Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
старонка11/66
Дата канвертавання14.03.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   66

Глава 6
Ісýс в Назарэ′ты. Прыймáють Ёгó ны прывíтчо

1. Стыль Вин вы′йшов і пошóв на Свою′ Бáтьковшчыну (в Назарэ′т). За Йім пошлы′ й учынікы′ Ёгó.

2. Як прышлá субóта, то Вин став гучы′ты в хрáмы. І мнóго с тых, шо слýхалы Ёгó, то дывовáлысь і говоры′лы: «Скыль гэ′то в Ёгó? І шо за прымудрóсть дáна Ёмý? І як такы′йі чýда (чудісá) рóбляцьця Ёгó рукáмы?

3. Чы Вин – гэ′то ны мáйстэр, сын Марíйі, брат Я′кова, Иóсійі, Іýды і Сы′мона? Чы ны тут пóмыз нáмы Ёгó сё′стры?» І сомлівáлысь в Ёмý.

4. А Ісýс сказáв йім: «Ны бувáе прорóка быз чэ′сті, сыбá онó в свою′й бáтьковшчыны, в свэ′йі роднí і в свою′й хáты».

5. І ны міг там зробы′ты ныя′кого чýда; онó дэ′якых хвóрых, кладучы′ на йіх рýкы, вы′лічыв.

6. Вин дывовáвся йíхуй нывíры. Пóсля ходы′в по блы′ськых сё′лах і гучы′в.

Ісýс посылáе проповíдуваты Дванáццэть

7. І, поклы′кавшы Дванаццытё′х, став йіх по двóе посылáты, і дав йім власть над лыхы′мы дýхамы.

8. І дав йім зáповыдь ныц с собóю в дорóгу ны брáты, крóмы одногó кы′я: ны тóрбы, ны хлíба, ны мíді в пóясовы;

9. і шоб обувáлысь в простýю óбуй, і шоб ны клáлы на сыбэ′ по дьві одэ′жыны.

10. І сказáв йім: «Як дэ зáйдытэ в хáту, то оставáйтэсь в юй, пóкыль ны пи′йдытэ стыль

11. І як хто ны пры′ймэ вас і ны будэ слýхаты вас, то, выхóдячы стыль, отрасíтэ пыл с свойíх ныг, як свíдчынне на йіх. Напрáвду вам кажý: «Ліпш бýдэ ля Содóма й Гомóры в дэнь судá, чым ля тогó мíста».

12. Воны′ пошлы′ і проповíдувалы, шоб кáялысь лю′дэ;

[с. 104↑]


13. І проганя′лы мнóго лыхы′х, і вылíчувалы мнóго хвóрых, мáжучы йіх голíйію.

Тюрмá і смэрть Іоáнна Хрыстíтіля

14. Цар Íрод, почýвшы про Ісýса (бо про Ёгó вжэ всі вíдалы), каза′в: «Гэ′то Іоáнн Хрыстíтель воскрэ′с з мэ′ртвых, і всі гэ′ты чýда рóбляцьця йім».

15. Гы′нчы казáлы: «Гэ′то Ілія′». А шэ гы′нчы казáлы: «Гэ′то прорóк чы оды′н с прорóкув».

16. А Íрод, почýвшы, сказáв: «Гэ′то Іоáнн, якóму я одрубáв гóлову, вин воскрэ′с з мэ′ртвых».

17. Бо гэ′той Íрод, послáвшы, забрáв Іоáнна і посады′в ёгó в тюрмý за Іродыя′ду, жи′нку Пылы′пову, свогó брáта, бо взяв йійí собí за жи′нку.

18. Іоáнн казáв ля Íрода: «Ныхорошэ′, як возьмэ′ш брáтову жи′нку».

19. А Іродыя′да злы′лась на ёгó і хотíла ёгó забы′ты, алэ′ ны моглá.

20. Бо Íрод боя′вся Іоáнна, вíдаючы, шо вин чоловíк прáвыдный і святы′й, і бырíг ёгó. Мнóго чогó робы′в, слýхаючы ёгó, і слýхав ёгó з охвóтыю.

21. І прышóв той дэнь, колы′ Íрод прáвыв свойí мыны′ны і робы′в бынкы′т ля свойíх выльмóжэй, воéнных начя′льнікув і старшы′нэй галылэ′йськых.

22. Іродыя′дына дочкá прышлá, і гуля′ла, і догоды′ла Íродовы і тым, хто був з йім пры столí. І сказáв цар ля дíвчыны: «Просы′ в мынэ′, шо хоч, і я тобí дам».

23. І прысягнýв юй: «Шо ны попрóсыш в мынэ′, дам тобí, нáвэть половы′ну свогó цáрства».

24. Вонá вы′йшла і спыта′ла в свэ′йі мáтыра: «Шо просы′ты?» Тáя сказáла: «Гóлову Іоáнна Хрыстíтіля».

25. І вонá одрáзу пошлá хутэ′нько до царя′ і просы′ла, кáжучы: «Хóчу, шоб дав мынí допíро на полýмысковы гóлову Іоáнна Хрыстíтіля».

26. Цар розжя′лывся, алэ з-за прыся′гы й тых, шо булы′ пры столí з йім, ны міг юй отказáты.

[с. 105↑]
27. І одрáзу ж послáв воя′ка і сказáв ёмý, шоб прынíс Іоáннову гóлову.

28. Вин пошóв, одрубáв ёмý в тюрмí гóлову, прынíс йійí на полýмысковы і оддáв ля дíвчыны, а тáя оддалá йійí ля свэ′йі мáтыра.

29. А учынікы′, почýвшы, прышлы′, взялы′ ёгó тíло і положы′лы ёгó в гроб.
Ісýс кóрмыть выы′кый гурт людэ′й
30. І зобрáлысь апóстолы до Ісýса і росказа′лы Ёмý всэ – і шо зробы′лы, і чомý нагучы′лы.

31. Вин сказáв йім: «Ідíтэ одны′ в пустэ′лнэ мíсьце і крóхы опочы′ньтэ. Бо мнóго булó, шо прыхóдылы і шо отхóдылы, то вам і пойíсты ны булó колы′».

32. І поплывлы′ самы′йі на лóдцы в пустэ′лнэ мíсьце.

33. А лю′дэ пубáчылы, як воны′ отплывáлы, і мнóго хто познáв йіх. І бíглы туды′ пíшо з усíх міст, і опырыды′лы йіх, і зобрáлысь до Ёгó.

34. Ісýс, вы′йшовшы, пубáчыв нáтто мнóго людэ′й і пошкодовáв йіх, бо воны′ булы′ бы овычкы′ быз пастухá, і почя′в йіх мнóго чомý гучы′ты.

35. А як чя′су вжэ пройшлó шмат, то Ёгó учынікы′ прышлы′ до Ёгó і кáжуть: «Мíсьце тут пустэ′лнэ, а чя′су вжэ мнóго,

36. то пусты′ йіх, шоб воны′ пошлы′ в блы′ськы сё′ла і на хутырí да купы′лы собí хлíба; бо в йіх нымá чогó йíсты».

37. А Вин на гэ′тэ сказáв йім: «То вытэ′ дáйтэ йім пойíсты». А воны′ Ёмý сказáлы: «Мóжэ сыбá нам пойты′ да купы′ты хлíба дынáрув на двíсты і дáты йім йíсты?»

38. Алэ′ Вин спытáв йіх: «Кы′лько в вас хлíба? Сходíтэ, подывíтэсь». Воны′, повíдавшы, сказáлы: «П’ять бýлок і дьві ры′быны».

39. Тоды′ сказáв йім россады′ты всіх на зылё′нуй травí кýпкамы по кы′лько чоловíк.

40. І сíлы радóчкамы по сто і по підіся′т.

41. Вин взяв п’ять бýлок і дьві ры′быны, подывы′вся на нэ′бо, поблагословы′в і поламáв булкы′, і дав Свойíм учынікáм, шоб воны′ роздалы′ йім; і дьві ры′быны тóжэ роздылы′в на всіх.

42. І йíлы всі, і понайідáлысь.

[с. 106↑]


43. І шэ набрáлы кавáлкув хлíба і з ры′бы остáткув дванáццэть пóвных кóшыкув.

44. А булó тых, шо йíлы, дэсь коло п’ятí ты′сяч чоловíк.Ісýс хóдыть по водí

45. І одрáзу ж прыказáв учынікáм Свойíм сíсты в лóдку і поплывсты′ на той бик до Выфсайíды, пóкыль Вин отпрáвыть нарóд.

46. І, отпрáвывшы йіх, пошóв на горý помолы′тысь.

47. Ввэ′чыры лóдка булá сы′рыд мóра, а Вин оды′н на зымнí.

48. І пубáчыв, як воны′, плывучы′, быдýють, бо вíтёр був йім напрóтів. То кóло чытьвё′ртыйі стрáжы нóчы (с 3-х до 6-ті рáнку) пудыйшóв до йіх, йдýчы по мóры, і хотíв мынýты йіх.

49. Воны′ пубáчылы Ёгó, як Вин ішóв по мóры, і подýмалы, шо гэ′то здань, і залымынтовáлы.

50. Бо всі Ёгó бáчылы і злякáлысь. Вин одрáзу заговоры′в з йíмы, сказáвшы йім: «Стáньтэ одважнíшымы; гэ′то Я, ны би′йтэсь».

51. І зайшóв до йіх в лóдку, і вíтёр втых. І воны′ нáдто зумíлысь, і дывовáлысь.

52. Бо ны розобрáлысь в чýдовы про хліб; бо сырця′ йíхы булы′ закамынíлы.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   66


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка