Místo stavby k.ú. Rosička – investor Jan Štefáček, Hamry nad Sázavou 134, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
старонка3/8
Дата канвертавання24.04.2016
Памер270.4 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

B.2Údaje o vstupech

B.2.1Půda


Navržená stavba větrné elektrárny včetně přístupové cesty bude umístěna na parcele č. 256 a č. 259 na pozemku investora v k.ú. Rosička. Pozemky jsou dle výpisu z katastru nemovitostí vedeny jako zemědělský půdní fond, kultura trvalý travní porost. Umístěním záměru bude dotčen zemědělský půdní fond v k.ú. Rosička, trvalé vynětí ze ZPF se bude týkat pouze plochy pro betonový základ pro stožár, tj. plocha 17 x 17 m, zbývající plochy potřebné k výstavbě se vynětí ze ZPF netýká, neboť od počátku zahájení stavby do jednoho roku bude dotčené místo uvedeno do původního stavu.

Větrná elektrárna bude umístěna na trvale travním porostu ve vzdálenosti cca 50 m od uvedené spojovací silnice Nížkov – Rosička. Umístěním stavby na tomto místě bude dodržena ochranná vzdálenost od lesního porostu, les se nachází cca 150 m směrem jižním a jihozápadním. Přístupová cesta během stavby bude vedena odbočkou do travnatého terénu. Předpokládá se sejmutí ornice v tl. 0,15 m nad základovou patkou a okolí paty elektrárny v množství 87 m3 . Pro zřízení dočasné přístupové cesty po dobu montáže bude třeba sejmout cca 27 m3 ornice, tj. celkem 114 m3 ornice. Výkopy pro základovou patku o rozměru 17 x 17m se uvažují v rozsahu 520 m3 s tím, že cca 410 m3 výkopku bude použito zpětně na zásyp železobetonového základu stavby. Z toho plyne, že je nutno odvézt 110 m3 výkopku. Dále je uvažováno s rozprostřením ornice v tl. 0,1 m a to po demontáži přístupové cesty (18 m3) a dalších 53 m3 pro bezprostřední úpravu okolí VE. Odvoz ornice mimo území stavby představuje 43 m3. Vytěžené podorničí bude užito k rekultivačním pracem v obci Rosička, kde bude rovněž použito cca 50% ornice (20m3). Zbývajících 23 m3 bude užito pro zemědělské pozemky investora.

Objekt bude bez přístupové cesty.

Zábor půdy se týká půdy charakteristiky BPEJ č. 7 29 14, III.třídy ochrany.

Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro eventuální výstavbu.

Hlavní půdní jednotka - 29 charakterizuje kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry

Poslední dvojčíslí 14 – značí mírný sklon 3-7° se všesměrnou expozicí. Půda slabě skeletovitá s celkovým obsahem skeletu 10-25%, půda hluboká až středně hluboká 30-60 cm i více.

Jedná se o klimatický region 7, který se pro zadané území vyznačuje mírně teplým a vlhkým podnebím se sumou teplot nad 10 °C. Roční průměrná teplota se pohybuje v dané oblasti od 6 °C do 7 °C a prů­měrný roční úhrn srážek je 650 - 750 mm, pravděpodobnost suchých vegetačních období je 5 - 15 let.

Z hlediska zvláštní ochrany území není staveniště VE situováno v žádném chráněném území.


B.2.2Voda


Pro provoz větrných elektráren není nutný žádný zdroj pitné vody ani užitkové vody, proto není v dané oblasti nutno hledat žádný nový zdroj vody. Stejně tak nebude vlastním provozem větrné elektrárny vznikat žádná voda odpadní.

Potřeba vody (technologické) se předpokládá pouze pro stavbu stožáru (pro betonové usazení). Tato potřeba vody bude zajištěna již zhotovitelem stavby, který bude dodávat materiál přímo použitelný pro stavbu.

Lze tedy konstatovat, že výstavba i provoz větrné elektrárny nebude mít žádné nároky na potřebu pitné vody.

B.2.3Ostatní surovinové a energetické zdroje

B.2.3.1Elektrická energie


Z bezpečnostního hlediska bude stožár větrné elektrárny osvětlen - viz kap. B.1.6.

Vzhledem k tomu, že stožár větrné elektrárny bude opatřen osvětlením, předpokládaná spotřeba energie bude hrazena samotným provozem větrné elektrárny.

Dodávka ze sítě bude minimální, potřebná jen v době nečinnosti elektrárny, při chodu generátoru bude větrná elektrárna krýt vlastní potřeby s tím, že nepotřebuje elektrickou energii na roztáčení rotoru, neboť k rozběhu dostačuje pouze působení energie větru.

Další nárok na spotřebu energie nevznikne.


B.2.3.2Zemní plyn


Netýká se, nárok na spotřebu zemního plynu nevznikne.

B.2.3.3Ostatní paliva


Netýká se, nárok na spotřebu ostatního paliva nevznikne.

B.2.3.4Další energetické zdroje


Další energetické zdroje pro posuzovaný záměr není nutno z hlediska hodnocení vlivů na životní prostředí uvažovat.

B.2.3.5Surovinové zdroje


Stavební materiál (štěrk, písek, beton) budou na stavbu dovezeny, jejich dovoz bude zajištěn stavební firmou. Vlastní provoz elektrárny nepředpokládá žádnou spotřebu surovin.

Realizace záměru nepředstavuje žádný jiný požadavek na surovinové zdroje.


B.2.4Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

B.2.4.1Dopravní infrastruktura


Realizace záměru představuje mírné zatížení pozemní komunikace při vlastní stavbě stožáru. Toto zatížení bude pouze dočasné, předpokládaná doba je cca 1 až 2 měsíce. Při stavbě se předpokládá odvoz zeminy, výkop základu, jeho betonáž a doprava stavebního materiálu a technologického zařízení. Pro dopravu betonu a dalšího stavebního materiálu se předpokládá cca 15 pojezdů stavebních cisteren, pro odvoz zeminy o výše uvedené kubatuře cca 20 pojezdů.

Pro vlastní montáž technologie se předpokládá 1 pojezd nákladní soupravy pro převoz technologie.

Pro staveništní dopravu se předpokládá napojení na distribuční soustavu směrem od Žďáru nad Sázavou přes obec Sázava směrem na Nížkov a dále odbočkou na obec Rosička kolem zemědělského areálu Agrofarm, a.s. Žďár nad Sázavou.

Doprava související s provozem elektrárny bude pozůstávat z občasné kontroly (průjezd osobního automobilu) a dále ze servisních kontrol (průjezd servisního vozidla). Tyto průjezdy je možno k časové frekvenci považovat za zanedbatelné.

Nároky na jinou infrastrukturu nevznikají.

1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка