Монография Дуктава, Л. Г. Мастацкая анімалістыка ў беларускай літаратуры другой паловы XX
Дата канвертавання17.03.2016
Памер66.63 Kb.
ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монография

 • Дуктава, Л. Г. Мастацкая анімалістыка ў беларускай літаратуры другой паловы XX ст. : манаграфія / Л. Г. Дуктава. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2009. — 184 с.: іл.


Раздел в учебном пособии с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

 • Бараноўская, Л. Г. Васіль Зуёнак / Л. Г. Бараноўская // Беларуская дзіцячая літаратура : вучэб. дапам. / А. М. Макарэвіч [і інш.]; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча, М. Б. Яфімавай. — Мінск : Выш. шк., 2007. — С. 606–627.


Учебно-методические издания:

 • Бараноўская, Л. Г. Асновы журналістыкі : метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай работы студэнтаў / Л. Г. Бараноўская. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. — 66 с.

 • Бараноўская, Л. Г. Гісторыя беларускай журналістыкі : метад. рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай работы студэнтаў / Л. Г. Бараноўская. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. — 36 с.

 • Кантрольныя заданні па вучэбнай дысцыпліне «Гісторыя беларускай журналістыкі» / аўт.-склад. Л. Г. Бараноўская. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. — 56 с.

 • Кантрольныя заданні па вучэбнай дысцыпліне «Асновы журналістыкі» / Аўт.-склад. Л. Г. Бараноўская. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. — 60 с.

 • Дуктава, Л. Г. Гiсторыя Магiлёва ў адлюстраваннi сучасных перыядычных друкаваных рэгiянальных СМI : вучэбна-метадычныя матэрыялы / Л. Г. Дуктава. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2013. — 72 с.: іл.

 • Дуктава, Л. Г. Асновы журналістыкі : вучэбна-метадычныя матэрыялы : у 2 ч. — Ч. 1 / Л. Г. Дуктава, В. І. Караткевіч, В. М. Сащчанка. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2014. — 160 с.


Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

 • Бараноўская, Л. Г. Анімалістычная тэма ў беларускай літаратуры / Л. Г. Бараноўская // Беларуская мова і літаратура. Сер., У дапамогу педагогу. — 2002. — № 1 (26). — С. 59-64.

 • Бараноўская, Л. Свет фауны пасля Чарнобыля ў аповесці В. Казько «Выратуй і памілуй нас, чорны бусел» / Л.Г. Бараноўская // Весн. Магілёўс. дзярж. ун-та. — 2002. — № 1. — С. 78–82.

 • Бараноўская, Л. З любоўю і спагадай! : ідэйна-мастацкая трактоўка вобразаў фаўны ў паэзіі Янкі Сіпакова / Л. Бараноўская // Роднае слова. — 2003. — № 6. — С. 21-23.

 • Бараноўская, Л. Сэнсавая аб'ёмнасць паэмы «Одзіум» Янкі Сіпакова / Л. Бараноўская // Роднае слова. — 2003. — № 12. — С. 21-22.

 • Бараноўская, Л. Г. Архетыпічная аснова і ідэйна-мастацкая трактоўка анімалістычных вобразаў у беларускай літаратуры ХХ стагоддзя / Л.Г. Бараноўская // Весн. Магілёўс. дзярж. ун-та. — 2004. — № 4. — С. 98–101.

 • Бараноўская, Л. Г. Вызначэнне тэрміна «мастацкая анімалістыка» / Л. Г. Бараноўская // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер., гуманітарных навук. — 2005. — № 1. — С. 101-105.

 • Бараноўская, Л. Г. Беларуская мастацкая анімалістыка: асаблівасці станаўлення і развіцця / Л.Г. Бараноўская // Веснік Магілёўскага дзярж. ун-та імя А.А.Куляшова. — 2007. — № 1. — С. 133–139.

 • Бараноўская, Л. Поруч з чалавекам : сiстэма анiмалiстычных вобразаў у беларускай лiтаратуры 2-й паловы XX ст. / Л. Бараноўская // Роднае слова. — 2008. — № 3. — С. 18-20.

 • Дуктова, Л. Г. Художественная анималистика: к вопросу определения термина (на примере произведений белорусской литературы ХХ века) / Л. Г. Дуктова // Питання літературознавства : навуковий збірник / гол. ред. О. В. Червіньска; Чернівецьский національний університет імені Юрія Федьковмча, Інситут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, Міністерство освіти і науки України. — Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. — Вып. 79. — С. 275-282.

 • Дуктава, Л.  Г. Асаблівасці стварэння вобразнага свету ў аповесці Алеся Наварыча «Цікаванне вялікага звера» / Л. Г. Дуктава // Україньске мовознавство : міжвідомчий навуковий збірник / відп. ред. А. К. Мойсієнко. — Київ : Київский національний університет імені Тараса Шевченка, 2009. — Вип. 39/1. — С. 145-150.

 • Дуктава, Л.Г. Спецыфіка адлюстравання гуманістычных ідэалаў у аповесцях І. Шамякіна «Палеская мадонна», «Слаўся, Марыя!» / Л.Г. Дуктава // Веснік Магілёўскага дзярж. ун-та імя А.А.Куляшова. Серыя А. Гуманітарныя навукі (гісторыя, філасофія, філалогія). — 2013. — № 1. — С. 43–48.


Cтатьи в энциклопедических изданиях, журналах, сборниках научных работ:

 • Бараноўская, Л. Г. Выхаванне пачуцця эмпатыі ў дзяцей пры вывучэнні мастацкай анімалістыкі ў VI класе (на прыкладзе апавядання «Алені» I. Пташнікава) / Л. Г. Бараноўская // Літарагурпая адукацыя ў Беларусі на сучасным этапе : новыя падыходы і тэндэнцыі : зборнік навуковых артыкулаў / уклад. А. I. Бельскі. — Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2008. — С. 16-19.

 • Бараноўская, Л. Г. Іван Навуменка — пісьменнік-анімаліст / Л.Г. Бараноўская // Творчая асоба І. Навуменкі і праблемы беларускай філалогіі і адукацыі: зб. навук. арт. / рэдкал.: Т.І. Шамякіна (гал. рэд.) [і інш.]; уклад. А.І. Бельскі. — Мінск: РІВШ, 2006. — С. 114–118.

 • Бараноўская, Л. Г. Мастацкі анімалізм у прозе Кузьмы Чорнага / Л. Г. Бараноўская // Да 100-годдзя Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Жылкі, Кузьмы Чорнага : зборнік навуковых артыкулаў / пад агул. рэд. Л. Дз. Сіньковай ; адк. рэд. У. В. Рагойша. — Мінск : БДУ, 2001. — С. 66-69.

 • Бараноўская, Л. Г. Мiфапаэтычныя вытокi беларускай лiтаратурнай анiмалiстыкi / Л. Г. Бараноўская // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зборнік навуковых прац. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. — Вып. 2. : Філалогія. — С. 53-60.

 • Дуктава, Л.  Г. Адлюстраванне праблем жыцця Паўла Вятрэнкі праз прызму праблем часу ў аповесці «Зона павышанай радыяцыі» І. Шамякіна / Л. Г. Дуктава // У ракурсе сучаснага асэнсавання (Творчая спадчына Івана Шамякіна) : міжкафедральны зборнік навуковых прац / пад рэд. А. М. Макарэвіча. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. — Вып. 4 : Філалогія. — С. 236-248.

 • Дуктова, Л.Г. Специфика отражения действительности сквозь призму сокрального в повести В. Казько «Спаси и помилуй нас, черный аист» / Л.Г. Дуктава // Россия и мир: вчера, сегодня, завтра: слово в процессе массовой коммуникации : сборник / Моск. гуманитар. ин-т им. Е. Р. Дашковой; редкол.: Л. В. Тычинина (отв. ред) [и др.]. — Москва : МГИ им. Е. Р. Дашковой, 2011. — С .145-152.

 • Дуктава, Л.Г. «Жыццё навокал такое віхурнае…» / Л.Г. Дуктава // Шамякін, І. Збор твораў. У 23 т. Т. 7. Аповесці, 1996-1998 / Іван Шамякін; падрыхт. тэкстаў і камент. Н. Гальго, В. Назарава, А. Шамякінай; паслясл. Л. Дуктавай; Нац. акад. навук Беларусі; Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы. — Мінск: Маст. літ., 2011. — С. 421-454.


Материалы конференций

 • Бараноўская, Л. Г. Пазнанне цэльнасці асобы праз трансфармацыю анімалістычных вобразаў / Л. Г. Бараноўская // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 16-18 кастрычніка 2001 г. : у 3 ч. / рэдкал. С. Я. Ганчарова-Грабоўская. — Мінск : БДУ, 2001. — Ч. 2. : Теоретические проблемы литературоведения. Мировая литература: проблемы взаимодействия и взаимосвязей. — С. 144-149.

 • Бараноўская, Л. Г. Мастацкая анімалістыка I. Пташнікава ў школьным вывучэнні / Л. Г. Бараноўская // Пісьменнік-мова-стыль : матэрыялы II Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 75-годдзю з дня нараджэння прафесара Л. М. Шакуна, 15-16 лістапада 2001 г. : у 2 т. / рэд. кал. М. Р. Прыгодзіч [і інш.]. — Мінск : РІВШ БДУ, 2002. — Т. 2. — С. 382-384.

 • Бараноўская, Л. Г. Якуб Колас як пісьменнік-анімаліст / Л. Г. Бараноўская // Каласавіны : матэрыялы навуковай канферэнцыі «Праўду сэрцам правяраючы...». Погляд на творчасць Якуба Коласа на пачатку XXI стагоддзя / склад. Г. І. Зайцава, І. С. Курбека ; адказн. за вып. З. М. Камароўская. — Мінск : Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа, 2002. — С. 44-47.

 • Бараноўская, Л. Г. Мастацкая анімалістыка ў школьным вывучэнні / Л. Г. Бараноўская // Акадэмік М. А. Лазарук і праблемы літаратурнай адукацыі ў Беларусі : матэрыялы Рэспубліканскіх мемарыяльных навуковых чытанняў «Навукова-педагагічная і літаратуразнаўчая спадчына акадэміка М.А. Лазарука», 4 кастрычніка 2001 г. / рэдкал. А. І. Бельскі [і інш.]. — Мінск : НІА, 2003. — С.128-134.

 • Бараноўская, Л. Г. Сэнсавая аб'ёмнасць вобразаў ваўка і ваўкалака ў творчасці Янкі Купалы / Л. Г. Бараноўская // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі, 30 кастрычніка 2002 г. / пад рэд. У. І. Каялы, Т. І. Тамашэвіча. — Гродна : ГрДУ, 2003. — С. 156-160.

 • Бараноўская, Л. Г. Выкарыстанне прынцыпу «Залатое сячэнне» пры пабудове аналітыка-публіцыстычнага тэксту (на прыкладзе матэрыялаў рубрыкі «Сем» абласной газеты «Магілёўская праўда») / Л. Г. Бараноўская // Журналістыка-2006: Тэорыя. Практыка. Творчасць : матэрыялы 8-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 85-годдзю Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта / адк. рэд. С. В. Дубовік. — Мінск : [б. в.], 2006. — Вып. 8. — С.66-68.

 • Дуктава, Л.  Г. Сакралізацыя вобраза маці ў аповесцях І. Шамякіна «Палесская мадонна» і «Слауся, Марыя!» / Л. Г. Дуктава // Молодежь и инновации — 2011 : материалы Международной научно-парктической конференции молодых ученых : в 2 ч. / гл. ред. А. П. Курдеко. — Горки : Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2011. — Ч. 2. — С. 359-362.

 • Барановская, Л. Г. Обращение к иконографии Анны Ахматовой при изучении ее поэзии в XI классе / Л. Г. Барановская // Материалы исследований молодых ученых, аспирантов, соискателей и студентов : сборник научных трудов / сост. Е. А. Носова, В. Е. Федоров. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 1999. — С. 8-13.

 • Бараноўская, Л. Г. Увасабленне анiмалiстычных вобразаў у творчасцi Я. Коласа (на прыкладзе верша «На ніве») / Л. Г. Бараноўская // Куляшоўскія чытані : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 26-27 сакавіка 2007 г. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. — С. 59-61.

 • Дуктава, Л.  Г. Асаблівасці адлюстравання маральна-этычных канфліктаў у аповесці «Завіхрэнне» І. Шамякіна / Л. Г. Дуктава // Материалы научно-методической конференции преподавателей и сотрудников по итогам научно-исследовательской работы в 2010 г., 3-4 февраля 2011 г. / под ред. А. В. Иванова. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2011. — С. 191-193.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка