Ministerstvo kultury Čr odbor mezinárodních vztahů V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonůДата24.04.2016
Памер37.17 Kb.
#28462
Ministerstvo kultury ČR

Odbor mezinárodních vztahů
v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
vypisuje
výběrové dotační řízení pro rok 2016
na podporu profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí
Výběrové dotační řízení je určeno pro fyzické osoby s živnostenským oprávněním a právnické osoby, poskytující veřejné kulturní služby. Vyloučeny jsou státní příspěvkové organizace.

Tématické okruhy:


 1. Projekty z oblasti živého umění a literární projekty vysílané do zahraničí.

 2. Projekty z oblasti kulturního dědictví vysílané do zahraničí.

 3. Projekty z oblasti současného výtvarného umění, architektury a designu vysílané do zahraničí.

 4. Projekty vysílané do zahraničí, obsahově zaměřené na významná česká kulturní nebo historická výročí.Cílem výběrového dotačního řízení je podpora profesionálních subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu a podpora jejich projektů vysílaných do zahraničí a organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery. Všechny projekty musí být připraveny k realizaci v konkrétním místě a čase.


Dotace odboru mezinárodních vztahů není určena na:

- neprofesionální kulturní aktivity, zájmové aktivity, prezentaci amatérských souborů

- projekty podporované z programu EU Kultura a navazujícího programu Kreativní Evropa

- celoroční činnost

- prodejní výstavy a veletrhy

- audiovizuální a mediální projekty

- filmové festivaly a přehlídky

- tvůrčí dílny a kurzy bez představení určených veřejnosti

- rezidenční a studijní pobyty umělců, kritiků a teoretiků

- vydávání periodických a neperiodických publikací

- nastudování nebo vytvoření díla

- neveřejná představeníPodání žádosti:


 1. Formuláře žádosti a rozpočtu a ostatní povinné přílohy se odevzdávají v jednom písemném vyhotovení poštou na adresu: Ministerstvo kultury ČR, odbor mezinárodních vztahů, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha nebo osobně prostřednictvím podatelny Ministerstva kultury (adresa dtto).

 2. Formulář žádosti, rozpočtu a popis projektu bez dokumentů dokládajících právní subjektivitu, zřízení bankovního účtu a čestné prohlášení se zasílají v jednom vyhotovení elektronickou poštou na adresu: tereza.safrankova@mkcr.cz (přípony .doc, .xls, každá příloha zvlášť, v původním formátu, elektronicky vyplněná, bez podpisů, ne scan)

 3. Termíny uzávěrek pro podání žádostí do dotačního výběrového řízení:

 1. kolo – 30. září 2015

 2. kolo – 1. dubna 2016

 1. Rozhodující je podací razítko pošty či podatelny Ministerstva kultury.

 2. Žádosti předložené po termínu, nezaslané elektronickou poštou, neúplně vyplněné či nevyhovující tématickým okruhům, nebudou do výběrového dotačního řízení zařazeny.

 3. Žádosti nesešívejte, nedávejte do kroužkové a jiné vazby!

 4. Na žádosti o dotaci ze státního rozpočtu se nevztahují lhůty pro vyřízení běžné agendy.

 5. Zaslané žádosti i včetně příloh se nevracejí.Žadatel o dotaci:


 1. Žadatelem o dotaci mohou být právnické osoby a fyzické osoby s živnostenským oprávněním, které poskytují kulturní služby veřejnosti – tj. pořádají kulturní produkce, provozují kulturní zařízení apod. Za veřejnou kulturní službu nelze považovat agentážní a zprostředkovatelskou činnost.

 2. Žádost do výběrového dotačního řízení může předložit pouze subjekt, který je pozvaným nebo přihlášeným účastníkem projektu, který se uskutečňuje v zahraničí.

 3. Do rozpočtu projektu uvádí žadatel jen ty výdaje a příjmy, které budou zaznamenány v jeho účetnictví!

 4. Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky.

 5. Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice.

 6. Žadatel může předložit maximálně 3 projekty, každý formou samostatné žádosti. Projektem se rozumí jeden kontinuální pobyt či produkce v zahraničí bez přerušení (netýká se pravidelně se opakujících vystoupení v rámci festivalu, či cyklu představení na půdě zahraničního partnera).Povinné přílohy:


 1. Vyplněný formulář žádosti ve všech předepsaných bodech.

 2. Vyplněný formulář rozpočtu projektu (obsahuje pro kolik osob je kalkulováno cestovné, diety, honoráře apod.; pokud jsou v rozpočtu zaneseny honoráře i mzdy, bude rozlišeno, komu co náleží).

 3. Podrobný popis projektu (jasná formulace obsahu a cíle – komu je projekt určen, přínos pro cílovou skupinu, přínos pro obor, konkrétní realizační plán, personální zajištění, časový harmonogram projektu, medializace projektu apod.)

 4. Kopie dokladů o právní subjektivitě s předmětem podnikání nebo činností odpovídající předkládanému projektu ne starší 3 měsíců (výpis z Obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo jiného rejstříku; stanovy spolku s vyznačením registrace u příslušného úřadu včetně případných změn; zřizovací listina včetně případných změn; kopii dokladu o oprávnění k podnikání odpovídajícím předkládanému projektu, např. živnostenský list);

 5. Doklad o oprávnění osoby jednající za žadatele v případě právnických osob.

 6. Kopie smlouvy o založení běžného bankovního účtu žádajícího subjektu.

 7. Čestné prohlášení o bezdlužnosti – státní dotaci nelze poskytnout žadateli, který se nachází v době řízení o poskytnutí dotace v některých z následujících situací:

byl na něho prohlášen konkurz, je v likvidaci, jeho podnikání podléhá soudní správě, je ve vyrovnávacím řízení, byl pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho činností, nesplnil své povinnosti týkající se placení příspěvků na sociální zabezpečení nebo placení daní a poplatků podle právních předpisů.

 1. Kopii pozvání zahraničního partnera nebo pořadatele, kopii smlouvy nebo jiný dokument dokládající ujednané finanční podmínky mezi žadatelem o dotaci a zahraničním partnerem s českým překladem. Pozvání bez finančních podmínek bude považováno za nedostatečné. Česká centra nejsou považována za zahraničního partnera.


Hodnocení žádostí:
Odbor mezinárodních vztahů provede kontrolu všech došlých žádostí z hlediska splnění jejich formálních náležitostí. Žádosti předložené po termínu, nezaslané elektronickou poštou, neúplné či chybně vyplněné, nevybavené všemi povinnými přílohami, nebudou předloženy grantové komisi odboru mezinárodních vztahů k následnému hodnocení.
Předložené žádosti zařazené do výběrového dotačního řízení posoudí a ohodnotí komise podle následujících kritérií:

  • Kvalita projektu z hlediska umělecké nebo odborné úrovně;

  • přínos pro kreativitu a inovaci;

  • význam projektu pro prezentaci a podporu kulturní rozmanitosti;

  • význam pro rozvoj mezinárodní kulturní spolupráce a vazba na plnění závazků ČR vyplývajících z mezinárodních smluv;

  • reálnost projektu z hlediska finančního zajištění, včetně přiměřenosti nákladů;

  • schopnost žadatele projekt realizovat, kredibilita žadatele;

  • místo konání a druh akce z hlediska společenského významu a prestiže.Informace o výsledcích:
S výsledky výběrového dotačního řízení budou žadatelé seznámeni jejich zveřejněním na webových stránkách MK a rovněž písemně. Výsledky prvního kola budou zveřejněny nejpozději do 31. ledna 2016, výsledky kola druhého do 30. června 2016.


Všeobecná ustanovení:


 1. Dotace se poskytuje pouze na neinvestiční výdaje související s předloženým projektem.

 2. Dotace se poskytuje přednostně na úhradu přímých nákladů projektu. V odůvodněných případech, lze dotaci poskytnout na úhradu nepřímých (režijních) nákladů (např. na nájem kancelářských prostor, nákup kancelářských potřeb, poštovné, telefony, poplatky za fax, internet apod.), a to maximálně do výše 10 % nepřímých nákladů na celkové dotaci poskytované z prostředků MK.

 3. Subjekt, který dotaci obdrží, ji nesmí převádět na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu výdajů (např. nájemné prostor, tisk propagačních materiálů, honoráře, apod.) spojených s realizací projektu.

 4. Z dotace není možné hradit:

  • pohoštění a dary,

  • výdaje spojené se zahraničními cestami zaměstnanců, pokud nejsou součástí projektu,

  • běžné provozní výdaje žadatele nesouvisející s projektem,

  • bankovní poplatky,

  • vyškolení personálu,

  • zpracování projektu,

  • účetní a právní služby,

  • udílení věcných nebo finančních ocenění.

 1. Rozpočet projektu musí zahrnovat vlastní spolufinancování žadatele (minimálně 10% celkových nákladů projektu). Do spolufinancování lze zahrnout například vlastní finanční vklad žadatele, dále příjmy ze vstupného, z prodeje katalogů apod.

 2. Dotaci lze použít jen na výdaje v kalendářním roce, ve kterém byla poskytnuta.

 3. Příjemce je povinen uvádět ve všech propagačních materiálech souvisejících s projektem, že se projekt uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury, včetně informace na svých webových stránkách.

 4. U projektů „víceletých“, které probíhají z části v jednom roce a ukončeny budou v roce následujícím, musí být rozpočet projektu rozdělen na výdaje v roce N a výdaje v roce N+1. Na každý rok bude dotace poskytnuta zvlášť. Pokud bude na víceletý projekt poskytnuta dotace v prvním roce, platí předpoklad, že bude dotace poskytnuta i v roce následujícím, pokud to umožní rozpočtové možnosti.

 5. Účelem ani důsledkem dotace nesmí být dosažení zisku příjemce. Za zisk nejsou považovány ceny získané v soutěžích.

 6. Dotace jsou poskytovány maximálně do výše 70% kalkulovaných výdajů.

 7. Pokud se sníží celkový rozpočet projektu je příjemce povinen zachovat procentuální podíl původně požadované dotace na původně deklarovaném rozpočtu.

 8. Do kalkulovaných výdajů a příjmů mohou být zahrnuty jen takové výdaje a příjmy, které projdou účetnictvím žadatele, ne účetnictvím zahraničního partnera.

 9. Příjemce dotace je povinen vést podvojné účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 10. Dotace jsou poskytovány účelově a podmínky pro jejich použití, včetně termínů jejich vyúčtování, jsou součástí výroku „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR“, které příjemci dotace vystaví MK.

 11. Dotace se poskytnou podle § 16, bodu 1 a § 19, bodu 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Vyplácení dotací se bude uskutečňovat v souladu s případnými regulačními opatřeními MF.

 12. Dotace nebude poskytnuta tomu žadateli, který podle zjištění Ministerstva kultury vyúčtoval nesprávně, neúplně nebo opožděně dotaci, kterou mu Ministerstvo kultury poskytlo v předchozím roce nebo neprovedl s Ministerstvem kultury finanční vypořádání dotace podle vyhlášky č.52/2008 Sb. nebo nevrátil do státního rozpočtu dotaci nebo její část, kterou mu Ministerstvo kultury poskytlo v předchozím roce a kterou nepoužil nebo kterou použil v rozporu s podmínkami stanovenými pro její použití.Sledování a kontrola čerpání dotací:


  1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití prostředků v souladu s účely, na které byly prostředky poskytnuty, dále za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví.

  2. Příjemce dotace je povinen uchovávat „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR“ a veškeré doklady, týkající se poskytnuté dotace, ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

  3. Ověřování správností použití poskytnutých finančních prostředků podléhá kontrole odboru mezinárodních vztahů, místně příslušnému finančnímu úřadu a NKÚ.

  4. Za neoprávněné použití finančních prostředků nebo jejich zadržování bude příjemce dotace postihován sankcemi, vyplývajícími z § 44a zákona č. 218/2000 Sb.

  5. Příjemce dotace je povinen předložit odboru mezinárodních vztahů současně s vyúčtováním písemnou závěrečnou zprávu o realizaci a výsledcích projektu (včetně recenzí, které na daný projekt v zahraničí vyšly v tisku, na internetu).

  6. Příjemce dotace je povinen vyhotovit vyúčtování (příslušný formulář je ke stažení na webových stránkách MK v rubrice Zahraniční vztahy – Granty a dotace) a zaslat jej Ministerstvu kultury v termínech stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Vyúčtování bude obsahovat kompletní vyčíslení všech výdajů a příjmů projektu s rozpisem na jednotlivé položky s vyznačením těch, které byly hrazeny z dotace. K vyúčtování budou přiloženy fotokopie účetních dokladů osvědčujících použití dotace. Doklady musí splňovat všechny náležitosti podle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví.

  7. Po skončení kalendářního roku vyhotoví všichni příjemci dotací podklady pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem a zašlou je Ministerstvu kultury způsobem a v termínu, podle vyhlášky MF č. 52/2008 Sb.Ostatní ustanovení:
Na dotaci není právní nárok a MK není povinno své rozhodnutí zdůvodnit.

Osobní údaje žadatele o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu budou zpracovány MK v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.Údaje o poskytnutých dotacích a příjemcích dotací budou zveřejněny v Centrální evidenci dotací z rozpočtu Ministerstva financí.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка