Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
старонка4/4
Дата канвертавання17.03.2016
Памер0.67 Mb.
1   2   3   4

Т э м а 4. Беларусь у геапалітыцы і дыпламатыі перыяду другой сусветнай вайны

 1. Беларусь у сакрэтных савецка-германскіх пратаколах. Знешнепалітычныя аспекты ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР.

 2. Далучэнне Віленшчыны і іншых беларускіх зямель да Літвы.

 3. Беларусь у планах фашысцкай Германіі. Нацысцкая акупацыйная палітыка ў Беларусі.

 4. Беларусь і вызначэнне ўсходняй мяжы Польшчы.

 5. Шлях Беларусі ў ААН (1944—1945 гг.).

Тэмы рэфератаў:

1. Сан-Францыская канферэнцыя і вырашэнне пытання аб удзеле Беларусі і Украіны ў стварэнні ААН.Крыніцы і літаратура

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 3. (1928 -- чэрвень 1941 г.). Мн., 2001. 321 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 4. (чэрвень 1941г.-- жнівень 1945г.). Мн., 2001. 394 с.

Советский союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941--1945 гг.: Сборник документов. В 6 т. М., 1978 --1980.

Снапковский В.Е. Путь Беларуси в ООН: 1944--1945 гг. Мн., 1994. 171 с.

Снапкоўскі У.Е. Знешнепалітычная дзейнасць Беларусі у 1944--1953 гг., Мн., 1997. 207 с.

Снапкоўскі У.Е. Беларусь у геапалітыцы і дыпламатыі перыяду Другой сусветнай вайны // Белорусский журнал международного права и международных отношений, 2000, № 1. С. 45-54.

Соловьев А.К. Белорусская Центральная Рада: Создание, деятельность, крах. Мн., 1995. 176 с.

Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии (1939—1941). М., 1992. 302 с.

Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. Мн., 1993. 227 с.


Т э м а 5. Другі выхад Беларусі на міжнародную арэну

(1944 г.— 1980-я гг.)

 1. Аднаўленне знешнепалітычных паўнамоцтваў БССР у лютым 1944 г. Канстытуцыйна-прававыя асновы знешнепалітычнай дзейнасці рэспублікі.

 2. Пачатак дзейнасці БССР у ААН і яе спецыялізаваных установах (1946—1953 гг.).

 3. Беларуска-польскія пагадненні аб абмене насельніцтвам і іх рэалізацыя.

 4. Асноўныя кірункі дзейнасці БССР у ААН у 1950—1985 гг.

 5. Развіццё грамадска-палітычных, эканамічных і культурных сувязей рэспублікі з замежнымі дзяржавамі.

 6. Знешнепалітычная дзейнасць БССР у гады перабудовы.

Тэмы рэфератаў:

1. Беларусь і ЮНРРА.

2. Уклад БССР у развіццё міжнароднага права.

Крыніцы і літаратура

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 4. (чэрвень 1941г.-- жнівень 1945г.). Мн., 2001. 394 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 5 (верасень 1945 г.—1975 г.). Мн., 2002. 344 с.

Белоруская ССР и социалистические страны: Укрепление дружбы, сотрудничества, братства (1945—1987 гг.) Мн., 1987. 302 с.

Борисенко В.В. Участие Беларуси во внешнеэкономических связях Советского Союза. 1971—1985. Автореф. дис…к-та ист. наук. Мн., 2001. 19 с.

Бровка Ю.П. Международная правосубъектность БССР. Мн., 1967. 164 с.

Бровка Ю.П. Белорусская ССР — суверенный участник международного общения. Мн., 1974. 184 с.

Войтович С.Д. БССР в отношениях СССР с развивающимися странами, 1971—1985). Мн., 1985. 196 с.

Войтович С.Д. БССР в экономических отношениях СССР с зарубежными странами (1945—1987). Мн., 1989. 183 с.

Воробей Н..С. Участие Белорусской ССР в отношениях Советского Союза с капиталистическими странами (50—70-е годы). М., 1982. 248 с.

Гуринович А.Е.Участие Белорусской ССР в деятельности ООН. Мн., 1982. 143 с.

Киселев К.В. Записки советского дипломата. М., 1974. 527 с.

Смирнов В.С. По долгу интернациональной солидарности: Участие Белорусской ССР в борьбе прогрессивных сил ООН против колониализма. Мн., 1982. 158 с.

Снапковский В.Е. Белорусская ССР в ООН (1945—1985 гг.). Мн., 1985. 104 с.

Снапковский В.Е. Путь Беларуси в ООН: 1944-1945 гг. Мн., 1994. 171 с.

Снапкоўскі У.Е. Знешнепалітычная дзейнасць Беларусі у 1944-1953 гг., Мн., 1997. 207 с.

Снапковский В. На весах справедливости. Деятельность ЮНРРА в Беларуси. 1945—1947 гг. // Неман. 1993. № 6. С. 159—167.

Снапковский В. “Мы, народы Объединенных Наций...”: Об участии Беларуси в деятельности ООН // Неман. 1995. № 10/11. С. 139--158.

Снапкоўскі У.Е. Беларуская ССР на міжнароднай арэне (1945--1990 гг.) // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 1999. № 2. С.62-67.

Нарысы гісторыі Беларусі. У 2 ч. Ч. 2. Мн., 1995. 560 с.


Т э м а 6. Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь (агульная характарыстыка)

 1. Шлях Беларусі да незалежнасці (1990—1991 гг.).

 2. Усеагульнае міжнароднае прызнанне Рэспублікі Беларусь, пашырэнне яе ўдзелу ў міжнародных арганізацыях.

 3. Канстытуцыйна-прававыя асновы знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь.

 4. Беларуска-расійскія адносіны.

 5. Адносіны Рэспублікі Беларусь з суседнімі дзяржавамі.

 6. Адносіны Рэспублікі Беларусь з вядучымі краінамі Захаду.

 7. Беларусь і еўрапейскія міжнародныя арганізацыі.

 8. Адносіны Рэспублікі Беларусь з буйнымі краінамі і рэгіёнамі астатняга свету.

Тэмы рэфератаў:

 1. Асноўныя кірункі і прыярытэты беларускай знешняй палітыкі.

 2. Беларускае грамадства і знешняя палітыка дзяржавы.

 3. Знешнеэканамічныя сувязі і асаблівасці беларускай эканамічнай дыпламатыі.

 4. Міжнародныя культурныя сувязі і асаблівасці беларускай культурнай дыпламатыі.

Крыніцы і літаратура

Белоруссия и Россия: общества и государства. М., 1998. 432 с.

Белоруссия на перепутье: в поисках международной идентичности. М., 1998. 201 с.

Внешняя политика Беларуси в исторической ретроспективе: Материалы междунар. науч конф. Мн., 2002. 280 с.

Крывашэй Дз.А. Беларусь у ЮНЕСКА: плён супрацоўніцтва // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2001. № 2. С. 66-72.

Русакович А. В. Белорусско-германские отношения в 1990-х гг. Автореф. дис. … к-та ист. наук. Мн., 2000. 20 с.

Смирнов В.С. Внешняя политика и дипломатия Республики Беларусь: Курс лекций. Мн., 1999. 149 с.

Снапковский В. Внешняя политика Республики Беларусь: первые итоги первого десятилетия // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2000. № 4. С. 45-51.

Сяргеева Г. Г. Беларуская дыяспара ў новых незалежных дзяржавах: Нацыянальна-культурны аспект // Весці Акадэміі навук Рэспублікі Беларусь. Сер. гуманіт. навук. 1997. № 3. С. 52-61.

Тиммерманн Х. На пути к авторитаризму? // Мировая экономика и международные отношения. 1997. № 7. С. 82-94.

Тихомиров А. В. Республика Беларусь – Евросоюз: от сотрудничества к охлаждению отношений (1992-1997) // Европейский Союз: История, политика, экономика, право. Мн., 1998. С. 56-62.

Тихомиров А.В. Внешняя политика Республики Беларусь: достижения и проблемы // Суверенитет и многовекторность внешней политики Республики Беларусь в современных условиях. Мн., 2000. С. 50-63.

Тихомиров А. Взаимодействие Республики Беларусь с США: ретроспектива десятилетия (1991-2001 гг.) // Вопросы внешней политики Республики Беларусь. Мн., 2001. С. 20-27.

Шадурский В.Г. Культурные связи Беларуси со странами Центральной и Западной Европы (1945--1990-е гг.). Мн., 2000. 285 с.Шадурский В.Г. Внешняя культурная политика Республики Беларусь: состояние и проблемы // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2000. № 4. С. 52-60.


  1. Агульная літаратура па дысціпліне


Першакрыніцы і даведачныя выданні

 1. Архiвы Беларускай Народнай Рэспублiкi. Вiльня—Нью Ёрк— Менск—Прага, 1998. Т.1. Кн.1. 860 с.; Кн.2. 1721 с.

 2. Беларускія летапісы і хронікі. Мн., 1997. 432 с.

 3. Белорусская ССР в международных отношениях: Международные договоры, конвенции и соглашения Белорусской ССР с иностранными государствами (1944—1959). Мн., 1960. 1050 с.

 4. Белорусская ССР в международных отношениях: Международные договоры, конвенции и соглашения Белорусской ССР с иностранными государствами (1960—1980). Мн., 1983. 740 с.

 5. Белорусско-литовские летописи // Полное собрание русских летописей. М., 1980. Т. 35. 306 с.

 6. “Выписка из посольских книг” о сношениях Российского государства с Польско-Литовским за 1487–1572 гг. Москва-Варшава, 1997. 330 с.

 7. Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1: Абаленскі–Кадэнцыя. Мн., БелЭн, 2005. 688 с.; Т. 2: Кадэцкі корпус—Яцкевіч. Мн., БелЭн, 2006. 792 с.

 8. Гісторыя Беларусі ў дакументах і матэрыялах. Т.1: ІХ – ХУІІІ ст. Мн., 1936. 678 с.

 9. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах: Са старажытных часоў да нашых дзён: Вучэб. дапам. Мн., 1998. 320 с.

 10. Дзярновіч, А. “....in nostra Livonia”. Дакументальныя крыніцы па гісторыі палітычных адносінаў паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Лівоніяй у канцы XV–першай палове XVI стст.: Сістэматызацыя і актавы аналіз. Т. I. Мінск, 2003. 374 с.

 11. Дзярновіч, А.І. Метрыка ВКЛ аб адносінах Вялікага княства Літоўскага і Святой Рымскай імперыі // Беларускі гістарычны часопіс. 1995. №4. С. 90–99.

 12. Документы внешней политики СССР. Т. І — ХХІУ (1917—1942 гг.). М., 1957 -- 2005.

 13. Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. І --ХII: (1917-- 1965 гг.). М., 1963—1986.

 14. За дзяржаўную незалежнасць Беларусi. Лёндан, 1960. 197 с.

 15. Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 1--8 (1917--2000 гг.). Мн., 1997--2008.

 16. Советский союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: Сборник документов. В 6 т. М., 1978 --1980.

 17. Дипломатический словарь-справочник. В 2 ч. Мн., 1999.

 18. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Мн., 1993-2003.


Вучэбная літаратура і даследаванні

Асноўная літаратура

 1. Внешняя политика Беларуси в исторической ретроспективе: Материалы междунар. науч конф. Мн., 2002. 280 с.

 2. Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1: Са старажытных часоў да канца ХУІІІ ст.: Курс лекцый. Мн., 2000. 656 с.

 3. Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 2: ХІХ—ХХ стагоддзі: Курс лекцый. Мн., 2002. 655 с.

 4. Грыцкевич А.П. Гісторыя геапалітыкі Беларусі // Спадчына. 1994. № 1. С. 85 – 93; № 3. С. 39 – 51.

 5. Круталевич В.А. История Беларуси: становление национальной державности (1917—1922 гг.). 2-е изд., доп. Мн., 2003. 586 с.

 6. Мiрановiч Я. Навейшая гiсторыя Беларусi. Беласток, 1999. 270 с.

 7. Сагановіч Г.М. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХУІІІ ст. Мн., 2001. 413 с.

 8. Снапковский В.Е. Путь Беларуси в ООН: 1944-1945 гг. Мн., 1994. 171 с.

 9. Снапкоўскі У.Е. Знешнепалітычная дзейнасць Беларусі у 1944-1953 гг., Мн., 1997. 207 с.

 10. Снапкоўскі У.Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: Вучэб. дапам. для студэнтаў фак. міжнар. адносін: У 2 ч. Ч. 1. Ад пачаткаў дзяржаўнасці да канца XVIII ст. Мінск: БДУ, 2003. 281 с.

 11. Снапкоўскі У.Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: Вучэб. дапам. для студэнтаў фак. міжнар. адносін: У 2 ч. Ч. 2. Ад канца ХУІІІ да пачатку ХХІ ст. Мн.: БДУ, 2004. 303 с.

 12. Снапкоўскі У.Е. Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь: курс лекцый. Мн., 2007. 183 с.

 13. Тихомиров А.В. Беларусь в международных отношениях 1772—2002 гг. Уч-метод. комплекс. Мн., 2003. 248 с.

 14. Ціхаміраў А.В. Беларусь у сістэме міжнародных адносін перыяду пасляваеннага ўладкавання Еўропы і польска-савецкай вайны (1918—1921 гг.). Мн., 2003. 400 с.

 15. Шыбека З. Нарыс гісторыя Беларусі, 1795—2002. Мн., 2003. 489 с.


Дадатковая літаратура

 1. Абецедарский Л.С. Белоруссия и Россия: Очерки русско-белорусских связей второй половины ХУІІ в. Мн., 1978. 255 с.

 2. Александров Д.Н., Володихин Д.М. Борьба за Полоцк между Литвой и Русью в ХІІ – ХУІ вв.М., 1994. 134 с.

 3. Анішчанка Я.К. Беларусь у часы Кацярыны ІІ (1772--1796). Мн., 1998. 220 с.

 4. Анішчанка Я. Інкарпарацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай. Мн., 2003. 470 с.

 5. Арлоў А.А. Таямніцы полацкай гісторыі. Мн., 1994. 463 с.; 2-е выд., дапрац. Мн., 2002. 464 с.

 6. Беларуска-нямецкае грамадска-культурнае ўзаемадзеянне: гісторыя, сучаснасць, перспектывы. Мн., 1996. 172 с. (Беларусіка-Альбарутэніка, Кн. 17).

 7. Беларусь—Украіна: гістарычны вопыт узаемаадносіню Мат-лы міжнарод. навук. канф., 18—19 сак. 2003 г. Мн., 2004. 434 с.

 8. Бычкова М.Е. Русское государство и Великое княжество Литовское с конца ХУ в. до 1569 г.: Опыт сравнительно-исторического изучения политического строя. М., 1996. 173 с.

 9. Вашкевіч Ю. Беларуска-польскія культурныя сувязі ў 1945—1991 гг. Мн., 2004.

 10. Вялікі А.Ф. На раздарожжы. Беларусы і палякі ў час перасялення (1944—1946 гг.). Мн., 2005. 319 с.

 11. Вялікі А.Ф. Беларусь—Польшча ў ХХ стагоддзі. Невядомая рэпатрыяцыя. 1955—1959 гг. Мн., 2007. 272 с.

 12. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 1: Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. Мн., 2000. 351 с.

 13. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай ХУІІ--ХУІІІ стст. Мн., 2004. 344 с.

 14. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХУІІІ—пачатак ХХ ст.) Мн., 2005. 519 с.

 15. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5: Беларусь у 1917—1945 гг. Мн., 2006. 613 с.

 16. Греков И.Б. Очерки по истории международных отношений Восточной Европы в ХІУ – ХУІ вв. М., 1963. 374 с.

 17. Дзмітрачкоў П. Знешнепалітычныя ўмовы развіцця беларускіх зямель. Барацьба з іншаземнымі захопнікамі (ІХ – першая палова ХІІІ ст.) // Беларускі гістарычны часопіс. 1995. № 4. С.136 - 150.

 18. Ермаловіч М.І. Старажытная Беларусь: Полацкі і навагародскі перыяды. Мн., 1990. 366 с.

 19. Ермаловіч М.І. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае. Мн., 2000. 448 с.

 20. Заборовский Л.В. Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине ХУІІ в.: Из истории международных отношений в Восточной и Юго-Восточной Европе. М., 1981. 180 с.

 21. Заборовский Л.В. Великое княжество Литовское и Россия во время польского Потопа (1655 – 1656 гг.): Док-ты, исследование. М., 1994. 189 с.

 22. Запруднік Я. Беларусь на гістарычных скрыжаваннях. Мн., 1996. 326 с.

 23. Котлярчук А. Шведы ў гісторыі і культуры беларусаў. Выд. 2-е, папр. і дап. Вільня, 2007. 328 с.

 24. Кром М. М. Меж Русью и Литвой: Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца ХУ – первой половины ХУІ в. М., 1995. 292 с.

 25. Ладысеў У.Ф., Брыгадзін П.І. Паміж Усходам і Захадам. Станаўленне дзяржаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917—1939 гг.). Мн., 2003. 307 с.

 26. Лашкевіч, С.А. Адасобленасць знешнепалітычных інтарэсаў Вялікага княства Літоўскага ад інтарэсаў Польшчы ў 1569–1600 гг. // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. 2005. №4 (35) С. 19–28.

 27. Лашкевіч, С.А. Дыпламатычная служба Вялікага княства Літоўскага ў апошняй трэці XVI ст. // Журнал международного права и международных отношений. 2005. №4. С. 63–66.

 28. Луцкевіч А. Да гісторыі беларускага руху. Выбр. творы. Мн., 2003. 288 с.

 29. Падалінскі, У.А. Палітычныя дачыненні Вялікага княства Літоўскага з Каронай Польскай у 1572–1576 гг. // Весці Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. 2004. № 1. С. 56–63.

 30. Падалінскі, У.А. Прадстаўніцтва і палітычная пазіцыя Вялікага княства Літоўскага на вальных соймах Рэчы Паспалітай у апошняй трэці XVI ст.: аўтарэф. дыс. ... кан. гістар. навук: 07.00.02; Мінск, 2004. 22 с.

 31. Польша и Европа в ХУІІІ в.: Международные и внутренние факторы разделов Речи Посполитой. М., 1999. 227 с.

 32. Россия, Польша и Причерноморье в ХУ – ХУІІІ вв. М., 1979. 392 с.

 33. Рыжскі мірны дагавор і лёсы народаў Усходняй Еўропы. Мн., 2001. 209 с.

 34. Сагановіч Г. Невядомая вайна: 1654 – 1667. Мн., 1995. 144 с.

 35. Снапкоўскі У.Е. Беларуская палітычная эміграцыя 1918-1939 гг. // Полымя. 1995. № 11. С.196-221.

 36. Снапкоўскі У.Е. Беларуская палітычная эміграцыя 1945-1990 гг. // Полымя. 1997. № 2. С. 201-239.

 37. Снапкоўскі У.Е. Шляхам адраджэння дзяржаўнасці (Нарыс гісторыі знешняй палітыкі Беларусі ад старажытных часоў да 1991 г.) // Полымя. 2001. № 12. С. 208 -- 230.

 38. Снапковский В.Е. Беларусь в международных отношениях в 1918—1945 гг. // История международных отношений: учеб. пособие. В 4 ч. Ч.2. Мн., БГУ, 2007. –391 с. С. 306—379.

 39. Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. Мн., 1993. 227 с.

 40. Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и балтийский вопрос в конце ХУІ – начале ХУІІ вв. М., 1973. 222 с.

 41. Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине ХУІ – нач. ХУІІ вв. М., 1978. 300 с.

 42. Цішчанка, В.В. Дыпламатычная служба ВКЛ у канцы XIV–першай трэці XVI ст. // Беларускі гістарычны часопіс. 2005. № 4. С. 22–29.

 43. Цынкевіч В.М. Палітычныя ўзаемадачыненні паміж БССР і Польскай Рэспублікай у 1921—1929 гг.: аўтарэф. дыс. ... кан. гістар. навук: 07.00.05; Беларус. дзярж. ун-т. Мінск, 2004. 20 с.

 44. Чаропка В. Імя ў летапісе. Мн., 1994. 559 с.

 45. Чаропка В. Уладары Вялікага княства. Мн., 1996. 638 с.

 46. Чигринов П.Г. Белорусско-российские отношения: История и современность. Мн., 1999. 606 с.

 47. Шадурский В.Г. Культурные связи Беларуси со странами Центральной и Западной Европы (1945-1990-е гг.). Мн., 2000. 285 с.

 48. Швед В.В. Паміж Польшчай і Расіяй: Грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772 – 1863 гг.). Гродна, 2001. 415 с.

 49. Янушкевіч, А.М. Першая Інфлянцкая вайна (1558–1570 гг.) і яе ўплыў на развіццё сацыяльна-палітычных працэсаў у Вялікім княстве Літоўскім: аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук: 07.00.02; Мінск, 2002. 22 с.

 50. Lubachko I. Belorussia under Soviet Rule (1917-1957 ). Lexington: The Univ. press of Kentucky, 1972. 219 s.

 51. Vakar Nickolas P. Belorussia: The Making of a Nation. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1956. 297 p.


4.4. Кантрольныя пытанні да заліку для студэнтаў спецыяльнасці “міжнародныя адносіны” і “лінгвакраіназнаўства”

 1. Знешняя палітыка Полацкага княства (ІХ- ХІІ ст.).

 2. Знешнепалітычная дзейнасць Брачыслава і Усяслава.

 3. Сувязі беларускіх зямель з замежнымі краінамі і народамі.

 4. Знешнепалітычны механізм беларускіх дзяржаў-княстваў.

 5. Экспансіія нямецкіх рыцараў ва Усходнюю Прыбалтыку ў ХІІІ—першай чвэрці ХІУ ст.

 6. Адступленне Полацка з Ніжняга Падзвіння.

 7. Узнікненне трохкутніка Русь—Літва – Ордэн.

 8. Знешнепалітычныя ўмовы ўзнікнення ВКЛ. Палітыка Міндоўга.

 9. Знешняя палітыка нашчадкаў Міндоўга (Войшалк, Трайдзен, Віцень).

 10. Знешняя палітыка Полацкага княства (ХІІІ-пачатак ХІУ ст.).

 11. Знешняя палітыка і дыпламатыя Гедыміна.

 12. Дзяржаўная дзейнасць Альгерда па аб’яднанні зямель былой Кіеўскай Русі.

 13. Адносіны Альгерда з Ордэнам і Залатой ардой.

 14. На шляху да Крэўскай уніі з Польшчай.

 15. Крэўская ўнія, Востраўскае пагадненне.

 16. Усходняя палітыка Вітаўта.

 17. Трагедыя на Ворксле, адносіны ВКЛ з Ардой у пачатку ХУ ст.

 18. "Вялікая вайна" ВКЛ і Польшчы супраць Ордэна.

 19. Знешняя палітыка Казіміра ІУ.

 20. Заходняя і паўднёвая стратэгія ВКЛ у канцы ХУ-першай палове ХУІ ст.

 21. Прычыны канфрантацыі паміж ВКЛ і Маскоўскай дзяржавай (канец ХУ—першая трэць ХУІ ст.).

 22. Першая, другая і трэцяя войны паміж Маскоўскай дзяржавай і ВКЛ (1492-1508 гг.).

 23. Чацвёртая і пятая войны паміж Маскоўскай дзяржавай і ВКЛ (1512-1537 гг.).

 24. Першы этап Лівонскай вайны (1558-1570 гг.).

 25. Другі этап Лівонскай вайны (1577-1583 гг.). Ям-Запольскі мір.

 26. Прычыны і перадумовы Люблінскай уніі.

 27. Люблінская унія, стварэнне Рэчы Паспалітай.

 28. Дыпламатыя Л.Сапегі.

 29. Інтэрвенцыя Рэчы Паспалітай у Расію ў пачатку ХУІІ ст.

 30. Дэулінскае перамір’е і Палянаўскі мір.

 31. Вайна паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 1654-1667 гг. (першы этап 1654-1656 гг.).

 32. Другі этап вайны паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 1654-1667 гг.

 33. Андрусаўскае перамір’е 1667 г. “Вечны мір” 1686 г.

 34. Міжнароднае становішча і дыпламатыя Рэчы Паспалітай і ВКЛ у гады Паўночнай вайны 1700-1721 гг.

 35. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай і ўмяшанне еўрапейскіх дзяржаў у яе справы (20-50-я гады ХУІІІ ст.).

 36. Першы падзел Рэчы Паспалітай.

 37. Другі падзел Рэчы Паспалітай.

 38. Трэці падзел Рэчы Паспалітай.

 39. Дыпламатычная служба ВКЛ.

 40. Размеркаванне знешнепалітычных паўнамоцтваў паміж Каронай і Княствам у Рэчы Паспалітай.


4.5. Кантрольныя пытанні да экзамена для студэнтаў спецыяльнасці “міжнародныя адносіны”

 1. Беларусь у ваенна-стратэгічных планах расійскага ўрада ў час напалеонаўскіх войнаў.

 2. Планы А.Чартарыйскага і М.К.Агінскага.

 3. Нашэсце Напалеона на Расію і спробы аднаўлення польска-літвінскай дзяржаўнасці.

 4. Беларусь у дзяржаўных праектах дзекабрыстаў і рускіх рэвалюцыйных дэмакратаў.

 5. Паўстанне 1863—1864 гг. у Польшчы, Беларусі і Літве як расійская і еўрапейская праблема.

 6. Палітычныя погляды К. Каліноўскага і беларускіх народнікаў.

 7. Палітычныя і ідэлагічныя асновы палітыкі царызму ў Беларусі (ХІХ – пачатак ХХ ст.). Канцэпцыя “заходнерусізму”.

 8. Беларусь у канцэпцыях польскіх, літоўскіх і ўкраінскіх палітыкаў (канец ХІХ – пачатак ХХ ст.).

 9. Міжнароднае і ўнутрыпалітычнае становішча Беларусі ў гады першай сусветнай вайны.

 10. Беларусь у планах і палітыцы кайзераўскай Германіі ў гады першай сусветнай вайны.

 11. Праекты адраджэння беларускай дзяржаўнасці ў 1915 – 1917 гг.

 12. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі і яе дыпламатыя ў 1918 г.

 13. Брэсцкі мір і Беларусь.

 14. Дыпламатычная дзейнасць БНР у 1919 – 1920 гг.

 15. Рыжскі мір і Беларусь.

 16. Дыпламатычная дзейнасць кіруючых органаў БНР у эміграцыі ў 1921 – 1925 гг.

 17. Абвяшчэнне БССР і яе міжнароднае становішча ў 1919 г.

 18. Беларусь і савецка-польская вайна 1919—1920 гг.

 19. Стварэнне і дзейнасць НКЗС БССР у 1919 – 1923 гг. Дыпламатычны саюз з РСФСР.

 20. Устанаўленне дыпламатычных адносін БССР з Польшчай і Германіяй.

 21. Абмежаванне знешнепалітычных паўнамоцтваў БССР пасля ўваходжання ў СССР.+

 22. Эканамічныя і культурныя сувязі БCCР з замежнымі краінамі ў 1920-я гады.

 23. Знешнепалітычныя аспекты далучэння Заходняй Беларусі да БССР.

 24. Далучэнне Віленшчыны і іншых беларускіх тэрыторый да Літвы (1939-1940 гг.).

 25. Беларусь у планах і палітыцы фашысцкай Германіі.

 26. Вяртанне саюзным рэспублікам знешнепалітычных паўнамоцтваў у 1944 г.

 27. Пытанне аб першапачатковых членах новай міжнароднай арганізацыі на канферэнцыі ў Думбартон-Оксе.

 28. Ялцінская канферэнцыя аб членстве Украіны і Беларусі ў ААН.

 29. Беларуска-ўкраінскае пытанне на Сан-Францыскай канферэнцыі.

 30. Праблема вызначэння савецка-польскай мяжы ў 1941 – 1945 гг.

 31. Беларуска-польскае пагадненне аб перасяленні і яго выкананне.

 32. Дзейнасць ЮНРРА ў Беларусі.

 33. Дэлегацыя БССР на Парыжскай мірнай канферэнцыі 1946 г.

 34. Пачатак дзейнасці БССР у ААН і яе спецыялізаваных установах (1946 – 1953 гг.).

 35. Праблема бежанцаў і перамешчаных асоб і беларуская дыпламатыя.

 36. Асноўныя кірункі дзейнасці беларускіх дэлегацый у ААН (сярэдзіна 50-х - 80-я гады).

 37. Грамадска-палітычныя, эканамічныя і культурныя сувязі БССР з замежнымі краінамі (50-я – 80-я гады).

 38. Аднаўленне НКЗС БССР у 1944 г. Асноўныя кірункі дзейнасці рэспубліканскага МЗС. Канстытуцыі СССР і БССР аб знешнепалітычных паўнамоцтвах Цэнтра і рэспублікі.

 39. Рэспубліканскі механізм знешнепалітычнай дзейнасці і замежных сувязей.

 40. Падзелы Беларусі. Міжнародныя дагаворы і пагадненні, якія тычыліся змянення тэрыторыі Беларусі (1918 – 1945 гг.).

1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка