Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі
старонка8/10
Дата канвертавання15.03.2016
Памер1.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ІV. ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ЧАСТКА

Спіс асноўнай літаратуры (па ўсіх перыядах)Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі

 1. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. Київ, 1998.

 2. Возняк М. Історія української літератури: У 2-х кн. – Львів, 1992, 1994.

 3. Гром’як Р. Історія української літературної критики: від початків і до кінця ХІХ ст. – Тернопіль, 1999.

 4. Грушевський М. Історія української літератури: В 6-ти кн., 9 т. – Київ,
  1993 – 1996.

 5. Давня українська література. – Київ, 1978.

 6. Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995.

 7. Історія української літератури. У 5-ти т. – Київ, 1963—1970 рр.

 8. Історія української літератури другої половини ХІХ ст. – Київ, 1986.

 9. Історія української літератури. У 2-х т. – Київ, 1987, 1988.

 10. Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Київ, 1989.

 11. Історія української літератури XIX  століття: У 3-х книгах. – К., 1995– 1997.

 12. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ ст.). – Тернопіль, 1999.

 13. Історія української літератури ХХ ст. У 2-х т. – Київ, 1998.

 14. Історія української культури. – Київ, 1994.

 15. Кабржыцкая Т. В., Навойчык П. І., Рагойша У. В. Украінская літаратура, Вучэбны дапаможнік. Хрэстаматыя: У 5-ці ч. Ч. 1, 2. – Мінск, 2004, 2005.

 16. Кононенко П. П. Українська література: Проблеми розвитку. – 1994.

 17. Наєнко М. Українське літературознавство: Школи, напрями, тенденції. – Київ, 1997.

 18. Наєнко М. Історія українського літературознавства: Підручник. – К., 2001.

 19. Сучасна українська література кінця ХХ – поч. ХІХ ст. – Київ, 2006.

 20. Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. Навчальний посібник: У 4-х кн. – Київ, 2001

 21. Франко І. Історія української літератури. Часть перша: Від початків українського письменства до Івана Котляревського // Зібрання творів: У 50 т. – Київ, 1983. – Т. 40.

 22. Хрестоматія давньої української літератури (доба феодалізму) – Київ, 1952.

 23. Чижевський Д. Історія української літератури (Від початків до доби реалізму). – Тернопіль, 1994.

 24. Чижевський Д. І. Історія української літератури. – Київ, 2003.

Слоўнікі і энцыклапедычныя даведнікі


 1. Києво-Могилянська академія в іменах: Енциклопедичне видання. – Київ, 2001.

 2. Енциклопедія постмодернізму. – Київ, 2003.

 3. Зарубіжні письменники: У 2-х т. – Тернопіль, 2005.

 4. Краткая литературная энциклопедия: В 9-ти т. – М., 1960 – 1970.

 5. Літературознавча енциклопедія: У 2-х т. – Київ, 2007.

 6. Літературознавчий словник-довідник. – Київ, 1997.

 7. Мысліцелі і асветнікі Беларусі: Энцыклапедычны слоўнік. – Мінск, 1995.

 8. Постмодернизм. – Минск, 2001.

 9. Рагойша В. П. Тэорыя літаратуры ў тэрмінах. – Мінск, 2001.

 10. Современное зарубежное литературоведение. – Москва, 1996.

 11. Українська літературна енциклопедія: У 5-ти т. Т.1–3. – Київ, 1986 – 1995.

 12. Шевченківський словник У 2-х т. – Київ, 1964.

 13. Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 6-ці т. – Мінск, 1980–1985.

 14. Янка Купала: энцыклапедычны даведнік. – Мінск, 1986.Старажытная ўкраінская літаратура: ХІ –ХVІІІ ст.


Тэксты і анталогіі


 1. Антологія української поезії : У 6-ти т. – Київ, 1984.

 2. Аполлонова лютня: Київські поети ХVІІ – ХVІІІ ст.. – Київ, 1982.

 3. Велесова книга: Волховник – Київ, 2002.

 4. Вишенський Іван. Твори. – Київ, 1986.

 5. Григорович-Барський В. Мандри по Святих місцях Сходу з 1723 по 1747 рік. – Київ, 2000.

 6. Золоте слово: Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовічча ІХ – ХV ст.: У 2-х кн. – Київ, 2002, 2003.

 7. Історія русів – Київ, 1991.

 8. Кабржыцкая Т. В., Навойчык П.І., Рагойша У. В. Украінская літаратура: Вучэбны дапаможнік. Хрэстаматыя.: У 5-ці ч. Ч. 1, 2. – Мінск, 2004, 2005.

 9. Києво-Печерський патерик. – Київ, 2001.

 10. Климентій Зиновіїв. Вірші. Приповісті посполиті. – Київ, 1971.

 11. Літопис Григорія Грабянки – Київ, 1992.

 12. Літопис Руський. – Київ, 1989.

 13. Літопис Самовидця. – Київ, 1971

 14. Літописні оповіді про похід князя Ігоря. – Київ, 1988.

 15. Марсове поле: героїчна поезія на Україні Х – першої половини ХVІІ ст. – Київ, 1988.

 16. Пісні Купідона. Любовна поезія на Україні ХVI – ХІХ ст. – Київ, 1984.

 17. Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2-х т. – Київ, 1973.

 18. Сковорода Григорій. Твори: У 2-х т. – Київ, 1994.

 19. Слово о поході Ігоревім – Львів, 1999.

 20. Українська поезія. Кінець ХVІ – ХVІІ ст. – Київ, 1978.

 21. Українська поезія. Середина ХVІІ ст. – Київ, 1992.

 22. Українська література ХVІІ ст. – Київ, 1987.


Дадатковая літаратура.

Літаратуразнаўчыя даследаванні, манаграфіі, артыкулы


 1. Абрамович П. Києво-Печерський патерик. – Київ, 1991.

 2. Аверинцев С. С Поэтика ранневизантийской литературы. – М. , 1997.

 3. Александров О. Старокиївська агіографічна проза XI – першої третини XIII ст. – Одеса, 1999.

 4. Білоус П. Паломницький жанр в історії української літератури. – Житомир, 1997.

 5. Богуславський С. Україно-руські пам’ятки XI–XVIII вв. про Бориса та Гліба. – Київ, 1928.

 6. Боровський Ю. Є. Світогляд давніх киян. – Київ, 1992.

 7. Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі. – Київ, 1988.

 8. Булахаў М. Г. «Слова пра паход Ігаравы» і Беларусь. У 2 ч. – Мінск., 2000.

 9. Бычков В. В. Византийская эстетика: Теоретические пробемы. – М. , 1977.

 10. Верещагіна Н. В. Перші загальнодержавні культи Київської Русі (святих Климента і Миколая) та їх відтворення у пам’ятках історії і культури Києва. – Київ, 1999.

 11. Веселовский А. Н. Историческая поэтика. – М. , 1989.

 12. Гаранін С. Л. Шляхамі даўніх вандраванняў. Гістарычна-тэарэтычны нарыс развіцця беларускай паломніцкай літаратуры XII–XVI ст. – Мінск, 2000.

 13. Горский В. С. Философские идеи в культуре Киевской Руси XI – начала XII в. – Киев, 1988.

 14. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. – Київ, 1991 – 1992.

 15. Грушевський М. С. Історія України – Русі: В 11 т., 12 кн.– Т. 1. До початку XI віку.; Т. 2. XI–XIII вік. – Київ, 1991.

 16. Дорошкевич В. И. Новолатинская поэзия Беларуси и Литвы: Первая половина XVI в. – Минск, 1979.

 17. Ісіченко Ю. А. «Києво-Печерський патерик» у літературному процесі кінця XVI – початку XVIII ст. на Україні. – Київ, 1990.

 18. Кавалёў С. В. Станаўленне польскамоўнай паэзіі ў полілінгвістычнай літаратуры Беларусі эпохі Рэнесансу. – Мінск, 2002.

 19. Кабржыцкая Т. В., Навойчык П. І., Рагойша У. В. «Слова пра паход Ігара» ў сучаснай украінскай рэцэпцыі // Славянскія літаратуры: раблемы развіцця. Зборнік артыкулаў. – Мінск, 2003.

 20. Кабржыцкая Т. В., Рагойша У. В. Каардынаты культурна-асветнага жыцця Украіны ХVІІ – першай паловы ХVІІІ ст. Славянскія літаратуры: Праблемы развіцця – ІІ: Зборнік артыкулаў. – Мінск, 2007.

 21. Криса Б. Пересотворення світу. Українська поезія ХVII – ХVIII ст. – Львів, 1997.

 22. Корпанюк М. Крайове та козацьке компілятивне літописання як історико-культурне явище. – Київ, 1997.

 23. Левшун Л. В. Очерки истории восточнославянской средневековой книжности: эволюция творческий методов. – Мінск, 2000.

 24. Лихачев Д. С. Избранные работы: В 3 томах. – Л. , 1987. – Т. 1.

 25. Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. – Л. , 1978.

 26. Літературна спадщина Київської Русі і українська література XVI – XVIII ст. – Київ, 1988.

 27. Макаров А. Світло українського Бароко. – Київ, 1994.

 28. Мальдзіс А. І. На скрыжаванні славянскіх традыцый: Літаратура Беларусі пераходнага перыяду: другая палавіна XVII – XVIII ст. – Мінск, 1980.

 29. Мельнікаў А. А. Кірыл, Епіскап тураўскі: Жыццё, спадчына, светапогляд. – Мінск, 1997.

 30. Микитась В. В. Іван Франко як дослідник давньої української літератури. – Київ, 1980.

 31. Молдован А. А. «Слово о законе и благодати» Иллариона. – Киев, 1984.

 32. Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили. – Киев, 1981.

 33. Павленко Г. І. Становлення історичної белетристики в давній українській літературі. – Київ, 1984.

 34. Пелешенко Ю. В. Розвиток української ораторської та агіографічної прози кінця XIV – початку XV ст. – Київ, 1990.

 35. Писемність Київської Русі і становлення української літератури. – Київ, 1988.

 36. Саверчанка І. В. Старажытная паэзія Беларусі: XVI – першая палова XVII ст. – Мінск, 1992.

 37. Сивокінь Г. М. Давні українські поетики. – Харків, 1960.

 38. Соболь В. О. Літопис Самійла Величка як явище українського літературного бароко. – Донецьк, 1996.

 39. Сулима В. Біблія і українська література. – Київ, 1998.

 40. Сулима М. М. Українське віршування кінця XVI – початку XVIII ст. – Київ, 1985.

 41. Українська література XIV – XVI віків. – Київ, 1988.

 42. Українське Бароко. Матеріали І когресу МАУ. – Київ, 1993.

 43. Українське Бароко та європейський контекст. – Київ, 1991.

 44. Ушкалов Л. Світ українського бароко: Філологічні етюди. – Харків, 1994.

 45. Ушкалов Л. Українське барокове богомислення: Сім етюдів про Григорія Сковороду. – Харків, 2001.

 46. Чамярыцкі В. А. Беларускія летапісы як помнікі літаратуры. – Мінск, 1969.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка