Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка2/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66

Благодарю Артющика С.В., на средства которого осуществлено издание.Ф.Д. КЛИМЧУК
[с. 9 ↑]

[с. 10, без текста]


НОВЫЙ ЗАВІТ ГОСПОДА

НАШОГО ІСУСА ХРЫСТА
[с. 11 ↑]

Од Матвíя святáя Йівáнгылія
Глава 1Прэ′дкы Ісýса Хрыстá по поколíннях
1. Прэ′дкы Ісýса Хрыстá -- Сы′на Давы′дового, Сы′на Авраáмового – по поколíннях такы′йі:

2. Авраáм -- бáтько Ісаáка; Ісаáк -- бáтько Я′кова; Я′ков -- бáтько Іýды і браты′в ёгó;

3. Іýда -- бáтько Фарэ′са і Зáры од Фамáры; Фарэ′с -- бáтько Эсрóма; Эсрóм -- бáтько Арáма;

4. Арáм -- бáтько Амынадáва; Амынадáв -- бáтько Наассóна; Наассóн -- бáтько Салмóна;

5. Салмóн -- бáтько Воóза од Рахáвы; Воóз -- бáтько Овы′да од Рýфы; Овы′д -- бáтько Йісэ′я;

6. Йісэ′й -- бáтько Давы′да царя′; Давы′д -- бáтько Соломóна од У′рыёвыйі (шо булá за У′рыйію);

7. Соломóн -- бáтько Ровоáма; Ровоáм -- бáтько Áвійі; Áвія -- бáтько Áсы (Асáфа);

8. Áса -- бáтько Іосафáта; Іосафáт -- бáтько Іорáма; Іорáм -- бáтько Озíйі;

9. Озíя -- бáтько Ёафáма; Ёафáм -- бáтько Ахáза; Ахáз -- бáтько Езэ′кыйі;

10. Езэ′кыя -- бáтько Манáсійі; Манáсія -- бáтько Амóна (Амóса); Амóн -- бáтько Іóсійі;

11. Іóсія -- бáтько Ёакы′ма; Ёакы′м -- бáтько Іехóнійі і браты′в ёгó; гэто пырыд тым, як булывысыляны в Вавылóн.

12. Пóсля тогó, як в Вавылóн булы′ вы′сыляны, то поколíння такы′йі: Іехóнія -- бáтько Салафыйíла; Салафыйíл -- бáтько Зоровáвэля;

13. Зоровáвэль -- бáтько Авыýда; Авыýд -- бáтько Елыакы′ма; Елыакы′м -- бáтько Азóра;

14. Азóр -- бáтько Садóка; Садóк -- бáтько Ахы′ма; Ахы′м -- бáтько Йілыýда;

15. Йілыýд -- бáтько Йілыазáра; Йілыазáр -- бáтько Матфáна; Матфáн -- бáтько Я′кова;
[с. 12 ↑]
16. Я′ков -- бáтько Ё′сыпа, мужыкá Марíйі, в якэ′йі роды′вся Ісýс, шо зовэ′цьця Хрыстóс.

17. То от, всіх поколíнней од Авраáма до Давы′да – штырынáццэть поколíнней; і од Давы′да до тогó, як булы′ вы′сыляны в Вавылóн, -- штырынáццэть поколíнней, і од тогó, як булы′ вы′сыляны в Вавылóн і до Хрыстá -- штырынáццэть поколíнней.


Родывся Ісýс Хрыстóс
18. От як булó, як Ісýс Хрыстóс роды′вся. Пóсля зарýчын Мáтыра Ёгó Марíйі з Ё′сыпом, пы′рыд тым, як воны′ побрáлысь, стáло выдóмо, шо Вонá мáе в жывотí од Дýха Святóго.

19. А Ё′сып, мужы′к йійí, був чоловíк прáвыдный і ны хотíв на йійí ныслáву пусты′ты, то вин хотíв тáйно дáты Юй вóлю.

20. Алэ′ як онó вин подýмав про гэ′тэ – то явы′вся ёмý в сні Анё′л Госпóдній і сказáв: «Ё′сып, сын Давы′дув! Ны би′йся взя′ты Марíю, свою′ жи′нку, бо рóджанэ Е′ю, то од Дýха Святóго.

21. І прывыдэ′ Вонá Сы′на, і дасы′ ёмý ймэ′нне Ісýс, бо Вин вы′ратуе людэ′й Свойíх од йíхых грыхы′в».

22. І гэ′тэ стáло. Бо збýтысь жэ скáзаному Гóсподом чы′рыз прорóка, якы′й кáжэ:

23. «То ж Дíвчына в сырэ′дыны Свою′й пры′ймэ і рóдыть Сы′на, і дадýть ёмý ймэ′нне Эммануйíл, шо знáчыть «З нáмы Биг».

24. Прочнýвшысь і встáвшы, Ё′сып зробы′в так, як сказáв ёмý Анё′л Госпóдній, і взяв до сыбэ′ свою′ жи′нку.

25. І ны чыпы′в Йійí. Нарэ′шты Вонá роды′ла Сы′на Свогó пэ′ршого, і вин дав ёмý ймэ′нне: Ісýс.


Глава 2.
Мудрыцí з зыходу прышлы поклонытысь Ісýсовы
1. Як роды′вся Ісýс в Выфлыéмы Іудéйському пры царéвы Íродовы, прышлы′ в Йірусалы′м мудрыцí з зы′ходу і пытáють:

2. «Дэ Цар Іудéйськый, шо роды′вся допíро? Бо мы бáчылы Ёгó зорю′ на зы′ходы і прышлы′ поклоны′тысь Ёмý».

3. Почýвшы гэ′тэ, цар Íрод рострывóжывся і ввэсь Йірусалы′м рáзом з йім.
[с. 13 ↑]
4. І зобрáвшы всіх пэршосвяшчэ′ннікув і кнíжныкув людськы′х, пытáвся в йіх: «Дэ повы′дён роды′тысь Хрыстóс?»

5. Воны′ ж сказáлы ёмý: В Выфлыéмы Іудéйському; бо в прорóка напы′сано так:

6. «І ты, Выфлыéм, зымня′ Іýдына, нычы′м ны горíшый за воевóдства Іýдыны, бо с тыбэ′ вы′йдэ Вырховóдэць, Якы′й вы′ратуе нарóд Мий Ізрáільськый» (Мых. 5, 2).

7. Тоды′ Íрод, тáйно склы′кавшы мудрыцíв, вы′выдав в йіх, колы′ зыйшлá зоря′.

8. І послáв йіх у Выфлыéм, і сказáв: «Ідíтэ, дóбрэ розвíдайтэ про Дыты′ну і, як нáйдытэ, ознаймíтэ мынí, шоб і я міг пойты′ поклоны′тысь Ёмý».

9. Воны′ вы′слухалы царя′ і пошлы′. І от, зоря′, якýю воны′ бáчылы на зы′ходы, йшла пы′рыд йíмы, пóкы нарэ′шты прышлá і остановы′лась над тым мíсьцем, дэ булá Дыты′на.

10. Пубáчывшы ж зорю′, воны′ нымавíсты як зраднíлы.

11. І зайшóвшы в хáту, пубáчылы Дыты′ну з Марíйію, Мáтырыю Ёгó, і впáвшы на колíна, поклоны′лысь Ёмý; і откры′вшы скáрбы, пудныслы′ Ёмý свойí дáры: зóлото, лáдан і смíрну.

12. Йім в сні об’явы′лось, шоб ны ворóчалысь до Íрода, і воны′ гы′нчыю дорóгыю пошлы′ в свою′ стóрону.
Ёсып і Марíя втыкáють в Йігыпэт
13. Як воны′ пошлы′, то Анё′л Госпóдній явля′йіцьця в сні Ё′сыповы і кáжэ: «Вставáй, возьмы′ Дыты′ну і Мáтыра Ёгó і втыкáй в Йігы′пэт, і оставáйся там, пóкы ны скажý тобí; бо Íрод хóчэ шукáты Дыты′ну, шоб звысты′ Йійí с свíта».

14. Вин встав, взяв Дыты′ну і Мáтыра Ёгó і вночí пошóв у Йігы′пэт.

15. І був там, пóкыль ны вмэр Íрод, бо збýтысь жэ скáзаному Гóсподом чы′рыз прорóка, якы′й кáжэ: «З Йігы′пта я вы′клыкав Сы′на Свогó» (Осія 11, 1).
Íрод касýе дытэй
16. А Íрод, повíдавшы, шо ёгó мудрыцí пудманýлы, нáдто розозлы′вся, і послáв, шоб повыбывáты всіх дытэ′й в Выфлыéмы і в
[с. 14↑]
усíх околы′шностях ёгó, од двох рик і мэ′нчых, гэ′то в такы′х лíтюх, якы′йі вы′выдав од мудрыцíв.

17. Тоды′ збулóсь вы′казанэ чы′рыз прорóка Іерэ′мію, якы′й кáжэ:

18. «Чýты гóлос в Рамы, плач вылы′кый, і голосíнне, і прыплáкуванне: Рахы′ль плáчэ по свойíх дíтюх і розвáжытысь ны хóчэ, бо йіх нымá» (Іерэм. 31, 15).
Ёсып і Марíя з Ісýсом ворóчаюцьця в Назарэт
19. Пóсля смэ′рты Íрода Анё′л Госпóдній явля′йіцьця в сні Ё′сыповы в Йігы′пты

20. і кáжэ: «Встань, возьмы′ Дыты′ну і Мáтыра Ёгó і йды в зэ′мню Ізрáілёву; бо вжэ повмырáлы ты′йі, шо шукáлы душí Дыты′ны».

21. Вин встав, взяв Дыты′ну і Мáтыра Йійí і прышóв в зэ′мню Ізрáілёву.

22. Алэ′ почýвшы, шо Архылáй цáрствуе в Іудéйі на мíсьці свогó бáтька, Íрода, побоя′вся туды′ йты; алэ′ в сні ёмý об’явы′лось, шо робы′ты, і вин пошóв в край Галылэ′йськый.

23. І прышóвшы, став бýты в мíсты, шо зовэ′цьця Назарэ′т; бо збýтыся ж скáзаному прорóкамы, шо Вин Назарэ′ём звáтымыцьця (Суд. 13, 5).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка