Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь навуковая канферэнцыя
старонка3/3
Дата канвертавання19.03.2016
Памер0.52 Mb.
1   2   3

Секцыя 17

ТЭХНАЛОГІІ ЗАХАВАННЯ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ

Ў ІНФАРМАЦЫЙНАЙ ПРАСТОРЫ

гал. вучэб. корп., аўд. № 505
Старшыня – Глякаў Пётр Уладзіміравіч, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт, загадчык кафедры інфармацыйных тэхналогій у культуры

Сакратар – Бачурына Таццяна Уладзіміраўна, выкладчык кафедры інфармацыйных тэхналогій у культуры
Арэшка Т.Д., ст. выкл. каф. інфармацыйных тэхналогій у культуры

РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ


Бачурына Т.У., выкл. каф. інфармацыйных тэхналогій у культуры

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ


Ганчарова С.А., канд. тэхн. навук, дац., дац. каф. інфармацыйных тэхналогій у культуры, Ганькіна М.В., канд. тэхн. навук, дац. каф. інфармацыйных тэхналогій у культуры

БРЕНД РЕГИОНА КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ САМОБЫТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИГанчарык Н.Г., ст. выкл. каф. інфармацыйных тэхналогій у культуры

СИНТЕЗ ИСКУССТВА И НАУКИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ


Глякаў П.У., канд. фіз.-матэм. навук, дац., заг. каф. інфармацыйных тэхналогій у культуры

СОХРАНЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ


Зезюля А.Г., дац. каф. інфармацыйных тэхналогій у культуры

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В КУЛЬТУРЕ


Марэцкі Я.А., выкл. каф. інфармацыйных тэхналогій у культуры

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ


Махнач Г.У., канд. тэхн. навук, дац. каф. інфармацыйных тэхналогій у культуры; Ганчарова С.А., канд. тэхн. навук, дац., дац. каф. інфармацыйных тэхналогій у культуры

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕД­СТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТРАДИЦИОН-НОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ


Песецкая Т.І., выкл. каф. інфармацыйных тэхналогій у культуры

МАТЕМАТИКА В АРХИТЕКТУРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ


Сярогіна Л.А., ст. выкл. каф. інфармацыйных тэхналогій у культуры

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕН­НОГО ИСКУССТВА


Секцыя 18

МІЖКУЛЬТУРНЫЯ КАМУНІКАЦЫІ

Ў КАНТЭКСЦЕ СУЧАСНАГА ГРАМАДСТВА

гал. вучэб. корп., аўд. № 716
Старшыня – Варановіч Ірына Мікалаеўна, кандыдат культу­ралогіі, дацэнт, дацэнт кафедры міжкультурных камунікацый

Сакратар – Міцкевіч Юлія Уладзіміраўна, кандыдат педагагіч­ных навук, дацэнт кафедры міжкультурных камунікацый
Варановіч І.М., канд. культуралогіі, дац., дац. каф. міжкультурных камунікацый

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЛИКТЫ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ


Гурчанка А.І., канд. мастацтвазн., выкл. каф. міжкультурных камунікацый

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ ФОЛЬКЛОРИЗМ В СФЕРЕ МЕЖКУЛЬ-ТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ


Каваленя А.Р., выкл. каф. міжкультурных камунікацый

ДИАЛОГИЧНОСТЬ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕН-НОГО ГОРОДА


Марозаў А.У., д-р філал. навук, праф., заг. каф. міжкультурных камунікацый

РОЛЬ КУЛЬТУРНОГО ФАКТОРА В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ


Міцкевіч Ю.У., канд. пед. навук, дац. каф. міжкультурных камунікацый

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АКТИВНОСТЬ ЖЕНЩИН ЛИТВЫ И БЕЛАРУСИ: ОПЫТ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ


Надумовіч Л.М., канд. філал. навук, дац. каф. рускай мовы як замежнай

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИФіліпенка В.В., выкл. каф. міжкультурных камунікацый

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЕ САМОСОЗНАНИЯ В СОВРЕМЕН­НОЙ КУЛЬТУРЕ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО БЕЛОРУССКОГО СОЦИУМА


Сапотько П.М., выкл. каф. міжкультурных камунікацый

БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКИЙ МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ


Шалупенка Н.Я., кан. культуралогіі, дэкан факультэта традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва

ИНДУСТРИЯ НАСЛЕДИЯ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ МЕЖ­КУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСВИЙСекцыя 19

ФІЗІЧНАЕ ВЫХАВАННЕ

ЯК УМОВА ЗДАРОВАГА ЛАДУ ЖЫЦЦЯ

гал. вучэб. корп., аўд. № 614
Старшыня – Абрамовіч Павел Антонавіч, загадчык кафедры фізічнага выхавання і спорту

Сакратар – Віленчык Барыс Цімафеевіч, кандыдат медыцынскіх навук, дацэнт, дацэнт кафедры фізічнага выхавання і спорту
Абрамовіч П.А., заг. каф. фізічнага выхавання і спорту; Мархоцкі Я.Л., канд. мед. навук, праф., праф. каф. фізічнага выхавання і спорту

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ


Бутько А.В., ст. выкл. каф. фізічнага выхавання і спорту

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА


Віленчык Б.Ц., канд. мед. навук, дац., дац. каф. фізічнага выхавання і спорту

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА – АКТУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


Віленчык Б.Ц., канд. мед. навук, дац., дац. каф. фізічнага выхавання і спорту; Зайцава В.В., выкл. каф. фізічнага выхавання і спорту

ФОРМИРОВАНИЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ


Грушнік А.В., ст. выкл. каф. фізічнага выхавання і спорту

ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ СОСТАВЛЯ-ЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ТВОРЧЕСКОГО ВУЗА


Мархоцкі Я.Л., канд. мед. навук, праф., праф. каф. фізічнага выхавання і спорту; Палянская Г.В., канд. мед. навук, дац. 2-й каф. унутраных захворванняў УА «Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»

ЭНДОРФИНЫ ПОМОГАЮТ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ


Сінкевіч Т.Я., асп.; нач. аддзела па выхаваўчай рабоце з моладдзю УА «Барысаўскі дзяржаўны палітэхнічны каледж»

РЕКРЕАТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИСекцыя 20

ХАРЭАГРАФІЧНАЕ МАСТАЦТВА БЕЛАРУСІ:

СУЧАСНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ

гал. вучэб. корп., аўд. № 526
Старшыня – Гуткоўская Святлана Вячаславаўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры харэаграфіі

Сакратар – Карчэўская Наталля Уладзіміраўна, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт, дацэнт кафедры харэаграфіі
Бадунова І.І., ст. выкл. каф. харэаграфіі

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО ИССЛЕДО-ВАНИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ТЕКСТА


Барысава А.А., выкл. каф. харэаграфіі

ТЕАТР ТАНЦА КАК ОДИН ИЗ ВЕКТОРОВ РАЗВИТИЯ СОВРЕ­МЕННОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В БЕЛАРУСИ


Беляева В.П., дац., дац. каф. харэаграфіі

ОБРАЗ И ФОРМЫ ЕГО ВОПЛОЩЕНИЯ В ТРАДИЦИОННОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ


Гроднікава С.А., канцэртмайстар каф. харэаграфіі

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ТРАКТОВКИ «БОЛЕРО» М. РАВЕЛЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА


Гутковская С.В., канд. філал. навук, дац., заг. каф. харэаграфіі

ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ ФОРМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРА-ФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА


Кавалёў Р.В., выкл. каф. харэаграфіі

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ МИНИАТЮРА И АНТУРАЖНЫЙ ТАНЕЦ НА БЕЛОРУССКОЙ ЭСТРАДЕ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕ-РИСТИКАКанавальчык І.В., ст. выкл. каф. харэаграфіі

ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ТРАНСФОРМАЦИИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ ПРИ СОЗДАНИИ ЖЕНСКОГО ОБРАЗА В НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКОЙ ХОРЕОГРАФИИ


Карчэўская Н.У., канд. мастацтвазн., дац., дац. каф. харэаграфіі

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО И FASHION-ИНДУСТРИЯ: ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕГРАЦИИМанзалеўскі С.Б., ст. выкл. каф. харэаграфіі

ВЛИЯНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА НА РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ


Міхайлаў М.М., выкл. каф. харэаграфіі

ТЕХНИКА ЛЕСТЕРА ХОРТОНА: АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ДВИЖЕНИЙ


Новік Л.Л., выкл. каф. харэаграфіі

ПОИСКИ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ БЕЛОРУССКИХ ХОРЕОГРАФОВ НА РУБЕЖЕ ЭПОХ


Наўроцкая В.А., ст. выкл. каф. харэаграфіі

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ АНТУРАЖНОЙ ХОРЕО­ГРАФИИ (НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ)


Парахневіч В.М., выкл. каф. харэаграфіі

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ В БАЛЬНОЙ ХОРЕОГРАФИИ


Парахневіч У.У., дац. каф. харэаграфіі

СОВРЕМЕННЫЙ БАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ТАНЕЦ: АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ


Свярдлова Ю.М., канцэртмайстар каф. харэаграфіі

СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ ДЛЯ РАБОТЫ НА УРОКАХ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА


Стральчонка П.С., выкл. каф. харэаграфіі

РАЗНООБРАЗИЕ И ДИНАМИКА АКТУАЛИЗАЦИИ АРТ-ПРОЕКТОВ В СИСТЕМЕ БЕЛОРУССКОГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА


Чурко Ю.М., д-р мастацтвазн., праф., праф. каф. харэаграфіі

БЕЛОРУССКИЙ БАЛЕТНЫЙ ТЕАТР СЕГОДНЯ


Яфрэмава Л.П., дац. каф. харэаграфіі

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭСТРАДНОГО ТАНЦА В ДЕТСКИХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ БЕЛАРУСИСекцыя 21

БЕЛАРУСКІЯ АБРАДЫ І СВЯТЫ:

ТРАДЫЦЫІ І СУЧАСНАСЦЬ

вуч. корп. № 3, аўд. № 233
Старшыня – Гуд Пётр Адамавіч, кандыдат гістарычных навук, прафесар, прафесар кафедры рэжысуры абрадаў і свят

Сакратар – Гуцько Вольга Леанідаўна, кандыдат культуралогіі, дацэнт кафедры рэжысуры абрадаў і свят
Аляхновіч А.М., канд. філал. навук, праф., праф. каф. рэжысуры абрадаў і свят

СПЕЦЫФІКА СТЫЛІЗАВАНАГА АБРАДУ


Гуд П.А., канд. гіст. навук, праф., праф. каф. рэжысуры абрадаў і свят

ДАЖЫНКІ: ТРАДЫЦЫІ І НАВАЦЫІ


Гуцько В.Л., канд. культуралогіі, дац. каф. рэжысуры абрадаў і свят

ЖАНОЧАЯ ЛІРЫКА НА БЕЛАРУСІ: ТЭНДЭНЦЫІ ЭМАНСІПАЦЫІ І САМАЎСВЕДАМЛЕННЯ


Літвіновіч А.Ф., канд. філал. навук, дац. каф. рэжысуры абрадаў і свят

ТРАНСФАРМАЦЫЯ ТРАДЫЦЫЙНАГА ВЯСЕЛЛЯ Ў СУЧАСНЫХ УМОВАХ


Суліма Г.М., выкл. каф. рэжысуры абрадаў і свят

МАСТАЦКА-ДЭКАРАТЫЎНАЕ ВЫРАШЭННЕ М. ШАГАЛА Ў ТЭАТРЫ БАЛЕТАСекцыя 22

ЗАХАВАННЕ І РЭВІТАЛІЗАЦЫЯ

НЕМАТЭРЫЯЛЬНАЙ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ БЕЛАРУСІ

вуч. корп. № 3, аўд. № 531
Старшыня – Дарашэвіч Энгельс Канстанцінавіч, доктар філасофскіх навук, прафесар, прафесар кафедры этналогіі і фальклору

Сакратар – Шчадрына Эвелина Вячеславовна, выкладчык кафедры этналогіі і фальклору
Гулак А.А., канд. філал. навук, ст. выкл. каф. этналогіі і фальклору

ЭЛЕМЕНТЫ НЕМАТЭРЫЯЛЬНАЙ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ, ПРЫНЯТЫЯ ПАД АХОВУ ДЗЯРЖАВЫ: СУЧАСНЫ СТАН І ПЕРСПЕКТЫВЫ


Дарашэвіч Э.К., д-р філас. навук, праф., праф. каф. этналогіі і фальклору

МЕСЦА ДЫСЦЫПЛІНЫ «КУЛЬТУРНАЯ АНТРАПАЛОГІЯ» У ВУЧЭБНЫМ ПЛАНЕ ПАДРЫХТОЎКІ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ ПА ФАЛЬКЛОРЫ


Калацэй В.В., канд. культуралогіі, дац., заг. каф. этналогіі і фальклору

ДЫНАМІКА ПАСПЯХОВАСЦІ ПАДРЫХТОЎКІ ФАЛЬКЛАРЫСТАЎ-ПРАКТЫКАЎ У ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЕ БЕЛАРУСІ


Красулін В.А., магістр мастацтва

ДА ПЫТАННЯ ВЫВУЧЭННЯ СІНКРЭТЫЗМУ ВАЛАЧОБНАГА АБРАДУ ПРЫ ПАДРЫХТОЎЦЫ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ ПА НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦІ


Матвейчык С.В., выкл. каф. народнага ДПМ

ПРАБЛЕМЫ ІНТЭРПРЭТАЦЫІ І РЭКАНСТРУКЦЫІ ЗНАКАВЫХ ТЭКСТАЎ НАРОДНАГА ТКАЦТВА БЕЛАРУСІ


Матылицкая Н.В., ст. выкл. каф. этналогіі і фальклору

ВЫНІКІ ФАЛЬКЛОРНЫХ ЭКСПЕДЫЦЫЙ 2014 Г. КАЛЕКТЫВА «РАМЕ»


Пладунова Т.А., ст. выкл. каф. этналогіі і фальклору

ВЫНІКІ ФАЛЬКЛОРНЫХ ЭКСПЕДЫЦЫЙ КАЛЕКТЫВА «ЭТНАСУПОЛКА» У НАВУЧАЛЬНЫМ ПРАЦЭСЕ СПЕЦЫЯЛІЗА-ЦЫІ ЭТНАФОНАЗНАЎСТВА


Рагуля А.У., канд. філал. навук, праф., праф. каф. этналогіі і фальклору

СЕМІЯТЫЧНЫ ДЫСКУРС У КОМПЛЕКСЕ ГУМАНІТАРНАЙ ПАДРЫХТОЎКІ


Шчадрына Э.В., выкл. каф. этналогіі і фальклору

ВОПЫТ КАФЕДРЫ ЭТНАЛОГІІ ПА ВЫКАРЫСТАННІ МЕТАДА ДЭМАНСТРАТЫЎНАЙ АНТРАПАТЭХНІКІСекцыя 23

ТЭАТРАЛЬНАЕ МАСТАЦТВА БЕЛАРУСІ

Ў СУЧАСНЫХ УМОВАХ

гал. вучэб. корп., аўд. № 717
Старшыня – Бузук Расціслаў Леанідавіч, кандыдат мастац­твазнаўства, дацэнт, загадчык кафедры тэатральнай творчасці

Сакратар – Сашчэка Вячаслаў Уладзіміравіч, кандыдат культуралогіі, дацэнт кафедры тэатральнай творчасці
Бузук Р.Л., канд. мастацтвазн., дац., заг. каф. тэатральнай творчасці

ПРАБЛЕМЫ ФАРМІРАВАННЯ ВУЧНЯЎ СРОДКАМІ СЦЭНІЧНАГА МАСТАЦТВА


Алексніна І.А., канд. мастацтвазн., дац., дац. каф. тэатраль­най творчасці

СИСТЕМА К. С. СТАНИСЛАВСКОГО И ЕЁ РОЛЬ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА БЕЛАРУСИПасюціна З.М., дац., дац. каф. тэатральнай творчасці

О НЕКАТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ТЕАТРОВ


Шэдава А.В., канд мастацтвазн., дац. каф. мастацтва эстрады

ОСОБЕННОСТИ ВОПЛОЩЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ В БЕЛОРУССКОМ МЮЗИКЛЕ «СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ» В. КОНДРУСЕВИЧА
27 лістапада 2014 г., 14.00,

чытальная зала бібліятэкі БДУКМ
Круглы стол

МУЗЕАЛОГІЯ І МУЗЕАЛАГІЧНАЯ АДУКАЦЫЯ

Ў ПАЧАТКУ ХХІ СТ.: СТАН, ПРАБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТЫВЫ
Старшыня – Бяспалая Марыя Аркадзьеўна, доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык кафедры гісторыі Беларусі і музеязнаўства

Сакратар – Паўлава Алена Якаўлеўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі і музеязнаўства
Бяспалая М.А., д-р гіст. навук, праф., заг. каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства

НОВЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ Ў МУЗЕЯЛАГІЧНАЙ АДУКАЦЫІ


Савіцкі Г.У., дырэктар УК «Віцебскі абласны краязнаўчы музей»

ВАЖНЕЙШЫЯ ПРАБЛЕМЫ Ў ДЗЕЙНАСЦІ ДЫРЭКТАРА РЭГІЯНАЛЬНАГА МУЗЕЯ


Ганчар С.М., дырэктар УК «Вілейскі краязнаўчы музей»

ГАЛОЎНЫ ЗМЕСТ ДЗЕЙНАСЦІ ДЫРЭКТАРА РАЁННАГА МУЗЕЯ


Джумантаева Т.А., канд. культуралогіі, дырэктар ДУ «Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік»

СПАЛУЧЭННЕ ДАСЯГНЕННЯЎ МУЗЕЙНАЙ НАВУКІ І ПРАКТЫКІ Ў ДЗЕЙНАСЦІ МУЗЕЯЎ-ЗАПАВЕДНІКАЎ


Ляшковіч А.Р., дырэктар ДУ «Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы»

СУЧАСНЫ ЛІТАРАТУРНЫ МУЗЕЙ: ТЭНДЭНЦЫІ РАЗВІЦЦЯ І ПРАБЛЕМЫ ДЗЕЙНАСЦІ (З ВОПЫТУ ДЗЯРЖАЎНАГА ЛІТАРАТУРНАГА МУЗЕЯ ЯНКІ КУПАЛЫ)


Себруковіч В.Ю., ст. навук. супрац. УК «Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа»

ШЛЯХІ МАДЭРНІЗАЦЫІ ЭКСПАЗІЦЫЙНА-ВЫСТАВАЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ДЗЯРЖАЎНАГА ЛІТАРАТУРНА-МЕМАРЫЯЛЬНАГА МУЗЕЯ ЯКУБА КОЛАСА. АСНОЎНЫЯ ДАСЯГНЕННІ І ПЕРСПЕКТЫВЫ


Сасонка Л.В., заг. сект. ўліку і захоўвання фонда УК «Літаратурны музей Максіма Багдановіча»

РОЛЯ МАСТАЦКАГА АФАРМЛЕННЯ ПРЫ ЭКСПАНАВАННІ ДАКУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ НА ПРЫКЛАДЗЕ РЭАЛІЗАЦЫІ ВЫСТАВАЧНАГА ПРАЕКТА «ЗНАХОДКІ 2013. НЕВЯДОМЫЯ АЎТОГРАФЫ М.БАГДАНОВІЧА»


Трусаў А.А., канд. гіст. навук, дац., дац. каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства

ГІСТОРЫЯ АРХЕАЛОГІІ І АРХІТЭКТУРЫ ЯК БАЗАВЫЯ ДЫСЦЫПЛІНЫ Ў ПАДРЫХТОЎЦЫ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ МУЗЕЙНАЙ СПРАВЫ


Паўлава А.Я., канд. гіст. навук, дац. каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства

АСНОЎНЫЯ КІРУНКІ ВЫХАВАЎЧАЙ РАБОТЫ СА СТУДЭНТАМІ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ


Іванова Я.Л., канд. культуралогіі, выкл. каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства

ВЫКЛАДАННЕ КУРСА «СПЕЦТЭРМІНАЛОГІЯ НА ЗАМЕЖНАЙ МОВЕ» ДЛЯ СТУДЭНТАЎ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ «МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ»: СТАНОЎЧЫ ВОПЫТ І ПЕРШЫЯ ПРАБЛЕМЫ


Нароўская А.М., канд. гіст. навук, дац., дац. каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства

АСНОЎНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ МУЗЕЙНАГА ДЫЗАЙНА Ў ПАЧАТКУ ХХІ СТ.


Колабава І.Н., канд. гіст. навук, дац., дац. каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства

ПРАКТЫКА ЭКСПАНАВАННЯ НУМІЗМАТЫЧНЫХ КАЛЕКЦЫЙ У МУЗЕЯХ БЕЛАРУСІ


Бамбешка І.І., ст. выкл. каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства

ІНАВАЦЫЙНЫЯ ФОРМЫ КУЛЬТУРНА-АДУКАЦЫЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ РАЁННЫХ КРАЯЗНАЎЧЫХ МУЗЕЯЎ БЕЛАРУСІ Ў ПАЧАТКУ ХХІ СТ.


Лупашка І.Г., канд. культуралогіі, выкл. каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства

ВЫКЛАДАННЕ ДЫСЦЫПЛІНЫ «ТЭОРЫЯ І ПРАКТЫКА ЭКСКУРСІЙНАЙ РАБОТЫ»: ПРАКТЫЧНАЯ АРЫЕНТАВАНАСЦЬ КУРСА


Бяспалы Ю.М., канд. юрыд. навук, дац. каф. філасофіі

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА МУЗЕЕВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ


Герасімёнак Д.В., выкл. каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства

МУЗЕЕФІКАЦЫЯ АРХІТЭКТУРНА-ЛАНДШАФТНЫХ КОМПЛЕК-САЎ: ПРАБЛЕМЫ ВЫЗНАЧЭННЯ КЛАСІФІКАЦЫІЧавус С.Э., асп. каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства

ДЗЕЙНАСЦЬ БЕЛАРУСКІХ МУЗЕЯЎ ПА АКТУАЛІЗАЦЫІ НАРОДНАЙ МУЗЫЧНАЙ СПАДЧЫНЫ


Вярэніч І.У., магістр. каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства

ПРАКТЫЧНАЕ ЎВАСАБЛЕННЕ НАВУКОВА-ЭКСПАЗІЦЫЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ Ў ДЗЯРЖАЎНЫМ МУЗЕЕ ГІСТОРЫІ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ


Чухманава Г.А., магістр. каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства

МУЗЕЕФІКАЦЫЯ АРХІТЭКТУРНЫХ І АРХЕАЛАГІЧНЫХ АБ’ЕКТАЎ ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАГА МУЗЕЯ-ЗАПАВЕДНІКА «ЗАСЛАЎЕ»


Кавалёў Я.А., асп. каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ


Яшчанка А.Р., канд. гіст. навук, дац., заг. каф. гісторыі Беларусі УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны»

МУЗЕАЛАГІЧНАЯ АДУКАЦЫЯ НА ГІСТАРЫЧНЫМ ФАКУЛЬТЭЦЕ ГДУ ІМЯ Ф. СКАРЫНЫ: СТАН, ПРАБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТЫВЫ


Хорышко І.Я., гал. захавальнік ДУ «Гомельскі абласны музей ваеннай славы»

ВЫВУЧЭННЕ І ІНТЭРПРЭТАЦЫЯ КАЛЕКЦЫІ ЗБРОІ І БОЕПРЫПАСАЎ (З ВОПЫТУ ГОМЕЛЬСКАГА АБЛАСНОГА МУЗЕЯ ВАЕННАЙ СЛАВЫ)


Еліневіч Л.Д., навук. супрац. ДУ «Мемарыяльны музей-майстэрня З. І. Азгура»

МУЗЕЙ И ЛОКАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА
НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ

ПРАФЕСАРСКА-ВЫКЛАДЧЫЦКАГА СКЛАДУ БДУКМ


НАВУКОВЫ ПОШУК

У СФЕРЫ СУЧАСНАЙ КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВА

28 лістапада 2014 г.

Падпісана ў друк 20.11.2014. Фармат 60х841/16.

Папера пісчая № 2. Друк лічбавы.

Ум. друк. арк. 3,02. Ул.-выд. арк. 1,33. Тыраж 160 экз.

Заказ 465.
Выдавец і паліграфічнае выкананне:

УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў».

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,

распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 1/177 ад 12.02.2014.

ЛП № 02330/456 ад 23.01.2014.

Вул. Рабкораўская, 17, 220007, г. Мінск.1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка