алэ′ Сам Ісýс ны довíрывся йім, бо знав усíх,

25. і ны трэ′ба булó Ёмý, коб хто свíдчыв про чоловíка, бо Сам вíдав, шо жывэ′ в чоловíковы.
Глава 3
Бысэ′да Ісýса з Ныкоды′мом
1. Був оды′н чоловíк с фарысéюв, по ймэ′нню Ныкоды′м, оды′н с стáршых (начя′льнікув) іудéйськых.

2. Вин прышóв до Ісýса вночí і сказáв Ёмý: «Рáвві (Учíтілю), мы знáйімо, шо Ты учíтель, шо прышóв од Бóга; бо такы′х чýдэй, якы′йі Ты рóбыш, ныхтó ны мóжэ робы′ты, як ны бýдэ з йім Бóга».

3. Ісýс ёмý сказáв: «Напрáвду, напрáвду кажý тобí: як хто ны рóдыцьця знов од Бóга, той ны змóжэ пубáчыты Цáрыство Бóжэ».
[с. 227↑]
4. Ныкоды′м кáжэ Ёмý: «Як мóжэ чоловíк роды′тысь, як вин ужэ′ стары′й? Нывжэ′нь вин мóжэ дрýгый раз увыйты′ в жыви′т свэ′йі мáтыра і роды′тысь?»

5. Ісýс сказáв: «Прáвду, прáвду кажý тобí: як хто ны рóдыцьця з воды′ і Дýха, той ны мóжэ войты′ в Цáрыство Бóжэ.

6. Рóджанэ с тíла е тíло, а рóджанэ з Дýха – е дух.

7. Ны дывýйся томý, шо Я сказáв тобí: «Вам трэ′ба роды′тысь знов од Бóга».

8. Дух ды′шэ, дэ хóчэ, і гóлос ёгó чýйіш, а ны знáйіш, скыль прыхóдыть і куды′ одхóдыть. Так жывэ′ с кáжным, хто рóджаный од Дýха».

9. Ныкоды′м сказáв Ёмý: «Як так мóжэ бýты?»

10. Ісýс ёму сказáв: «То ты учíтель ізрáільськый, а гэ′того ны вíдайіш.

11. Напрáвду, напрáвду Я тобí кажý: Мы говóрымо про тóе, шо знáйімо, і свíдчымо про тóе, шо бáчылы, алэ′ вытэ′ свíдчыння нáшого ны прыймáйітэ.

12. Як Я сказáв вам про тóе, шо на зымнí, і вытэ′ ны вíрытэ, то чы ж повíрытэ вытэ′, як Я вам говоры′тыму про ныбэ′снэ?

13. І ныхтó ны схóдыв на нэ′бо, онó Сын Людськы′й, шо з нэ′ба зыйшóв, і якы′й е на нэ′бы.

14. І як Моісéй зняв ввэрх змíя в пусты′ні, так мýсыть бýты зня′тый в Ныбысá Сын Людськы′й.

15. Коб кáжон, хто вíруе в Ёгó, вíчно жыв.

16. Бо так Биг полюбы′в світ, шо оддáв Сы′на Свогó Яды′ного, шоб кáжон, хто вíруе в Ёгó, ны згы′нув, а вíчно жыв.

17. Бо ны послáв Биг Сы′на Свогó в світ, шоб Вин суды′в світ, а шоб світ був спасё′ный Йім.

18. Хо вíруе в Ёгó, то ны бýдэ засýджаный, а хто ны вíруе, то той вжэ засýджаный, бо ны увíрував в Яды′ного Сы′на Бóжого.

19. Суд жэ такы′й, шо Выдныня′ прышлá на світ, алэ′ лю′дэ полюбы′лы бильш поночóту, чым выднó, бо ділá йíхы булы′ нычóгы.

20. Бо кáжон, хто рóбыть нычóгэ, то нынавы′дыть выднó і ны йдэ до выднá, шоб ны стáлы выдны′мы ёгó ділá, бо воны′ лыхы′йі.

21. А хто жывэ′ по прáвды, той ідэ′ до выднá, коб я′внымы булы′ ёгó ділá, бо воны′ по-Бóжому зрóбляны».


[с. 228↑]

Іоáнн трэ′тій раз свíдчыть про Ісýса
22. Пóсля гэ′того прышóв Ісýс с Свойíмы учынікáмы в зэ′мню Іудéйську, і там Вин був з йíмы і хрысты′в.

23. А Іоáнн тóжэ хрысты′в в Энóны, ныдалё′ко од Салы′ма, бо там булó мнóго воды′; і прыхóдылы туды′, і хрысты′лысь;

24. бо Іоáнна шэ тоды′ ны посады′лы в тюрмý.

25. Тоды′ Іоáнновы учынікы′ поспóрылы з іудéямы про очышчэ′нне.

26. І прышлы′ воны′ до Іоáнна, і сказáлы ёмý: «Рáвві (Учíтель): Той, шо був с тобóю за Іордáном, про Якóго ты свíдчыв (роскáзував), Вин хрысты′в, і всі до Ёгó йдýть».

27. А Іоáнн сказáв йім: «Ны можэ′ чоловíк ныц брáты на сыбэ′, як ны бýдэ дáнэ ёмý гэ′тэ з нэ′ба.

28. Вытэ′ сáмы мынí свíдкы тогó, шо я казáв: я – ны Хрыстóс, алэ′ я послáный пы′рыд Йім.

29. Чыя′ на высíллі молодáя, то той молоды′й; а высíлный брат молодóго, шо стойíть кóло ёгó і слýхае ёгó, тíшыцьця ёгó рáдосьцю, чýючы гóлос молодóго. То от такáя і моя′ рáдосьць допíро спрáвдылась.

30. Ёмý зáрэ дáно росты′, а мынí мэ′нчаты.

31. Хто з высоты′ прыхóдыть, то той вы′жчый за всіх, а хто з зымнí, то той зымны′й, і говóрыть як такы′й, шо е з зымнí. А хто з нэ′ба прыхóдыть, той вы′жчый за всіх зымны′х,

32. і шо Вин бáчыв і шо чув, то про тóе й свíдчыть; і ныхтó ны прыймáе Ёгó свíдчыння.

33. А хто прыйня′в Ёгó свíдчынне, то гэ′тым сáмым вин пудтвырды′в (прызнáв), шо Биг справыдлы′вый.

34. Бо Той, Когó Биг послáв, говóрыть Бóжы словá; бо Дýха Биг даé быз мíры.

35. Бáтько лю′быть Сы′на і всэ дав в Ёгó рýку.

36. Хто вíруе в Сы′на, той мáе вíчнэ жы′тте, а хто в Сы′на ны вíруе, той жы′ткы ны бáчытымэ, а гнів Бóжый бýдэ над йім».
[с. 229↑]

Глава 4
Ісýс ідэ′ з Іудéйі
1. Як повíдав Ісýс, шо фарысéйі почýлы, шо Вин зáрэ вжэ бильш мáе учынікы′в і бильш хры′стыть, ныж Іоáнн, --

2. хоч Сам Ісýс ны хрысты′в, а учынікы′ Ёгó, --

3. Вин покы′нув Іудéю і знов пошóв в Галылэ′ю.

Ісýс і самаря′нка

4. Прышлóся Ёмý прохóдыты чы′рыз Самáрію.

5. І от прыхóдыть Вин в мíсто Самарíйськэ, шо зовэ′цьця Сыхáр, вонó ныдалё′ко тогó пóля, шо Я′ков дав ля свогó сы′на Ё′сыпа.

6. Був там Я′ковув колóдяз. І Ісýс, натомы′вшысь дорóгыю, сів кóло тогó колóдяза. Булó дэсь кóло шóстыйі годы′ны.

7. І от прыхóдыть однá молоды′ця с Самáрыйі по вóду, а Ісýс кáжэ юй: «Дай мыні напы′тысь!»

8. Бо Ёгó учынікы′ пошлы′ в мíсто (на мíсто), шоб купы′ты дэ′шо пойíсты.

9. Самаря′нська молоды′ця кáжэ Ёмý: «Як гэ′то Ты, іудéй, прóсыш в мынэ′, самаря′нкы, напы′тысь?» Бо іудéйі і самаря′нэ ны лáдылысь і ныя′кого дíла пóмыз сóбою ны мáлы.

10. А Ісýс юй сказáв: «Шоб ты знáла про Бóжый дар і Хто прóсыть тыбэ′ воды′ напы′тысь, то ты в Ёгó просы′ла б, шоб Вин тобí дав жывэ′йі воды′».

11. Молоды′ця кáжэ Ёмý: «Пáну! В Тыбэ′ і очырпнýты нымá чым, і колóдяз лыбóкый: скыль жэ в Тыбэ′ жывáя (крыы′нчна) водá?

12. Нывжэ′нь Ты вы′жчый за нáшого бáтька Я′кова, шо дав нам гэ′того колóдяза, і вин сам з ёгó пыв, і ёгó сыны′, і ёгó скоты′на?»

13. Ісýс сказáв юй: «Кáжон, хто п’е гэ′ту вóду, знов схóчэ пы′ты;

14. а хто вы′п’е воды′, якэ′йі Я ёмý дам, то ны вы′смагніе ныкóлы; алэ′ водá, якэ′йі Я дам ёмý, стáнэ в ёмý крыны′цію жывэ′йі воды′, шо тычэ′ в жы′тте вíчнэ».

15. Молоды′ця кáжэ Ёмý: «Пáну! Дай мынí гэ′тыйі воды′, шоб у мынэ′ ны булó смáгы і шоб я ны ходы′ла сюды′ по вóду».
[с. 230↑]
16. Ісýс кáжэ юй: «Сходы′ поклы′ч свогó мужыкá і прыхóдь сюды′».

17. Молоды′ця кáжэ: «В мынэ′ нымá мужыкá». Ісýс кáжэ юй: «Ты прáвду сказáла, шо в тыбэ′ нымá мужыкá;

18. бо ты мáла (мíла) п’ять мужыкы′в, а той, с котóрым ты зáрэ жывэ′ш, то гэ′то ны твий мужы′к; гэ′то ты прáвду сказáла».

19. Молоды′ця кáжэ Ёмý: «Гóсподы! Я бáчу, шо Ты прорóк;

20. Нáшы батькы′ молылы′сь Бóгу на гэ′туй горí, а Вытэ′ кáжытэ, шо мíсьце, дэ трэ′ба молы′тысь Бóгу, -- в Йірусалы′мовы».

21. Ісýс кáжэ юй: «Повíр Мынí, шо пры′дэ порá, шо й ны на гэ′туй горí, й ны в Йірусалы′мовы бýдытэ вклоня′тысь Бáтьковы;

22. Вытэ′ ны вíдайітэ, комý мóлытэсь; а мы знáйімо, чомý мóлымось, бо ратýнок од іудéюв.

23. Алэ′ пры′дэ порá, да вонá вжэ й прышлá, колы′ правды′вы богомóльці бýдуть молы′тысь Бáтьковы в дýховы й в прáвды.

24. Биг – е Дух, і ты′йі, шо вклоня′юцьця Ёмý, мýсять вклоня′тысь в дýховы й в прáвды».

25. Молоды′ця кáжэ Ёмý: «Знáю, шо пры′дэ Мéсія, гэ′то знáчыть Хрыстóс, і як пры′дэ вин, то про всэ нам ознаймы′ть».

26. А Ісýс кáжэ юй: «То гэ′то Я, шо говорý с тобóю».

27. Тоды′ прышлы′ Ёгó учынікы′, і воны′ дывовáлысь, шо Вин говоры′в з бáбыю; алэ′ ны оды′н з йіх ны спытáв: «Чогó ты хóчыш?» Абó: «Про шо з éю говóрыш?»

28. Тоды′ молоды′ця покы′нула своé выдро, і пошлá в мíсто, і кáжэ лю′дюм:

29. «Ідíтэ, подывíтэсь на Чоловíка, Якы′й сказáв мынí про всэ, шо я робы′ла: чы то Вин ны Хрыстóс?»

30. Воны′ вы′йшлы з мíста і пошлы′ до Ёгó.
Порá ны′вы жя′ты
31. Тым чя′сом учынікы′ сталы просы′ты Ёгó: «Учíтілю, йіж!»

32. Алэ′ Вин сказáв: «В Мынэ′ е йідá, якэ′йі вытэ′ ны знáйітэ».

33. Тоды′ воны′ пытáлы оды′н в одногó: «Мóжэ хто прынíс Ёмý йíсты?»

34. Ісýс кáжэ йім: «Йíжа Моя′ – гэто творы′ты вóлю Тогó, Хто послáв Мынэ′, і довыршы′ты ділá Ёгó.


[с. 231↑]
35. Чы ж ны кáжытэ вытэ′, шо от шэ шты′ры мíсяці і бýдуть жнывá? А Я вам кажý: «Звыдíтэ свойí гóчы і подывíтэсь на ны′вы – як воны′ пополовíлы і поспíлы, шо вжэ жя′ты мóжна!

36. Бо хто жнэ, той бырэ′ плáту і шэ получя′е нагрáду, шоб мíты вíчнэ жы′тте, то і сывáк, і жнэць бýдуть рáды.

37. Бо про гэ′тэ правды′во скáзано: «Оды′н сíе, а дрýгый жнэ».

38. Я послáв вас жя′ты там, дэ вытэ′ ны працёвáлы: гы′нчы працёвáлы, а вытэ′ увыйшлы′ в йíху прáцю».Самаря′нэ увíрувалы

39. І мнóго хто с самаря′н, шо с тогó мíста, увíрувалы в Ёгó, бо тáя молоды′ця росказáла йім, шо Вин юй сказáв всэ, шо вонá робы′ла.

40. З-за гэ′того, як прышлы′ до Ёгó самаря′нэ, то просы′лы, шоб побýв у йіх; і Вин був у йіх там два дні.

41 І шэ бильш йіх увíрувалы по словáх Ёгó.

42. А молоды′ці туй казáлы: «Вжэ ны онó по твойíх словáх вíрымо; бо сáмы чýлы і повíдалы, шо напрáвду Вин – Ратовáлнык свíта, Хрыстóс!»

Ісýс ворóчайіцьця в Галылэ′ю

43. А чы′рыз два дні Вин пошóв стыль в Галылэ′ю.

44. Бо Сам Ісýс свíдчыв, шо прорóка ны шанýють на бáтьковшчыны.

45. А як Вин прышóв у Галылэ′ю, то Ёгó прыйнялы′ галылэ′янэ, бо бáчылы всэ, шо Вин робы′в в Йірусалы′мы на свя′то, а на свя′то туды′ й воны′ ходы′лы.


Лíчынне сы′на цародвóрця
46. То от Ісýс знов прышóв у Кáну Галылэ′йську, дэ впырíдж зробы′в з воды′ вынó. А в Капырнáумы був оды′н цародвóрэць, в якóго був сын ныдýжый.

47. Як онó вин почýв, шо Ісýс прыбýв з Іудéйі в Галылэ′ю, то прышóв до Ёгó і лáголыв Ёгó прыты′ і вы′лічыты сы′на, якы′й ужэ′ був пры смэ′рты.


[с. 232↑]
48. Ісýс сказáв ёмý: «Вытэ′ ны повíрытэ, ны пубáчывшы знáкув і чýдэй».

49. Цародвóрэць кáжэ Ёмý: «Гóсподы! Прыды′, пóкыль ны вмэр мий сын».

50. Ісýс ёмý кáжэ: «Іды′, сын твий здорóв». Вин повíрыв словáм, шо сказáв ёмý Ісýс, і пошóв.

51. На дорóзы судосы′лы ёгó слугы і сказáлы: «Сын твий здорóв».

52. Вин спытáвся в йіх: «Котóра булá годы′на, як сы′новы стáло лёкш?» Ёмý сказáлы: «Вчóра в сё′муй годы′ны гаря′чка в ёгó пройшлá».

53. І бáтько подýмав сам собí: гэ′то ж була якрáз тáя годы′на, як Ісýс ёмý сказáв: «Сын твий здорóв». І увíрував вин сам і всі домáшны ёгó.

54. Гэ′то було дрýгэ чýдо, шо сотворы′в Ісýс, вырнýвшысь з Іудейі в Галылэ′ю.

1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка