Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
старонка2/4
Дата канвертавання17.03.2016
Памер0.67 Mb.
1   2   3   4

Т э м а 1. Знешняя палітыка ВКЛ (канец ХVІ — першая палова ХVІІ ст.)


 1. Пасольствы Л. І. Сапегі ў Маскву 1584 і 1600 гг.

 2. Дыпламатычная барацьба вакол выбараў караля Рэчы Паспалітай у 1587 г.

 3. Авантурныя “дзмітрыяды”. Вайна паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 1609–1618 гг.

 4. Смаленская вайна 1632—1634 гг.

 5. Вайна паміж Рэччу Паспалітай і Швецыяй 1600—1629 гг. і пазіцыя ВКЛ.

Крыніцы і літаратура

Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. 429 с.

Бобышаў В.І. Некаторыя аспекты арганізацыі дыпламатычных перамоў паміж Вялікім княствам Літоўскім і Маскоўскай дзяржавай у другой палове ХУІ ст. // Беларусь і свет: Альманах. Т. І. Мн., 1999. С. 46 – 53.

Греков И.Б. Очерки по истории международных отношений Восточной Европы в ХІУ – ХУІ вв. М., 1963. 374 с.

Заборовский Л.В. Россия, Речь Посполитая и Швецыя в середине ХУІІ в.: Из истории международных отношений в Восточной и Юго-Восточной Европе. М., 1981. 180 с.

Котлярчук А. Шведы ў гісторыі і культуры беларусаў. Выд. 2-е, папр. і дап. Вільня, 2007. 328 с.

Саверчанка І.В. Канцлер Вялікага княства: Леў Сапега. Мн., 1992. 63 с.

Саганович Г. Смута и Беларусь // Неман. 1997. № 6. С. 226 -- 246.

Снапкоўскі У. Пра калізіі знешнепалітычных інтарэсаў Польскага каралеўства і Вялікага княства ў складзе Рэчы Паспалітай // Спадчына. 1995. № 3. С. 189 -- 200.

Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и балтийский вопрос в конце ХУІ – начале ХУІІ вв. М., 1973. 222 с.

Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине ХУІ – начале ХУІІ вв. М., 1978. 300 с.
Т э м а 2. Знешняя палітыка і дыпламатыя Рэчы Паспалітай
і ВКЛ у час вайны з Расіяй 1654—1667 гг. і апошняй трэці ХVІІ ст.


 1. Ваенная і дыпламатычная падрыхтоўка Расіі да новай вайны з Рэччу Паспалітай.

 2. Вайна паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 1653–1655 гг.

 3. Кейданская унія. Віленскае перамір’е 1656 г.

 4. Вайна паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 1658–1667 гг. Андрусаўскі дагавор.

 5. “Вечны мір” паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 1686 г.

Крыніцы і літаратура

Русско-белорусские связи: Сборник документов (1570-1667 гг.). Мн., 1963. 534 с.

Русско-белорусские связи во второй половине ХУІІ в. (1667-1686 гг.): Сборник документов. Мн., 1972. 375 с.

Абецедарский Л.С. Белоруссия и Россия: Очерки русско-белорусских связей второй половины ХУІІ в. Мн., 1978. 255 с.

Заборовский Л.В. Россия, Речь Посполитая и Швецыя в середине ХУІІ в.: Из истории международных отношений в Восточной и Юго-Восточной Европе. М., 1981. 180 с.

Заборовский Л.В. Великое княжество Литовское и Россия во время польского Потопа (1655 – 1656 гг.): Док-ты, исследование. М., 1994. 189 с.

Котлярчук А. Шведы ў гісторыі і культуры беларусаў. Выд. 2-е, папр. і дап. Вільня, 2007. 328 с.

Мальцев А.Н. Россия и Белоруссия в середине ХУІІ в. М., 1974. 255 с.

Прыбытка Г. Барацьба магнацкіх груповак у другой палове ХУІІ – пачатку ХУІІІ ст. // Спадчына. 1995. № 5. С. 32 – 90.

Прыбытка Г.В. Барацьба магнацкіх груповак у Вялікім княстве Літоўскім у сярэдзіне ХУІІ ст. (1655—1668 гг.): Аўтарэф. ... дыс. к-та гіст нав. Мн., 2000. 18 с.

Сагановіч Г. Невядомая вайна: 1654 – 1667. Мн., 1995. 144 с.

Т э м а 3. Міжнароднае становішча і знешняя палітыка
Рэчы Паспалітай і ВКЛ (канец ХVІІ — першая палова ХVІІІ ст.)


 1. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай і аслабленне яе міжнародных пазіцый.

 2. Пачатак Паўночнай вайны 1700-1721 гг. і дыпламатыя ВКЛ.

 3. Расійскія і шведскія войскі ў Беларусі. Баявыя дзеянні і дыпламатыя 1708—1709 гг.

 4. Соймы Рэчы Паспалітай 1710 і 1717 гг. Вынікі Паўночнай вайны для Рэчы Паспалітай і ВКЛ.

 5. Узмацненне залежнасці Рэчы Паспалітай ад Расіі, Прусіі і Аўстрыі ў 1720—1750-х гг.

Крыніцы і літаратура


Белоруссия в эпоху феодализма: Сборник документов и материалов. В 3 т. Т. 2: С середины ХУІІ до конца ХУІІІ века. Мн., 1960. 560 с.

Игнатенко А.П. Борьба белорусского народа за воссоединение с Россией (вторая половина ХУІІ – ХУІІІ вв.). Мн., 1974. 190 с.

История внешней политики России: ХУІІІ век (От Северной войны до войн России против Наполеона). М., 1998. 304 с.

Котлярчук А. Шведы ў гісторыі і культуры беларусаў. Выд. 2-е, папр. і дап. Вільня, 2007. 328 с.

Пашкевіч У. ВКЛ у Паўночнай вайне (1700 – 1721 гг.) // Беларускі гістарычны часопіс. 1995. № 3. С. 163 – 171.

Польша и Европа в ХУІІІ в.: Международные и внутренние факторы разделов Речи Посполитой. М., 1999. 227 с.

Прыбытка Г. Барацьба магнацкіх груповак у другой палове ХУІІ – пачатку ХУІІІ ст. // Спадчына. 1995. № 5. С. 32 – 90.

Прыбытка Г. Барацьба магнацкіх груповак у ХУІІІ ст. // Спадчына. 1996. № 1. С. 80 – 150.


Т э м а 4. Падзелы Рэчы Паспалітай

 1. Абранне каралём Рэчы Паспалітай С.А.Панятоўскага. Праблема дысідэнтаў і яе выкарыстанне замежнымі дзяржавамі.

 2. Падрыхтоўка і ажыццяўленне першага падзелу Рэчы Паспалітай. Тэрытарыяльна-палітычныя пераўтварэнні ва Усходняй Беларусі.

 3. Рэформы дзяржаўнага ладу Рэчы Паспалітай. Канстытуцыя З Мая 1791 г.

 4. Ваеннае ўмяшанне Расіі ў справы Рэчы Паспалітай і яе другі падзел.

 5. Трэці падзел і канец існавання Рэчы Паспалітай.

Крыніцы і літаратура

Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі. Т. ІІ (1772-1903 гг.). Мн., 1940. 939 с.

Стогн. Паўстанне і вайна 1794 года ў Літоўскай правінцыі: Дакументы. Мн., 2002. 208 с.

Анішчанка Я.К. Міжканфесійныя канфлікты ў Беларусі напярэдадні першага палдзелу Рэчы Паспалітай // Весці АН Беларусі. Сер гуман. нав. 1995. № 3 С. 51 -- 59.

Анішчанка Я.К. Беларусь у часы Кацярыны ІІ (1772-1796). Мн., 1998. 220 с.

Анішчанка Я. Інкарпарацыя Беларусі ў Расейскую імперыю за Кацярынаю ІІ // Спадчына. 1996. № 3. С. 34 – 70.

Анішчанка Я. Інкарпарацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай. Мн., 2003. 470 с.

Грыцкевіч А.П. Рэлігійнае пытанне і знешняя палітыка царызма перад падзелам Рэчы Паспалітай // Весці АН БССР. Сер. грамад. нав. 1973. № 6. С. 62 – 71.

Ільяшэвіч М. Расейская палітыка на землях быўшага беларуска-літоўскага гаспадарства за панаванне Кацярыны ІІ і Паўла І (1772 – 1801). Мн., 1992. 24 с.

История внешней политики России: ХУІІІ век (От Северной войны до войн России против Наполеона). М., 1998. 304 с.

Костомаров Н.И. Старый спор. Последние годы Речи Посполитой. М., 1994. 763 с.

Польша и Европа в ХУІІІ в.: Международные и внутренние факторы разделов Речи Посполитой. М., 1999. 227 с.

Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины ІІ. 1772. 1793. 1795. М., 2002. 696 с.

Філатава А. Тры падзелы Рэчы Паспалітай // Крыжовы шлях: Дапаможнік для вывучаючых гісторыю Беларусі. Мн., 1993. С. 96 – 117.


Т э м а 5. Знешнепалітычны механізм ВКЛ і Рэчы Паспалітай

 1. Эвалюцыя міждзяржаўных адносін паміж ВКЛ і Польшчай пасля Люблінскай уніі 1569 г.

 2. Знешнепалітычныя функцыі органаў дзяржаўнай улады Рэчы Паспалітай.

 3. Дыпламатычная служба ВКЛ.

 4. Падзел знешнепалітычных паўнамоцтваў паміж Княствам і Каронай.

 5. Знешнепалітычныя фактары ўвядзення Брэсцкай царкоўнай уніі.

 6. Заходняе (беларуска-ўкраінскае) праваслаўе і Расія.
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка