Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
старонка3/4
Дата канвертавання17.03.2016
Памер0.67 Mb.
1   2   3   4

Крыніцы і літаратура


Баненис Э.Д. Посольская служба Великого княжества Литовского (середина ХУ в. – 1569): Автореф. ... дис. к-та ист. наук. Вильнюс, 1982. 21 с.

Бобышаў В.І. Некаторыя аспекты арганізацыі дыпламатычных перамоў паміж Вялікім княствам Літоўскім і Маскоўскай дзяржавай у другой палове ХУІ ст. // Беларусь і свет: Альманах. Т. І. Мн., 1999. С. 46 – 53.

Бобышев В.И. Из истории тайной дипломатии Великого княжества Литовского и Московского государства накануне и во время Ливонской войны (1558 – 1583 гг.) // Беларусь і свет. Альманах. Т. ІІ. Мн., 2000. С. 22 – 33.

Грыцкевіч А.П. Рэлігійнае пытанне і знешняя палітыка царызма перад падзелам Рэчы Паспалітай // Весці АН БССР. Сер. грамад. нав. 1973. № 6. С. 62 – 71.

Канановіч У.І. Дыпламатыя Вялікага княства Літоўскага ў 1480 – першай чвэрці ХУІ ст. (Адносіны з Вялікім княствам Маскоўскім і Крымскім ханствам): Аўтарэф. ... дыс. к-та гіст нав. Мн., 1995. 17 с.

Мараш Я.Н. Ватикан и католическая церковь в Белоруссии (1569 – 1795). Мн., 1971. 272 с.

Мараш Я.Н. Очерки истории экспансии католической церкви в Белоруссии ХУІІІ в. Мн., 1974. 288 с.

Марозава С. Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці Беларусі (1596 – 1839). Гродна, 2001, 352 с.

Михайловская Л.Л. Дипломатическая служба Речи Посполитой в ХУІІ в. // Беларусь і свет: Альманах. Т. 1. Мн., 1999. С. 28 – 39.

Прыбытка Г.В. Барацьба магнацкіх груповак у Вялікім княстве Літоўскім у сярэдзіне ХУІІ ст. (1655—1668 гг.): Аўтарэф. ... дыс. к-та гіст нав. Мн., 2000. 18 с.

Снапкоўскі У. Пра калізіі знешнепалітычных інтарэсаў Польскага каралеўства і Вялікага княства ў складзе Рэчы Паспалітай // Спадчына. 1995. № 3. С. 189 -- 200.

Тихомиров А. Внешнеполитический механизм и организация дипломатической службы Речи Посполитой и Великого княжества Литовского в 1569 – 1795 гг. // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 1998. № 3. С. 52– 61.

Тихомиров А. В. Дипломатия Речи Посполитой и Великого княжества Литовского в 1773 – 1795 гг.: Организация и практика // Беларусь і свет: Альманах. Т. 2. Мн., 2000. С. 45 – 56.
Т э м а 6. Знешнепалітычныя аспекты станаўлення беларускага нацыянальнага руху (другая палова ХІХ – пачатак ХХ ст.)


 1. Паўстанне 1863—1864 гг. у Польшчы, Беларусі і Літве і еўрапейская дыпламатыя.

 2. Палітычная праграма К. Каліноўскага.

 3. Федэрацыйныя праекты беларускіх народнікаў.

 4. Ідэалагічныя асновы расійскай палітыкі ў Беларусі. “Заходнерусізм”.

 5. Беларусь у канцэпцыях польскіх і літоўскіх палітыкаў.

 6. Палітычныя ўстаноўкі БСГ па нацыянальнаму пытанню.

Крыніцы і літаратура


Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі. Т. ІІ (1772--1903 гг.). Мн., 1940. 939 с.

Каліноўскі К. За нашу вольнасць: Творы, дакументы. Мн., 1999. 459 с.

Бич М. Нацыянальнае і аграрнае пытанні ў час паўстання 1863—1864 гг. // Беларускі гістарычны часопіс. 1993. № 3. С. 36-45.

Восстание 1863 г. и русско-польские революционные связи 60-х годов. М., 1960. 731 с.

Iгнатоўскi У. Гiсторыя Беларусi ў ХIХ i ў пачатку ХХ стагоддзя. Мн., 1928. 251 с.

Кітурка Ю.В. Беларусь у палітычных канцэпцыях Ю.Пілсудскага і Р.Дмоўскага (1892—1908 гг.). Аўтарэф. дыс… к-та гіст. нав. Мн., 2001. 20 с

Мікніс Р. Літва і Беларусь: Перэпэтыі дзяржаўнасці ў пачатку ХХ ст. // Беларусіка-Albaruthenica 6. Беларусь паміж Усходам і Захадам: Праблемы міжнацыян., міжрэлігійн. і міжкульт. ўзаемадзеяння, дыялогу і сінтэзу. Ч.2. Мн., 1997. .

Национальная политика России: история и современность. М., 1997. 648 с.

Ревуненков В.Г. Польское восстание1863 г. и европейская дипломатия. Л., 1957. 358 с.

Смалянчук А.Ф. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй: Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях, 1864—люты 1917 г. СПб., 2004. 406 с.

Цьвiкевiч А. “Западно-руссизм”: Нарысы з гiсторыi грамадзкай мысьлi на Беларусi ў XIX i пачатку XX в. Мн., 1993. 348 с.

Федосова Е.И. Польский вопрос во внешней политике Первой империи во Франции. М., 1980. С. 203.


Т э м а 7. Дыпламатыя Беларускай Народнай Рэспублікі (1918—1925 гг.)

 1. Брэсцкі мір і Беларусь.

 2. Абвяшчэнне БНР і яе знешнепалітычная праграма.

 3. Праблема міжнароднага прызнання БНР. Замежныя прадстаўніцтвы БНР.

 4. Барацьба органаў БНР і беларускіх нацыянальных арганізацый супраць Рыжскага міру.

 5. Дыпламатычная дзейнасць Рады і ўрада БНР у эміграцыі. Пражская і Берлінская нацыянальна-палітычныя канферэнцыі.

Крыніцы і літаратура

Архiвы Беларускай Народнай Рэспублiкi. Вiльня—Нью Ёрк— Менск—Прага, 1998. Т.1. Кн.1. 860 с.; Кн.2. 1721 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 1 (1917-1922 гг.). Мн., 1997. 398 c.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 2 (1923-1927 гг.). Мн., 1999. 461 с.

Круталевич В.А. История Беларуси: становление национальной державности (1917—1922 гг.). 2-е изд., доп. Мн., 2003. 586 с.

Ладысеў У.Ф. Брыгадзін П.І. Паміж Усходам і Захадам: Станаўленне дзяржаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917—1939 гг.). Мн., 2003. 307 с.

Матэрскі В. Рыжскі трактат і Беларусь // Беларускі гістарычны часопіс. 2002. №5. С.41—46.

Павлова Т.Я. Вытокi дыпламатыi БНР // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 1999. № 3. С. 51--54.

Паўлава Т. Знешнепалiтычная дзейнасць i дыпламатыя БНР у 1918 г. // Беларускi гiстарычны часопiс. 2000. № 1. С. 24--28.

Павлова Т.Я. К вопросу о границах БНР // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 1999. № 1. С. 77--83.

Павлова Т. Я. Внешнеполитическая деятельность Белорусской Народной Республики в 1918 – 1920 гг. Автореф. дис. ... к-та ист. наук. Мн., 200. 20 с.

Рыжскі мірны дагавор і лёсы народаў Усходняй Еўропы. Мн., 2001. 209 с.

Тихомиров А.В. Брестский мир 1918 г. Беларусь // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 1999. № 2. С. 44--57.

Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. Мн., 1993. 227 с.

Ціхаміраў А.В. Беларусь у сістэме міжнародных адносін перыяду пасляваеннага ўладкавання Еўропы і польска-савецкай вайны (1918—1921 гг.). Мн., 2003. 400 с.
Т э м а 8. Знешнепалітычная дзейнасць Беларускай ССР (1919—1929 гг.)


  1. Знешнепалітычныя фактары абвяшчэння ССРБ.

  2. Беларусь і савецка-польская вайна 1919—1920 гг.

  3. Рыжскі мірны дагавор і Беларусь.

  4. Дыпламатычная дзейнасць БССР у 1921-1923 гг.

  5. Абмежаванне знешнепалітычных паўнамоцтваў рэспублікі пасля ўваходжання ў склад СССР.

  6. Гандлёвыя і культурныя сувязі БССР з замежнымі краінамі.

Крыніцы і літаратура

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 1 (1917--1922 гг.). Мн., 1997. 398 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 2 (1923--1927 гг.). Мн., 1999. 461 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 3. (1928 -- чэрвень 1941 г.). Мн., 2001. 321 с.

Валацiч М. Лiнiя Керзона на фоне падзей i тэратарыяльных змен ва Усходняй Еўропе // Спадчына. 1993. № 5. С. 4--21; № 6. С. 16--33.

Игнатенко И.М. Октябрьская революция и самоопределение Белоруссии. Мн., 1992. 254 с.

Иностранная военная интервенция в Белоруссии (1917-1920). Мн., 1990. 342 с.

История государства и права Белорусской ССР. Т.1:(1917-1936 гг.). Мн.,1970. 608 с.

Кавалёва Л.А. Узнікненне і дзейнасць наркамата замежных спраў БССР у 1919—1920 гг. // Весці АН Беларусі. Сер. гум. наук. 1993. № 1. С.43—49.

Ковалева Л.А. Внешнеполитическая деятельность Советской Белоруссии в 1919-1929 гг. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Мн., 1993. 26 с.

Кравченко П.К. Экономические и культурные связи БССР с зарубежными странами (1926-1932 гг.). Автореф. дис. ... к-та ист. наук. Мн., 1976. 23 с.

Круталевич В.А. История Беларуси: становление национальной державности (1917—1922 гг.). 2-е изд., доп. Мн., 2003. 586 с.

Ладысеў У.Ф. Брыгадзін П.І. Паміж Усходам і Захадам: Станаўленне дзяржаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917—1939 гг.). Мн., 2003. 307 с.

Лазько Р.Р. Заходнебеларускі нацыянальны рух як праблема польска-савецкіх адносін міжваенных гадоў // Беларусы і палякі: Дыялог народаў і культур. Х—ХХ ст. Гродна-Беласток, 1999. С. 419—432.

Лазько Р.Р. Заходнебеларускае пытанне ў польска-савецкіх адносінах пачатку 30-х гадоў // Праблемы ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР: гісторыя і сучаснасць. Мн., 2000. С. 30—37.

Матэрскі В. Рыжскі трактат і Беларусь // Беларускі гістарычны часопіс. 2002. №5. С.41—46.

Осипович А.И. БССР и Великобритания: пролетарская солидарность и гуманитарные контакты, экономические, научные и культурные связи в 1921—1938 гг. автореф. дис. ... кан. ист. наук: 07.00.15; Белорус. гогс. ун-т. Минск, 2004. 20 с.

Романовский Д.В. Внешнеэкономическіе связи БССР с зарубежными странами (на примере работы Госторгбела в 1922—1931 гг.). Автореф. дис. ... к-та ист. наук. Мн., 2003. 22 с.

Рыжскі мірны дагавор і лёсы народаў Усходняй Еўропы. Мн., 2001. 209 с.

Снапкоўскі У. Знешнепалітычная дзейнасць Беларускай ССР (1919-1929 гг.) // Беларускі гістарычны часопіс. 2001. № 3. С. 28-41.

Хоміч С.М. Фарміраванне тэрыторыі Беларускай савецкай рэспублікі (канец 1918—1926 гг.). Аўтарэф. дыс.... к-та гіст. нав. Мн., 2000. 20 с.

Ціхаміраў А.В. Беларусь у сістэме міжнародных адносін перыяду пасляваеннага ўладкавання Еўропы і польска-савецкай вайны (1918—1921 гг.). Мн., 2003. 400 с.

Цынкевіч В.М. Палітычныя ўзаемадачыненні паміж БССР і Польскай Рэспублікай у 1921—1929 гг.: аўтарэф. дыс. ... кан. гістар. навук: 07.00.05; Беларус. дзярж. ун-т. Мінск, 2004. 20 с.

Цынкевіч В.М. Праблема рэпатрыяцыі бежанцаў і адкрыццё польскага консульства ў Мінску // Белорусский журнал международного праваи международных отношений. 2001. № 3. С. 76—83.

Цынкевіч В.М. Беларуска-польскія гандлёва-эканамічныя сувязі ў 1923—1939 гг. // Белорусский журнал международного праваи международных отношений. 2002. № 2. С. 56—59.
Т э м а 9. Беларусь у геапалітыцы і дыпламатыі перыяду другой сусветнай вайны


  1. Беларусь у сакрэтных савецка-германскіх пратаколах. Знешнепалітычныя аспекты ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР.

  2. Далучэнне Віленшчыны і іншых беларускіх зямель да Літвы.

  3. Беларусь у планах фашысцкай Германіі.

  4. Нацысцкая акупацыйная палітыка ў Беларусі.

  5. Беларусь і вызначэнне ўсходняй мяжы Польшчы.

Крыніцы і літаратура

За дзяржаўную незалежнасць Беларусi. Лёндан, 1960. 197 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 3. (1928 -- чэрвень 1941 г.). Мн., 2001. 321 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 4. (чэрвень 1941 г.-- жнівень 1945 г.). Мн., 2001. 394 с.

Советский союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941--1945 гг.: Сборник документов. В 6 т. М., 1978 --1980.

СССР и Литва в годы Второй мировой войны. Т.1: СССР и Литовская Республика (март 1939 –август 1940 гг.). Сборник документов. Вильнюс, 2006. 776 с.

Іваноў М. Праблема прыналежнасці Вільні і беларускае нацыянальнае пытанне ў 1939 г. // Беларускі гістарычны часопіс. 1994. №1. С. 32—38.

Назаўсёды разам: Да 60-годдзя ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР. Мн., 1999. 253 с.

Найдзюк Я. Беларусь учора i сёння.Мн., 1944. 298 с.

Праблемы ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР: Гісторыя і сучаснасць. Мн., 2000. 333 с.

Снапкоускі У.Е. Міжнародныя аспекты вызначэння савецка-польскай мяжы ў 1943—1945 гг. // Беларускі гістарычны часопіс. 1994. №3. С. 9—14.

Снапкоускі У.Е. Знешнепалітычная дзейнасць Беларусі у 1944-1953 гг., Мн., 1997. 207 с.

Снапкоускі У.Е. Беларусь у геапалітыцы і дыпламатыі перыяду Другой сусветнай вайны // Белорусский журнал международного права и международных отношений, 2000, № 1. С. 45-54.

Соловьев А.К. Белорусская Центральная Рада: Создание, деятельность, крах. Мн., 1995. 176 с.

Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. Мн., 1993. 227 с.

Туронак Ю. Беларускае пытанне ў палітыцы лонданскага лагеру (1941—1944) // Спадчына. 1997. № 3. С. 104—133.


Т э м а 10. Другі выхад Беларусі на міжнародную арэну

(1944 г.—канец 1940-х гг.)

 1. Аднаўленне знешнепалітычных паўнамоцтваў БССР у лютым 1944 г.

 2. Шлях Беларусі ў ААН (1944—1945 гг.).

 3. Пачатак дзейнасці БССР у ААН і яе спецыялізаваных установах.

 4. Дзейнас ць ЮНРРА ў Беларусі.

 5. Дэлегацыя БССР на Парыжскай мірнай канферэнцыі 1946 г.

 6. Беларуска-польскія пагадненні аб абмене насельніцтвам і іх рэалізацыя.

Крыніцы і літаратура

Белорусская ССР в международных отношениях: Международные договоры, конвенции и соглашения Белорусской ССР с иностранными государствами (1944—1959). Мн., 1960. 1050 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 4. (чэрвень 1941г.-- жнівень 1945г.). Мн., 2001. 394 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 5 (верасень 1945 г.—1975 г.). Мн., 2002. 344 с.

Советский союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941--1945 гг.: Сборник документов. В 6 т. М., 1978 --1980.

Бровка Ю.П. Международная правосубъектность БССР. Мн., 1967. 164 с.

Вялікі А.Ф. На раздарожжы. Беларусы і палякі ў час перасялення (1944—1946 гг.). Мн., 2005. 319 с.

Киселев К.В. Записки советского дипломата. М., 1974.527 с.

Снапковский В.Е. Путь Беларуси в ООН: 1944-1945 гг. Мн., 1994. 171 с.

Снапкоўскі У.Е. Знешнепалітычная дзейнасць Беларусі у 1944-1953 гг., Мн., 1997. 207 с.

Снапковский В. На весах справедливости. Деятельность ЮНРРА в Беларуси. 1945—1947 гг. // Неман. 1993. № 6. С. 159—167.
Т э м а 11. Знешнепалітычная дзейнасць Беларускай ССР

(1950 —1980-я гг.)


 1. Актывізацыя знешнепалітычнай дзейнасці БССР у 1950-- 1960-я гг.

 2. Развіццё грамадска-палітычных, эканамічных і культурных сувязей рэспублікі з замежнымі дзяржавамі.

 3. Асноўныя кірункі дзейнасці БССР у ААН у 1971—1980-я гг.

 4. Канстытуцыйна-прававыя асновы знешнепалітычнай дзейнасці БССР.

 5. Знешнепалітычная дзейнасць БССР у гады перабудовы.

Крыніцы і літаратура

Белорусская ССР в международных отношениях: Международные договоры, конвенции и соглашения Белорусской ССР с иностранными государствами (1944—1959). Мн., 1960. 1050 с.

Белорусская ССР в международных отношениях: Международные договоры, конвенции и соглашения Белорусской ССР с иностранными государствами (1960—1980). Мн., 1983. 740 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 5 (верасень 1945 г.—1975 г.). Мн., 2002. 344 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 6 (1976 -- верасень 1991 г.). Мн., 2003. 335 с.

Белоруская ССР и социалистические страны: Укрепление дружбы, сотрудничества, братства(1945—1987 гг.) Мн., 1987. 302 с.

Важник О.Н. БССР и Польская Народная Республика: экономические, научно-технические и культурные связи в 1949—1979 гг. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Мн., 2005. 21 с.

Вялікі А.Ф. Беларусь—Польшча ў ХХ стагоддзі. Невядомая рэпатрыяцыя. 1955—1959 гг. Мн., 2007. 272 с.

В едином строю борцов за мир: Общественность БССР в движении сторонников мира. Мн., 1989. 204 с.

Войтович С.Д. Белорусская ССР и развивающиеся страны (1945—1970). Мн., 1974. 231 с.

Войтович С.Д. БССР в отношениях СССР с развивающимися странами, 1971—1985). Мн., 1985. 196 с.

Войтович С.Д. БССР в экономических отношениях СССР с зарубежными странами (1945—1987). Мн., 1989. 183 с.

Воробей Н..С. Участие Белорусской ССР в отношениях Советского Союза с капиталистическими странами (50—70-е годы). М., 1982. 248 с.

Гуринович А. Дипломатия Белоруссии // Международная жизнь. 1988. № 4. С. 62—70.

Раманоўскі Р.Г. Удзел Беларусі ў дзейнасці ЮНЕСКА (1984—2001 гг.). аўтарэф. дыс. ... кан. гістар. навук: 07.00.15; Беларус. дзярж. ун-т. Мінск, 2006. 20 с.

Раманоўскі Р.Г. БССР і ЮНЕСКА на пераломе эпох: 1985—1991 гг. // Белорусский журнал международного праваи международных отношений. 2004. № 2. С. 29—33.

Смирнов В.С. По долгу интернациональной солидарности: Участие Белорусской ССР в борьбе прогрессивных сил ООН против колониализма. Мн., 1982. 158 с.

Снапковский В.Е. Белорусская ССР в ООН (1945—1985 гг.). Мн., 1985. 104 с.

Снапкоўскі У.Е. Знешнепалітычная дзейнасць Беларусі у 1944-1953 гг., Мн., 1997. 207 с.

Снапковский В. “Мы, народы Объединенных Наций...”: Об участии Беларуси в деятельности ООН // Неман. 1995. № 10/11. С. 139--158.


4.2. Спіс рэкамендаванай літаратуры і ўзорныя планы семінарскіх заняткаў для спецыяльнасці 1 -23 01 03 Лінгвакраіназнаўства
Т э м а 1. Знешняя палітыка Рэчы Паспалітай і ВКЛ
(канец Х
VІ – сярэдзіна ХVІІІ ст.)

 1. Утварэнне Рэчы Паспалітай.

 2. Дыпламатыя канцлера ВКЛ Л.І.Сапегі.

 3. Авантурныя “дзмітрыяды”. Вайна паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 1609–1618 гг.

 4. Знешняя палітыка і дыпламатыя Рэчы Паспалітай і ВКЛ у час вайны з Расіяй 1654—1667 гг.

 5. Міжнароднае становішча і знешняя палітыка Рэчы Паспалітай і ВКЛ (канец ХVІІ — першая палова ХVІІІ ст.).

Тэмы рэфератаў:

 1. Смаленская вайна 1632—1634 гг.

 2. Адрусаўскі дагавор і “вечны мір” 1686 г.

Крыніцы і літаратура

Бобышев В.И. Международные отношения в Восточной Европе в 30 – 80-е гг. ХУІ в.: Автореф. ... дис. к-та ист. наук. Мн., 2001. 21 с.

Заборовский Л.В. Россия, Речь Посполитая и Швецыя в середине ХУІІ в.: Из истории международных отношений в Восточной и Юго-Восточной Европе. М., 1981. 180 с.

Заборовский Л.В. Великое княжество Литовское и Россия во время польского Потопа (1655 – 1656 гг.): Док-ты, исследование. М., 1994. 189 с.

Котлярчук А. Шведы ў гісторыі і культуры беларусаў. Мн., 2002. 272 с.

Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в ХУ – ХУІ вв.: Главные тенденции политических взаимоотношений. М., 1984. 301 с.

Пашкевіч У. ВКЛ у Паўночнай вайне (1700 – 1721 гг.) // Беларускі гістарычны часопіс. 1995. № 3. С. 163 – 171.

Польша и Европа в ХУІІІ в.: Международные и внутренние факторы разделов Речи Посполитой. М., 1999. 227 с.

Прыбытка Г. Барацьба магнацкіх груповак у другой палове ХУІІ – пачатку ХУІІІ ст. // Спадчына. 1995. № 5. С. 32 – 90.

Россия, Польша и Причерноморье в ХУ – ХУІІІ вв. М., 1979. 392 с.

Саверчанка І.В. Канцлер Вялікага княства: Леў Сапега. Мн., 1992. 63 с.

Сагановіч Г. Невядомая вайна: 1654 – 1667. Мн., 1995. 144 с.

Саганович Г. Смута и Беларусь // Неман. 1997. № 6. С. 226 -- 246.

Снапкоўскі У. Пра калізіі знешнепалітычных інтарэсаў Польскага каралеўства і Вялікага княства ў складзе Рэчы Паспалітай // Спадчына. 1995. № 3. С. 189 -- 200.

Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и балтийский вопрос в конце ХУІ – начале ХУІІ вв. М., 1973. 222 с.

Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине ХУІ – начале ХУІІ вв. М., 1978. 300 с.


Т э м а 2. Падзелы Рэчы Паспалітай

 1. Абранне каралём Рэчы Паспалітай С.А.Панятоўскага. Праблема дысідэнтаў і яе выкарыстанне замежнымі дзяржавамі.

 2. Падрыхтоўка і ажыццяўленне першага падзелу Рэчы Паспалітай. Тэрытарыяльна-палітычныя пераўтварэнні ва Усходняй Беларусі.

 3. Рэформы дзяржаўнага ладу Рэчы Паспалітай. Канстытуцыя З Мая 1791 г.

 4. Ваеннае ўмяшанне Расіі ў справы Рэчы Паспалітай і яе другі падзел.

 5. Трэці падзел і канец існавання Рэчы Паспалітай.

Тэмы рэфератаў:

 1. Знешнепалітычныя функцыі органаў дзяржаўнай улады Рэчы Паспалітай.

Крыніцы і літаратура

Стогн. Паўстанне і вайна 1794 года ў Літоўскай правінцыі: Дакументы. Мн., 2002. 208 с.

Анішчанка Я.К. Міжканфесійныя канфлікты ў Беларусі напярэдадні першага палдзелу Рэчы Паспалітай // Весці АН Беларусі. Сер гуманітр. нав. 1995. № 3. С. 51 -- 59.

Анішчанка Я. Інкарпарацыя Беларусі ў Расейскую імперыю за Кацярынаю ІІ // Спадчына. 1996. № 3. С. 34 – 70.

Анішчанка Я.К. Беларусь у часы Кацярыны ІІ (1772-1796). Мн., 1998. 220 с.

Анішчанка Я. Інкарпарацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай. Мн., 2003. 470 с.

Грыцкевіч А.П. Рэлігійнае пытанне і знешняя палітыка царызма перад падзелам Рэчы Паспалітай // Весці АН БССР. Сер. грамад. нав. 1973. № 6. С. 62 – 71.

История внешней политики России: ХУІІІ век (От Северной войны до войн России против Наполеона). М., 1998. 304 с.

Польша и Европа в ХУІІІ в.: Международные и внутренние факторы разделов Речи Посполитой. М., 1999. 227 с.

Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины ІІ. 1772. 1793. 1795. М., 2002. 696 с.

Тихомиров А. Внешнеполитический механизм и организация дипломатической службы Речи Посполитой и Великого княжества Литовского в 1569 – 1795 гг. // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 1998. № 3. С. 52– 61.

Тихомиров А. В. Дипломатия Речи Посполитой и Великого княжества Литовского в 1773 – 1795 гг.: Организация и практика // Беларусь і свет: Альманах. Т. 2. Мн., 2000. С. 45 – 56.

Філатава А. Тры падзелы Рэчы Паспалітай // Крыжовы шлях: Дапаможнік для вывучаючых гісторыю Беларусі. Мн., 1993. С. 96 – 117.

Швед В.В. Паміж Польшчай і Расіяй: Грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772 – 1863 гг.). Гродна, 2001. 415 с.


Т э м а 3. Беларусь у міжнародных адносінах 1918—1939 гг.

 1. Абвяшчэнне БНР і яе знешнепалітычная дзейнасць (1918—1925 гг.).

 2. Утварэнне БССР і яе знешнепалітычная дзейнасць (1919—1923 гг.).

 3. Рыжскі мірны дагавор і Беларусь.

 4. Утварэнне СССР і абмежаванне знешнепалітычных паўнамоцтваў БССР.

 5. Гандлёвыя і культурныя сувязі БССР з замежнымі краінамі.

Тэмы рэфератаў:

 1. Стварэнне і дзейнасць рэспубліканскага НКЗС.

 2. Падзелы Беларусі ў 1918—1921 гг.

Крыніцы і літаратура

Архiвы Беларускай Народнай Рэспублiкi. Вiльня—Нью Ёрк— Менск—Прага, 1998. Т.1. Кн.1. 860 с.— Кн.2. 1721 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 1 (1917--1922 гг.). Мн., 1997. 398 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 2 (1923--1927 гг.). Мн., 1999. 461 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 3. (1928 -- чэрвень 1941 г.). Мн., 2001. 321 с.

Валацiч М. Лiнiя Керзона на фоне падзей i тэратарыяльных змен ва Усходняй Еўропе // Спадчына. 1993. № 5. С. 4--21; № 6. С. 16--33.

Кавалёва Л.А. Узнікненне і дзейнасць наркамата замежных спраў БССР у 1919—1920 гг. // Весці АН Беларусі. Сер.гум. наук. 1993. № 1. С. 43—49.

Ковалева Л.А. Внешнеполитическая деятельность Советской Белоруссии в 1919-1929 гг. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Мн., 1993. 26 с.

Кравченко П.К. Экономические и культурные связи БССР с зарубежными странами (1926-1932 гг.). Автореф. дис. ... к-та ист. наук. Мн., 1976. 23 с.

Круталевич В.А. История Беларуси: становление национальной державности.2-е изд., доп. Мн., 2003. 586 с.

Павлова Т. Я. Внешнеполитическая деятельность Белорусской Народной Республики в 1918 – 1920 гг. Автореф. дис. ... к-та ист. наук. Мн., 2001. 20 с.

`Рыжскі мірны дагавор і лёсы народаў Усходняй Еўропы. Мн., 2001. 209 с.

Снапкоўскі У. Знешнепалітычная дзейнасць Беларускай ССР (1919-1929 гг.) // Беларускі гістарычны часопіс. 2001. № 3. С. 28-41.

Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. Мн., 1993. 227 с.

Ціхаміраў А.В. Беларусь у сістэме міжнародных адносін перыяду пасляваеннага ўладкавання Еўропы і польска-савецкай вайны (1918—1921 гг.). Мн., 2003. 400 с.

1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка