Místo stavby k.ú. Rosička – investor Jan Štefáček, Hamry nad Sázavou 134, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
старонка2/8
Дата канвертавання24.04.2016
Памер270.4 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

A.3Charakteristika provozovatele:


Provozovatel (fyzická osoba) je zapsána v evidenci živnostenského odboru Městského úřadu ve Žďáru nad Sázavou, živnostenský list č.j.. Živ/0/2322/01/Ří, ev. č.: 371400-23785-00, ze dne 18.05.2001 a živnostenský list č.j. Živ/0/94/8221/Na ze dne 16.02.2004. Předmětem podnikání je provádění staveb, jejich změn a odstraňování a montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení.

BÚdaje o záměru:

B.1Základní údaje

B.1.1Název záměru


Větrná elektrárna v k.ú. Rosička

B.1.2Kapacita (rozsah) záměru

B.1.2.1Všeobecný popis:


Oznámení se zpracovává dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění zák. č. 93/2004 Sb., vzhledem k tomu, že navržený záměr – spadá do kategorie II – záměry vyžadující zjišťovací řízení – bod 3.2. – Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe nebo s výškou stojanu přesahující 35 metrů.
Projekt řeší výstavbu větrné elektrárny na pozemku investora v k.ú. Rosička.

Větrná elektrárna bude umístěna na parcele č. 259, 256 v k.ú. obce Rosička, po pravé straně účelové komunikace vedoucí z obce Nížkov k obci Rosička. Vzdálenost od nejbližší obce Rosička je cca 0,6 až 1 km, od obce Nížkov cca 1 až 2 km, od obce Sázava cca 5 km. Přístup k posuzovanému objektu větrné elektrárny bude od účelové cesty Rosička – Nížkov. Objekt větrné elektrárny bude představovat stožár o celkové výšce 85 m. Průměr vrtule bude 77 m. Celková výška objektu větrné elektrárny bude tedy představovat 85 + 38,5 m = 123,5 m, přičemž výška paty základu bude 601 m n.m.

Přístupová cesta při výstavbě bude vedena odbočkou ze silnice vedené z obce Nížkov na Rosičku a odbočkou do travnatého terénu, po výstavbě bude porost uveden do původního stavu.

B.1.2.2Projektová kapacita


Záměr se týká 1 ks větrné elektrárny Repower systém AG., typ MD 77, výkon 1500 kW (1,5 MW).

B.1.3Umístění záměru


Větrná elektrárna se bude nacházet po pravé straně spojovací účelové komunikace vedoucí směrem z obce Nížkov k obci Rosička na travnatém terénu pod kopcem Rosička. Pozemek – parcelní číslo 259 a 256 v k.ú. obce Rosička je v majetku investora. Na kopci Rosička je umístěna rozhledna a vysílač mobilního operátora

Obec Rosička se nachází v regionu Žďár nad Sázavou, kraji Vysočina. V současné době má obec 49 obyvatel.

Větrná elektrárna bude umístěna na trvale travním porostu ve vzdálenosti cca 50 m od uvedené spojovací silnice. Umístěním stavby na tomto místě bude dodržena ochranná vzdálenost od lesního porostu, les se nachází cca 150 m směrem jižním a jihozápadním. Přístupová cesta během stavby bude vedena odbočkou do travnatého terénu. Předpokládá se sejmutí ornice v tl. 0,15 m nad základovou patkou a okolí paty elektrárny v množství 87 m3. Pro zřízení dočasné přístupové cesty po dobu montáže bude třeba sejmout cca 27 m3 ornice, tj. celkem 114 m3 ornice. Výkopy pro základovou patku o rozměru 17 x 17 m se uvažují v rozsahu 520 m3 s tím, že cca 410 m3 výkopku bude použito zpětně na zásyp železobetonového základu stavby. Z toho plyne, že je nutno odvézt 110 m3 výkopku. Dále je uvažováno s rozprostřením ornice v tl. 0,1 m a to po demontáži přístupové cesty (18 m3) a dalších 53 m3 pro bezprostřední úpravu okolí VE. Odvoz ornice mimo území stavby představuje 43 m3. Vytěžené podorničí bude užito k rekultivačním pracem v obci Rosička, kde bude rovněž použito cca 50% ornice (20 m3). Zbývajících 23 m3 bude užito pro zemědělské pozemky investora.

Pro odnětí této půdy není třeba souhlasu orgánu ZPF, neboť půda bude odňata k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu (dle § 9, odst. 2, písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.)

Trvalé odnětí půdy ze ZPF představuje plochu cca 17 m x 17 m, pro umístění betonového základu pro stožár. Po provedené výstavbě nebude k objektu VE žádná přístupová cesta.

Vzdálenost větrné elektrárny od nejbližších obytných objektů v obci Rosička je cca 0,6 - 1km směrem severovýchodním.

Vzdálenost od obce Nížkov je cca 1 – 2 km směrem jihozápadním.

Nejbližšími objekty jsou haly živočišné výroby zemědělského areálu provozovatele Agrofarm, a.s. Žďár nad Sázavou. Objekty slouží pro chov a výkrm vepřů, jsou ve vzdálenosti cca 0,5 km směrem jihozápadním. Větrná elektrárna nepředstavuje pro tento areál žádné zatížení.B.1.4Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry

B.1.4.1Charakter záměru


Větrná elektrárna představuje alternativní zdroj elektrické energie. Pro výrobu elektrické energie bude využíváno přírodního zdroje – síly větru. Jejím provozem bude vyráběna elektrická energie s jednotkovým výkonem 1,5 MW, která bude dodávána do vedení VN 61 v katastru obce Rosička.

Předpokládaná výroba elektrické energie pro daný typ VE je cca 3 460 MWh/rok.

Rychlost větru pro start výše uvedeného typu větrné elektrárny je 3,5 m/s, průměrná rychlost v dané lokalitě představuje hodnotu 6,3 m/s ve výšce 60 m, 5,6 m/s ve výšce 30 m nad terénem.

B.1.4.2Kumulace vlivů

B.1.4.2.1Vliv na ovzduší

Větrná elektrárna není znečišťovatelem ovzduší, nespadá pod působnost zákona č. 86/2002 Sb., zákona o ochraně ovzduší v platném znění a jeho prováděcích předpisů. Naopak je možno vyzdvihnout větrné elektrárny jako obnovitelný zdroj energie, šetrný k životnímu prostředí.

Nejbližšími objekty jsou haly živočišné výroby zemědělského areálu provozovatele Agrofarm, a.s. Žďár nad Sázavou. Objekty slouží pro chov a výkrm vepřů. Větrná elektrárna nepředstavuje pro tento areál žádné zatížení v oblasti životního prostředí. Nebude docházet ke kumulaci vlivů (zatížení ovzduší emisemi), neboť větrná elektrárna není zdrojem žádných emisí do ovzduší.


B.1.4.2.2Vliv na vodu

Větrná elektrárna nebude mít žádný vliv na podzemní vody, v okolí se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje. Větrná elektrárna nepředstavuje ani svým vlastním provozem žádný požadavek na zdroje vody. Dle sdělení projektanta bude umístění základu pro stožár v terénu v hloubce cca 2 m, kde se nepředpokládá žádný dopad na podzemní vody.
B.1.4.2.3Vliv na ostatní složky životního prostředí

Zásadní vliv stavby větrné elektrárny a jejího vlastního provozu na ostatní složky životního prostředí (ekosystém, fauna, flora) se nepředpokládá, v oblasti se nenachází žádné chráněné druhy rostlin a živočichů.

Větrná elektrárna není umístěna na území CHKO.

Výstavbou každé větrné elektrárny se předpokládá určitý dopad na krajinný ráz, proto je autorizovanou osobou zpracována studie o vlivu větrné elektrárny Rosička na krajinný ráz a tato studie je dokládána jako samostatná příloha.

B.1.5Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

B.1.5.1Potřeba záměru


Záměr naplňuje státem stanovenou koncepci rozvoje energetiky v ČR. Energetická politika České republiky přijala cíl na využití obnovitelných zdrojů energie na primárních energetických zdrojích.

Větrná elektrárna na území Žďárska představuje nový zdroj elektrické energie. Bude sloužit pro doplnění energetického stavu uvedeného území. Realizace záměru bude mít svůj nezanedbatelný přínos k naplnění cílů na využití obnovitelných zdrojů, které Česká republika přijala.

Elektrická energie vyrobená z alternativních obnovitelných zdrojů je nejčistší formou výroby energie, kterou lze v současnosti realizovat. V tomto případě je využíváno síly větru a na větrné elektrárny se obecně dá pohlížet jako na zařízení významně šetřící přírodu, neboť neklade žádné nároky na základní přírodní zdroje (voda, suroviny).


B.1.5.2Umístění záměru


Posuzovaný objekt větrné elektrárny bude umístěn v kraji Vysočina, region Žďár nad Sázavou, lokalita Rosička, po pravé straně spojovací účelové komunikace směrem z obce Nížkov na obec Rosička. Objekt bude umístěn ve volném terénu souvislého travního porostu, na svahu pod kopcem Rosička, v nejbližší blízkosti se nenachází ani lesní pozemek, ani žádný remízek, ani žádná vodoteč. Vzdálenost k nejbližšímu lesnímu porostu je cca 150 m. Vzdálenost k obytnému objektu je cca 0,6 km k obytnému stavení obce Rosička, cca 2 km k obytnému stavení v obci Nížkov, k zemědělskému objektu ŽV 0,5 km. K nejbližšímu rybníčku je vzdálenost cca 100 m.

Podmínky pro využití větrné elektrárny v posuzované lokalitě jsou dány jejím vysokým větrným potenciálem. Posouzení větrných poměrů lokality Rosička bylo vypracováno Ústavem fyziky atmosféry AVČR Praha v červenci 2004, a to dvěma modely výpočtu.

K hodnocené lokalitě leží nejblíže následující meteorologické stanice: Havl. Brod – Vršovice (vzdálena 20 km severozápadně), Vatín (vzdálena 10 km východně). Pro dokreslení větrných poměrů byla rovněž použita desetiletá řada meteorologických měření z profesionálních stanic: Havl. Brod – letiště (vzdálena 21 km severozápadně), Přibyslav (vzdálena 7,5 km severovýchodně). Meteorologické stanice provádějí měření větru ve výšce 10 m nad zemí. Průměrná roční rychlost proudění větru je s výjimkou Havlíčkova Brodu – letiště v rozsahu 3,6 - 4,2 m/s. K vyhodnocení byly použity 2 teoretické modely. Pro zhodnocení větrných poměrů modelem VAS byla pro danou lokalitu stanovena rychlost proudění větru vhodná, tj. ve výšce 30 m nad terénem je průměrná rychlost větru nejméně 5,5 m/s a ve výšce 60 m 6,3 m/s. Model WAsP udává ve výšce 10 m rychlost 4,6 m/s, výšce 30 m 5,5 m/s, výšce 60m 6,2 m/s, 80 m 6,5 m/s a 100 m 6,9 m/s.

Dále je pozitivem, že vybraná lokalita není na území CHKO, nenacházejí se zde lesní porosty, nejsou zde ani dobývací prostory a vybraná lokalita se nenachází ani v  ložiskovém území. V dotčeném místě se nenachází žádný chráněný druh živočicha či rostliny. Stavbou větrné elektrárny nebude dotčeno žádné PUPFL. Ve vybrané lokalitě není navrženo žádné území pro zařazení do soustavy Natura 2000, není zde ani území přírodního parku. Z těchto pohledů je umístění větrné elektrárny v této oblasti Žďárska hodnoceno jako nejpřijatelnější.

Pro umístění větrné elektrárny musí být však splněny ještě další podmínky. Je nutno brát v úvahu i dostatečnou vzdálenost od obytné zóny, možnost dojezdu přepravních, stavebních a zvedacích mechanizmů, dále i napojení na distribuční energetickou soustavu a dopad na signály (telekomunikační síť, sítě Internetu, mobily). Uvedená lokalita všechny podmínky pro úspěšný a rentabilní provoz splňuje. Příloha č. 7 – umístění v souladu s energetickým plánem KÚ.

Stavba větrné elektrárny však představuje určitý zásah do životního prostředí – specielně do krajinného rázu, neboť představuje nový prvek v krajině. Proto musí být vyhodnocena ze všech úhlů pohledu. Studie vlivu větrné elektrárny na krajinný ráz je vzhledem ke své důležitosti samostatnou přílohou tohoto oznámení - příloha č. 10.


B.1.6Stručný popis technického a technologického řešení záměru

B.1.6.1Technické řešení záměru


Obsahem záměru je vybudování stavby jedné větrné elektrárny na pozemku p. č. 259, 256 v k.ú. Rosička. Pozemek je veden jako trvalý travní porost, na pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň. Návrh a řešení objektu vychází z typové dokumentace firmy Repower Systems AG s maximálním důrazem na jednotný ráz a řešení objektů ve všech zemích působení firmy. Zvolený výrobní rozsah i instalovaný výkon je možno v daných podmínkách považovat za ekonomicky racionální a současně i ekologicky ve vybraném prostoru a daných podmínkách za únosný.

Záměr bude důsledně využívat již stávající pozemní komunikace a bude minimalizován nárok na manipulační plochu a základ VE. Objekt větrné elektrárny představuje věž, která je tvarována do podoby kužele. Je ze stavební oceli a skládá se ze čtyř částí, montovaných na místě. U paty věže se nachází dveře, kterými se dá projít do vnitřku věže, kde je instalován žebřík s jištěním při výstupu. Každá jednotlivá část věže je opatřena plošinou mezi patry s nouzovým osvětlením. Řídící jednotky trafostanice a provozu jsou spolu s hlavním zdrojem umístěny na zvláštní plošině v patě věže (u vchodu do věže). To dovoluje obsluhovat všechny důležité činnosti elektrárny bez výstupu na věž.

Věž je vysoká 85 m, na vrcholu je opatřena gondolou generátoru s osazeným rotorem sestávajícím ze 3 listů o celkovém průměru 77 m. Věž je zakotvena do základu o ploše cca 17 m x 17 m. Základ bude uložen pod terénem v hloubce cca 2 m. Věž je dodávána s povrchovou úpravou v barvě šedé – odstín RAL 70-35. Celková hmotnost objektu VE činí 180 t.

Osvětlení větrné elektrárny je součástí dodávané technologie. Na nejvyšším bodě nosného sloupu (gondoly) VE bude objekt opatřen jedním zdvojeným duálním světelným leteckým překážkovým značením (SLPZ) střední svítivosti typu A a B – FlashGuard 3000B systém, typ L-864/L-865 ( přepínání červená-bílá).

Funkčnost nočního SLPZ je stanovena v nočním čase tzn. – od 30 minut před západem slunce do 30 minut po východu slunce. Pro zapnutí a vypnutí nočního SLPZ včetně přepínání na alternativní denní (noční) SLPZ je instalováno soumrakové čidlo přepínající při limitní hodnotě světelné citlivosti 50 Lux.

Vyjádření ÚCL je přílohou č. 8.

Vyjádření VÚSS je přílohou č. 9.

Vlastní připojení větrné elektrárny – výrobní jednotky 1,5 MW, 690 V se předpokládá podzemním přívodním kabelem 22 kV přes transformátor s převodem 22/0,69 kV, jmenovitým výkonem 1,6 MVA , napětím nakrátko ek = 6 %, zapojení Dyn 5 ( je dodávkou el. části) v místě stávajícího přípojného místa č. 374 VN 61 v napěťové hladině 22 kV.


B.1.6.2Technologické řešení záměru

B.1.6.2.1Charakteristika technologie:

Větrná elektrárna sestává z vlastního stroje (turbiny s příslušenstvím), který je poháněn třílistou vrtulí a který je umístěna na ocelové věži. Elektřina vyrobená v generátoru je transformována v trafostanici a vyvedena do sítě odběratele. Trafostanice bude umístěna cca do 3 m od základu.

Dodavatelem technologie je firma EWCZ s.r.o., 798 02 Mostkovice 529. Jedná se o 1 ks větrné elektrárny Repower systém AG., typ MD 77, výkon 1500 kW (1,5 MW).

Objekt elektrárny je tvořen vlastní věží (stavební ocel) o výšce 85 m, kde je umístěna gondola generátoru a osazen rotor sestávající ze 3 listů o celkovém průměru 77 m s počtem otáček 9,6 – 17,3 ot/min. Připojení větrné elektrárny je při rychlosti větru 3,5 m/s. Vypínací (maximální) rychlost větru je 20 m/s. Po překročení této rychlosti dojde k automatickému zabrždění a odstavení stroje. Zabrždění větrné elektrárny je provedeno nastavením listů do polohy po větru (do praporu). Tato poloha umožňuje, aby zatížení – zvláště věže, bylo významně sníženo za bouřkových nebo jiných extrémních podmínek.

Pomocí provozního počítače jsou úhly nastavení listů rotoru stále regulovány, takže je úhel nastavení listů vždy optimálně přizpůsoben příslušným větrným podmínkám. Tímto je optimalizována výroba energie a omezen vznik hluku.

Délka listů rotoru je 37,5 m, materiál skelný laminát, při tvoření námrazy budou listy vyhřívány, elektrická energie pro vyhřívání bude hrazena samotným provozem elektrárny.

Mechanická energie je od rotoru přenášena hlavním hřídelem přes převod na generátor. Převodovka se skládá z jednoho planetového a dvou pomocných čelních kol. Generátor je speciální čtyřpólový dvojnásobně napájený asynchronní, otáčky 1500 – 1800 min. Je zcela uzavřený a je tak chráněn proti vlivům vnějšího prostředí. Jmenovitý výkon generátoru je 1500 kW.

Napětí je vedeno z generátoru do spodní části věže izolovaným vedením. Spojení mezi provozním počítačem a hlavou věže je vedeno optickými vlákny.

Všechny operační funkce větrné elektrárny jsou monitorovány a vyhodnocovány mikroprocesorovým řídícím a kontrolním systémem, jenž funguje na bázi průběžného vyhodnocování údajů s propojením jednotlivých mikroprocesorů. Ty jsou spojeny optickými vlákny s velkým množstvím kontrolních senzorů. To zajišťuje nejvyšší možnou přenosovou rychlost signálů s maximální ochranou proti výpadkům napětí či zásahu bleskem. Provozní počítač určuje parametry nastavení rychlosti rotoru a natočení vrtule, a proto také funguje jako hlavní řídící systém pro jednotlivé řídící části jak elektrického systému, tak i mechanismu natočení vrtulí v hlavě rotoru. Kontrolní algoritmus funguje na základě principu „udržování maximální hodnoty výkonu“ (Maximum Power Point tracking principle), a tak optimalizuje energetický výkon bez vystavování elektrárny zbytečnému dynamickému zatížení.

Napětí sítě, její frekvence a fáze, rychlost rotace rotoru a generátoru, teploty na různých místech, stupeň vibrací, tlak oleje, velikost obložení brzd, zkroucení elektrických kabelů, to vše je průběžně monitorováno stejně tak jako všechna meteorologická data. Ve stavu ohrožení mohou tyto řídící jednotky spustit rychlé odstavení elektrárny přes silně chráněný bezpečnostní okruh i v případě nefunkčního operačního počítače nebo vnějšího zdroje energie.

B.1.7Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení


Zahájení realizace záměru – stavba větrné elektrárny Rosička - se předpokládá na začátek měsíce března 2006. Dokončení stavby se předpokládá cca o 2 měsíce později, tj. květen 2006.

B.1.8Výčet dotčených územně samosprávných celků


Navrhovaný záměr - stavba větrné elektrárny – bude umístěn na pozemku investora v k.ú. obce Rosička. Z toho vyplývá, že záměr se nedotkne dalších územně samosprávných celků.

Sousedícími k.ú. obcí jsou Nížkov, Sázava, Matějov.


B.1.9Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 k zákonu č. 100/ 2001 Sb.


Posouzení stavby dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění náleží dle přílohy č. 1 tohoto zákona do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací zařízení), bod 3.2. – Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe nebo s výškou stojanu přesahující 35 metrů.
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка