Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка28/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   66

Пры′тча: Якóе мíсьце займáты в гóстюх

7. Пубáчывшы, шо позвáны займáлы пэ′ршы місьця′, росказáв йім пры′тчу.

8. Як ты бýдыш позвáный кым на высíлле, то ны сады′сь на пэ′ршэ мíсьце. Бо шоб ны трáпылось так, шо хто з позвáных бýдэ почотнíшый за тыбэ′.

9. І шоб той, хто позвáв тыбэ′ і ёгó, пудыйшóвшы, ны сказáв тобí: «Дай ёмý мíсьце». І тоды′, лýпаючы гочы′ма, ты мýсыш сíсты на зáднёму мíсьці.

10. Алэ′, як бýдыш позвáный, то прышóвшы, сады′сь на зáдне мíсьце. Шоб той, хто тыбэ′ позвáв, пудыйшóвшы, сказáв: «Дрýжэ! Пырыся′дь блы′жэй». Тоды′ тобí бýдэ чэсть пы′рыд позвáнымы рáзом с тобóю.

11. Бо кáжон, хто сам сыбэ′ стáвыть высóко, то бýдэ прыны′жаный, а хто стáвыть сыбэ′ ны′зько, то стáнэ высóко».Когó звáты на бысэ′ду?

12. Сказáв і томý, хто поклы′кав Ёгó: «Як прáвыш обíд чы вычэ′ру, то ны клыч товáрышув свойíх, ны браты′в свойíх, ны родню′ свою′, ны богáтых сусíдэй, коб і воны′, як дэ′колы поклы′чуть тыбэ′, то шоб ны оддя′чылы тобí.

[с. 188↑]
13. А як рóбыш бынкы′т, то клыч стáрцюв, калíкэй, крывы′х, слыпы′х:

14. і бýдыш шчаслы′вый, шо воны′ ны змóжуть отплаты′ты тобí; бо тобí оддя′чыцьця пры воскрысíнні прáвыдных».Пры′тча про позвáных на вычэ′ру

15. Почýвшы гэ′тэ, оды′н с тых, шо сыдíв з Йім, сказáв Ёмý: «Шчаслы′вый, хто спожывэ′ хліб в Цáрыствы Бóжому!»

16. А Вин ёмý сказáв: «Оды′н чоловíк прышыховáв богáту вычэ′ру і позвáв на йійí мнóго людэ′й.

17. А як прышлá порá вычэ′раты, то послáв свогó чыля′дныка, шоб сказáв позвáным: «Ходíтэ, бо вжэ всэ прышыхóванэ».

18. І почалы′ всі, бы то зговоры′вшысь, просы′ты, шоб йіх вы′бачылы. Пэ′ршый сказáв ёмý: «Я купы′в пóлэ, і мынí трэ′ба пойты′ подывы′тысь ёгó; прошу тыбэ′ – вы′бач мынí».

19. Дрýгый сказáв: «Я купы′в п’ять пар волы′в і йду попрэ′буваты йíмы робы′ты; прошý тыбэ′ – вы′бач мынí».

20. Трэтíй сказáв: «Я ожыны′вся, то ны можý прыты′».

21. І, вырнýвшысь, той чыля′днык пырыказáв гэ′тэ ля свогó господаря′. То господáр, розгнíвавшысь, сказáв ля свогó чыля′дныка: «Хучíй походы′ по мíсты, по гулыця′х, по гýлочках, і прывыды′ сюды′ стáрцюв, калíкэй, крывы′х і слыпы′х».

22. То чыля′днык сказáв: «Господáрэ! Зрóбляно так, як ты сказáв, і шэ е місьця′».

23. А господáр сказáв ля чыля′дныка: «Пойды′ по дорогáх, попудплы′ттю і вговоры′, шоб прышлы′, бо трэ′ба, шоб моя′ хáта булá ны порóжна.

24. Бо кажý вам, шо ныхтó с тых позвáных ны попрэ′буе мэ′йі вычэ′ры, бо мнóго позвáных, алэ′ вы′браных мáло».

Хто мóжэ бýты учынікóм Ісýса

25. З Йім ішлó вэ′льмы мнóго людэ′й. І Вин, прыстановы′вшысь, став говоры′ты до йіх:

26. «Як хто прыхóдыть до Мынэ′ і зныобóлыть свогó бáтька і мáтыра, і жи′нку, і дытэ′й, і браты′в, і сё′стрэй, і нáвэть шэ й самóе своé жы′тте, той ны можэ′ бýты Мойíм учынікóм.

[с. 189↑]


27. І хто ны нысэ′ свогó кры′жа, а йдэ за Мнóю, то ны можэ′ бýты Мойíм учынікóм.

28. Бо хто з вас, намíруючысь збудовáты вэ′жу, ны ся′дэ пы′рыд гэ′тым і ны полы′чыть, якы′йі на гэ′тэ трэ′ба выдáткы, чы вин йіх мáе, шоб йійí довысты′ до конця′,

29. шоб як почнэ′ будовáты, алэ′ ны довыдэ′ до конця′, то шоб всі, хто бáчытымэ, ны стáлы смыя′тысь з ёгó,

30. кáжучы: «Гэ′той чоловíк почя′в будовáты вэ′жу, і ны міг кóнчыты!»

31. Абó як якы′й цар, збырáючысь воёвáты прóтів дрýгого царя′, чы ны ся′дэ впырíдж і ны порáйіцьця, чы хвáтыть в ёгó сы′лы з дысытьмá ты′сячамы одбы′ты тогó, хто йдэ на ёгó з дваццытьмá ты′сячамы?

32. Бо пóкы шэ вин далё′ко, то пошлэ′ до ёгó посóльство, шоб попросы′ты мíру.

33. То гэ′так кáжон з вас, хто ны зрычэ′цьця всёгó, шо мáе, ны мóжэ бýты Мойíм учынікóм.

34. Сыль – дóбра. Алэ′ як вонá стыря′е сы′лу, то чым попрáвыш йійí?

35. Ны в зэ′мню, ны в гный ны годы′цьця. Гэть йійí выкыдáють. Хто мáе гýшы, шоб чýты, то ныхáй чýе».

Глава 15Пры′тча про овэ′чку, шо одбы′лась од чыроды′ і про згýбляну дрáхму
1. Збырáлысь до Ёгó всі мы′тарі (мы′тныкы), шоб послýхаты Ёгó.

2. А фарысéйі й кнíжныкы гомзíлы: «Вин прыймáе грíшныкув і йісьць з йíмы».

3. Алэ′ Вин росказáв йім такýю пры′тчу:

4. «Хто з вас, шо мáе сто овэ′ць і, згубы′вшы однý з йіх, ны покы′нэ дівінóсто дэ′вэть в пустэ′лныці і ны пи′йдэ за тэ′ю, шо одбы′лась, і ходы′тымэ, пóкы йійí ны нáйдэ?

5. А як нáйдэ, то, зраднíвшы, возьмэ′ йійí на свойí плэ′чы.

6. А прышóвшы додóму, поклы′чэ товáрышув і сусíдэй і скáжэ йім: «Потíштэсь зо мнóю – я найшóв свою′ овэ′чку, шо одбы′лась».

[с. 190↑]
7. Кажý вам про гэ′тэ з-за тогó, шо на нэ′бы бильш бýдуть рáды за одногó грíшныка, шо покáявся, ныж за дівінóсто дэ′вэть прáвыдных, якы′м нымá клóпотув кáятысь.

8. Чы як якáя молоды′ця, шо мáе дэ′сэть дрáхмэй і згýбыть однý дрáхму, то чы ны запáлыть свíчку і ны стáнэ замíтаты хáту, і стараё′нцлыво шукáты, аж пóкыль ны нáйдэ?

9. А найшóвшы, поклы′чэ свойíх товáрышок і сусíдок і скажэ: «Раднíйтэ і вытэ′ зо мнóю, бо я найшлá тýю дрáхму, шо згубы′ла».

10. Гэ′так сáмо, -- кажý вам, жывýть рáды Анё′лы Бóжы, як якы′й оды′н грíшнык покáйіцьця».Пры′тча про сы′на-облýду

11. І шэ росказáв: «У одногó чоловíка булó два сыны′.

12. І молы′дчый сказáв ля бáтька: «Бáтьку! Дай мынí мою′ чясть мáйкы, шо мынí полагáйіцьця». І бáтько подылы′в йім мáйку.

13. Чы′рыз кы′лько дён мэ′нчый сын, забрáвшы всэ, пошóв в далё′ку стóрону і там розгóйшыв мáйку, жывучы′ роспýсно.

14. А як вин всэ провíв, то почя′вся в туй сторонí вылы′кый гóлод, і вин став быдовáты.

15. І взяв прыстáв до одногó чоловíка с тых місьць; а той послáв ёгó на свое пóлэ пáсты свынэ′й.

16. А вин був бы рáдый натолы′ты жывотá стручкáмы, шо йíлы свы′ны, алэ′ ныхтó ёмý йіх ны давáв.

17. І схамынýвшысь, сказáв сам собí: «Кы′лько паробкы′в в могó бáтька обйідáйіцьця хлíбом, а я тут вмырáю з гóлоду!

18. Встáну, пойдý до свогó бáтька і скажý ёмý: «Бáтьку! Я зогрышы′в пы′рыд Бóгом і пы′рыд тобóю,

19. і вжэ ныдостóйный звáтысь твойíм сы′ном; прыймы′ мынэ′ хоч за пáробка, до свойíх паробкы′в в гурт».

20. Встав і пошóв до свогó бáтька. І як шэ вин був далё′ко, то бáтько пубáчыв ёгó і зжя′лывся. І пудбíгшы, кы′нувся ёмý на шы′ю і став цыловáты.

21. А сын сказáв ёмý: «Бáтьку! Я зогрышы′в пы′рыд Бóгом і пы′рыд тобóю і вжэ ныдостóйный звáтысь твойíм сы′ном».

22. А бáтько сказáв свойíм чыля′дныкам: «Прынысíтэ найлíпшу одэ′жу і вбырíтэ ёгó, і дáйтэ на рýку прыстэ′ня, і сандалы′ на нóгы.

[с. 191↑]


23. І прывыдíтэ вкóрмнянэ тыля′, і зарíжтэ. Бýдымо йíсты й высылы′тысь!

24. Бо гэ′той мий сын був мэ′ртвый – і ожы′в; згубы′вся – і найшóвся». І почалы′ высылы′тысь.

25. А стáршый ёгó сын був тоды′ на пóлы. І ворóчаючысь, як пудхóдыв до хáты, почýв спíвы й гýлькы.

26. І поклы′кавшы одногó чыля′дныка, спытáв: «Шо гэ′то такóе?»

27. А той кáжэ ёмý: «Гэ′то вырнýвся твий брат. А бáтько твий сказáв, шоб зарíзалы откóрмнянэ тыля′ – бо вин здорóвым вырнýвся».

28. Вин нагнíвався і ны хотíв захóдыты. То вы′йшов бáтько і став ёгó клы′каты.

29. А вин сказáв бáтьковы на гэ′тэ: «От ужэ′ ты′лько рик, як я служý тобі, і ныкóлы ны булó такóго, шоб я тыбэ′ ны послýхав – а ты ныкóлы мынí і козыня′та ны дав, шоб я міг с товáрышамы повысылы′тысь.

30. А як гэ′той твий сын вырнýвся, шо розгóйшыв твою′ мáйку с пошóвшымы в псю′ю, то ты сказáв, шоб зарíзалы ёмý вкóрмнянэ тыля′».

31. То вин сказáв ёмý: «Мий ты сы′ну, ты зáвшы зо мнóю, і всэ, шо моé, то й твоé.

32. А высылы′тысь і раднíты трэ′ба булó, бо гэ′той твий брат був мэ′ртвый – і ожы′в, був згыб – і найшóвся!»1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка