Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка16/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   66

Од Лукашя′ святáя Йівáнгылія
Глава 1
Пэ′ршэ слóво

1. Вжэ мнóго хто почя′в складáты пóвысть про тóе, шо дíялось пры нас, і шо мы дóбрэ вíдайімо;

2. Гэ′тэ пырыказáлы нам ты′йі, шо булы′ с сáмого почя′тку свíдкамы і слýгамы Слóва;

3. То надýмався й я, дóбрэ розвíдавшы про тóе і згучы′вшы ёгó, опысáты тобí, вгы′дный Фыофы′лу, чы′сто всэ по поря′дку, почынáючы с сáмого пэ′ршого,

4. Шоб ты повíдав твэ′рду суть тэ′йі нагýкы, якэ′йі був нагýчаный.
Анё′л ознаймня′е, шо роды′вся Іоáнн Хрыстíтель.
5. Пры І′родовы, царéвы іудéйському, був оды′н бáтюшка з А′выёвого гря′ду (ря′ду), по ймэ′нню Сахáрко, і жи′нка ёгó з рóду Аарóнового, звáлы йійí Савéта.

6. Булы′ воны′ обóе прáвыдны пы′рыд Бóгом, жывучы′ по всім зáповыдям і накáзам Бóжым быз догáны.

7. В йіх ны булó дытэ′й, бо Савéта булá бысплы′дна і обóе вжэ булы′ нымолоды′йі.

8. Одногó рáзу, як булá ёгó колéйка, вин служы′в пы′рыд Бóгом,

9 по жэ′рыбовы, як гэ′то булó звычя′йным в батюшóк, вы′пало ёмý ввыйты′ в храм Госпóдній кады′ты;

10. а як вин кады′в, то всі лю′дэ, якы′х булó вэ′льмы мнóго, молы′лысь на дворí.

11 Тоды′ явы′вся ёмý Анё′л Госпóдній, стóячы в прáвому бóццы кады′льного жэ′ртвынныка (охвя′рныка).

12. Сахáрко, пубáчывшы ёгó, зумíвся, і страх охваты′в ёгó.

13. А Анё′л сказáв ёмý: «Ны би′йся, Сахáрку; бо почýта молíтва твоя′, і жи′нка твоя′ Саве′та прывыдэ′ тобí сы′на, і дасы′ ёмý ймэ′нне Іоáнн.
[с. 140↑]
14. І бýдэ тобí рáдость і высёлóсть, і мнóго хто бýдэ рад, шо вин роды′вся.

15. Бо вин бýдэ вылы′кым пы′рыд Гóсподом; ны бýдэ пы′ты ны вынá, ны п’я′ного мэ′ду (сыкэру), і Дýхом Святы′м пройня′вся шэ в жывотí свэ′йі мáтыра.

16. І мнóго когó с сыны′в ізрáільськых навэ′рнэ до йíхого Гóспода Бóга.

17. І прóйдэ пы′рыд Йім в дýховы й сы′лы Ільйí, шоб прывырнýты сырця′ батькы′в до дытэ′й, і ныслýшных до мýдрості прáвыдных, шоб пырыдáты Гóсподовы людэ′й прышыхóваных».

18. І сказáв Сахáрко Анё′ловы: «По чомý я повíдаю про гэ′тэ? Я ж стары′й, да й жи′нка моя′ нымолодóго вíку».

19. Анё′л сказáв ёмý на тóе: «Я Гаврыíл, шо стою′ пы′рыд Бóгом, і послáный говоры′ты с тобóю і ознаймы′ты тобí про гэ′тэ.

20. І от ты бýдыш мовчя′ты і ны змóжыш говоры′ты до тогó дня, як гэ′тэ стáнэ, за тóе, шо ты ны повíрыв мойíм словáм, якы′йі збýдуцьця в свою′ пóру».

21. А лю′дэ ждáлы Сахáрка, і дывовáлась, шо вин забáвывся в хрáмы.

22. А вин, вы′йшовшы, ны міг з йíмы говоры′ты, і воны′ догадáлысь, шо вин бáчыв Бóжого знáка в хрáмовы. І вин онó покáзував йім на мы′ґах, і остáвся нымы′й.

23. А як кóнчылысь дні, шо вин отправля′в в хрáмовы, то вырнýвся додóму.

24. Пóсля тых днів стáла мíты в жывотí Савéта, ёгó жи′нка, і тайíлась п’ять мíсяцюв, і казáла:

25. «Так сотворы′в мынí Госпóдь в гэ′ты дні, як подывы′вся на мынэ′, шоб зня′ты з мынэ′ гáньбу пóмыз людьмы′».
Благовíшчынне дíвы Марíйі

26. Шóстого ж мíсяця од Бóга був послáный Анё′л Гаврыíл в мíсто галылэ′йськэ, якóе зва′лось Назарэ′т,

27. до дíвчыны, якáя була′ зарýчана з мýжом по ймэ′нню Ё′сыпом, а ймэ′нне дíвчыны булó – Марíя.

28. Анё′л, ввыйшóвшы до Йійí, сказáв: «Раднíй, Благодáтна, Госпóдь с Тобóю! Ты благословлё′на пóмыз молодыця′мы».


[с. 141↑]
29. А Вонá, пубáчывшы ёгó, зумíлась од ёгó слыв і дýмала: шо гэ′то булó за вытáнне?

30. І сказáв Юй Анё′л: «Ны би′йся, Марі′я; бо Ты стáла мі′ты благодáть у Бóга.

31. І от, Ты обтовстíйіш жывóтом, і прывыдэ′ш Сы′на, і дасы′ Ёмý ймэ′нне: Ісýс.

32. Вин бýдэ Вылы′кый і назовэ′цьця Сы′ном Всэвы′шнёго, і дасьць Ёмý Госпóдь Биг прыстóла Ёгó бáтька Давы′да.

33. І бýдэ Вин царéм над плы′ннем Я′кова навíкы, і Ца′рыству Ёгó ны бýдэ конця′».

34. А Марíя сказáла Анё′ловы: «Як гэ′тэ бýдэ, колы′ я ны мáю чоловíка?»

35. Анё′л сказáв Юй на гэ′тэ: «дух Святы′й зы′йдэ на Тыбэ′ і сы′ла Всэвы′шнёго охы′лыть Тыбэ′; от чогó й рóджанэ Святóе назовэ′цьця Сы′ном Бóжым.

36. От і Савéта, родáчка Твоя′, якáя лычы′лась ныплы′дныю, і вонá стáла мíты сы′на в жывотí вжэ старэ′ю, і вжэ гэ′тому шóстый мíсяць.

37. Бо в Бóга ны остаéцьця быз сы′лы ны однэ′ слóво».

38. Тоды′ Марíя сказáла: «Я ж рабá Гóсподова; хай бýдэ Мынí по твоё′му слóвы». І одыйшóв од йійí Анё′л.Марíя одвíдуе Савéту

39. Ты′мы дня′мы Марíя, встáвшы, пóспыхом пошлá в гóрны місьця′, в мíсто Ю′дын.

40. І ввыйшлá вонá в Сахáркову хáту і повытáла Савéту.

41. Як Савéта почýла вытáнне Марíйі, в жывотí в йійí затрыпытáло дыты′на; і Савéта пройнялáсь Дýхом Святы′м.

42. І вы′гукнула, кáжучы: «Благословлё′на Ты пóмыз молодыця′мы, і благословлё′ный Плыд Твогó жывотá!

43. І скыль гэ′то такóе мынí, шо прышлá до мынэ′ Мáты Гóспода Могó?

44. Бо як гóлос вытáння Твогó дойшóв до мойíх гушэ′й, то затрыпытáла з рады′шч дыты′на в мойíм жывотí!

45. І шчаслы′ва Тáя, шо повíрыла, бо збýдыцьця скáзанэ Юй од Гóспода!»


[с. 142↑]


Марíя прославля′е Гóспода

46. А Марíя сказáла: «Прославля′е душя′ Моя′ Гóспода,

47. і зраднíв дух Мий в Бóговы, Спасíтілёвы Моё′му,

48. шо гля′нув Вин на покóру Рабы′ Свэ′йі, бо з гэ′тыйі поры′ всі рóды годы′тымуть Мынí

49. з-за тогó, шчо вылы′кэ зробы′в Мыні Дýжый (Духвáлый); і святóе ймэ′нне Ёгó;

50. і мы′лость Ёгó з рóду в рид до тых, хто бойíцьця Ёгó!

51. Дав сы′лу мýскулам свойíм; розогнáв тых, хто гоноры′вся мы′слямы свогó сэ′рця!

52. Познымáв с прыстóлув тых, хто мав власть, пудня′в на высотý покы′рных,

53. вы′стогнывшых здовóлыв добрóм, а збогатíлых остáвыв быз нычóго.

54. Прыгорнýв до Сыбэ′ Ізрáіля, годóванця Свогó, зробы′вшы упомы′ток про мы′лость,

55. як казáв Вин прáдідам нáшым – Авраáмовы і ёго поколíннёвы навíкы!»

56. Пробулá в йійí Марíя кóло трох мíсяцюв, і вырнулась до Свэ′йі дóмы.


Роды′вся Іоáнн Хрыстíтель
57. А ля Савéты прышлá порá роды′ты – і вонá прывылá сы′на.

58. І почýлы сусíдэ і родня′ йійí, шо Госпóдь послáв на йійí Свою′ мы′лость вылы′ку і булы′ рáды, як і вонá.

59. На вóсьмый дэнь прышлы′ обрíзаты дыты′ну і хотíлы дáты ёмý ймэ′нне по бáтьковы – Сахáрко.

60. На гэ′тэ мáты ёгó сказáла: «Не, дамó ёмý ймэ′нне Іоáнн!»

61. І сказáлы юй: «Ныкóго нымá в твойíм родý, в когó булó б такóе ймэ′нне».

62. І пытáлысь мы′ґамы в бáтька ёгó, як бы вин хотíв бы ёгó назвáты.

63. Вин показáв, шоб ёмý далы′ дóшчычку, і напысáв: «Ймэ′нне ёмý Іоáнн!» І всі здывовáлысь.

64. І в тýю ж мыню′тыну откры′вся рот ёгó і розвязáвся ёгó язы′к; і вин став говоры′ты, прославля′ючы Бóга.


[с. 143↑]
65. І страх охваты′в всіх йíхых сусíдэй; і роскáзувалы про всэ гэ′тэ по всіх горных місьця′х іудéйськых.

66. Всі, шо чýлы гэ′тэ, прыйнялы′ ёгó блы′сько до сэ′рця і казáлы: «Кым бýдэ гэ′та дыты′на?» І рукá Госпóдня булá з йім.


Прорóчыство Сахáрка
67. Ёгó ж бáтько Сахáрко, пройня′вшысь Дýхом Святы′м, прорóчыствував; вин казáв:

68. «Благословлё′ный Госпóдь Бог Ізрáілюв, шо одвíдав нарóд Свий і дав ратýнок ёмý!

69. Вин воздвы′г рóга ратýнку нам в дóмы Давы′да, дытя′та свогó,

70. як ознаймы′в словáмы святы′х прорóкув Свойíх, бýвшых од вíку,

71. шо вы′ратуе нас од вóрогув нáшых і од рукы′ всіх нáшых ныоби′лныкув,

72. шо зрóбыть мы′лость батькáм нáшым і спомынэ′ святýю обыця′нку Свою′,

73. кля′тву, якэ′ю прысягáвся Вин Авраáмовы, прабáтьковы нáшому, дáты нам,

74. шоб мы, ны боячы′сь, пóсля вратовáння од рукы′ вóрогув нáшых,

75. моглы′ служы′ты Ёмý в свя′тості і в прáвды пы′рыд Йім у всі дні нáшого буття′.

76. І ты, дыты′нко, назовэ′сься прорóком Всэвы′шнёго, бо бýдыш ходы′ты пы′рыд Гóсподом, шоб дорóгу Ёмý прыготóвыты,

77. шоб Ёгó нарóдовы дáты повíдаты ратýнок прошчя′ннем ёгó грыхы′в

78. чы′рыз завсíдышну мылосэ′рность Бóга нáшого, якэ′ю навíдав нас Зы′ход з высоты′,

79. освыты′ты сыдя′чых в поночóты і тíні смыртэ′лнуй, напрáвыты нóгы нáшы на дорóгу міра».

80. А дыты′на рослá і моцёвáлась дýхом; і булá в пусты′нях до тогó дня, як появы′тысь Ізрáілёвы.


[с. 144↑]


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка