Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка27/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   66

Знáкы тэ′йі поры′

54. Говоры′в Вин і до людэ′й: «Як вытэ′ бáчытэ хмáру, шо йдэ з зáходу, то одрáзу кáжытэ: «Дошч бýдэ», і жывэ′ гэ′так.

55. І як дмэ вíтёр с повднí, то кáжытэ: «Бýдэ гарачóта», і жывэ′.

56. Кры′вытэ душэ′ю! Зэ′мню й нэ′бо познавáты вмíйітэ! То чомý ж ны познаéтэ допíрышныйі поры′?

57. Чомý ж вытэ′ сáмы по собí ны догáдуйітэсь, шо мáе бýты?

58. Як ты с кым ны в лáсцы і йдэш з йім до начя′льніка на спрáву, то по дорóзы постарáйся полáдытысь з йім, шоб вин ны прывів


[с. 184↑]
тыбэ′ до суддí, а суддя′ ны оддáв тыбэ′ кáтовы, а кат шоб ны посады′в тыбэ′ в тюрмý.

59. Кажý тобí: ны вы′йдыш стыль, пóкы ны оддасы′ последнёго шэ′ляга».Глава 13
Ліпш покáятысь, бо гы′нуть нывыновáты

1. Тоды′ ж такы′ прышлы′ лю′дэ й росказáлы Ёмý про галылэ′йцюв, шо йíху кров Пылáт змышя′в с кровéю йíхых жэ′ртвэй.

2. Ісýс сказáв йім на гэ′тэ: «Чы вытэ′ дýмайітэ, шо гэ′ты галылэ′йці грышнíшы за всіх галылэ′йцюв, шо воны′ так отпокýтувалы?

3. Я вам кажý, шо не. Алэ′ як ны покáйітэсь, то всі так загы′нытэ.

4. Абó чы дýмайітэ вытэ′, шо ты′йі восімнáццэть чоловíк, на якы′х впáла Сылоáмська вэ′жа, булы′ ёмч выновáты за всіх, хто жывэ′ в Йірусалы′мы?

5. Я вам кажý, шо не. Алэ′ як ны покáйітэсь, то гэ′так сáмо всі погы′бнытэ».Пры′тча про ныплы′дну смоковны′цю

6. І росказáв такýю пры′тчу: «В одногó чоловíка в ёгó садкý выногрáдным булá смоковны′ця, якýю вин сам посады′в. І прышóв вин шукáты плóду на юй, і ны найшóв.

7. І сказáв ля выногрáдаря: «От я трэ′тій рик прыхóджу, шоб пубáчыты плыд на гэ′туй смоковны′ці, і ны бáчу ёгó. Зрубáй йійí: нáшо шоб вонá зэ′мню займáла».

8. На гэ′тэ той сказáв ёмý: «Господáрэ! Покы′нь йійí шэ на гэ′той рик – я обкопáю йійí і обложý гнóем.

9. Мóжэ вонá дасьць плыд. А як не, то на той рик зрубáйіш йійí».
[с. 185↑]


Даéцьця здорóвйе згóрблянуй молоды′ці

10. І гучы′в Вин в одномý хрáмы в субóту.

11. Там булá молоды′ця, шо восімнáццэть літ мáла дýха нэ′мочы: вонá булá згóрбляна і ны моглá вы′правытысь.

12. Ісýс, пубáчывшы йійí, поклы′кав і сказáв юй: «Молоды′цё! Ты звольня′йісься од свэ′йі нэ′мочы».

13. І поклáв на йійí рýкы. І вонá одрáзу вы′правылась і стáла прославля′ты Бóга.

14. А стáршый в хрáмы, зазлы′вшысь, шо Ісýс вы′лічыв в субóту, сказáв лю′дюм: «Е шысьць дён, в якы′йі мóжна робы′ты; в ты′йі дні й прыхóдьтэ сцыля′тысь, алэ′ ны в субóту».

15. Госпóдь сказáв ёмý на гэ′тэ: «Облýда! Чы ж ны кáжон з вас одвя′зуе в субóту свогó волá чы ослá од я′сёл, шоб напойíты?

16. А гэ′ту Авраáмову дочкý, якýю вжэ восімнáццэть літ, як звязáв лыхы′й, то в субóту ны мóжна роспýтаты?»

17. І як Вин гэ′тэ говоры′в, то всі, хто був прóтів Ёгó, засорóмылысь. А всі лю′дэ раднíлы з дóбрых Ёгó діл.

Пры′тча про горчы′чнэ зэ′рня і про заквáску

18. То Вин сказáв: «На шо похóжэ Цáрыство Бóжэ? І до чогó прырумня′ю ёгó?

19. Вонó похóжэ на зэ′рня з горчы′ці. Взя′вшы, чоловíк посады′в ёгó в своё′му садкý. І вы′росло, і стáло вылы′кым дэ′рывом, і птушкы′ ныбэ′сны хавáлысь в ёгó голлí».

20. І шэ сказáв: «До чогó прырумня′ю Цáрыство Бóжэ?

21. Вонó похóжэ на заквáску, якýю бáба взялá і положы′ла в тры мíркы рошчы′няныйі мукы′, і всю йійí возьмэ′ квас».

Хто бýдэ вратóваный

22. І ходы′в Вин по містáх і по сё′лах, гýчачы і вкáзуючы дорóгу до Йірусалы′ма.

23. Оды′н чоловíк сказáв Ёмý: «Гóсподы! Нывжэ′ так мáло вы′ратуйіцьця?» То Вин сказáв йім:

24. «Наможíтэсь войты′ чы′рыз тíсны ворóта, бо, кажý вам, мнóго хто прýчатымуцьця ввойты′, алэ′ ны змóжуть.

[с. 186↑]
25. Як господáр хáты встáнэ і замкнэ′ двэ′ры, тоды′ вытэ′, стóячы на дворí, стáнытэ стýкаты і казáты: «Гóсподы! Гóсподы! Очыны′ нам». Алэ′ Вин скáжэ вам на гэ′тэ: «Ны знáю вас, скыль вытэ′».

26. Тоды′ почнэ′тэ казáты: «Мы йíлы й пылы′ пы′рыд Тобóю і на нáшых гулыця′х ты гучы′в».

27. Алэ′ Вин скáжэ: «Кажý вам: ны вíдаю вас, скыль вытэ′. Одвяжíтэсь од Мынэ′ всі ты′йі, хто ныпрáвдыво жывэ′!

28. Там бýдэ плач і скрыгытáнне зубáмы, як пубáчытэ Авраáма, Ісáка і Я′кова і всіх прорóкув в Цáрыствы Бóжому, а вас прожынýть гэть.

29. І пры′дуть з зы′ходу й зáходу, с пи′вночы і с повднí, і ся′дуть за стыл в Цáрыствы Бóжому.

30. І от е остáтні, якы′йі пры′дуть пэ′ршымы, і е пэ′ршы, якы′йі пры′дуть остáтнімы».І′род хóчэ забы′ты Ісýса

31. Тогó ж дня прышлó кы′лько чоловíк фарысéюв і казáлы Ёмý: «Вы′йды і пойды′ зысты′ль, бо І′род хóчэ Тыбэ′ забы′ты».

32. А Вин сказáв йім: «Ідíтэ і скажíтэ гэ′тому лы′совы: Гэ′то выганя′ю лыхы′х і оздоровля′ю тыпэ′р і взáвтра, а трэ′тёго дня кóнчу.

33. А зрэ′шты, Я мýшу ходы′ты тыпэ′р, взáвтра і позáвтрэй, бо тогó ны мóжэ бýты, шоб прорóк погы′б ны в Йірусалы′мы.Журбá по Йірусалы′мовы

34. Йірусалы′м! Йірусалы′м! Ты забывáйіш прорóкув і камíннем закыдáйіш послáных до тыбэ′! Кы′лько раз хотíв Я зобрáты твойíх дытэ′й, як птýшка збырáе свойíх птушыня′т пуд кры′ла, і вытэ′ ны схотíлы!.

35. То от, «вáша хáта остаéцьця порóжныю ля вас». Кажý ж Я вам, шо вытэ′ ны пубáчытэ Мынэ′, аж пóкыль ны пры′дэ порá, як скáжытэ: «Благословлё′ный Той, Хто йдэ в ймэ′нне Госпóдне!»
[с. 187↑]


Глава 14

Ісýс лíчыть в субóту хвóрого на водя′нку

1. Трáпылось Ёмý в субóту прыты′ до одногó фарысéйського начя′льніка, шоб спожы′ты хлíба. А воны′ наглядáлы за Йім.

2. І от явы′вся пы′рыд йім чоловíк ныдýжый на водянýю хворóбу.

3. По гэ′тому случя′ю Ісýс спытáв закóннікув і фарысéюв: «Чы мóжна лíчыты в субóту?»

4. Воны′ мовчя′лы. І доткнýвшысь, сцылы′в ёгó і одпрáвыв.

5. І шэ сказáв йім: «Як в когó з вас в субóту осё′л чы вил впадэ′ в колóдяз, то чы ж ны одрáзу той вы′тягнэ ёгó?»

6. І ны моглы′ ныц Ёмý на гэ′тэ сказáты.

1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка