Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка25/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   66

Ісýс у Мáрты і Мáрді

38. І шэ булó, шо по дорóзы зайшóв Вин в однэ′ сылó. Там однá молоды′ця, по ймэ′нню Мáрта, запросы′ла Ёгó в свою′ хáту.

39. В йійí булá сыстрá, якýю звáлы Мáрдя, вонá сíла в ногáх Ісýса і слýхала Ёгó мóву.

40. А Мáрта старáлась, шоб хорошэ′ почастовáты, і пудыйшóвшы, сказáла: «Гóсподы! Чы ж Тыбэ′ ны рýпыть, шо моя′ сыстрá остáвыла мынэ′ однý, шоб прышыховáты? Скажы′ юй, шоб помоглá мынí».

41. Ісýс сказáв юй на гэ′тэ: «Мáрто! Ты клопóчысься й старáйісься про мнóго шо.

42. А трэ′ба онó однэ′. Мáрдя ж вы′брала дóбру часты′ну, якýю ны забырýть в йійí».


[с. 176↑]


Глава 11
Молíтва Госпóдня

1. Трáпылось так, як Вин в одны′м мíсьці молы′вся і як пырыстáв, то оды′н з Ёгó учынікы′в сказáв Ёмý: «Гóсподы! Нагучы′ нас молы′тысь, гэ′так як Іоáнн нагучы′в свойíх учынікы′в».

2. Вин сказáв йім: «Як мóлытэсь, то кажíтэ: «Бáтьку наш ныбэ′сный! Хай святы′цьця ймэ′нне Твое! Хай пры′дэ Цáрыство Твое. Хай бýдэ вóля Твоя′ як на нэ′бы, так і на зымнí.

3. Хлíба, якы′м мы жывэ′мо, давáй нам на кáжон дэнь.

4. І просты′ нам грыхы′ нашы, бо й мы прошчя′йімо тым, хто нам выновáт. І ны ввыды′ нас в спокýсу, алэ′ поратýй нас од лыхóго!»

Наповры′тлывый товáрыш. Просíтэ і вам бýдэ дáно

5. І сказáв йім: «От, возьмэ′мо, шо хто-нэ′будь з вас, шо мáе товáрыша, пры′дэ до ёгó опи′вночы і скáжэ ёмý: «Позы′ч мынí, мий дорогы′й, тры бýлкы хлíба.

6. Бо зайшóв з дорóгы до мынэ′ мий товáрыш, а в мынэ′ нымá шо ёмý дáты».

7. А той с сырэ′дыны кáжэ ёмý: «Ны робы′ мынí клóпоту, бо двэ′ры вжэ замкнё′ны, і мойí дíты зо мнóю вжэ в постэ′лі. Як я допíро встáну і дам тобí?»

8. Кажý вам: Як вин ны встáнэ і ны дасьць ёмý з-за дружбы з йім, то з-за наповры′тлывості ёгó встáнэ і дасьць ёмý, кы′лько прóсыть.

9. І Я скажý вам: просíтэ – і вам бýдэ дáнэ, шукáйтэ – і нáйдытэ, стýкайтэ – і вам очы′нять.

10. Бо кáжному, хто прóсыть, -- дадýть, а хто шукáе, той нáйдэ і хто стýкае, томý очы′нять.

11. Якы′й жэ бáтько, як сын попрóсыть в ёгó хлíба, то дасьць ёмý кáмыня? Абó як попрóсыть ры′бы, то дасьць ёмý гáдыну, а ны ры′бы?

12. Абó як попрóсыть йіцэ′, то дасьць ёмý скорпіóна?

13. То от, як вытэ′ жывэ′тэ нычóгымы, алэ′ вмíйітэ дóбрый дар свойíм дíтюм давáты, то тым бильш Бáтько Ныбэ′сный подáсьць Дýха Святóго тым, хто прóсыть в Ёгó».


[с. 177↑]


Ісýс пырыспóруе фарысéюв

14. Одногó рáзу вы′гнав Вин лыхóго, шо був в нымóму. І як лыхы′й вы′йшов, то нымы′й став говоры′ты. І нарóд здывовáвся.

15. А дэ′хто став казáты: «Вин выганя′е лыхы′х сы′лыю Выльзывýла, кня′зя лыхы′х».

16. А гы′нчы, хóчучы вы′ставыты Ёгó на прóбу, вымагáлы од Ёгó знáка з нэ′ба.

17. Алэ′ Вин, вíдаючы, шо воны′ дýмають, сказáв йім: «Кáжнэ цáрыство, якóе роздíлянэ самóе в собí, запустýе, і хáта, роздíляна самá в собí розвáлыцьця.

18. Як і сатанá роздíлыцьця сам в собí, і бýдэ однá половы′на прóтів дрýгыйі, то як вы′стойіть ёгó цáрство? А вытэ′ кáжытэ, шо Я сы′лыю Выльзывýла выганя′ю лыхы′х.

19. І як Я сы′лыю Выльзывýла выганя′ю лыхы′х, то вáшы сыны′ чыéю сы′лыю выганя′ють йіх? З-за гэ′того воны′ бýдуть вам сýддямы.

20. А як Я пáльцем (пырстóм) Бóжым выганя′ю лыхы′х, то знáчыцьця прышлó до вас Цáрыство Бóжэ.

21. Як дýжый з орýжыем стырыжэ′ свою′ хáту, то за свою′ мáйку ёмý нымá чогó боя′тысь.

22. А як шэ дýжчый за ёгó на ёгó нападэ′ і пырыбóрэ ёгó, то забырэ′ всэ ёгó орýжые, на якóе вин мав надíю, і роздáсьць добрó ёгó.

23. Хто ны зо Мнóю, той прóтів Мынэ′; і хто ны збырáе зо Мнóю, той розгóйшуе.

Шо стáнэ з лукáвымы людьмы′

24. Як нычы′стый дух вы′йдэ с чоловíка, то хóдыть по бызвóдных місьця′х, шукáючы зупокóю, і ны нахóдячы, кáжэ: «Вырнýсь в свою′ хáту, скыль вы′йшов».

25. І прышóвшы, бáчыть йійí замэ′тяныю і прыбрáныю.

26. Тоды′ йдэ і бырэ′ с собóю шэ сім гы′нчых дýхув, шэ врыднíшых за ёгó; і ввыйшóвшы, воны′ жывýть там. І бувáе ля чоловíка тóе дрýгэ горíшэ за пэ′ршэ».


[с. 178↑]


Справыдлы′вы благословлё′ны

27. І як Вин говоры′в гэ′тэ, однá молоды′ця з гýрту голоснó сказáла Ёмý: «Благословлё′ный той жыви′т, якы′й Тыбэ′ носы′в, і грýды, якы′йі Тыбэ′ кормы′лы».

28. А Вин сказáв: «Благословлё′ны ты′йі, хто слýхае слóво Бóжэ, і рóблять так, як в гэ′тым слóвы скáзано».

Про знак прорóка Іóны

29. Як стáло схóдытысь мнóго людэ′й, то Вин почя′в говоры′ты: «Гэ′той рід лукáвый; вин хóчэ знáка: а знак ёмý ны бýдэ дáный, крóмы знáка прорóка Іóны.

30. Бо як Іóна був знáком ля нынывытя′н, то гэ′так сáмо бýдэ Сын Людськы′й ля рóду гэ′того.

31. Цары′ця с полýдня стáнэ на суд з людьмы′ гэ′того рóду і засýдыть йіх; бо вонá прыхóдыла с крáю свíта, шоб послýхаты мýдрості Соломóновыйі; а от тут е би′льшый за Соломóна.

32. Нынывытя′нэ стáнуть на суд з гэ′тым рóдом і засýдять ёгó: бо воны′ покáялысь чы′рыз нагýку Іóны; а от тут би′льшый за Іóну.

Выднá ны трэ′ба зáстыты

33. Ныхтó, запалы′вшы свíчку, ны стáвыть йійí в тáйному мíсьці, ны пуд посýдыныю, а на пудсвíчныковы, шоб ты′йі, хто захóдытымэ, бáчылы выднó.

34. Свíтач ля тíла – гэ′то гóко. То от, як гóко твоé бýдэ здорóвэ, то всэ тíло твоé бýдэ чы′стэ; а як гóко твоé бýдэ кэ′пськэ, то й тíло твоé бýдэ помáранэ.

35. То от дывы′сь: тóе выднó, шо в тобí, чы ны е гэ′то поночóта?

36. А як тíло твоé всэ чы′стэ, і ныц нымá на ёмý марáтого, то вонó бýдэ в выднí, бы ёго свíтач свойíм свíтом освыты′в».

Бýдэ быдá фарысéям і закóннікам

37. Як Вин говоры′в гэ′тэ, оды′н фарысéй попросы′в Ёгó до сыбэ′ пополýднаты. Вин прышóв і сів пры столí.

38. Фарысéй здывовáвся, шо Вин ны помы′в рук пы′рыд йідóю.

[с. 179↑]


39. А Госпóдь сказáв ёмý: «Допíро вытэ′, фарысéйі, чы′стытэ знадви′рку чя′шу й мы′ску; а сырэ′дына вáша пóвна злодíйства і лукáвства.

40. Бызрозýмны! Чы ж ны Той, Хто сотворы′в знадви′рок, то сотворы′в і сырэ′дыну?

41. То охвíру (жэ′ртву) подавáйтэ ліпш с тогó, шо в вас е, тоды′ всэ в вас бýдэ чы′стэ.

42. Алэ′ быдá вам, фарысéям, шо даéтэ дысяты′ну з мня′ты, рýты і всёгó горóднёго, а ны дбáйітэ про суд і любóв Бóжу: гэ′тэ трэ′ба робы′ты і ны кы′даты ёгó.

43. Быдá вам, фарысéям, шо лю′бытэ пэ′ршы місьця′ в хрáмах і вытáнне (поклóны) на схóдах.

44. Быдá вам, фарысéям і кнíжныкам, крыводýшныкам, бо вытэ′ як могы′лы схáваны, по якы′х лю′дэ хóдять і тогó ны вíдають».

45. На гэ′тэ оды′н закóннік сказáв Ёмý: «Учíтель! Кáжучы такóе, Ты й нас кры′вдыш».

46. Алэ′ Вин сказáв: «І вам, закóннікам, быдá. Бо обкладáйітэ людэ′й так, шо йім нывы′крутка, а сáмы й одны′м пáльцем ны поворýшытэ, шоб на сыбэ′ дэ′шо взя′ты.

47. Быдá вам, шо рóбытэ прорóкам на мóлыцях мурóваны склыпэ′ння – а вáшы ж батькы′ йіх позабывáлы.

48. Гэ′тым вытэ′ свíдчытэ про ділá вáшых батькы′в і гóдытэсь з йíмы, шо воны′ дóбрэ робы′лы. Бо воны′ позабывáлы прорóкув, а вытэ′ йім, прорóкам, стáвытэ пáмытнікы.

49. З-за гэ′того мýдрость Бóжа сказáла: Пошлю′ до вас прорóкув і апóстолув, і з йіх одны′х позабывáють, а дрýгых повыганя′ють;

50. то хай на гэ′тому рóдовы спожынэ′цьця кров усíх прорóкув, пролы′та од сотворíння свíта,

51. од кровí А′выля до кровí Захáрыя (Сахáрка), забы′того пóмыз алтарéм і хрáмом. Так Я вам кажý: одомсты′цьця гэ′тэ на вáшому рóдовы.

52. Быдá вам, закóннікам, шо вытэ′ забрáлы ключя′ розумíння: сáмы ны ввыйшлы′ і тогó, хто хотíв ввыйты′, ны пусты′лы».

53. Як Вин говоры′в йім гэ′тэ, то кнíжныкы і фарысéйі почалы′ вэ′льмы прыставáты до Ёгó, выпы′туючы Ёгó мнóго про шчо,

54. цыковáлы і намагáлысь схваты′ты шо-нэ′будь з Ёгó слыв, шоб обвыновáтыты Ёгó.


[с. 180↑]


1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка