Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка17/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   66

Глава 2
Роды′вся Ісýс Хрыстóс

1. В ты′йі дні цар А′вгуст дав поволáнне зробы′ты пэ′рыпысь (пырыпысáты людэ′й, нарóд) по всёмý госудáрству.

2. Гэ′то булá пэ′рша пэ′рыпысь, як прáвыв в Сíрыйі Квырынíй.

3. І всі пошлы′ запы′суватысь, кáжон в своé мíсто.

4. Пошóв тоды′ й Ё′сып з Галылэ′йі, з мíста Назарэ′та, в Іудéю, в мíсто Давы′довэ, якóе звáлось Выфлыéм, бо він був с плы′ння і рóду Давы′дового,

5. шоб запысáтысь з Марíйію, Якáя булá з йім зарýчана; а Вонá булá тóвста.

6. А як воны′ булы′ там, то прышлá порá Юй роды′ты.

7. І роды′ла Вонá Сы′на Свогó Пэ′ршого, і вповылá Ёгó, і положы′ла Ёгó в я′сла; -- бо ны булó йім мíсьця в гостíнніцы.Поклóн пастухы′в

8. В туй сторонí булы′ в пóлы пастухы′, якы′йі сторожы′лы свий стáток.

9. І от явы′вся йім Анё′л Госпóдній, і слáва Гóспода ося′яла йіх; і воны′ ё′мко пырылякáлысь.

10. А Анё′л сказáв йім: «Ны би′йтэсь. Я ознаймня′ю вам про вылы′ку рáдосьць, якáя бýдэ всім лю′дюм.

11. Бо допíро в Давы′довому мíсты роды′вся Вам Спасíтель, якы′й е Хрыстóс Госпóдь.

12. І от вам знак: вытэ′ нáйдытэ Дыты′ну, вповы′ту в палюшкы′, якáя лыжя′тымэ в я′слах».

13. І рáптом появы′лось з Анё′лом вылы′кэ вы′(й)сько ныбэ′ськэ, якóе слáвыло Бóга і говоры′ло гýчно:

14. «Слáва Бóгу на высотí, і на зымнí спóкуй, а в лю′дюх дóбра вóля!»

15. Як анё′лы одыйшлы′ од йіх на нэ′бо, пастухы′ стáлы говоры′ты оды′н одномý: «Ходíмо в Выфлыéм і пубáчымо, шо там стáло, про шо нам Госпóдь ознаймы′в».

16. І прышлы′ пóспыхом, і найшлы′ Марíю, і Ё′сыпа, і Дыты′ну, шо лыжя′ла в я′слах.

[с. 145↑]
17. Пубáчывшы, росказáлы про тóе, шо йім булó ознáймняно.

18. І всі, хто чув, дывовáлысь томý, шо роскáзувалы йім пастухы′.

19. А Марíя бырыглá всі гэ′ты словá, тýлячы йіх в сэ′рцы свойíм.

20. Пастухы′ ж вырнýлысь, прославля′ючы і хвáлячы Бóга за тóе, шо почýлы й пубáчылы, як йім скáзано булó.Обрызáнне Ісýса Хрыстá. Прáвыдный Сы′мон. Прорóчыця Гáнна

21. Як пройшлó вы′сім дён, колы′ трэ′ба булó зробы′ты обрызáнне Дыты′ны, то далы′ Ёмý ймэ′нне Ісýс, так, як назвáв Ёгó Анё′л пы′рыд тым, як Вин явы′вся в жывотí.

22. А як – по закóну Моісéя – мынýлы дні очышчэ′ння, то прыныслы′ Ёгó до Йірусалы′ма, шоб постáвыты пы′рыд Гóсподом,

23. як запы′сано в закóны Госпóднёму, шоб вся′ка дыты′на-хлопчыня′, шо выхóдыть з жывотá, булá посвяшчóна Гóсподовы (Вых. 13, 2)

24. і шоб далы′ жэ′ртву (охвíру), як накáзано в Закóны Госпóднёму, дьві ды′кых голýбкы чы двóе птушыня′т гóлубовых.

25. Тоды′ був в Йірусалы′мы чоловíк по ймэ′нню Сы′мон. Вин був чоловíк прáвыдный і наби′жный, прáгнув рады′шч ля Ізрáіля; і Дух Святы′й був на ёмý.

26. Ёмý булó ознáймняно Дýхом Святы′м, шо вин ны вмрэ, пóкыль ны пубáчыть Хрыстá Госпóднёго.

27. І прышóв вин по гы′мпыту Дýха в храм. І як батькы′ прыныслы′ Дыты′ну Ісýса, шоб зробы′ты над Йім закóнный обря′д,

28. то вин взяв Ёгó на рýкы, оддáв благословíнне Бóговы і сказáв:

29. «Зáрэ пускáйіш слугý Свогó, Влады′ко, по Твоё′му слóвы, з мíром,

30. бо бáчылы гóчы мойí Ратовáнне Твоé,

31. якóе Ты прышыховáв пы′рыд всíмы нарóдамы,

32. выдныню′ ля просвíты язы′чнікув, і слáву нарóда Твогó Ізрáіля!»

33. А Ё′сып і Мáты Ёгó дывовáлысь скáзаному про Ёгó.


[с. 146↑]
34. І поблагословы′в йіх Сы′мон, і сказáв Марíйі, Мáтыры Ёгó: «Гэ′то лыжы′ть Той, шо прызнáчаный мнóгым на впáдок і одýжанне в Ізрáілёвы, і на знак справýнкув,

35. і Тобí Самýй міч прóймэ дýшу, -- шоб откры′лысь мы′слі (мы′слы) в сэ′рцы (в сырця′х) мнóгых».

36. Тут булá гэ′так сáмо й Гáнна прорóчыця, дочкá Фануйíлова з плы′ння Асы′рового, дожы′вша до старóго вíку, вонá пробулá з мужыкóм свойíм од высíлля сім літ,

37. допíро вдовы′ця, мáла вóсімдісят шты′ры рóкы, ны одыхóдыла од хрáма, постáмы й молíтвамы служы′ла Бóговы дня′мы й нóчамы.

38. І в тóе врэ′мне вонá прышлá прославля′ты Гóспода, і говоры′ла про Ёгó всім, хто в Йірусалы′мы ждав вóлі.

39. І як воны′ зробы′лы всэ по закóну Госпóднёму, то вырнýлысь в Галылэ′ю, в своé мíсто Назарэ′т.

40. А Дыты′на рослá і крыпы′лась (моцёвáлась) дýхом, набырáючысь рóзуму. І благодáть Бóжа булá пры Юй.
Дванацьцятылíтній Ісýс в хрáмовы
41. Кáжного рóку на Пáску батькы′ Ёгó ходы′лы в Йірусалы′м.

42. І як Ёмý булó дванáццэть літ, прышлы′ воны′ гэ′так сáмо, як звычя′йно, в Йірусалы′м на свя′то.

43. А як святё′нны дні кóнчылысь, воны′ ворóчалысь, а хлопчя′к Ісýс остáвся в Йірусалы′мовы; то Ё′сып і Мáты Ёгó ны вíдалы гэ′того.

44. А дýмалы, шо Вин ідэ′ з другы′мы. Як пройшóв дэнь дорóгы, то стáлы шукáты Ёгó сы′рыд роднí й знакóмых.

45. Алэ′ ны найшóвшы Ёгó, вырнýлысь в Йірусалы′м, і шукáлы Ёгó.

46. Чы′рыз тры дні найшлы′ Ёгó в хрáмовы, дэ Вин сыдíв сы′рыд учытілíв, слýхав і пытáвся йіх.

47. Всі, хто Ёгó слýхав, дывовáлысь Ёгó рóзуму і Ёгó одкáзам.

48. І, пубáчывшы Ёгó, здывовáлысь; а Мáты Ёгó сказáла Ёмý: «Дыты′но! Шо Ты наробы′в з нáмы? Гóндэ Твий бáтько і Я з вылы′кым смýтком шукáлы Тыбэ′».


[с. 147↑]
49. Вин йім сказáв: «Нáшо вам булó Мынэ′ шукáты? Чы ж вытэ′ ны вíдалы, шо Мынí трэ′ба бýты в томý, шо налэ′жыть ля Могó Бáтька?»

50. Алэ′ воны′ ны розобрáлы тых слыв, якы′йі Вин сказáв.

51. І Вин пошóв з йімы′ і прышóв у Назарэ′т, і був послýшный в йіх. А Мáты Ёгó збырыглá всі гэ′ты словá в Своё′му сэ′рцы.

52. А Ісýс ріс, набырáвся мýдрості і був у лáсцы в Бóга і людэ′й.Глава 3
Прóповыдь Іоáнна Хрыстíтіля

1. Пятнáцьцятого рóку цáрствовання кэ′саря Тывэ′рыя, як Пóнтій Пылáт прáвыв у Іудéйі, І′род був чытьвёртовлáсныком (тытрáрхом) в Галылэ′йі, Пылы′п, брат ёгó, був чытьвёртовлáсныком (тытрáрхом) в Ітурэ′йі і Трахоны′тськуй зымнí, а Лысáный -- чытьвёртовлáсныком (тытрáрхом) в Авылынэ′йі,

2. пры пэршосвяшчэ′нніках Гáнны і Кайя′фы булó Бóжэ слóво ля Іоáнна, Сахáркового сы′на.

3. І вин прохóдыв по всіх околы′шностях зымнí Іордáнськыйі, проповíдуючы хрыстíнне покая′ння, шоб булы′ прóшчаны грыхы′,

4. як напы′сано в кнíзы слыв прорóка Ісáійі: «Гóлос гукáючого в пусты′ні: прышыхýйтэ дорóгу Гóсподовы, зробíтэ прóстымы стыжкы′ Ёмý!

5. Вся′ка долы′нка хай напóвныцьця, і вся′ка горá й паґýркы хай поны′зяцьця, а ныры′мны дорогы′ хай стáнуть глáдкымы,

6. і пубáчыть всэ жывóе ратовáнне Бóжэ» (Ісаія, 40, 3—5).

7. Іоáнн казáв ля гýрту людэ′й, шо прыхóдылы до ёгó хрысты′тысь: «Рóду змія′чый (йіхы′днын)! Хто пудгучы′в вас втыкáты од гнывý бýдушчого?

8. Зробíтэ вáртэ дíло ля покая′ння. І ны дýмайтэ говоры′ты сáмы собí: «Бáтько в нас Авраáм». Бо я вам кажý, шо Биг мóжэ з гэ′того камíння ля Авраáма дытэ′й сотворы′ты.

9. Вжэ й сокíра кóло корíння дэ′рыва лыжы′ть: вся′кэ дэ′рыво, шо дóброго плóду ны рóдыть, рубáють і кы′дають в огóнь».

10. І пытáлы ёгó лю′дэ: «Шо ж нам робы′ты?»
[с. 148↑]
11. Вин сказáв йім в одкáз: «В когó дьві одэ′жыны, то хай дасьць однý томý, в когó нымá; і в когó е йíжа, то хай рóбыть тóе сáмэ».

12. Прышлы′ й мы′тарі (мы′тныкы) хрысты′тысь і сказáлы ёмý: «Учíтілю! А шо нам робы′ты?»

13. Вин откáзував йім: «Ны дохóдьтэ бильш тогó, шо вам назнáчано взя′ты».

14. Гэ′так сáмо пытáлы ёгó й солдáты: «А нам шо робы′ты?» І сказáв йім: «Ныкóго ны кры′вдьтэ, ны обговáруйтэ, а корыстáйтэсь тым, шо вам плáтять».

15. І як лю′дэ ждáлы, то всі дýмалы в сырця′х свойíх про Іоáнна, чы гэ′то ны вин е Хрыстóс, --

16. Іоáнн сказáв усíм: «Я хрышчý вас водóю, алэ′ йдэ Дýжчый за мынэ′, в якóго я ны достóйный розвязáты рамíнчыка в óбуйі; Вин бýдэ хрысты′ты вас Дýхом Святы′м і огнéм.

17. Ёгó шы′пля в руцí Ёгó, і Вин охáе клýню Свою′, пшаны′цю збырэ′ в свырóнок Свий, а солóму спáлыть огнéм ныпогáсным».

18. Мнóго чогó гы′нчого дóброго росказáв вин нарóдовы, гýчачы ёгó.

19. А І′род, тытрáрх, шо начя′льствував над штырымá провíнцыямы, якóму Іоáнн доганя′в за Іродыя′ду, брáтову жи′нку, і за всэ, шо І′род зробы′в нычóгого,

20. добáвыв до всёгó гэ′того шэ й тóе, шо посады′в Іоáнна в тюрмý.1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка