Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка15/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   66

Глава 11Ісýс врочысто вйіжджяе в Йірусалым
1. Як пудыйшлы′ до Йірусалы′ма, до Выффáгыйі і Выфáныйі, до горы′ Йілыóнськыйі, Ісýс посылáе двох Свойíх учынікы′в,

2. і кáжэ йім: «Ідíтэ в сылó, якóе гóндэ пы′рыд вáмы; ввыйшóвшы в ёгó, одрáзу нáйдытэ прыв’я′заного молодóго ослá, на якóго ныхтó з людэ′й ны сады′вся; одвяжíтэ ёгó й прывыдíтэ.

3. А як хто скáжэ вам: «Шо гэ′то вытэ′ рóбытэ?», кажíтэ, шо вин трэ′ба ля Гóспода; то одрáзу оддáсьць ёгó сюды′».

4. Воны′ пошлы′ і найшлы′ ослякá, прыв’я′заного на гýлыці кóло ворíт, і одвязáлы ёгó.

5. І дэ′хто, шо стоя′лы там, казáлы йім: «Шо рóбытэ? Нáшо одвя′зуйітэ ослыня′?»

6. Воны′ йім на гэ′тэ откáзувалы, шо так вылíв Ісýс; і ты′йі пусты′лы йіх.

7. І прывылы′ ослыня′ до Ісýса, і положы′лы на ёгó свою′ óпратку. Ісýс сів на ёгó.

8. Мнóго хто росстылáв свою′ одэ′жу на дорóзы, а гы′нчы рíзалы голлé з дэ′рыва і встылáлы йім дорóгу.

9. А ты′йі, шо йшлы пы′рыд Йім і за Йім, выгýкувалы: «Осáнна! Благословлё′ный Той, шо йдэ в ймэ′нне Госпóдне!

10. Благословлё′нэ цáрство бáтька нáшого Давы′да, якóе прыхóдыть у ймэ′нне Гóспода! Осáнна на высотí!»

11. І ввыйшóв Ісýс в Йірусалы′м, і зайшóв у храм, і огля′нувшы всэ, пошóв з двынаццытьмы′ в Выфáнію, бо вжэ булó пи′зно.
Ныплы′дна смаковны′ця
12. На дрýгый дэнь, як воны′ вы′йшлы з Выфáнійі, то Вин зголоднíв.

13. І, пубáчывшы здалíк смаковны′цю с хорóшым лы′стом, пудыйшóв до йійí, подýмавшы, шо на юй дэ′шо нáйдэ; алэ′, пудыйшóвшы, ныц ны найшóв, крóмы лы′сту, бо шэ ны порá булá рвáты смóквы.

14. І сказáв юй Ісýс: «Шоб з гэ′тыйі поры′ ныхтó вік ны йів с тыбэ′ плоды′в!» А учынікы′ Ёгó всэ гэ′тэ чýлы.
[с. 121↑]

Ісýс очышчя′е хрáма
15. Прышлы′ в Йірусалы′м. Ісýс, зайшóвшы в храм, став выганя′ты продавцíв і покупцíв; і столы′ тых, шо грóшы мыня′лы (мыня′лэй), і ослóны тых, шо голубы′ продавáлы, попырыкыдáв.

16. І ны позволя′в, шоб хто чы′рыз храм дэ′шо пырынíс.

17. І гучы′в йіх, кáжучы: «Чы ж ны напы′сано: «Мий дом назовэ′цьця дóмом молíтвы ля всіх нарóдув»? А вытэ′ зробы′лы ёгó «халабýдыю бандíтув» (Ісаія 56,7. Іерэм. 7, 11).

18. Почýлы гэтэ кнíжныкы й пэршосвяшчэ′ннікы і шукáлы спóсобу, шоб як згубы′ты Ёгó; бо боя′лысь Ёгó з-за тогó, шо всі лю′дэ дывовáлысь з Ёгó нагýкы.

19. Як ужэ′ булó пи′зно, то Вин пошóв з мíста.
Сы′ла вíры і молíтвы
20. А врáно, прохóдячы кóло смаковны′ці, пубáчылы, шо вонá всóхла до кóрыня.

21. І, спомытáвшысь, Пытрó кáжэ Ёмý: «Учíтель, дывы′, смаковны′ця, якýю Ты прокля′в, всóхла».

22. Ісýс на гэ′тэ кáжэ йім:

23. «Вíртэ в Бóга. Бо я вам прáвду кажý: як хто скáжэ ля гэ′тыйі горы′: «Встань і кы′нься в мóрэ», і ны сумнівáтымыцьця в свою′й душí і вíрытымэ в словá свойí, шо воны′ спрáвдяцьця, то так і бýдэ, шоб вин ны сказáв.

24. То от кажý вам: всэ, чогó б вытэ′, мóлячысь, ны попросы′лы, вíртэ, шо мáтымытэ ёгó.

25. А як мóлытэсь, то прошчя′йтэ, як шо мáйітэ на когó, шоб і Бáтько ваш ныбэ′сный просты′в вам грыхы′ вáшы.

26. А як ны прошчя′йітэ, то й Бáтько ваш ныбэ′сный ны просты′ть вам вáшых грыхы′в».
Про власть Ісýса Хрыстá
27. Прышлы′ воны′ знов в Йірусалы′м. І як Вин ходы′в в хрáмы, то пудыйшлы′ до Ёгó пэршосвяшчэ′ннікы, і кнíжныкы, і старэ′йшыны,

[с. 122↑]


28. і казáлы Ёмý: «Якэ′ю влáстю Ты гэ′тэ рóбыш? І хто Тобí дав власть робы′ты гэ′тэ?»

29. Ісýс сказáв йім на гэ′тэ: «Спытáю вас Я про однэ′, откáзуйтэ Мынí; тоды′ Я скажý вам, якэ′ю влáстю роблю′ гэ′тэ.

30. Хрыстíнне Іоáнна булó з нэ′ба чы од людэ′й? Откажíтэ Мынí».

31. Воны россуждáлы пóмыз собóю: Як скáжымо «з нэба», то Вин скáжэ: «чомý вытэ ны повíрылы ёмý?»

32. А сказáты «од людэ′й» – боя′лысь нарóду; бо всі лычы′лы, шо Іоáнн напрáвду був прорóк.

33. І сказáлы на гэ′тэ Ісýсовы: «Ны знáйімо». Тоды′ Ісýс йім отказáв: «І Я ны скажý вам, якэ′ю влáстю гэтэ роблю′».


Глава 12
Пры′тча про нычóгых выногрáдарув
1. І почя′в говоры′ты пры′тчамы: «Оды′н чоловíк насады′в выногрáду, обгороды′в, зробы′в чавы′ло, збудовáв вэ′жу, оддáв выногрáдарям, а сам одбýв стыль.

2. І послáв в пóру до выногрáдарів слугý, шоб взяв од йіх выногрáду.

3. А воны′ схваты′лы ёгó, збы′лы і отпрáвылы быз нычóго.

4. Знов послáв до йіх дрýгого слугý; і томý камíннем розбы′лы гóлову, знывáжылы й отпрáвылы.

5. І знов гы′нчого посылáв: то тогó забы′лы; і шэ мнóго гы′нчых, то одны′х збывáлы, а дрýгых забывáлы.

6. Мав шэ вин одногó сы′на, якóго вэ′льмы любы′в, нарэ′шты послáв і ёгó до йіх, подýмавшы сам собí: «Посорóмняцьця могó сы′на».

7. Алэ выногрáдарі сказáлы оды′н одномý: «До гэ′того по прáву пырэ′йдуть зымня′ й спáткы; ходíмо, заб’éм ёгó і всэ гэ′тэ будэ нáшэ».

8. І схваты′лы ёгó, забы′лы і вы′кынулы гэть с сáду-выногрáду.

9. Шо ж зрóбыть господáр выногрáдного сáда? Пры′дэ і позабывáе выногрáдарів, а выногрáд оддáсьць дрýгым.

10. Нывжэ′нь вытэ′ ны чытáлы в Пысáнні: «Кáмэнь, якóго вы′кынулы майстрí, то той сам став штымпáлем в буды′нковы;

[с. 123↑]
11. гэ′то од Гóспода, і вонó ды′внэ в гочя′х вáшых» (Псал. 117, 22—23)?

12. І намагáлысь схваты′ты Ёгó, алэ′ побоя′лысь людэ′й; бо пубáчылы, шо про йіх сказáв пры′тчу. І остáвывшы Ёгó, пошлы′.


Царё′вэ – ля царя′, а Бóговэ – ля Бóга
13. І посылáють до Ёгó дэ′кылькох з фарысéюв і іродыя′н, шоб зловы′ты Ёгó на слóвы.

14. Воны′, прышóвшы, кáжуть Ёмý: «Учíтель! Мы знáйімо, шо Ты справыдлы′вый і ны старáйісься, шоб догоды′ты комý-нэ′будь, бо ны зважя′йіш ны на я′кого чоловíка; алэ′ гýчыш правды′во Бóжуй прáвды. То чы годы′цьця нам платы′ты подáток ля царя′, чы не? Платы′ты чы ны платы′ты?

15. Алэ Вин, вíдаючы про йíху крыводýшность, сказáв йім: «Нáшо вытэ′ бадáйітэ Мынэ′? Прынысíтэ Мынí дынáра, шоб Я ёго міг пубáчыты».

16. Воны′ прыныслы′. І кáжэ Вин: «Чыé гэ′то облы′ччэ й нáпысь?» Воны′ сказáлы Ёмý: «Царё′вы».

17. Ісýс на гэ′тэ йім сказáв: «Оддавáйтэ царё′вэ ля царя′, а Бóговэ ля Бóга». І дывовáлысь з Ёгó.
Про воскрысíнне з мэ′ртвых
18. Пóсля прышлы′ до Ёгó садукэ′йі, якы′йі лы′чять, шо мэ′ртвы ны воскрысáють, і сказáлы:

19. «Учíтель! Моісéй напысáв нам: «Як в когó вмрэ брат і остáвыть жи′нку, а дытэ′й ны остáвыть пóсля сэ′бэ, то ёгó брат хай возьмэ′ жи′нку ёгó і ожы′выть насíнне ля брáта свогó» (Другозак. 25, 5).

20. Булó сім браты′в: пэ′ршый взяв жи′нку і, вмэ′ршы, ны остáвыв дытэ′й.

21. Взяв йійí дрýгый, і вмэр, і пóсля ёгó ны остáлось дытэ′й, гэ′так сáмо й трэ′тій.

22. Брáлы йійí за сыбэ′ сэ′мыро, і ны остáвылы дытэ′й. Пóсля тогó вмырлá й жи′нка.

23. То от, пры воскрысíнні, як воскрэ′снуть, то чыéю вонá будэ жи′нкыю? Бо вонá ля сімё′х булá жи′нкыю».

[с. 124↑]
24. Ісýс сказáв йім на гэ′тэ: «Чы ны з-за тогó вытэ′ вмыля′йітэсь (ошыбáйітэсь), шо ны вíдайітэ ны Пысáння, ны сы′лы Бóжыйі?

25. Бо як воскрэ′снуть з мэ′ртвых, то ны бýдуть ны жыны′тысь, ны зáмуж выхóдыты, а бýдуть як Анё′лы на ныбысáх.

26. А про мэ′ртвых, шо воны′ воскрэ′снуть, то чы ж вытэ′ ны чытáлы в Моісéёвуй кнíзы, як Биг кóло корчя′ сказáв ёму: Я Биг Авраáма, і Биг Ісаáка, і Биг Я′кова» (Выход 3, 6)?
Сáма пэ′рша зáповыдь
28. Оды′н кнíжнык, шо чув, як воны′ спрычя′лысь, і бáчыв, шо Ісýс дóбрэ откáзував, пудыйшóв і спытáв Ёгó: «Якáя пэ′рша з усíх зáповыдей?»

29. Ісýс сказáв Ёмý: «Пэ′рша з усіх зáповыдей: «Слýхай, Ізрáілю! Госпóдь Биг наш е Госпóдь яды′ный;

30. і полюбы′ Гóспода Бóга свогó всім свойíм сэ′рцэм, і всэ′ю свэ′ю душéю, і всім свойíм розумíннем, і всэ′ю свэ′ю моцётóю» – гэ′то пэ′рша зáповыдь (Другозак. 6, 4—5).

31. Друга похóжа на йійí зáповыдь: «Полюбы′ блы′зького, як самóго сыбэ′». Гы′нчых важнíшых за гэ′ты зáповыді нымá» (Лывыт 19, 18).

32. Кнíжнык сказáв Ёмý: «Дóбрэ, Учíтель! Ты сказáв íстіну, шо оды′н е Биг і нымá гы′нчого, крóмы Ёгó;

33. і шоб любы′ты Ёгó всім сэ′рцэм, всім рóзумом, всэ′ю душéю, всэ′ю моцётóю, і любы′ты блы′ського чоловíка, як самóго сыбэ′ — гэ′то бильш за вся′кы жэ′ртвы на огнí й охвíры».

34. Ісýс, пубáчывшы, шо той розýмно откáзуе, сказáв ёмý: «Ныдалё′ко ты од Цáрыства Бóжого». І ныхтó вжэ пóсля гэ′того ны сты′шчыв ны про шчо Ёгó пытáты.
Чый Сын -- Хрыстóс?
35. Дáлэй гýчачы в хрáмы, Ісýс казáв: «Як мóжуть твырды′ты кніжныкы, шо Хрыстóс – Сын Давы′дув?

36. Бо сам жэ Давы′д сказáв в Дýховы Святóму: «Сказáв Госпóдь моё′му Гóсподовы: «Сыды′ по прáву рýку од Мынэ′, пóкыль я ны покладý Твойіх ворогы′в до Твогó пудны′жжа» (Псал. 19, 1).

[с. 125↑]
37. То от сам жэ Давы′д зовэ′ Ёгó Гóсподом; то як жэ Вин можэ′ бýты ёго сы′ном?» І вэ′льмы мнóго людэ′й з охвóтыю слýхалы Ёгó.
Остырыгáйтэсь кнíжныкув і фарысéюв
38. І говоры′в Вин в Свою′й нагýцы: «Остырыгáйтэсь кнíжныкув, шо лю′блять ходы′ты в дóвгуй одэ′жы і прыймáты вытáнне на людськы′х,

схóдах,


39. сыдíты на пэ′ршых лавкáх в храмáх, бýты на пэршых місьця′х на бынкэ′тах;

40. ты′йі, шо обйідáють хаты′ вдовыцéй і напокáз дóвго мóляцьця, мáтымуть вэ′льмы тя′жку кáру».


Вдовы′цін грош
41. Сів Ісýс напрóтів скарбíнкы і дывы′вся, як лю′дэ кы′дають в йійí грóшы. Мнóго богáтых кы′дало по мнóго.

42. А прышóвшы, однá бíдна вдовы′ця положы′ла дьві лэ′пты, гэ′то знáчыцьця одногó грóша (однý копéйчыну).

43. Поклы′кавшы свойíх учынікы′в, Ісýс сказáв йім: «Напрáвду вам кажý, шо гэ′та бíдна вдовы′ця положы′ла найби′льш за всіх, шо клáлы в скарбíнку.

44. Бо всі клáлы тóе, шо булó в йіх лы′шнэ; а вонá с свэ′йі ныстáчы положы′ла всэ, шо мáла, ввэсь свий прожы′ток».Глава 13
Про дóлю Йірусалы′мського хрáма
1. Як выхóдыв Вин с хрáма, то кáжэ Ёмý оды′н Ёго учынíк: «Учíтель! Подывы′сь, якóе камíнне і якы′йі буды′нкы!»

2. Ісýс сказáв ёмý на гэ′тэ: «Бáчыш гэ′ты вылы′кы буды′нкы? Всэ гэ′тэ бýдэ зны′шчанэ, і ны остáныцьця тут кáмыня на кáмынёвы».


[с. 126↑]

Про конэ′ць свíта
3. І як Вин сыдíв на горí Йілыóнськуй напрóтів хрáма, то пытáлысь в Ёгó, шо булы′ тоды′ онó воны′ з Йім, -- Пытрó, Я′ков, Іоáнн і Андрíй:

4. «Скажы′ нам, колы′ гэ′тэ бýдэ і якы′й томý бýдэ знак, як всэ гэ′тэ повы′днэ бýдэ стáты?»

5. Откáзуючы йім, Ісýс став говоры′ты: «Остырыгáйтэсь, шоб хто ны спокусы′в вас.

6. Бо мнóго пры′дэ пуд Мойíм ймэ′ннем і бýдуть казáты, шо гэ′то Я; і мнóго когó спокýсять.

7. А як почýйітэ про вóйны і про чýткы воéнны, то ны лякáйтэсь (ны жахáйтэсь): бо гэ′тэ мáе бýты; алэ′ то шэ ны конэ′ць.

8. Бо стáнэ нарóд на нарóд і цáрство на цáрство; і бýдэ місяця′мы зымня′ трасты′сь, і то там, то там бýдэ гóлод і пырыля′кы. Гэ′то почынáтымыцьця быдóва порá.

9. Алэ′ вытэ′ дывíтэсь за собóю; бо вас бýдуть оддавáты на суд і бы′тымуть в хрáмах, і пы′рыд правíтілямы і царя′мы постáвлять вас за Мынэ′, шоб вытэ′ свíдчылы йім.

10. І сáмэ пэ′ршэ, шоб всім нарóдам булá ознаймнё′на Йівáнгылія.

11. А як повыдýть вас, шоб оддáты (‘предавать’), то напырóд ны клопотíтэсь, шо вам говоры′ты, і ны обдýмуйтэ; бо шо бýдэ дáнэ в тóе врэ′мне говоры′ты, то тóе й кажíтэ: бо ны вытэ′ бýдытэ говоры′ты, а Дух Святы′й.

12. Оддáсьць жэ брат брáта на смэрть, і бáтько дытэ′й; і стáнуть дíты на батькы′в і смэрть йім заподíють.

13. І бýдуть вас всі ныобóлыты за Моé ймэ′нне. І хто вы′тырпыть до конця′, то той вы′ратуйіцьця.
Про руйнувáнне Йірусалы′ма
14. А як пубáчытэ гыдóту пустошíння, про якýю казáв прорóк Даны′ло, і якáя стáнэ там, дэ юй ны трэ′ба бýты (хто чытáе, той понімáе), то хто бýдэ тоды′ в Іудéйі, хай втыкáють в гóры;

15. а хто на стрíсы, то хай ны йдэ в хáту, шоб стыль шо-нэ′будь взя′ты.


[с. 127↑]
16. А хто в пóлы, то хай ны ворóчайіцьця назáд, шоб взя′ты свою′ одэ′жыну.

17. Быдá тоды′ бабáм тóвстым і тым, шо даю′ть цы′цку дыты′ны.

18. Молíтэсь, шоб ны трáпылось тогó, шо прышлóся б втыкáты зымóю.
Поя′вляцьця ныправды′чны хрысты′ і прорóкы
19. Бо бýдэ в тýю пóру такóе горовáнне, якóго ны булó од почя′тку сотворíння, як Биг сотворы′в, і до гэ′тыйі поры′, то такóго ны бýдэ.

20. І шоб Госпóдь ны прымэ′нчав тых дён, то ны вы′ратовалося б ныя′кэ створэ′нне. Алэ′ з-за тых, когó Вин вы′брав, прымэ′нчав ты′йі дні.

21. Тоды′, як хто вам скáжэ: «Гóндэ тут Хрыстóс» абó: «Гэ′ндэ там», -- ны вíртэ.

22. Бо поя′вляцьця хвальчы′вы хрысты′ й прорóкы і покáжуть знамéнія (знáкы) і чудісá (чýда), шоб звысты′, як змóжуть, і вы′браных.

23. А вытэ′ стырыжíтэсь. От Я сказáв вам всэ напырóд.
Поя′выцьця Сын Людськы′й
24. Алэ′ тэ′ю порóю, пóсля тогó смýтку, змэ′ркнэ сóнцэ, і мíсяць ны дасьць свогó выднá.

25. І зóры пáдатымуть з нэ′ба, і сы′лы ныбэ′сны зрýшяцьця.

26. Тоды′ пубáчять Сы′на Людськóго, шо йты′мэ по хмаря′х з вылы′кыю мы′ццю і слáвыю.

27. І тоды′ пошлэ′ Вин Анё′лув Свойíх і збырэ′ вы′браных Свойíх од штырóх вытрíв, од крáю зымнí до крáю нэ′ба.


Вызначя′йтэ бы по смаковны′ці
28. По смаковны′ці вызначя′йтэ: як йійí гольлé мня′кшае і пускаáе лыст, то знáйтэ, шо хýтко лíто.

29. Гэ′так сáмо як і вытэ′ пубáчытэ, шо гэ′тэ збувáйіцьця, то знáйтэ, шо вжэ блы′сько, пры двэ′рух.

[с. 128↑]
30. Прáвду вам кажý: ны мынэ′цьця допíрышнэ поколíнне, як всэ гэ′тэ збýдыцьця.

31. Нэ′бо й зымня′ пырымíняцьця, а словá мойí ны пырымíняцьця.


Бýдьмо готóвы, бо колы′ конэ′ць свíта – ныхтó ны знáе
32. А про той дэнь чы чяс ныхтó ны вíдае – ны Анё′лы ныбэ′ськы, ны Сын, онó Бáтько.

33. Лядíтэ, ны проспíтэ, молíтэсь, бо ны вíдайітэ, колы′ гэ′тэ врэ′мне пры′дэ.

34. Гэ′то бы то так, як бы хто, отправля′ючысь в дорóгу і кы′даючы свою′ хáту, дав бы свойíм слýгам власть і кáжному вручы′в бы дíло, і застáвыв бы вартовóго вартовáты і ны спáты.

35. То ны просыпáйтэ, бо ны вíдайітэ, колы′ пры′дэ господáр хáты: ввэ′чыры, чы опи′вночы, чы як пíвні спывáтымуть, чы врáно.

36. Коб, прышóвшы раптóво, ны застáв вас сп’я′чымы.

37. А шо вам кажý, то кажý всім: Ны просыпáйтэ».


Глава 14
Ісýса намíрылысь звíкожыты
1. Чы′рыз два дні мáлась бýты Пáска і свя′то Опрíснякув. І намагáлысь пэршосвяшчэ′ннікы і кнíжныкы найты′ спóсоб, шоб хы′тростю взя′ты Ёгó і забы′ты.

2. Алэ′ воны′ сáмы пóмыз собóю говоры′лы: «Оó шоб ны в свя′то, коб ны булó колотнí сы′рыд нарóду».


Ісýса намáзують мы′ром
3. А як був Вин в Выфáнійі, в Сы′мона прокажóного, в ёгó хáты, опочывáв, то прышлá молоды′ця з олыбáстровыю посýдыныю з дорогы′м чы′стым нáрдовым мы′ром. І, звíкожывшы посýдыну, полылá Ёмý на гóлову.

4. Дэ′хто злы′вся, кáжучы: «Нáшо такáя втрáта мы′ра?

5. Мóжна булó б продáты ёгó би′льш чым за тры′ста дынáрув і роздáты стáрцям». І выкáзувалы юй.

[с. 129↑]


6. Алэ′ Ісýс сказáв: «Ны чыпíтэ йійí. Шо вытэ′ йійí в стыд ввóдытэ? Вонá дóбрэ дíло зробы′ла ля Мынэ′.

7. Бо стáрцюв завсíды мáтымытэ пы′рыд собóю і, як схóчытэ, то мóжытэ йіх благотворы′ты. А Мынэ′ ны зáвшы мáтымытэ.

8. Вонá зробы′ла, шо моглá: напырóд помáзала моé тíло на пóхороны.

9. Напрáвду кажý вам: Дэ б ны проповíдувалы гэ′ту Йівáнгылію на всім свíты, то на впомы′ток про йійí скáзано бýдэ про тóе, шо вонá зробы′ла».


Іýда здрáджуе
10. І пошóв Іýда Іскарыё′т, оды′н з дванáццыті, до пэршосвяшчэ′ннікув, шоб продáты Ёгó йім.

11. А воны′, як почýлы, зраднíлы і обыця′лы дáты ёмý за гэ′тэ сырэ′браныкы. І вин выбырáв пудходя′шчу годы′ну, шоб Ёгó оддáты.


Шыховáне до Пáскы
12. На пэ′ршый дэнь Опрíснякув, як охвыровáлы на Пáску, то Ёгó учынікы′ кáжуть Ёмý: «Дэ Ты хóчыш спожывáты пáску? То мы пи′йдымо да прышыхýйімо».

13. І посылáе двох Свойíх учынікы′в і кáжэ йім: «Ідíтэ в мíсто; і судóсытэ чоловíка, шо нысты′мэ бýньку воды′; то йдíтэ за йім.

14. І куды′ вин зáйдэ, то скажíтэ господарéвы тэ′йі хáты: «Учíтель пытáе: «Дэ тáя кóмната (кóмнята, покы′й), в якýй мóжна булó б Мынí з учынікáмы Мойíмы спожы′ты пáску?»

15. І вин покáжэ вылы′ку свытлы′цю, дэ прыбрáно, позастíлано, то там прышыхýйтэ нам».

16. Пошлы′ Ёго учынікы′ і прышлы′ в мíсто, і найшлы′, так, як Вин сказáв йім; і прышыховáлы пáску.
Тáйна вычэ′ра. Ісýс прыдскáзуе про здрáду
17. Як прышóв вэ′чор, то Він прыбýв з Дванаццытьмá.

18. І як сыдíлы воны′ за столóм і йíлы, то Ісýс сказáв: «Напрáвду вам кажý: оды′н з вас, шо зáрэ зо Мнóю, продáсьць Мынэ′».

[с. 130↑]
19. Воны′ посмутнíлы і стáлы оды′н за одны′м пытáты в Ёгó: «Чы ны я?» І другый: «Чы ны я?»

20. То Вин сказáв йім на гэ′тэ: «Оды′н з дванáццыті, шо вмачя′е в полýмысок зо мнóю.

21. Сын Людськы′й ідэ′, як і напы′сано про Ёгó; алэ′ гóрэ томý чоловíковы, якы′й Сы′на Людськóго продáсьць. Ліпш бы томý чоловíковы ны роды′тысь».
Прычя′сте (Евхарыстíя)
22. А як воны′ йíлы, то Ісýс, взя′вшы хліб, поблагословы′в ёгó, розламáв, дав йім і сказáв: «Возьмíтэ, йíжтэ; гэ′то Тíло Моé».

23. І, взя′вшы чя′шу і дáвшы дя′ку, подáв йім: і пылы′ з йійí всі.

24. І сказáв йім: «Гэ′то Кров Моя′ нóвого завíту, шо за мнóгых пролывáйіцьця.

25. Напрáвду вам кажý: Я вжэ ны пы′тыму з выногрáду до тэ′йі поры′, пóкы ны бýду пы′ты нóвэ вынó в Цáрыствы Бóжому».


Учынікы′ напрыконцí спокýсяцьця
26. І, проспывáвшы врочы′стый спів, пошлы′ на горý Йілыóнську.

27. І кáжэ йім Ісýс: «Всі вытэ′ спокýсытэсь в Мынí гэ′тыйі нóчы; бо напы′сано: «Вкадлýшу пастухá і розы′йдуцьця овычкы′» (Захар. 13, 7).

28. А пóсля, як воскрэ′сну, то опырыджý вас в Галылэ′йі».

29. То Пытрó сказáв Ёмý: «Хай собí й всі спокýсяцьця, алэ′ ны я».

30. І кáжэ ёму Ісýс: «Напрáвду кажý тобí, шо ты допíро, в гэ′ту ныч, пóкыль проспывáють дрýгы півні, ты тры разы′ зрычэ′сься Мынэ′».

31. А вин шэ ёмч наполягáв: «Хоч бы мынí прышлóся б і вмырты′ рáзом с Тобóю, то ны одрычýся от Тыбэ′». Гэ′так сáмо казáлы й всі.


[с. 131↑]

Молíтва й мýкы в Гыфсымáнійі
32. Прышлы′ в сылó, шо звáлось Гыфсымáнія, і Вин сказáв учынікáм Свойíм: «Посыдíтэ тут, пóкыль Я помолю′сь».

33. І взяв с Собóю Пытрá, Я′кова і Іоáнна. І став жахáтысь і нýдыты.

34. І сказáв йім: «Душя′ Моя′ покýтуе страшэ′нно; побýдьтэ тут і ны заснíтэ».

35. І, одыйшóвшы крóхы, прыпáв до зымнí і молы′вся, коб, як шо мóжна, мынýла Ёгó гэ′та годы′на.

36. І казáв: «Авва, Бáтьку! Всэ Ты мóжыш; то пронысы′ гэ′ту чя′шу, ны зачыпы′вшы Мынэ′. Алэ′ хай бýдэ ны так, як Я хóчу, а як хóчыш Ты».

37. Ворóчайіцьця і бáчыть, шо воны′ спять, і кáжэ ля Пытрá: «Сы′мон! Ты спыш? Чы ж ны міг бы ты ныпоспáты однý годы′ну?

38. Ны спíтэ й молíтэсь, шоб ны трáпыты в спокýсу, бо дух ми′цный, а тíло слабóе».

39. І знов, одыйшóвшы, молы′вся, говóрачы ты′йі сáмы словá.

40. І, вырнýвшысь, знов застáв йіх в сні: бо йíхы гóчы булы′ сном заморóчаны, і воны′ ны вíдалы, шо Ёмý казáты.

41. Прыхóдыть трэ′тій раз і кáжэ йім: «Вытэ′ шэ всэ спытэ′ і опочывáйітэ? Гóды! Прышлá порá. От і оддаéцьця Сын Людськы′й в рукы грíшныкув.

42. Вставáйтэ, ходíмо. От пудхóдыть той, шо продаé Мынэ′».
Покуты і смэрть Ісуса Хрыстá
Ісýса арыстóвують
43. І одрáзу, як Вин шэ говоры′в, прыхóдыть Ію′да, оды′н з дванáццытí, а з йім мнóго людэ′й з орýжыем і дручкáмы од пэршосвяшчэ′ннікув, кнíжныкув і старэ′йшын.

44. Той, шо оддавáв Ёгó, дав йім знак, сказáвшы: «Когó я поцылýю, то Той і е; забырáйтэ Ёгó і выдíтэ бырыжóно».

45. І, прышóвшы, одрáзу пудыйшóв до Ёгó і кáжэ: «Учíтель! Учíтель!» І поцыловáв Ёгó.

46. А воны′ прыложы′лы до Ёгó свойí рýкы і забрáлы Ёгó.


[с. 132↑]
47. Оды′н жэ с тых, шо стоя′лы там, вы′йняв мычя′, рубанýв слугý пэршосвяшчэ′ннікового і одсíк ёмý гухó.

48. Тоды′ Ісýс сказáв йім: «Бы то на розби′йныка вы′йшлы вытэ′ з мычя′мы і колкáмы, шоб забрáты Мынэ′.

49. Кáжного дня був Я з вáмы в хрáмы і гучы′в; і вытэ′ ны забырáлы Мынэ′. Алэ′ збýтыся ж Пысáнню».

50. Тоды′ всі покы′нулы Ёгó і втыклы′.

51. Оды′н хлóпэць, оп’я′вшысь по гóлому тíловы покрывáлом, йшов за Йім. І солдáты схваты′лы ёгó.

52. Алэ′ вин, вы′лупывшысь з покрывáла, гóлый втік од йіх.


Ісýс пы′рыд сыныдрыё′ном. Вночí Ёгó сýдять в Кая′фы
53. І прывылы′ Ісýса до пэршосвяшчэ′нніка. І зобрáлысь до Ёгó всі пэршосвяшчэ′ннікы, і старшы′ны, і кнíжныкы.

54. Пытрó ішóв здалíк за Йім аж у пэршосвяшчэ′кув двир; а там сыдíв с слýгамы і грíвся кóло огню′.

55. А пэршосвяшчэ′ннікы і ввэсь сыныдрыё′н намагáлысь найты′ свíдчынне прóтів Ісýса, шоб Ёмý заподíяты смэрть, і ны нахóдылы.

56. Бо мнóго хто свíдчыв ныпрáвыльно на Ёгó; алэ′ тых свíдчэнь ныхватáло.

57. І дэ′хто, встáвшы, свíдчылы ныпрáвыльно прóтів Ёгó, воны′ казáлы:

58. «Мы чýлы, як Вин казáв: «Я зруйнýю гэ′той храм, зрóбляный рукáмы, і чы′рыз тры дні збудýю дрýгый, ны рукáмы постáвляный».

59. Алэ′ й такóго свíдчыння булó ля йіх мáло.

60. Тоды′ пэршосвяшчэ′ннік став посырэ′дыны і спытáв Ісýса: «Чогó Ты ныц ны кáжыш? Шо воны′ прóтів Тыбэ′ свíдчять?»

61. Алэ′ Вин мовчя′в і ны казáв ныц. Знов пэршосвяшчэ′ннік спытáв Ёгó, сказáвшы Ёмý: «Чы Ты Хрыстóс, Сын Благословлё′ного?»

62. Ісýс сказáв: «Я! І вытэ′ пубáчытэ Сы′на Людськóго, шо сыдíтымэ напрáво од Сы′лы Бóжыйі і в оболокáх ныбэ′сных бýтымэ».

63. Тоды′ пэршосвяшчэ′ннік, розодрáвшы на собí одэ′жу, сказáв: «Нáшо нам шэ свíткы?

64. Вытэ′ чýлы богохýльство (хулý)? Як вам здаéцьця?» То воны′ вы′казалы, шо Вин заслýжуе смэ′рты.

[с. 133↑]
65. І дэ′хто став плёвáты на Ёгó і, закрывáючы Ёмý ліцó, бы′ты Ёгó і казáты Ёмý: «Прорóч!» І слýгы бы′лы Ёгó по шчóках.
Пытрó тры разы′ вырыкáйіцьця
66. Як Пытрó був нв дворí внызю′, то прышлá однá служя′нка пэршосвяшчэ′нніка

67. і, пубáчывшы Пытрá, шо грíвся, вглэ′дывшысь в ёгó, сказáла: «І ты був з Ісýсом Назарэ′йцём».

68. Алэ′ вин одрíкся, кáжучы: «Ны знáю, ны вíдаю, до головы′ ны прыложý, шо ты кáжыш». І вы′йшов на двир, ны одхóдячы далё′ко од сінэ′й. І заспывáв пíвэнь.

69. Служя′нка, як ёгó заглэ′дыла, то стáла знов казáты тым, шо стоя′лы: «Гэ′той з йіх».

70. Вин знов одрíкся. По малýй мыню′тыны ты′йі, шо стоя′лы, знов стáлы казáты ля Пытрá: «Напрáвду, ты з йіх; бо ты галылэ′ець, і розговóр твий почтí такы′й сáмо».

71. То вин став клясты′сь і божы′тысь: «Ны вíдаю Гэ′того Чоловíка, про якóго вытэ′ говóрытэ».

72. Тоды′ пíвэнь заспывáв дрýгый раз. І спомытáвся Пытрó про словá, якы′йі сказáв ёмý Ісýс: «Пóкы проспывáють дрýгы пíвні, то тры разы′ одрычэ′сься од Мынэ′». І став плáкаты.

Глава 15
Ісýс пы′рыд Пóнтіём Пылáтом
1. І одрáзу ж зрáнку, порáйівшысь, пэршосвяшчэ′ннікы с старэ′йшынамы і кнíжныкамы і ввэсь сыныдрыё′н, звязáвшы Ісýса, завылы′ і оддалы′ ёгó Пылáтовы.

2. Пылáт спытáв Ёгó: «Ты Цар Іудéйськый?» То Вин сказáв ёмý на гэ′тэ: «Ты ж кáжыш».

3. І пэршосвяшчэ′ннікы выновáтылы Ёгó мнóго за шо.

4. А Пылáт знов спытáв Ёгó: «Ты ныц ны откáзуйіш? Бáчыш, кы′лько мнóго свíдчять прóтів Тыбэ′».

5. Алэ′ Ісýс і на гэ′тэ ныц ны откáзував. То Пылáт дывовáвся.
[с. 134↑]

Пудтвырды′лы прыговóр на росп’я′тте
6. На кáжнэ свя′то звольня′в Вин одногó тюрэ′мшчыка, за якóго просы′лы.

7. Тоды′ був в тюрмí оды′н чоловíк, шо звáвся Варáвва, рáзом с свойíмы супи′лныкамы, якы′йі пры заворýсы чоловíка забы′лы.

8. І нарóд, якы′й зобрáвся, став крычя′ты й просы′ты Пылáта тóе, шо вин йім робы′в зáвшы.

9. Пылáт сказáв йім на гэ′тэ: «Хóчытэ, я вам звóльню Царя′ Иудéйського?»

10. Бо вин знав, шо пэршосвяшчэ′ннікы чы′рыз завы′дкы оддалы′ Ёгó.

11. Алэ′ пэршосвяшчэ′ннікы звылы′ нарóд, шо ліпш коб Варáвву пусты′в.

12. То Пылáт на гэ′тэ знов спытáв йіх: «Шо ж вытэ′ хóчытэ, шоб я зробы′в с тым, Якóго вытэ′ зовэ′тэ Царéм Иудéйськым?»

13. Воны′ знов закрычя′лы: «Розопны′ Ёгó!»

14. Пылáт сказáв йім: «Якóе Вин зробы′в зло?» Алэ′ воны′ шэ ёмч стáлы крычя′ты: «Розопны′ Ёгó!»

15. Пылáт хотíв догоды′ты ля нарóда і вы′пустыв ля йіх Варáвву, а Ісýса засуды′в, шоб Ёгó збы′лы і роспъялы′.


Збы′ткы з Ісýса
16. Солдáты вы′вылы Ёгó на сырэ′дыну дворá, шо зовэ′цьця прытор, і склы′калы всёгó свогó полкá.

17. І наложы′лы на Ёгó баграны′цю, і сплíвшы тырнóвого вынкá, зложы′лы Ёмý на гóлову.

18. І стáлы «вытáты» Ёгó: «Раднíй, Цар Іудéйськый!»

19. І бы′лы Ёгó по головí тростóвыю клю′чкыю, і плёвáлы на Ёгó, і, стáвшы на колíна, клáнялысь Ёмý.


Ісýса выдýть роспынáты
20. А як назбытковáлыся з Ёгó, знялы′ з Ёгó баграны′цю, зложы′лы Ёмý Ёгó влáсну одэ′жу і повылы′ Ёгó, шоб росп’я′ты.

21. І застáвылы одногó чоловíка, Сы′мона Корынэ′йця, бáтька Олыксáндра і Рýфа, шо йшов с пóля, шоб вин ніс Ёгó кры′жа.

[с. 135↑]
22. І прывылы′ Ёгó на мíстыну, шо зовэ′цьця Голгóфа, гэ′то знáчыть – «Чырып’я′нэ мíсьце».
Ісýса роспынáють
23. І давáлы Ёмý пы′ты вынá с смы′рныю, алэ′ Вин ны схотíв.

24. А росп’я′вшы, подылы′лы Ёгó одэ′жу, кы′нувшы жэ′рыба, шо комý попадэ′.

25. Булá трэ′тя годы′на (по-нáшому, дывя′та годы′на), як Ёгó росп’ялы′.

26. І булá нáпысь Ёгó выны′: «Цар Іудéйськый».

27. З йім росп’ялы′ двох розби′йныкув, одногó по прáву, дрýгого по ліву рýку од Ёгó.

28. І збулóсь слóво Пысáння: «До злочы′нцюв залы′чаный» (Ісаія 53, 12).


Збы′ткы над росп’я′тым Ісýсом
29. А ты′йі, шо прохóдылы, гыды′лы Ёгó, хытáючы гóловамы і кáжучы: «О! Той, шо руйнýе храм, а чы′рыз тры дні одстрóюе (одбудóвуе)!

30. Вы′ратуй Самóго Сыбэ′ і зыйды′ с кры′жа!»

31. Похóжо й пэршосвяшчэ′ннікы с кнíжныкамы, насмíхуючысь, говоры′лы оды′н одномý: «Гы′нчых ратовáв, а Сыбэ′ ны мóжэ вратовáты.

32. Хрыстóс, Цар Ізрáілюв, хай зы′йдэ зáрэ с кры′жа, шоб мы бáчылы, то повíрымо!» І росп’я′ты з Йім гэ′так сáмо обля′скувалы словáмы Ёгó.


Смэрть Ісýса
33. В шисть часóв (по-нáшому, в дэ′вэть часóв) стáло пóночы по всюй зымнí, і аж до дывя′тыйі годы′ны (до трэ′тійі годы′ны пополýдню).

34. В дэ′вэть часóв Ісýс ё′мко заголосы′в: «Элойí! Элойí! Ламá савахтанí?» Гэ′то знáчыть: «Бóжэ Мий! Бóжэ Мий! Нáшо Ты Мынэ′ покы′нув?»


[с. 136↑]
35. Дэ′хто с тых, шо там стоя′лы, почýвшы, казáлы: «Гэ′то Ілью′ клы′чэ».

36. А оды′н побíг, набрáв в гýбку óцёту і, насады′вшы йійí на кы′я, давáв Ёмý смоктáты, кáжучы: «Обождíтэ, пубáчымо, чы пры′дэ Ілья′, шоб зня′ты Ёгó».

37. А Ісýс, заголосы′вшы ё′мко, оддáв дýшу.
Пóсля смэ′рты
38. Тоды′ зáнавысь в хрáмовы розодрáлась надвóе, од вырхá до ны′зю.

39. А сóтнік, шо стоя′в напрóтів Ёгó, пубáчывшы, шо Вин, так заголосы′вшы, оддáв дýшу, сказáв: «Напрáвду, Гэ′той Чоловíк був Сын Бóжый».

40. Булы′ тут і молодыцí, якы′йі дывы′лысь здалíк. Помыз йíмы булá й Марíя Магдалы′на, і Марíя, мáты мэ′нчого Я′кова і Іóсійі, і Соломíя;

41. якы′йі, як і тоды′, як Вин був в Галылэ′йі, ходы′лы за Йім і служы′лы Ёмý. І мнóго гы′нчых булó, шо рáзом з Йім в Йірусалы′м прышлы′.


Пóхороны
42. А пуд вэ′чор – гэ′то булá п’я′тныця, пырыдсубóтте –

43. прышóв Ё′сып з Арымафэ′йі, пожóнный чоловíк з рáды, якы′й і сам ждав Цáрыства Бóжого, то вин одвáжывся пойты′ до Пылáта і попросы′ты ёгó тíло Ісýсовэ.

44. Пылáт здывовáвся, шо Вин вжэ вмэр, і, поклы′кавшы сóтніка, спытáв ёгó, чы давнó вмэр?

45. І, повíдавшы од сóтніка, оддáв тíло Ё′сыповы.

46 Ё′сып купы′в плашчаны′цю, зняв Ёгó, обмотáв плашчаны′цію і положы′в Ёгó в гроб, якы′й був вы′довбаный в скалí. І прывалы′в кáмыня до двырэ′й грóба.

47. А Марíя Магдалы′на і Марíя Ёсыё′ва дывы′лысь, дэ Ёгó положы′лы.


[с. 137↑]

Глава 16
Ісýс Хрыстóс воскрэ′с
1. Як пройшлá субóта, то Марíя Магдалы′на, і Марíя Я′ковова, і Соломíя купы′лы манýшчых мáзей, шоб пойты′ да помáзаты Ёгó.

2. І вэ′льмы рáно пэ′ршого дня ты′жня прышлы′ до грóба, як схóдыло сóнцэ.

3. І говóрять пóмыз собóю: «Хто одвáлыть нам кáмыня од двырэ′й грóба?»

4. І гля′нувшы, бáчять, шо кáмэнь одвáляный; а вин був вэ′льмы вылы′ый.

5. І ввышóвшы в гроб, пубáчылы хлóпця в бíлуй одэ′жы, якы′й сыдíв с прáвого бóку; і жахнýлысь.

6. А вин кáжэ йім: «Ны лякáйтэсь. Шукáйітэ росп’я′того Назарэ′йця; Вин воскрэ′с. Ёгó тут нымá. Гóндэ мíсьце, дэ Ёгó положы′лы.

7. Алэ′ йдíтэ, скажíтэ Ёгó учынікáм і ля Пытрá, шо Вин ідэ′ попырóд вас до Галылэ′йі. Там Ёгó й пубáчытэ, як і казáв Вин вам».

8. І вы′йшовшы, побíглы од грóба, трасучы′сь од пырыля′ку. І ныкóму ныц ны сказáлы, бо боя′лысь.


Ісýс об’явля′йіцьця Свойíм
9. Воскрэ′снувшы рáно в ныдíлю (в пэ′ршый дэнь ты′жня), Ісýс сáмэ пэ′ршэ явы′вся ля Марíйі Магдалы′ны, з якэ′йі вы′гнав сім лыхы′х.

10. Вонá пошлá і росказáла тым, шо булы′ з Йім, якы′йі плáкалы й голосы′лы.

11. Алэ′ воны′, почýвшы, шо Вин жывы′й і шо вонá Ёгó бáчыла, ны йнялы′ вíры.

12. Пóсля тóго явы′вся Вин двом в гы′нчому облы′ччы, як воны′ йшлы′ в сылó.

13. І ты′йі, вырнýвшысь, ознаймы′лы гы′нчым, алэ′ й йім ны повíрылы.

14. Нарэ′шты, явы′вся самы′м одынацьцятё′м, як воны′ сыдíлы пры столí, і доганя′в йім за нывíру і быздýшность, шо ны повíрылы тым, хто бáчыв Ёгó воскрэ′сшого.


[с. 138↑]

Ісýс благословы′ть апóстолув проповíдуваты Йівáнгылію на всім свíты і вознóсыцьця
15. І сказáв йім: «Ідíтэ по всёмý свíты і проповíдуйтэ Йівáнгылію ля всёгó створэ′ння.

16. Хто повíрыть і охры′стыцьця, то спасё′ный бýдэ, а хто ны повíрыть —бýдэ засýджаный.

17. А тым, хто повíрыть, бýдуть дáны такы′йі знáкы: Мойíм ймэ′ннем проганя′тымуть лыхы′х; говоры′тымуть нóвымы мóвамы;

18. брáтымуть в рýкы гадыннé, а як шо смыртэ′лнэ вы′п’ють, то ны вáдытымэ йім; полóжять рýкы на хвóрых, і ты′йі стáнуть здорóвымы».

19. Госпóдь пóсля гэ′того розговóíру з йíмы вознíсся на нэ′бо і воссíв по прáву рýку од Бóга.

20. А воны′ пошлы′ і проповíдувалы всю′ды. Госпóдь помагáв йім і моцёвáв слóво йíхэ знáкамы. Амíнь.


Перевод выполнен: 31.03.1997 – 24.01.2000 гг.
[с. 139↑]


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка