Místo stavby k.ú. Rosička – investor Jan Štefáček, Hamry nad Sázavou 134, 591 01 Žďár nad Sázavou 1


D.2Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivůстаронка8/8
Дата24.04.2016
Памер270.4 Kb.
#28306
1   2   3   4   5   6   7   8

D.2Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů


Výstavbou větrné elektrárny dojde k dočasnému dotčení půdního fondu v k.ú. Rosička, konkrétně parcel č. 256, 259. Majitelem jsou udržovány jako souvislý travní porost. Investor nemusí žádat o vynětí ze zemědělského půdního fondu , neboť od počátku zahájení stavby do termínu jednoho roku bude dotčené místo uvedeno do původního stavu. Trvalé vynětí ze ZPF se bude týkat pouze plochy pro betonový základ pro stožár, tj. plocha 17 x 17 m. Pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou záměrem dotčeny.

V období výstavby dojde ke zvýšení emisí škodlivin z výfukových plynů z pojezdů nákladní dopravy a stavebních strojů a ke zvýšené prašnosti v okolí staveniště. Celkové množství emisí je však velmi nízké, časově omezené, tudíž nedojde k významnému dopadu na kvalitu ovzduší ani klimatu.

V období výstavby se předpokládá produkce stavebních odpadů, které budou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, likvidovány na základě smluvního vztahu stavební firmy, tudíž nedojde k žádnému vlivu na posuzovanou lokalitu.

V období výstavby dojde k nepatrnému zvýšení hlukové situace v dané lokalitě, dle investorem předpokládané četnosti průjezdů stavebních vozidel však nedojde k překročení stanovených hygienických limitů, vliv hluku z období výstavby na stávající okolní ekosystémy bude bezvýznamný a časově velmi omezený. Z přikládané hlukové studie je patrno, že ani během vlastního provozu větrné elektrárny nedojde k výraznému navýšení hluku a limity pro hladiny akustického hluku nebudou překročeny.

Vzhledem k umístění stavby v odpovídajících odstupových vzdálenostech od nejbližších obytných budov a vzhledem k malým negativním vlivům stavby na složky životního prostředí nebude docházet jejím provozem k zvyšování zdravotních rizik ani narušování faktorů pohody obyvatelstva.

Větrná elektrárna nebude mít negativní vliv na floru. V období výstavby (hluk) a v počátečním období provozu (umístění nového objektu v lokalitě) může mít nepatrný vliv na faunu, z dlouhodobého hlediska však větrná elektrárna nebude faunu ani ornitofaunu výrazně ovlivňovat.

Větrná elektrárna bude představovat nový prvek v krajině, jedinou výjimkou je vliv na krajinný ráz, jak je již dříve konstatováno.

Větrná elektrárna vzhledem ke svému umístění ve vnitrozemí (oblasti Žďárska) nebude mít žádný vliv, který by přesahoval státní hranice.


D.3Charakteristika enviromentálních rizik při možných haváriích a nestandartních stavech


Provoz navrhované větrné elektrárny žádné větší riziko pro životní prostředí nepředstavuje.

D.3.1Možnosti vzniku havárií a jejich dopady na okolí

D.3.1.1Únik pohonných hmot na vozovkách a ploše při provozu a výstavbě


V období výstavby únik většího rozsahu benzínu či motorové nafty nebo olejů v prostoru dopravních komunikací a ploch představuje nebezpečí kontaminace zeminy a podzemních i povrchových vod ve všech případech jakékoliv stavby. V tomto případě je nutno obsluhou dopravních vozidel volit známý postup likvidace ropné havárie (použití přípravku VAPEX, případné sejmutí a odvoz kontaminované půdy atd).

Při provozu větrné elektrárny se tato situace nepředpokládá.


D.3.1.2Požár


Při poruše zařízení s možným negativním vlivem na čistotu ovzduší (požár stroje či rozvodů) by mohlo dojít k výraznému zvýšení množství emitovaných škodlivých znečišťujících látek. Proto je nutno řídícím systémem při poruše nebo výpadku těchto zařízení zajistit okamžitou blokaci provozu technologických zařízení a urychlené zajištění odborné opravy zařízení.

D.3.1.3Teroristický útok


Situace vyvolaná nebezpečím teroristického ohrožení stavby bude pravděpodobně řešena uzavřením provozu celého zařízení a to do doby ověření situace (nález bomby, toxické látky ap). Přímý teroristický útok bude řešen v součinnosti s policií a provoz bude opět ukončen do odstranění následků útoku.

D.3.2Preventivní opatření


 • Pravidelná servisní kontrola a údržba instalací a technologického zařízení větrné elektrárny v rozsahu dle požadavků dodavatelů těchto zařízení

 • Prokazatelné seznámení obsluhy s požárními a bezpečnostními předpisy včetně pravidelného přeškolování

 • Bezpodmínečné dodržování těchto předpisů a řádu požární bezpečnosti

D.3.3Následná opatření


Tato budou spočívat v povinnosti pravidelného vyhodnocování technického stavu objektu a zařízení, proškolování obsluhy a dotažení preventivních opatření v nastalých případech poruch a havárií.

D.3.4Vyhodnocení a závěr


Při respektování a realizování všech technických opatření k zabránění kontaminace jednotlivých složek životního prostředí obsažených v této dokumentaci lze hodnotit riziko bezpečnosti provozu a havarijní nebezpečí stavby jako minimální s tím, že havarijní situace jsou v podstatě eliminovány.

D.4Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

D.4.1Územně plánovací opatření


Z hlediska využití území představuje navržená varianta výstavby vhodné řešení a nebrání dalšímu rozvoji jiných aktivit v řešeném území. Umístění větrné elektrárny v této lokalitě Vysočiny je v souladu s krajským plánem energetiky – viz příloha č. 7.

D.4.2Technická opatření

D.4.2.1Ochrana ovzduší


Při výstavbě a provozu stavby udržovat bezprašné povrhy manipulační plochy a komunikaci v dostatečně čistém stavu tak, aby nedocházelo ke vzniku sekundární prašnosti.

D.4.2.2Ochrana vod


Při výstavbě a provozu větrné elektrárny udržovat manipulační a servisní vozidla tak, aby nemohlo dojít k úniku látek závadným vodám.

D.4.2.3Ochrana půdy


Minimalizovat dočasné zábory zemědělské půdy při výstavbě větrné elektrárny, účelně využívat manipulační plochu pro stání techniky, uvést terén do původního stavu, zajistit řádné třídění přebytečných stavebních odpadů a nakládat s nimi v souladu s platnou legislativou.

D.4.3Jiná opatření


 • Provádět velkou stavební činnost pouze v denní době

 • Neprovádět mytí stavebních strojů a mechanismů na staveništi

 • Při výstavbě a provozu větrné elektrárny zajistit dodržení všech technologických, hygienických a požárních předpisů, aby nedošlo k ohrožení zdraví, lidí, zvířat a ovlivnění životního prostředí

 • Udržování objektu větrné elektrárny i areálu staveniště v průběhu výstavby v čistotě, včetně vjezdů a výjezdů mechanismů a úklidu znečištěných vozovek

D.5Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů


K řešení vlivů stavby a provozu větrné elektrárny na životní prostředí bylo užito standartní metodiky pro zpracování dokumentace. Vyhodnocení specielních vlivů na životní prostředí (posouzení vlivů na krajinný ráz, hluku) bylo provedeno standartními metodami příslušných spolupracujících odborníků.

D.6Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace


Ve stadiu zpracování této dokumentace byly k dispozici technické předpoklady a technické představy investora, manažera projektu, projektanta, dodavatele technologie a údaje změřené, orientačně vypočtené nebo odvozené z podkladů.

EPorovnání variant řešení záměru


Pro definovaný záměr řeší investor v dané lokalitě pouze tuto jedinou variantu. Zvolený rozsah výkonu větrné elektrárny je možno v daných podmínkách považovat za ekonomicky racionální a současně i ekologicky únosný. ve vybraném prostoru a daných podmínkách.
Veškeré údaje uváděné v tomto oznámení jsou uváděny pouze pro tuto variantu.

FZávěr


Při závěrečném zhodnocení předkládaného záměru je možno konstatovat, že stavba větrné elektrárny v k.ú Rosička:

 • je z hlediska vlivů na životní prostředí únosná a akceptovatelná

 • vytvoří několik přechodných pracovních míst v období výstavby

 • zajistí výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů – využije větrné energie

 • zlepší životní prostředí (ovzduší) tím, že se část vyrobené elektrické energie dodávané tepelnou elektrárnou s negativním dopadem na ovzduší nahradí technologií bez zátěže emisemi škodlivých látek

 • obohatí podnikání v regionu o moderní stavbu větrné elektrárny

 • předpokládá se, že zvýší turistickou atraktivitu dané lokality vzhledem k umístění nového prvku do krajiny.

GVšeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru


Oteplování zemské atmosféry vlivem oxidu uhličitého, který vzniká spalováním uhlíkatých paliv, ubývání fosilních paliv a neustále se zvyšující důraz na ochranu životního prostředí – to vše je důvodem, proč je třeba urychleně hledat nové zdroje energie, které by zároveň nepoškozovaly životní prostředí. Jedním z nich je i využívání energie větrné.

Evropská unie přijala program, podle něhož by do roku 2010 mělo pocházet 12 % spotřeby energie v zemích EU z obnovitelných zdrojů. V České republice zatím pochází z obnovitelných zdrojů pouhých 1,5 % energie. Česká republika si zatím stanovila zvýšit tento podíl do roku 2010 na 6 %.

Způsob výroby elektrické energie založený na využití energie větru je ekonomicky i ekologicky poměrně výhodný.

Umístění jedné větrné elektrárny typu Repower M 77 o jmenovitém výkonu 1,5 MW do vybrané lokality se jeví jako vhodný.

Předkládané oznámení seznamuje se záměrem investora realizovat výstavbu jedné větrné elektrárny v k.ú Rosička na vlastním pozemku s trvalým travním porostem, parcelní číslo 259, 256. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je možno stavbu VE označit za vyhovující z důvodu minimálního záboru ZPF. Na pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň, záměr se nedotýká ochranného pásma 50 m PUPFL. Popisované území se nenachází v žádném ochranném pásmu vodního zdroje, nenachází se v ložiskovém území, nenachází se v chráněné krajinné oblasti, v dané lokalitě se nenacházejí žádné chráněné druhy rostlin či živočichů. Nepředpokládá se dopad větrné elektrárny na původní přírodní zdroje. V místě navržené VE není registrován žádný významný krajinný prvek.

Objekt větrné elektrárny bude umístěn v k.ú. obce Rosička po pravé straně spojovací komunikace vedoucí směrem od obce Nížkov k obci Rosička. Objekt je dostatečně vzdálen od  obydlené zóny, od nejbližších obytných domů obce Rosička je větrná elektrárna vzdálena cca 0,6 až 1 km, od nejbližších obytných domů obce Nížkov je objekt větrné elektrárny vzdálen cca 2 km.

Objekt je dostatečně vzdálen i od chráněných přírodních parků a území navržených do soustavy Natura 2000.

Návrh a řešení objektu vychází z typové dokumentace firmy Repower Systems AG s maximálním důrazem na jednotný ráz a řešení objektů ve všech zemích působení firmy. Bude instalována jedna větrná elektrárna typ Repower M77 – 1,5 MW. Zvolený výrobní rozsah i instalovaný výkon je možno v daných podmínkách považovat za ekonomicky racionální a současně i ekologicky ve vybraném prostoru a daných podmínkách za únosný.

Záměr bude důsledně využívat již stávající pozemní komunikace a bude minimalizován nárok na manipulační plochu a základ VE. Objekt větrné elektrárny představuje věž, která je tvarována do podoby kužele. Věž je vysoká 85 m, na vrcholu je opatřena gondolou generátoru s osazeným rotorem sestávajícím ze 3 listů o celkovém průměru 77 m. Věž je zakotvena do základu o ploše cca 17 m x 17 m. Základ bude uložen pod terénem v hloubce cca 2 m a bude překryt zeminou. Věž je dodávána s povrchovou úpravou v barvě šedé – odstín RAL 70-35. Celková hmotnost objektu VE činí 180 t.

Souhrn posouzení vlivu větrné elektrárny na životní prostředí je dán následujícími závěry, vyplývajícími z předchozích kapitol:

Provoz ani výstavba větrné elektrárny nemají negativní vliv na zdraví obyvatelstva v okolí. Objekt je umístěn v dostatečné vzdálenosti od obytné zóny. Na základě provedených analýz je možné označit zjištěné hlukové vlivy vyvolané vlastní výstavbou i provozováním areálu větrné elektrárny pro stávající hlukovou zátěž sledované lokality za nevýznamné a nepodstatné.

Větrná energie je považována za jednu z nejčistších zdrojů energie, větrné elektrárny nejsou hodnoceny jako zdroje znečišťování ovzduší, nepředpokládá se žádný negativní vliv na dopad ovzduší a klimatu v daném území.

Podzemní ani povrchové vody nejsou výstavbou ani provozem větrné elektrárny ohroženy.

Výstavbou ani provozem větrné elektrárny nedojde ke znečištění půd ani k narušení původního geologického prostředí.

Výstavbou ani provozem jedné větrné elektrárny nedojde k negativnímu ovlivnění fauny ani flóry v dotčeném území, nedojde k působení na žádný významný ekosystém a biokoridory.

Místem krajinného rázu, dotčeného posuzovanou stavbou VE (tedy plochy, z které potencionálně může být objekt vidět, je rozsáhlý areál). To se však předpokládá u všech projektů výstavby větrných elektráren, stejně tak jako u projektů vysílacích věží s mobilním operátorem, stožárů vysokého napětí či monumentálních reklamních poutačů. I přes nesporný zásah do současného krajinného rázu bude objekt větrné elektrárny akceptovatelnou součástí krajiny.


HPřílohy

H.1Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru


Sdělení Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odbor stavební k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace – č.j. Stav 1120/2005 ze dne 01.06.2005.

H.1.1Hlavní přílohy


příloha č. 1 – živnostenský list 2x

příloha č. 2 – mapka širších vztahů v území

příloha č. 3 – hluková studie

příloha č. 4 – studie vrhání stínů

příloha č. 5 – umístění VE a ÚSES

příloha č. 6 – umístění VE a navržených území soustavy Natura 2000

příloha č. 7 - vyjádření KÚ k energetickému rozvoji kraje Vysočina

příloha č. 8 – vyjádření ÚCL k záměru

příloha č. 9 – vyjádření VÚSS k záměru

příloha č. 10 – studie vlivu na krajinný rázH.1.2Ostatní přílohy


 • osvědčení o autorizaci ke zpracování odborných posudků dle zákona č. 86/2002 Sb.

 • osvědčení ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů, činností nebo technologií na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

 • osvědčení o zapsání do Seznamu energetických auditorů dle zákona č. 406/2000 Sb.

 • osvědčení o odborné způsobilosti k poskytování odborných vyjádření dle zákona č. 76/2002 Sb.

H.2Seznam použité literatury a podkladů

H.2.1Dokumentace


 • technický popis větrné elektrárny MD 77 - dodavatel firma EWCZ s.r.o. Mostkovice 529

 • zhodnocení potenciálu větrné energie v okolí lokality Rosička – Ústav fyziky atmosféry AVČR Praha 2004

 • podklady z připravovaného stavebního projektu – Studio P, Nádražní 52, Žďár nad Sázavou

H.2.2Ostatní použitá literatura


 • metodický pokyn MŽP ČR pro zpracování náležitosti oznámení

 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění

 • zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů; v platném znění

 • další právní předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany

Další informace byly čerpány z urbanistické studie obce Rosička, z informací referátu stavebního a životního prostředí Městského úřadu ve Žďáru nad Sázavou, z informací CHKO, AOPK atd.IIdentifikace zpracovatelů oznámení:

I.1Identifikace zpracovatele oznámení:


Jméno: Ing. Václav Šafařík

Firma: RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s r.o.

Adresa: Vladislav 92, 675 01 Vladislav, region Třebíč, kraj Vysočina

IČ: 26 89 69 82

Telefon, fax, zázn.: 568 888 229, 568 888 729

E-mail: renvodin@volny.cz

www: www.renvodin.cz

Odborná způsobilost:

 • osvědčení o autorizaci: ke zpracování odborných posudků k žádostem o vydání povolení podle § 17 odstavce 1, písmena b) a c) a odstavce 2, písmena a), b), d) a e) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v rozsahu vymezeném nařízením vlády č. 352/2002 Sb., přílohou č. 2 nařízení vlády č. 353/2002 Sb., a vyhláškou č. 355/2002 Sb., vydalo MŽP pod č.j.: 1705r/740/03/MS dne 19.12.2003;

 • osvědčení o autorizaci: k zpracování odborných posudků k žádostem o vydání povolení podle § 17 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 písm. a), b), d) a e) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, v rozsahu vymezeném nařízením vlády č. 353/2002 Sb., vydalo MŽP pod č.j.: 1082/740/05/MS dne 22.05.2005;

 • osvědčení o autorizaci: ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů, činností nebo technologií na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, vydalo MŽP s MZDR pod č.j.: 13295/1454/OPVŽP/97 dne 05.11.1997 a pod č.j.: 4532/OPVŽP/02 dne 18.09.2002;

 • osvědčení o autorizaci energetický auditor: č. 063 o zapsání do Seznamu energetických auditorů podle § 11 odstavce 1, písmena g) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, vydalo MPO pod č.j.: 18895/02/5020/5000 dne 25.04.2002;

 • osvědčení o odborné způsobilosti: k poskytování odborných vyjádření podle § 11 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, pro kategorie 6.6, dle přílohy č. 1 tohoto zákona, vydalo MŽP a MPO pod č.j.: NM700/30/60/OIP/04 dne 09.01.2004;

 • osvědčení o odborné způsobilosti: k poskytování odborných vyjádření podle § 11 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, pro následující kategorie zařízení dle přílohy č. 1 tohoto zákona: 4.1.b), 6.4.b), 6.5., 6.6a), 6.6.b) a 6.6.c)., vydalo MŽP s MZe a MPO pod č.j.: NM700/1560/2704/OPVI/05 dne 05.08.2005.

I.2Kolektiv zpracovatelů dílčích částí oznámení:


Jméno: Ing.Ladislava Snozová

Firma: RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s r.o.

IČ: 26 89 69 82

Adresa: Vladislav 92, 675 01 Vladislav, region Třebíč, kraj Vysočina

Telefon, fax, zázn.: 568 888 229, 568 888 729

E-mail: renvodin@volny.cz
Jméno: Olga Kopřivová, Martina Dunkelová Dis.

Firma: RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s r.o.

IČ: 26 89 69 82

Adresa: Vladislav 92, 675 01 Vladislav, region Třebíč, kraj Vysočina

Telefon, fax, zázn.: 568 888 229, 568 888 729

E-mail: renvodin@volny.cz

Datum zpracování oznámení:

Razítko a podpis zpracovatele oznámení:

Razítko a podpis investora:
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка