Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка23/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   66

І′род рострывóжывся

7. Про всэ, шо робы′в Ісýс, почýв тытрáрх (штыровлáснык) І′род і ны довмíвся: бо одны′ казáлы, шо гэ′то Іоáнн встав з могы′лы,

8. а дрýгы, шо Ілія′ явы′вся, а гы′нчы, -- шо оды′н с колы′шных апóстолув воскрэ′с.

9. І сказáв І′род: «Іоáнновы я стяв гóлову; хто ж Гэ′той, про якóго я чýю такóе?» І намагáвся Ёгó пубáчыты.Апóстолы ворóчаюцьця

10. Апóстолы, вырнýвшысь, росказáлы Ёмý, шо воны′ зробы′лы; і Вин взя′вшы йіх с Собóю, пошóв сами′тно в бызлю′днэ мíсьце кóло мíста, шо зовэ′цьця Выфсайíда.

[с. 169↑]
11. Алэ′ лю′дэ, повíдавшы про гэ′тэ, пошлы′ за Йім, і Вин, прыйня′вшы йіх, бысэ′дував з йімы′ про Цáрыство Бóжэ, і тых, хто дохóдыв сцылы′ты, сцяля′в.

Ісýс розмнóжуе хліб і кóрмыть людэ′й

12. А вжэ пуд вэ′чор пудыйшлы′ до Ёгó дванáццэть апóстолув і казáлы Ёмý: «Отпрáв людэ′й, шоб воны′ пошлы′ в окóлышны сё′ла і хутырí (прысё′лы), шоб воны′ поночовáлы і достáлы (роздобулы′) йíжы; бо мы тут в бызлю′дному мíсьці».

13. А Вин йім сказáв: «Вытэ′ йім дáйтэ йíсты». Воны′ сказáлы: «В нас ны бильш, чым п’ять бýлок хлíба і двух ры′бын; сыбá онó мóжэ пойты′ купы′ты йíжы ля всіх гэ′тых людэ′й?»

14. Бо йіх булó кóло п’ятí (п’яты′) ты′сяч чоловíк. Алэ′ Вин сказáв Свойíм учынікáм: «Россадíтэ йіх рядáмы по підіся′т (пыдыся′т)».

15. І зробы′лы гэ′так, і всіх йіх россады′лы.

16. А Вин взяв п’ять бýлок і і дьві ры′быны, подывы′вся на нэ′бо, поблагословы′в йіх, розламáв і дав учынікáм, шоб роздалы′ лю′дюм.

17. І йíлы, і понайідáлысь всі; а тых кавáлкув, шо пооставáлысь, набрáлы дванáццэть чя′шок!
Учынікы′ прызнаю′ть Ісýса за Хрыстá. Ісýсовы мнóго мýкэй пырынысты′ пры′дыцьця
18. Одногó рáзу, як Вин молы′вся, сам оды′н і учынікы′ булы′ з Йім, Вин спытáв йіх: «За когó Мынэ′ лю′дэ вважя′ють?»

19. Воны′ одказáлы на гэ′тэ: «За Іоáнна Хрыстíтіля, а гы′нчы за Іллю′, а дэ′якыйі кáжуть, шо оды′н з дáвных прорóкув воскрэ′с».

20. А Вин спытáв йіх: «А вытэ′ за когó вважя′йітэ Мынэ′?» Откáзував Пытрó: «За Хрыстá Бóжого».

21. Алэ Вин йім ё′мко прыказáв, шоб ныкóму про гэ′тэ ны казáлы,

22. сказáвшы, шо Сы′новы Людськóму мусóво «мнóго пырымýчытысь, і од Ёгó одрычýцьця старэ′йшыны, і пэршосвяшчэ′ннікы, і кнíжныкы, і Вин бýдэ забы′тый, алэ′ на трэ′тій дэнь воскрэ′снэ».
[с. 170↑]


Як вратовáты свою′ дýшу – Йдíтэ за Ісýсом

23. До всіх жэ Вин сказáв: «як хто хóчэ йты за Мнóю, то ныхáй зрычэ′цьця самóго сыбэ′ і хай ступáе (ідэ′) за Мнóю.

24. Бо хто хóчэ дýшу свою′ збырыжты′, той згýбыть йійí; а хто згýбыть дýшу свою′ з-за Мынэ′, той вы′ратуе йійí.

25. Бо якáя коры′сть чоловíковы прыдбáты ввэсь світ, а самóго сыбэ′ загубы′ты чы нашкóдыты собí?

26. Бо хто посорóмыцьця Мынэ′ і Мойíх слыв, тогó Сын Людськы′й посорóмыцьця, як пры′дэ в слáвы Свою′й, і Бáтька, і святы′х Анё′лув.

27. Прáвду вам кажý: «Е дэ′хто с тых, хто стойíть тут, шо воны′ ны знáтымуть смэ′рты аж до тогó, пóкы ны пубáчять Цáрыства Бóжого».Пырымíны Ісýса Хрыстá

28. Пóсля гэ′тых слыв, днів чы′рыз вы′сім, взя′вшы с Собóю Пытрá, Іоáнна і Я′кова, зыйшóв Вин на горý, шоб помолы′тысь.

29. І як молы′вся, то выд Ёгó змыны′вся, і одэ′жа Ёгó зробы′лась бíлыю, блышчя′чыю.

30. І от два чоловíкы бысэ′дувалы з Йім, гэ′то булы′ Моісéй і Ілья′.

31. Явы′вшысь в слáвы, воны′ говоры′лы про Ёгó отхóд, якы′й Ёмý пры′дыцьця пырыбýты в Йірусалы′мы.

32. Пытрó і ты′йі, шо булы′ з Йім, булы′ змóраны сном; алэ′ прочнýвшысь, пубáчылы слáву Ёгó і обыё′х мужчы′н, шо стоя′лы з Йім.

33. І як воны′ отхóдылы од Ёгó, то сказáв Пытрó Ісýсовы: «Учíтель! Нам тут дóбрэ; зробíмо тры шатрí: однэ′ Тобí, однэ′ Моісéёвы і однэ′ Ільйí». Вин ны вíдав, шо говоры′в.

34. Як вин казáв гэ′тэ, то явы′вся óболок і насýнувся на йіх; і попырыля′кувалысь, як увыйшлы′ воны′ в óболок.

35. І як з óболока почýвся гóлос, якы′й говоры′в: «Гэ′то Сын Мий кохáный; Ёгó слýхайтэ».

36. Як гэ′той гóлос булó чýты, то Ісýс остáвся Сам. І воны′ замóвклы, і в ты′йі дні ныц ны говоры′лы ныкóму про тóе, шо бáчылы.


[с. 171↑]


Лíчынне прыпáдочного

37. А назáвтрэй, як воны′ зыйшлы′ з горы′, судосы′в Ёгó вылы′кый гурт людэ′й.

38. І рáптом ня′кый чоловíк з гýрту вы′крыкнув: «Учíтель! Лáголю Тыбэ′! Глянь на могó сы′на. Вин оды′н у мынэ′.

39. Ёгó хватáе дух, і рáптом довóдыть до кры′ку, і тыпэ′ ёгó, шо аж пíня з ёгó йдэ; і вы′мучывшы, насы′лу од ёгó одхóдыть.

40. Я просы′в Твойíх учынікы′в вы′гнаты ёгó, алэ′ ны здýжалы».

41. Ісýс отказáв на гэ′тэ: «От поскы′тте нывíрнэ і роспсóчанэ, дóкыль Я бýду з вáмы і тырпíтыму вас? Прывыды′ сюды′ свогó сы′на».

42. Як той шэ йшов, то лыхы′й повалыв ёгó і став тыпсты′. Алэ′ Ісýс забороны′в нычы′стому дýховы, і зробы′в здорóвым хлóпця, і оддáв ёгó бáтьковы.

43. І всі булы′ здывóваны Бóжыю вэ′лыччу.Ісýс дрýгый раз выкáзуе про свою′ смэрть

44. А як всі дывовáлысь гэ′тому, шо творы′в Ісýс, то Вин сказáв Свойíм учынікáм:

45. «Дóбрэ вложíтэ собí в гýшы гэ′ты словá: Сын Людськы′й бýдэ оддáный лю′дюм в рýкы».

45. Алэ′ воны′ ны розобрáлысь, шо за словá гэ′то, бо гэ′ты словá булы′ заслóняны од йіх, то воны′ й ны розобрáлы йіх; а спытáты Ёгó про гэ′ты словá ны одвáжувалысь.
Хто найби′льшый в Цáрыствы Ныбэ′сному?

46. Прышлó йім навмíй: Хто б з йіх був бы найби′льшый?

47. А Ісýс, вíдаючы, до чогó хíлыть йíхэ сэ′рцэ, взяв дыты′ну і постáвыв йійí пы′рыд Собóю.

48. І сказáв йім: «Хто пры′ймэ гэ′ту дыты′ну в Моé ймэ′нне, той пры′ймае Мынэ′; а хто пры′ймэ Мынэ′, той прыймáе Тогó, хто послáв Мынэ′; бо хто з вас наймэ′нчый за всіх, той бýдэ вылы′кый».


[с. 172↑]


Хто ны прóтів вас, той за вас

49. Тоды′ Іоáнн сказáв: «Учíтель! Мы бáчылы чоловíка, шо Твойíм ймэ′ннем проганя′в лыхы′х, і забороны′лы ёмý, бо вин ны хóдыть з нáмы».

50. А Ісýс сказáв: «Ны забороня′йтэ, бо хто ны прóтів вас, той за вас».

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка