Místo stavby k.ú. Rosička – investor Jan Štefáček, Hamry nad Sázavou 134, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
старонка1/8
Дата канвертавання24.04.2016
Памер270.4 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Místo stavby k.ú. Rosička – investor Jan Štefáček,

Hamry nad Sázavou 134, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Větrná elektrárna v k.ú.Rosička

OZNÁMENÍ
pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
( zpracované dle přílohy č. 4 výše uvedeného zákona)
červen 2005


Zpracovatel oznámení:
Jméno: Ing. Václav Šafařík

Firma: RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s r.o.

Adresa: Vladislav 92, 675 01 Vladislav, region Třebíč, kraj Vysočina

IČ: 26 89 69 82

Telefon, fax, zázn.: 568 888 229, 568 888 729

E-mail: renvodin@volny.cz

www: www.renvodin.cz

Vypracoval: Ing. Snozová Ladislava Období: listopad 2004 – červen 2005


Obsah:


A Základní údaje o oznamovateli 4

A.1 Identifikace zadavatele oznámení: 4

A.2 Identifikace investora a provozovatele: 4

A.3 Charakteristika provozovatele: 4B Údaje o záměru: 5

B.1 Základní údaje 5

B.1.1 Název záměru 5

B.1.2 Kapacita (rozsah) záměru 5

B.1.3 Umístění záměru 5

B.1.4 Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry 6

B.1.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 7

B.1.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru 8

B.1.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 10

B.1.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků 10

B.1.9 Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 k zákonu č. 100/ 2001 Sb. 10

B.2 Údaje o vstupech 10

B.2.1 Půda 10

B.2.2 Voda 11

B.2.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje 11

B.2.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 12

B.3 Údaje o výstupech 12

B.3.1 Ovzduší 12

B.3.2 Odpadní vody 12

B.3.3 Odpady 12

B.3.4 Ostatní 13

B.3.5 Doplňující údaje 14C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 15

C.1 Enviromentální charakteristiky dotčeného území 15

C.1.1 Dosavadní využívání území 15

C.1.2 Územní systém ekologické stability a krajinný ráz 15

C.2 Stručná charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném území 20

C.2.1 Ovzduší – klimatologie 20

C.2.2 Voda 21

C.2.3 Půda 22

C.2.4 Horninové prostředí a přírodní zdroje 22

C.2.5 Fauna a flora 23

C.2.6 Ekosystémy 24

C.2.7 Krajina 24

C.2.8 Obyvatelstvo 25

C.2.9 Hmotný majetek 25

C.2.10 Kulturní památky 25

C.3 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení 25D Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí 25

D.1 Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 25

D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 25

D.1.2 Vlivy na ovzduší a klima 27

D.1.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 27

D.1.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody 28

D.1.5 Vlivy na půdu 28

D.1.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 28

D.1.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 29

D.1.8 Vlivy na krajinu 29

D.1.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 32

D.2 Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 32

D.3 Charakteristika enviromentálních rizik při možných haváriích a nestandartních stavech 33

D.3.1 Možnosti vzniku havárií a jejich dopady na okolí 33

D.3.2 Preventivní opatření 33

D.3.3 Následná opatření 34

D.3.4 Vyhodnocení a závěr 34

D.4 Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 34

D.4.1 Územně plánovací opatření 34

D.4.2 Technická opatření 34

D.4.3 Jiná opatření 34

D.5 Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů 35

D.6 Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace 35

E Porovnání variant řešení záměru 35

F Závěr 35

G Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 35

H Přílohy 37

H.1 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru 37

H.1.1 Hlavní přílohy 37

H.1.2 Ostatní přílohy 37

H.2 Seznam použité literatury a podkladů 37

H.2.1 Dokumentace 37

H.2.2 Ostatní použitá literatura 37

I Identifikace zpracovatelů oznámení: 39

I.1 Identifikace zpracovatele oznámení: 39

I.2 Kolektiv zpracovatelů dílčích částí oznámení: 39


AZákladní údaje o oznamovateli

A.1Identifikace zadavatele oznámení:


Obchodní jméno: Jan Štefáček

Jméno a příjmení: Jan Štefáček
Bydliště: Hamry nad Sázavou 134, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

IČO: 456 49 294
Místo podnikání: Hamry nad Sázavou 134, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Telefon: mobil 602 746 698

E-mail: hammer.ranc@seznam.cz

A.2Identifikace investora a provozovatele:


Obchodní jméno: Jan Štefáček

Jméno a příjmení: Jan Štefáček
Bydliště: Hamry nad Sázavou 134, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

IČ: 456 49 294
Místo podnikání: Hamry nad Sázavou 134, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Telefon: mobil 602 746 698

E-mail: hammer.ranc@seznam.cz

  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка