Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Дата канвертавання15.03.2016
Памер353.83 Kb.


Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў

Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі
ЗАЦВЯРДЖАЮ

Першы намеснік Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь

______________ А.І. Жук

(подпiс)


«____» ______________

(дата зацвярджэння)

Рэгістрацыйны № ТД-____________/тып.
Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь
Тыпавая вучэбная праграма

для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці

1 -23 01 01 Міжнародныя адносіны


УЗГОДНЕНА

Намеснік Міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь

_____________ В.І. Варанецкі

(подпіс)

________________________

(дата)


Старшыня Вучэбна-метадычнага аб’яднання вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі

________________ У.Л. Клюня

(подпіс)

________________________

(дата)


УЗГОДНЕНА

Начальнік Упраўлення вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі

_______________ Ю.І. Міксюк (подпіс)
________________________

(дата)


Першы прарэктар Дзяржаўнай установы адукацыі «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы»

________________ І.В. Казакова

(подпіс)

________________________

(дата)
Эксперт-нормакантралёр

________________ С.М. Арцем’ева

(подпіс)

________________________ (дата)

Мінск 2009


Складальнік:
У.Е. Снапкоўскі, прафесар кафедры міжнародных адносін факультэта міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага універсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар

РЭЦЭНЗЕНТЫ:

Кафедра новай і навейшай гісторыі ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка”

М.П. Касцюк, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі, акадэмік НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар

РЭКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ ў якасці тыпавой:

Кафедрай міжнародных адносін факультэта міжнародных адносін БДУ

(пратакол № 8 ад 29 красавiка 2009 г.);
Навукова-метадычным саветам Беларускага дзяржаўнага універсітэта

(пратакол № 3 ад 21 чэрвеня 2009 г.);


Навукова-метадычным саветам па гуманітарных спецыяльнасцях вучэбна-метадычнага аб’яднання вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі (пратакол № 2 ад 5 чэрвеня 2009 г.).
Адказны за рэдакцыю: У.Е. Снапкоўскі

Адказны за выпуск У.Е. Снапкоўскі


І. ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Навучальны прадмет выкладаецца з улікам разнастайных ведаў, набытых студэнтамі ў час вывучэння гісторыі міжнародных адносін, асноў дыпламатычнай службы, шэрагу спецкурсаў, якія тэматычна і храналагічна звязаны са знешняй палітыкай Рэспублікі Беларусь.

Мэтай вучэбнай дысцыпліны “Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь” з’яўляецца сістэматызаванае выкладанне і вывучэнне працэсаў станаўлення знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь, пачынаючы з 1990-1991 гг. і заканчваючы сённяшнім днём.

У лекцыйным курсе разглядаюцца тэмы, якія прысвечаны набыццю незалежнасці і выхаду Рэспублікі Беларусь на міжнародную арэну, канстытуцыйна-прававым і навукова-тэарэтычным асновам беларускай знешняй палітыкі, адносінам беларускага грамадства да афіцыйнага знешнепалітычнага курсу і альтэрнатыўных знешнепалітычных праектаў. Асвятляюцца асноўныя накірункі знешняй палітыкі незалежнай Беларусі на двух- і шматбаковым узроўні. Асобная ўвага надаецца вывучэнню праблем еўрапейскай бяспекі і супрацоўніцтва і адносінам да іх з боку Беларусі.

Задачамі дадзенай вучэбнай дысцыпліны з’яўляюцца: • авалоданне студэнтамі асновамі навуковых ведаў у галіне знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь;

 • азнаямленне іх з галоўнымі навуковымі і тэарэтычнымі падыходамі, якія напрацаваны айчыннай і замежнай навукай;

 • вывучэнне гістарычнага вопыту станаўлення знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь, яе дасягненняў і недахопаў, аб’ектыўных і суб’ектыўных цяжкасцей у планаванні і рэалізацыі.

Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь ажыццяўлялася на падставе Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, Канцэпцыі нацыянальнай бяспекі ад 1995 і 2001 гг., Ваеннай дактрыны ад 1992 і 2002 гг., Закона “Аб зацвярджэнні Асноўных кірункаў унутранай і знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь” ад 14 лістапада 2005 г., іншых дакументаў, прынятых Вярхоўным Саветам і Нацыянальным Сходам Рэспублікі Беларусь, якія рэгулявалі дзейнасць дзяржаўных органаў улады у сферы знешняй палітыкі, а таксама агульнапрызнаных прынцыпаў і норм міжнароднага права, зафіксаваных у Статуце ААН, Хельсінкскім Заключным Акце, Парыжскай хартыі для новай Еўропы і іншых дакументах АБСЕ.

У пачатку XXI ст. сфарміраваліся асноўныя прынцыпы беларускай знешняй палітыкі, да якіх адносіліся: адпаведнасць знешнепалітычных мэт нацыянальным рэсурсам; прыярытэт агульнапрызнаных прынцыпаў і норм міжнароднага права; развіццё ўсебаковага супрацоўніцтва з замежнымі дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі; добраахвотнасць уваходжання і ўдзелу ў міждзяржаўных утварэннях; адданасць палітыцы паслядоўнай дэмілітарызацыі міжнародных адносін; адсутнасць тэрытарыяльных прэтэнзій да памежных дзяржаў і непрызнанне тэрытарыяльных прэтэнзій да Рэспублікі Беларусь. Стратэгічнымі мэтамі знешняй палітыкі Беларусі з’яўляліся: абарона суверэнітэту і незалежнасці дзяржавы; абарона інтарэсаў грамадзян, грамадства і дзяржавы; захаванне без’ядзернага статуса; набыццё абвешчанага ў Канстытуцыі нейтральнага статуса.

Сярод асноўных задач беларускай знешняй палітыкі выдзяляліся такія як: стварэнне знешніх умоў для павышэння добрабыту народа, умацавання палітычнага, эканамічнага, культурнага і духоўнага патэнцыяла дзяржавы; раўнапраўная інтэграцыя Беларусі ў сусветную палітычную, эканамічную, навуковую, культурную і інфармацыйную прастору; садзейнічанне пабудове стабільнага,. справядлівага, дэмакратычнага мірапарадку, заснаванага на прынцыпах міжнароднага права; фарміраванне добрасуседскіх адносін з памежнымі дзяржавамі; абарона правоў і інтарэсаў грамадзян за мяжой.

Асноўнымі прыярытэтнымі напрамкамі знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь з’яўляліся: развіццё ўзаемавыгадных адносін з Расійскай Федэрацыяй; развіццё стабільных адносін з Еўрапейскім Саюзам і дзяржавамі – яго ўдзельніцамі; умацаванне супрацоўніцтва з дзяржавамі СНД; удзел у Еўразійскім эканамічным супольніцтве; падтрыманне і развіццё сяброўскіх адносін з суседнімі дзяржавамі; развіццё раўнапраўных адносін з ЗША; развіццё ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва з дзяржавамі Азіі (у першую чаргу з Кітаем, Індыяй, Японіяй), арабскага свету, Афрыкі; павышэнне ўзроўню палітычнага і эканамічнага супрацоўніцтва з краінамі Лацінскай Амерыкі; садзейнічанне ўмацаванню кансалідуючай ролі ААН на глабальным і рэгіянальным узроўнях; ўдзел Беларусі ў шматбаковым супрацоўніцтве ў якасці фактара інтэграцыі краіны ў сусветнае супольніцтва; развіццё шматбаковага супрацоўніцтва па пытаннях міжнароднай бяспекі і раззбраення, прадухілення і ліквідацыі надзвычайных сітуацый, ліквідацыі наступстваў на Чарнобыльскай АЭС; супрацоўніцтва з НАТО па пытаннях мер даверу і бяспекі ў ваеннай сферы, забеспячэнне еўрапейскай бяспекі і стабільнасці, барацьбы з тэрарызмам, нелегальнай міграцыяй, аховы граніц, нацыянальнай бяспекі; падтрыманне асноўных падыходаў Руху недалучэння да праблем усеагульнай і рэгіянальнай бяспекі, да выраўнання базавых умоў развіцця краін незалежна ад іх эканамічнага патэнцыялу.

Па завяршэнні курса студэнт павінен ведаць:


 • базавыя прынцыпы знешняй палітыкі Беларусі,

 • яе канстытуцыйна-прававыя асновы,

 • асноўныя кірункі і прыярытэты,

 • асаблівасці адносін з асобнымі дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі.

Студэнт павінен валодаць:

 • навыкамі аналізу знешнепалітычных дакументаў і матэрыялаў, асобных падзей, з’яў і працэсаў у міжнароднай сферы,

 • сістэматызаваць і параўноўваць іх,

 • ажыццяўляць знешнепалітычны аналіз міжнароднай дзейнасці Беларусі і іншых дзяржаў.

Выкладанне дадзенай дысцыпліны ажыццяўляецца ў форме лекцый, семінарскіх заняткаў, кантрольна-самастойнай працы і завяршаецца здачай экзамена.

ІІ. УЗОРНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН
Т э м а

Колькасць

гадзiнп/п
лекцый

семiнар

усяго
1

Набыццё незалежнасці. Выхад Рэспублікі Беларусь

на міжнародную арэну3
3
2

Канстытуцыйна-прававая і навукова-канцэптуальныя асновы беларускай знешняй палітыкі

3

2

5
3

Беларусь і праблемы еўрапейскай бяспекі

2

2

4
4

Беларуска-расійскія адносіны

3

2

5
5

Адносіны Беларусі з краінамі СНД і суседнімі дзяржавамі

3

2

5
6

Адносіны Беларусі з краінамі Захаду і азіяцка-ціхаакіянскага рэгіёна

2

4

6
7

Рэспубліка Беларусь і міжнародныя арганізацыі

2

2

4
8

Беларускае грамадства і знешняя палітыка


2
2
Усяго

20

14

34


ІІІ. ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ
Мэты, задачы і структура курса «Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь». Сувязь курса з іншымі дысцыплінамі міжнароднага профілю. Перыядызацыя знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь.

Характарыстыка крыніц і літаратуры па прадмету. Стан навуковых айчынных і замежных даследаванняў па знешняй палітыцы суверэннай Беларусі.

Тэарэтыка-метадалагічныя і грамадска-палітычныя падыходы да вывучэння знешнепалітычнай дзейнасці Рэспублікі Беларусь і выкладання дысцыпліны перад студэнтамі беларускіх ВНУ.
Т э м а 1. НАБЫЦЦЁ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ. ВЫХАД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ НА МІЖНАРОДНУЮ АРЭНУ

Становішча ў Беларусі і Савецкім Саюзе на рубяжы 80--90-х гадоў. Нарастанне дэзінтэграцыйных працэсаў на прасторах СССР. Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР ад 27 ліпеня 1990 г. і яе знешнепалітычны аналіз. Нарастанне элементаў самастойнасці ў знешнепалітычнай актыўнасці рэспублікі. Заява Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР аб прыналежнасці Вільні і Віленская краю. Праблема адносін з Польшчай. Заканадаўчае замацаванне суверэнітэта Беларусі пасля жнівеньскага путчу 1991 г. Заява Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь “Аб прынцыпах знешнепалітычнай дзейнасці Рэспублікі Беларусь” ад 2 кастрычніка 1991 г. Прамова міністра замежных спраў П.К.Краўчанкі на 46-й сесіі Генгеральнай Асамблеі ААН (кастрычнік 1991 г.) – першая спроба вызначэння знешнепалітычных прыярытэтаў Рэспублікі Беларусь. Беларусь і новаагароўскі працэс. Белавежскія пагадненні, спыненне існавання СССР і стварэнне СНД.

Усеагульнае міжнароднае прызнанне Рэспублікі Беларусь, усталяванне дыпламатычных адносін з дзяржавамі свету. Пашырэнне ўдзелу незалежнай Беларусі ў сістэме рэгіянальных і ўніверсальных міжнародных арганізацый. Новы статус краіны ў арганізацыях сістэмы ААН.
Т э м а 2. КАНСТЫТУЦЫЙНА-ПРАВАВАЯ

І НАВУКОВА-КАНЦЭПТУАЛЬНЫЯ АСНОВЫ

БЕЛАРУСКАЙ ЗНЕШНЯЙ ПАЛІТЫКІ

Характарыстыка дзяржаўна-прававой базы Рэспублікі Беларусь у галіне знешняй палітыкі. Знешнепалітычныя пытанні ў дзейнасці і рашэннях Вярхоўнага Савета, Нацыянальнага Сходу, Прэзідэнта і Урада Рэспублікі Беларусь. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 г. аб мэтах, задачах і прынцыпах знешняй палітыкі дзяржавы.

Праблемы распрацоўкі і прыняцця канцэпцыі знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь. Закон Рэспублікі Беларусь “Аб зацвярджэнні Асноўных кірункаў унутранай і знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь” ад 14 лістапада 2005 г.

Знешнепалітычныя аспекты Ваеннай дактрыны (1992 і 2002 гг.) Канцэпцыі нацыянальнай бяспекі (1995 і 2001 гг.) Рэспублікі Беларусь. Праблемы вызначэння і рэалізацыі нацыянальна-дзяржаўных інтарэсаў Беларусі.

Фарміраванне знешнепалітычнага механізма беларускай дзяржавы і яго перабудова паводле новай рэдакцыі Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь (1996 г.). Роля МЗС у каардынацыі знешнепалітычнай дзейнасці органаў дзяржаўнай улады і грамадскіх арганізацый. Знешнеэканамічныя сувязі і асаблівасці беларускай эканамічнай дыпламатыі. Міжнародныя культурныя сувязі і асаблівасці беларускай культурнай дыпламатыі.

Знешнепалітычныя погляды і падыходы кіраўнікоў беларускай дзяржавы (С. Шушкевіч, В. Кебіч, А. Лукашэнка і інш.). Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнка аб кірунках, прыярытэтах, стыле і метадах рэалізацыі беларускай знешняй палітыкі.


Т э м а 3. БЕЛАРУСЬ І ПРАБЛЕМЫ ЕЎРАПЕЙСКАЙ БЯСПЕКІ

Геапалітычнае і геастратэгічнае становішча Беларусі пасля дасягнення незалежнасці. Праблемы бяспекі і супрацоўніцтва ў рэгіёне Цэнтральнай і Усходняй Еўропы.

Канстытуцыйныя палажэнні аб бяз’ядзерным і нейтральным статусе Беларусі, іх эвалюцыя ў другой палове 1990-х гадоў.

Беларуская ініцыятыва аб стварэнні бяз’ядзернай прасторы ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе. Яе вылучэнне і мадыфікацыя, дзейнасць беларускай дыпламатыі па рэалізацыі ініцыятывы.

Беларусь і ядзерная спадчына былога СССР. Палітыка краіны ў галіне ядзернага раззбраення. Далучэнне да міжнародных пагадненняў аб стратэгічных узбраеннях і нераспаўсюджванні ядзернай зброі. Вывад з тэрыторыі Беларусі тактычных і стратэгічных ядзерных ракет.

Беларусь і іншыя міжнародныя пагадненні ў галіне раззбраення і кантроля над узбраеннямі. Праблемы выканання Дагавора аб скарачэнні звычайных узброеных сіл і ўзбраенняў у Еўропе.

Пазіцыя кіраўніцтва краіны адносна пашырэння НАТО на Усход і яе эвалюцыя ў бок прагматызму. Беларусь і пытанні ўступлення ў альянс Польшчы і краін Балтыі. Сумесныя беларуска-расійскія мерапрыемствы па ўмацаванні абароназдольнасці заходніх рубяжоў Саюза Беларусі і Расіі.

Беларускія прапановы ў АБСЕ. Мемарандум 1994 г. аб гарантыях бяспекі Рэспублікі Беларусь. «Беларускае пытанне» на Лісабонскім і Стамбульскім самітах АБСЕ. Беларуская канцэпцыя еўрапейскай бяспекі.


Т э м а 4. БЕЛАРУСКА-РАСІЙСКІЯ АДНОСІНЫ

Перыядызацыя міждзяржаўных адносін паміж Рэспублікай Беларусь і Расійскай Федэрацыяй. Беларуска-расійскія адносіны ў 1990-першай палове 1994 гг. Няўдача з Дагаворам аб аб’яднанні грашовых сістэм. Дагавор аб сяброўстве, супрацоўніцтве і добрасуседстве 1995 г.– аснова міждзяржаўных беларуска-расійскіх адносін.

Інтэграцыйная палітыка прэзідэнта А. Лукашэнкі. Дагаворы аб стварэнні Супольніцтва, Саюза і Саюзнай дзяржавы паміж Беларуссю і Расіяй. Аб’яднанне з Расіяй і праблемы захавання суверэнітэта Беларусі. Грамадска-палітычная дыскусія ў беларускім грамадстве аб стане і перспектывах адносін з Расіяй.

Гандлёва-эканамічныя сувязі: дасягненні і праблемы развіцця. Праблемы ўвядзення адзінай грашовай адзінкі, функцыянавання мытнага саюза, паставак расійскіх энэрганосьбітаў у Беларусь. Развіццё сувязей Беларусі з расійскімі рэгіёнамі. Культурнае і гуманітарнае супрацоўніцтва. Інфармацыйныя войны і праблемы збалансаванасці камунікацыйных патокаў. Фактар дыяспары ў беларуска-расійскіх адносінах. Ваенна-палітычнае і ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва паміж дзвюмя краінамі. Фарміраванне і ажыцццяўленне ўзгодненай знешняй і ваеннай палітыкі.

Новыя моманты ў расійска-беларускіх адносінах пасля прыхода да ўлады прэзідэнта РФ В. Пуціна. Міжнародныя аспекты беларуска-расійскай інтэграцыі.
Т э м а 5. АДНОСІНЫ БЕЛАРУСІ З КРАІНАМІ СНД

І СУСЕДНІМІ ДЗЯРЖАВАМІ

Рэспубліка Беларусь і шматбаковае супрацоўніцтва ў рамках СНД. Удзел у працы каардынуючых органаў Садружнасці. Падпісанне і ратыфікацыя найбольш важных дакументаў СНД. Далучэнне да Дагавора аб калектыўнай бяспецы. Заява А. Лукашэнкі аб праблемах і перспектывах развіцця СНД (лістапад 1997 г.). Беларускія прапановы аб павышэнні эфектыўнасці Садружнасці. Беларусь і стварэнне зоны свабоднага гандлю дзяржаў-удзельнікаў СНД. Стварэнне і дзейнасць Еўраазіяцкай эканамічнай супольнасці. Развіццё двухбаковага супрацоўніцтва з краінамі СНД.

Палітычныя і эканамічныя адносіны з Літвой, Латвіяй, Украінай, Польшчай, іх фарміраванне і развіццё. Палітычныя дагаворы і Дагаворы аб дзяржаўнай мяжы з суседнімі дзяржавамі. Канцэпцыя стварэння вакол Беларусі «пояса добрасуседства». Дасягненні і праблемы ў адносінах Беларусі з суседзямі.
Т э м а 6. АДНОСІНЫ БЕЛАРУСІ З КРАІНАМІ ЗАХАДУ

І АЗІЯЦКА-ЦІХААКІЯНСКАГА РЭГІЁНА

Усталяванне дыпламатычных адносін з вядучымі краінамі Захаду.

Наладжванне і развіццё сувязей з дзяржавамі Цэнтральнай і Заходняй Еўропы. Беларуска-германскія адносіны. Пагаршэнне адносін Беларусі з заходнееўрапейскімі краінамі ў другой палове 1990 х гадоў. Дынаміка гандлёва-эканамічных сувязей з краінамі Еўрапейскага Саюза. Сувязі з краінамі Паўднёва-Усходняй Еўропы.

Адносіны Рэспублікі Беларусь з ЗША. Паступальнае развіццё адносін у першай палове 1990-х гадоў. Абмен візітамі на вышэйшым узроўні. Пагаршэнне беларуска-амерыканскіх адносін і праблемы іх нармалізацыі. Сувязі Беларусі з краінамі Паўночнай, Цэнтральнай і Паўднёвай Амерыкі.

Усталяванне дыпламатычных адносін з дзяржавамі Азіяцка-Ціхаакіянскага рэгіёна. Беларуска-кітайскія адносіны. Развіццё сувязей з Індыяй, Японіяй, В’етнамам, Іракам, Іранам і іншымі азіяцкімі краінамі. Адносіны Рэспублікі Беларусь з дзяржавамі Афрыкі і Арабскага Усходу. Развіццё гандлёва-эканамічных сувязей з краінамі рэгіёна. Ацэнка прыярытэтаў развіцця адносін Беларусі з замежнымі дзяржавамі. Асаблівасці беларускай двухбаковай дыпламатыі.
Т э м а 7. РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ І МІЖНАРОДНЫЯ АРГАНІЗАЦЫІ

Уваходжанне Беларусі ў сістэму еўрапейскіх і ўніверсальных міжнародных арганізацый.

Удзел у дзейнасці АБСЕ, праца місій АБСЕ ў Беларусі. Праблемы развіцця адносін з Еўрапейскім Саюзам і Саветам Еўропы. Рашэнні “еўрапейскай тройкі” -- АБСЕ, Еўрасаюза і Савета Еўропы па «беларускім пытанні». Прыняцце краіны ў Центральна-Еўрапейскую ініцыятыву. “Беларускае пытанне” як еўрапейскай праблема.

Узаемаадносіны паміж Рэспублікай Беларусь і НАТО. Падпісанне Беларуссю праграм супрацоўніцтва з альянсам.

Уступленне Рэспублікі Беларусь у Рух недалучэння. Удзел дэлегацыі Вярхоўнага Савета і Нацыянальнага Сходу ў Міжпарламенцкім Саюзе.

Новая роля і статус Беларусі ў арганізацыях сістэмы ААН. Пастаноўка праблемы Чарнобыля на форуме нацый. Пазіцыя краіны ў ААН па пытаннях падтрымання міру і міжнароднай бяспекі, у тым ліку па Іраку, Косаўскаму канфлікту, барацьбе з міжнародным тэрарызмам. Уклад у працэс раззбраення. Удзел у эканамічнай і сацыяльнай актыўнасці ААН.

Удзел Беларусі і працы спецыялізаваных устаноў ААН. Праграмы супрацоўніцтва з ЮНЕСКО, СААЗ, МАГАТЭ. Адносіны і супрацоўніцтва з МВФ і Сусветным Банкам. Праблемы адносін з Міжнароднай Арганізацыяй Працы. Пытанне аб уступленні Рэспублікі Беларусь у Сусветную Гандлёвую Арганізацыю. Асаблівасці шматбаковай дыпламатыі Беларусі.
Т э м а 8. БЕЛАРУСКАЕ ГРАМАДСТВА І ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА

Знешнепалітычныя праграмы і ўстаноўкі палітычных партый і грамадскіх рухаў Беларусі на этапе фарміравання шматпартыйнай сістэмы. Знешнепалітычныя канцэпцыі партый-антаганістаў: Беларускага народнага фронту і Партыі камуністаў Беларусі. Лозунг «Вяртанне ў Еўропу» супраць патрабавання аднаўлення СССР.

Эвалюцыя палітычнай сістэмы ў другой палове 1990-х гадоў і яе ўплыў на знешнепалітычныя падыходы партый і рухаў. Палітычная апазіцыя, яе знешнепалітычныя арыентацыі і дзейнасць. Грамадска-палітычная барацьба ў краіне па пытаннях інтэграцыі Беларусі з Расіяй.

Знешнеплітычныя наступствы лістападаўскага рэферэндума 1996 г. Рэакцыя міжнароднага супольніцтва на канстытуцыйна-палітычны крызіс у Беларусі. Праблема прызнання паўнамоцтваў Вярхоўнага Савета і Нацыянальнага Сходу ў міжнародных арганізацыях (АБСЕ і Савеце Еўропы).

Беларуская дыяспара, яе роля і месца ў знешнепалітычных планах і дзейнасці беларускай дзяржавы. Раскол беларускіх замежных арганізацый і суполак адносна падзеяў на Бацькаўшчыне. Новая беларуская палітычная эміграцыя. Рада БНР і падзеі ў Беларусі. Узаемасувязь барацьбы за незалежнасць з імкненнем да дэмакратыі ў гісторыі суверэннай Рэспублікі Беларусь.

IV. ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА


  1. Спіс рэкамендаванай літаратуры і

ўзорныя планы семінарскіх заняткаў
Т э м а 1. КАНСТЫТУЦЫЙНА-ПРАВАВАЯ І КАНЦЭПТУАЛЬНЫЯ АСНОВЫ БЕЛАРУСКАЙ ЗНЕШНЯЙ ПАЛІТЫКІ

 1. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь аб мэтах, задачах і прынцыпах знешняй палітыкі дзяржавы.

 2. Праблемы распрацоўкі і прыняцця канцэпцыі знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь.

 3. Знешнепалітычныя погляды і падыходы кіраўнікоў беларускай дзяржавы ў 1990-1994 гг.

 4. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнка аб кірунках, прыярытэтах, стыле і метадах беларускай знешняй палітыкі.

 5. Фарміраванне знешнепалітычнага механізма дзяржавы і яго перабудова паводле новай рэдакцыі Канстытуцыі 1996 г.

 6. Роля МЗС у каардынацыі знешнепалітычнай дзейнасці дзяржаўных органаў і недзяржаўных арганізацый.

Тэмы рэфератаў

 1. Знешнеэканамічныя сувязі і асаблівасці беларускай эканамічнай дыпламатыі.

 2. Міжнародныя культурныя сувязі і асаблівасці беларускай культурнай дыпламатыі.

Літаратура

Бушчык Ч. Стан эканомікі і развіццё знешнеэканамічных сувязей Беларусі ў 1990-2005 гг. // Беларускі гістарычны часопіс. 2006. №3. С. 3-15.

Карбалевич В.И. Национально-государственные интересы Республики Беларусь: эволюция представлений в исторической ретроспективе // Национально-государственные интересы Республики Беларусь. Мн., 1999. С. 55-88.

Карбалевич В. Внешняя политика Беларуси: попытки самоопределения // Национальная и региональная безопасность. Мн., 2001. С. 163-184.

Кравченко П.К. Беларусь на перепутье, или правда о Беловежском соглашении. Записки дипломата и политика. М., 2006. 456 с.

Мальцев Л. Национальная безопасность. Из чего она складывается //

Беларуская думка. 1996. № 2. С. 27-34.

Прыярытэты знешнепалітычная стратэгіі Рэспублікі Беларусь /

I. I. Сачанка, А. В. Шарапа, А. А, Разанаў, А. А. Чалядзінскі //

Беларускі гістарычны часопіс. 1993. № 2. С. 65-71.

Розанов А. Внешняя политика Белоруссии: представления и реальности // Pro et Contra. Т. 3. № 2. Россия и ее западные соседи. С. 68-80.

Снапковский В. Внешняя политика Республики Беларусь: первые итоги первого десятилетия // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2000. № 4. С. 45-51.

Снапкоўскі У.Е. Да гісторыі распрацоўкі канцэпцыі знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь // Приоритеты внешней политики Республики Беларусь. Мн., 2001. С.5-10.

Снапкоўскі У.Е. Некалькі заўваг да Закона “Аб зацвярджэнні Асноўных кірункаў унутранай і знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь” ад 14 лістапада 2005 г. // Беларусь в современном мире. Материалы У Междунар. науч. конф., посвящ. 85-летию Белор. гос. ун-та. Минск, 3 нояб. 2006 г. Мн., БГУ, 2007. С. 83—86.

Снапковский В. Внешняя политика // Республика Беларусь: Энциклопедия: В 6 т. Т.1. Мн.: БелЭн, 2005. 1040 с. – С. 413—432.

Улахович В.Е. Внешняя политика Республики Беларусь в 1991-2001 гг.: опыт концептуального самоопределения // Внешняя политика Беларуси в исторической ретроспективе: Материалы междунар. науч конф. Мн., 2002. С.224-235.

Тихомиров А.В. Внешняя политика Республики Беларусь: достижения и проблемы // Суверенитет и многовекторность внешней политики Республики Беларусь в современных условиях. Мн., 2000. С. 50-63.

Челядинский А. А. Некоторые аспекты концепции внешней политики Республики Беларусь // Внешняя политика Беларуси в исторической ретроспективе: Материалы междунар. науч конф. Мн., 2002. С.254-260.

Шадурский В.Г. Внешняя культурная политика Республики Беларусь: состояние и проблемы // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2000. № 4. С. 52-60.
Т э м а 2. БЕЛАРУСЬ І ПРАБЛЕМЫ ЕЎРАПЕЙСКАЙ БЯСПЕКІ


 1. Беларуская ініцыятыва аб стварэнні бяз’ядзерўнай прасторы ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе.

 2. Палітыка краіны ў галіне ядзернай бяспекі.

 3. Далучэнне Беларусі да міжнародных пагадненняў у галіне раззбраення.

 4. Пазіцыя беларускага кіраўніцтва адносна пашырэння НАТО на Усход.

 5. Беларуская канцэпцыя еўрапейскай бяспекі.

Тэмы рэфератаў

1. Геапалітычнае становішча Беларусі пасля дасягнення незалежнасці.Літаратура

Бжэзінскі З. Бязладдзе. Геапалітычная пустка [Распад СССР] // Arche. 1998. № 1. С. 195-202.

Бухарин Н. И. Республика Беларусь и европейская безопасность // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. 1996. № 4. С. 69-73.

Выступление министра иностранных дел П. Кравченко на 46-й сесии Генеральной Ассамблеи ООН // Сов. Белоруссия. 1991. 5 окт.

Геополитика: пособие / Л.М. Гайдукевич, Л.М. Хухдындина, И.И. Пимошенко, В.В. Фрольцов. Ме., 2002. 119 с.

Давыдов В.Ф. Распад СССР и нераспространение ядерного оружия // США: экономика, политика, идеология. 1992. № 3. С. 18-32.

Казак Е. Геополитический потенциал Республики Беларусь в современных условиях // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2004. №4. С. 33-38.

Казак Е. Роль политико-пространственного фактора в контексте национальной безопасности Республики Беларусь // Науч. тр. Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. - Мн., 2004. Вып.4. С.84-111.

Пимошенко И. Особенности современного геополитического положения Республики Беларусь Беларуси // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2002. № 4. С. 66-68.

Снапкоўскі У.Е. Беларуская ініцыятыва аб стварэнні бяз’ядзернай зоны ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе: да гісторыі пытання // Перспективы создания в Центральной и Восточной Европе пространства, свободного от ядерного оружия. Материалы международной конференции. Мн., 1997. С.76-82.

Федоров А.Ф. Военная безопасность Республики Беларусь: двусторонние отношения // Национально-государственные интересы Республики Беларусь. Мн., 1999. С. 135-148.

Цехаціньска М. Змены ў геапалітычным становішчы Беларусі ў Еўропе // Беларусь паміж Усходам і Захадам. Мн., 1997. Кн. 6. Ч. 1: С. 95-104.


Т э м а 3. БЕЛАРУСКА-РАСІЙСКІЯ АДНОСІНЫ

 1. Беларуска-расійскія адносіны ў 1990-першай палове 1994 гг.

 2. Інтэграцыйная палітыка прэзідэнта А. Лукашэнкі (1994—1999 гг.).

 3. Беларуска-расійскія адносіны ў 2000—2008 гг.

 4. Гандлёва-эканамічныя сувязі: дасягненні і праблемы.

 5. Ваенна-палітычнае супрацоўніцтва. Каардынацыя знешняй палітыкі.

 6. Міжнародныя аспекты беларуска-расійскай інтэграцыі.

Тэмы рэфератаў

 1. Культурныя сувязі і інфармацыйныя войны.

Літаратура

Бородин П. Союзное государство Белоруссии и России // Международная жизнь. 2006. №1-2. С.37-41.

Беларусь и Россия: Организационно-правовые основы интеграции (1996-2001 гг.). Мн., 2001. 333 с.

Белоруссия и Россия: общества и государства. М., 1998. 432 с.

Белорусско-российские отношения: проблемы и перспективы. Материалы Второго “круглого стола” белорусских и российских ученых (Минск, 26-27 января 1999 г.) Мн., 2000. 172 с.

Вежбовска-Мязга А. Россия и Беларусь – состояние и перспективы действительной интеграции // Внешняя политика Беларуси в исторической ретроспективе: Материалы междунар. науч конф. Мн., 2002. С.140-145.

Дракохруст Ю., Фурман Д. Перипетии интеграции (Развитие процесса белорусско-российского объединения) // Белоруссия и Россия: общества и государства. М., 1998. С. 339-375.

К единому государству: О создании российско-белорусского Союзного государства. М., 2001. 360 с.

Карбалевич В. И. Курс на интеграцию с Россией: истоки, тенденции, последствия // Национально-государственные интересы Республики Беларусь. Мн., 1999. С. 185-208.

Мошес А. Славянский треугольник: Украина и Белоруссия в российской внешней политике 90-х годов // Pro et Contra. Т. 6. № 1-2. Внешняя политика России: 1991-2000. Ч. 1. С. 107-121.

Никонов В. Белоруссия во внешней политики России // Белоруссия на перепутье: в поисках международной идентичности. М., 1998. С. 61-86.

Перепелица Г. Белорусско-российская военно-политическая интеграция и ее влияние на безопасность Украины // Белоруссия на перепутье: в поисках международной идентичности. М., 1998. С. 87-114.

Проблемы белорусско-российских отношений (по материалам 5-го круглого стола ученых России и Беларуси) // Белорусский журнал междунар. права и международных отношений. 2002. № 2. С. 69-79.

Розанов А. Беларусь – Россия: интеграция в сфере безопасности и обороны // Национальная и региональная безопасность. Мн., 2001. С. 185-205.

Российско-белорусские отношения: проблемы и перспективы. Материалы круглого стола российских и белорусских ученых. (Москва, 2-3 февраля 1998 г.) М., 1998. 193 с.

Российско-белорусские отношения: проблемы и перспективы. Материалы круглого стола. (1-3 февраля 2000 г., Москва). М., 2001. 132 с.

Снапковский В. Белорусско-российская интеграция: международный контекст // Беларусь в мире. 2000. № 3-4. С. 40-44.

Снапковский В. Сценарии белорусско-российской интеграции // Белорусско-российские отношения: проблемы и перспективы. Материалы Второго “круглого стола” белорусских и российских ученых (Минск, 26-27 января 1999 г.) / Мн., 2000. С.44-59.

Снапковский В. Белорусско-российские отношения на рубеже столетий (конец 1999—начало 2001 гг.) // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2001. № 2. С. 49-56.

Снапковский В. О белорусско-российском сотрудничестве в международных организациях (ООН и ОБСЕ) // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2002. № 1. С. 38-44.

Фадеев А. Между Москвой и Минском. // Международная жизнь. 2007. №3. С. 105-114.

Шевцов А. Становление современного комплекса “особых” отношений с Белоруссией во внешней политике России (1995-2005): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 23.00.04. М., 2006. - 29 с.


Т э м а 4. АДНОСІНЫ БЕЛАРУСІ З КРАІНАМІ СНД

І СУСЕДНІМІ ДЗЯРЖАВАМІ

 1. Уклад Рэспублікі Беларусь у развіццё шматбаковага і двухбаковага супрацоўніцтва краін СНД.

 2. Беларуска-ўкраінскія адносіны.

 3. Беларуска-польскія адносіны.

 4. Беларуска-літоўскія адносіны.

 5. Беларуска-латвійскія адносіны.

Літаратура

Беларусь – Польшча: шлях да супрацоўніцтва: матэрыялы міжнар. навук. канф., Мінск, 11 лістапада 2004 г. Мн.: БДУ, 2005. 151 с.

Грицюс А. Влияние «белорусского фактора» на внешнюю политику Литвы и стабильность в Балтийском регионе // Белоруссия на перепутье: в поисках международной идентичности. М., 1998. С. 139-162.

Ермолович, А. Белорусско-молдавские отношения: состояние и тенденции развития : политол. анализ: автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра полит. наук : 23.00.01. - Кишинев, 2004.

Карбалевич В. И. Место Польши в политике Беларуси // Национально-государственные интересы Республики Беларусь. Мн., 1999. С. 209-252.

Карбалевич В. И. Украина во внешней политике Беларуси: основные тенденции и направления // Национально-государственные интересы Республики Беларусь. Мн., 1999. С. 253-260.

Каминьски А. Положение в Беларуси как угроза безопасности Польши // Белоруссия на перепутье: в поисках международной идентичности. М., 1998. С. 115-138.

Перепелица Г. Белорусско-российская военно-политическая интеграция и ее влияние на безопасность Украины // Белоруссия на перепутье: в поисках международной идентичности. М., 1998. С. 87-114.

Халиманович Н.Д. Отношения между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой в политической и торгово-экономической областях (1991-2001 гг.) // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2002. № 2. С. 64-68.

Халиманович Н. Белорусско-балтийские отношения в региональном контексте // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2003. №3. С.56-59.

Хмяліньскі Б. Польшча ― Беларусь: 15 гадоў міждзяржаўных адносін // Журнал международного права и международных отношений. 2007. №1. С. 31―38.

Ціхаміраў А. Беларуска-літоўскія ўзаемаадносіны ў 1991 – 2006 гг. // Беларускі гістарычны часопіс. 2007. №7. С. 3-11.

Ціхаміраў А. Беларуска-ўкраінскія адносіны ў 1991 – 2006 гг. // Беларускі гістарычны часопіс. 2007. №2. С. 3-10.

Часноўскі М. Беларуска-польскія адносіны ў 1996-1999 гг. // Беларускі гістарычны часопіс. 2000. № 3. С. 16-21.

Часноўскі М. Беларускі аспект польскай усходняй палітыкі ў 1996-1999 гг. // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2000. № 2. С. 62-76.
Т э м а 5. АДНОСІНЫ БЕЛАРУСІ З КРАІНАМІ ЗАХАДУ

І АЗІЯЦКА-ЦІХААКІЯНСКАГА РЭГІЁНА

1. Сувязі з дзяржавамі Цэнтральнай і Заходняй Еўропы. 1. Беларуска-германскія адносіны.

 2. Адносіны Рэспублікі Беларусь з ЗША і праблемы іх нармалізацыі.

 3. Беларуска-кітайскія адносіны.

 4. Развіццё сувязей з краінамі азіяцка-ціхаакіянскага рэгіёна.

Тэмы рэфератаў

 1. Адносіны Беларусі з дзяржавамі Паўднёва-Усходняй Еўропы.

 2. Адносіны Беларусі з дзяржавамі Арабскага Усходу.

 3. Адносіны Беларусві з дзяржавамі Лацінскай Аамерыкі.

Літаратура

Бабак И. Белорусско-китайские отношения: состояние и перспективы // Проблемы Дальнего Востока. 2000. № 6. С. 33-44.

Бабак И.Н. Белорусско-китайское сотрудничество в международных организациях (1990-е гг.) // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2001. № 1. С. 51-55.

Даўгяла М. С. Беларуска-балгарскае супрацоўніцтва (1992-1997 гг.) // Беларускі гістарычны часопіс. 1998. № 2. С. 50-52.

Евсейчик Т. О некоторых аспектах ближневосточной политики Республики Беларусь // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2004. №4. С.39-42.

Евсейчик Т. О развитии отношений и перспективах сотрудничества Республики Беларусь и Королевства Марокко // Белорусский журнал междунар. права и международных отношений. 2003. №2. С.61-64.

История, состояние и перспективы белорусско-южноафриканских отношений// Веснік Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь. 2002. № 3. С. 49-57.

Каралёнак Л. Беларусь і Велікабрытанія: палітычныя адносіны ў 1991-2003 гг. // Беларускі гістарычны часопіс. 2004. №5. С.9-15.

Куцелай А. Состояние и развитие белорусско-вьетнамских отношений // Вестник МИД РБ. 2005. №1. С.32-36.

Легволд Р. Белоруссия во внешней политике США // Белоруссия на перепутье: в поисках междунар. идентичности. М., 1998. С. 163-197.

Мацель В.М. Региональные приоритеты внешней политики Беларуси (на примере двустороннего сотрудничества с государствами Азии) // Внешняя политика Беларуси в исторической ретроспективе: Материалы междунар. науч конф. Мн., 2002. С.179-190.

Мацель В. М. Становление и развитие дружественных белорусско-китайских отношений. Барановичи, 2004. 190 с.

Мацель В. М. Политика Республики Беларусь на востоке и юге Азии (1991 - 2002 гг.). Мн., 2005. 294 с.

Мишуровская О. Белорусско-итальянские отношения в 1990-г гг. // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2002. № 4. С. 60-65.

Русакович А. В. Белорусско-германские отношения в 1990-е гг. Политика, экономика, культура. Мн., 2003. 264 с.

Тихомиров А. Взаимодействие Республики Беларусь с США: ретроспектива десятилетия (1991-2001 гг.) // Вопросы внешней политики Республики Беларусь. Мн., 2001. С. 20-27.

Шадурский В.Г. Беларусь—Франция: поиск путей сотрудничества (К 10-летию установления дипломатических отношений) // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2002. № 1. С. 52-58.

Шарапо А.В. Белорусско-германские отношения на современном этапе: основные проблемы и перспективы // Внешняя политика Беларуси в исторической ретроспективе: Материалы междунар. науч конф. Мн., 2002. С.270-276.

10 Jahre deutsch-belarussische Beziehungen. Ein Bilanz / 10 лет германо-белорус. отношений: Итоги развития. Берлин/Минск, 2002/2003. 126 с.
Т э м а 6. РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ І МІЖНАРОДНЫЯ АРГАНІЗАЦЫІ


 1. Беларусь і АБСЕ.

 2. Адносіны Беларусі з Еўрапейскім Саюзам.

 3. Рэспубліка Беларусь і Савет Еўропы.

 4. Узаемаадносіны паміж Рэспублікай Беларусь і НАТО.

 5. Беларусь і пытанні забеспячэння міру, бяспекі і раззбраення ў ААН.

 6. Удзел краіны ў эканамічнай і сацыяльнай актыўнасці ААН.

Тэмы рэфератаў

 1. Удзел Беларусі ў працы спецыялізаваных устаноў ААН.

 2. Удзел Беларусі ў працы іншых міжнародных арганізацый.

 3. Удзел Беларусі ў Руху недалучэння.

Літаратура

Алексеева Т.В., Гордейчик А.И., Достанко Е.А. Взаимодействие Республики Беларусь с ведущими европейскими организациями в конце 1990-х гг. // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2000. № 2. С. 55-61.

Белоруссия и Чернобыль: К итогам деятельности делегации БССР на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Мн., 1991. 80 с.

Достанко Е., Воротницкая Т. Политика соседства Европейского союза: перспективы для Республики Беларусь // Беларусь в мире. 2004. №3. С.14-20.

Достанко Е. Политика соседства ЕС: инструменты сотрудничества для Украины, Молдовы, Беларуси // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2004. №3. С.39-42.

Дрозд Н. Совет Европы и Беларусь: проблемы и перспективы // Беларуская думка. 1996. № 10. С. 167-176.

Европейский Союз: История, политика, экономика, право. Мн., 1998.

Конобеев В. ЕС-Россия-Беларусь: императивы взаимодействия:(взгляд из Минска) // Мир. экономика и междунар. отношения. 2003. №5. С.109-113.

Маргун Ю., Анісімовіч А. Дзейнасць Праграмы развіцця ААН (ПРААН). // Беларускі гістарычны часопіс. 2007. №4. С. 3-8.

Міцкевіч Я.С. Тэндэнцыі і перспектывы ўзаемаадносін паміж Беларуссю і ЕС // Внешняя политика Беларуси в исторической ретроспективе: Материалы междунар. науч конф. Мн., 2002. С.191-196.

Постоянное представительство Республики Беларусь при Организации Объединенных Наций // Вестник Министерства иностранных дел Республики Беларусь. 1998. № 2. С. 153-159.

Снапковский В. “Мы, народы Объединенных Наций...”: Об участии Беларуси в деятельности ООН // Неман. 1995. № 10/11. С. 139-158.

Снапкоўский В.Е белорусско-российском сотрудничестве в международных организациях (ООН и ОБСЕ) // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2002. № 1. С. 38-44.

Снапкоўскі У.Е Адносіны Беларусі з еўрапейскімі міжнароднымі арганізацыямі // Актуальные вопросы международных отношений и внешней политики Беларуси: Материалы научных семинаров, январь- декабрь 2002 г. Мн.: Тесей, 2003. 219 с. С. 78—91.

Снапкоўскі У.Е Пяцьдзесят гадоў удзелу Беларусі ў працы ЮНЕСКА // Беларускі гістарычны часопіс. 2004. № 5. С. 3—8.

Тихомиров А. В. Республика Беларусь – Евросоюз: от сотрудничества к охлаждению отношений (1992-1997) // Европейский Союз: История, политика, экономика, право. Мн., 1998. С. 56-62.

Тихонов О. Голос в мировом сообществе // Неман. 1995. № 4. С. 125-133.

Улахович В. Отношения между Республикой Беларусь и Европейским Союзом: состояние и перспективы развития // Экономический вестник. Мн., 2001. Вып. 1. № 2. С. 336-347.

Федоров А. Беларусь между Россией и НАТО: новые геополит. вызовы // Национальная и региональная безопасность. Мн., 2001. С. 78-94.

Чайчиц, В. Н. Европейская политика суверенной Беларуси: становление и развитие: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. полит. наук : М., 2002.
  1. Агульная літаратура па дысціпліне


Першакрыніцы і даведачныя выданні

 1. Аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР. Дэкларацыя Вярхоўнага Савета БССР, 27 ліп. 1990 г. // Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. 1991. № 31. С. 5-8.

 2. Белоруссия и Чернобыль: К итогам деятельности делегации БССР на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Мн., 1991. 80 с.

 3. Знешняя палітыка Беларусі: Зб. дак. і матэрыялаў. Т. 7: Верасень 1991 г. ― 1995 г. Мн., 2004. - 478 с.

 4. Знешняя палітыка Беларусі: Зб. дак. і матэрыялаў. Т. 8 (1996 ― 2000 гг.). Мн., 2008. - 639 с.

 5. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 года (са змяненнямі і дапаўненнямі). Прынята на рэспубліканскім рэферэндуме 24 лістапада 1996 г. Мн., 1997. 94 с.

 6. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. Прынята на 13-й сесіі Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь 12-га склікання 15 сакавіка 1994 г. Мн., 1994. 31 с.

 7. Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Мн., 1996—2005.

 8. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Мн., 1993-2003.


Перыядычныя выданні

 1. Беларусь в мире. Политика, экономика, безопасность. Выдаецца з 1995 г. штоквартальна.

 2. [Белорусский] Журнал международного права и международных отношений. Выдаецца з 1996 г. штоквартальна.

 3. Веснік Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь. Выдаецца з 1997 г. штоквартальна.


Вучэбная літаратура і даследаванні

Асноўная літаратура

 1. Белоруссия на перепутье: в поисках международной идентичности. М., 1998. 201 с.

 2. Внешняя политика Беларуси в исторической ретроспективе: Материалы междунар. науч конф. Мн., 2002. 280 с.

 3. Мацель В. М. Становление и развитие дружественных белорусско-китайских отношений. Барановичи, 2004. 190 с.

 4. Мацель В. Политика Республики Беларусь на востоке и юге Азии (1991 - 2002 гг.). Мн., 2005. 294 с.

 5. Национально-государственные интересы Республики Беларусь. Мн., 1999. 268 с.

 6. Русакович А. В. Белорусско-германские отношения в 1990-е гг. Политика, экономика, культура. Мн., 2003. 264 с.

 7. Снапкоўскі У.Е. Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь: курс лекцый. Мн., БДУ, 2007. 183 с.

 8. Снапкоўскі У.Е. Беларуска-расійскія адносіны: зб. навук. артыкулаў. Мн., БДУ, 2009. 139 с.


Дадатковая літаратура

 1. Алишевич П., Астрейко Н., Борчук Ю. Беларусь и Россия: орг.-правовые основы интеграции, 2001-2003. Мн., 2004. 286 с.

 2. Актуальные вопросы международных отношений и внешней политики Беларуси: материалы науч. семинаров, янв.-дек. 2002 г. Мн., 2003. 215 с.

 3. Басик В.П. Политика Беларуси в отношении соотечественников за рубежом // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2001. № 2. С. 73-76.

 4. Беларусь - Россия: векторы перемен. Мн., 2002.

 5. Беларусь і Польшча. Polska i Białoruś. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Warszawa, 2003. 220 s.

 6. Беларусь и Россия: Организационно-правовые основы интеграции (1996-2001 гг.). Мн., 2001. 333 с.

 7. Белоруссия и Россия: общества и государства. М., 1998. 432 с.

 8. Белорусско-российские отношения: проблемы и перспективы. Материалы Второго “круглого стола” белорусских и российских ученых (Минск, 26-27 января 1999 г.) Мн., 2000. 172 с.

 9. Бушчык Ч. Стан эканомікі і развіццё знешнеэканамічных сувязей Беларусі ў 1990-2005 гг. // Беларускі гістарычны часопіс. 2006. №3. С. 3-15.

 10. Васілевіч Р. Развіццё заканадаўства аб дзяржаўным суверэнітэце Рэспублікі Беларусь // Беларускі гістарычны часопіс. 2001. № 3. С.14-22.

 11. Гурын А.В., Снапкоўскі У.Е. Аб навуковых даследаваннях кафедры міжнародных адносін факультэта міжнародных адносін БДУ (1992-2002 гг.) // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2002. № 3. С. 46-51.

 12. К единому государству: О создании российско-белорусского Союзного государства. М., 2001. 360 с.

 13. Кравченко П.К. Беларусь на перепутье, или правда о Беловежском соглашении. Записки дипломата и политика. М., 2006. 456 с.

 14. Майсеня А. И. Страна несбывшихся надежд: Портрет времени и портрет человека. Мн., 1997. 399 с.

 15. Мартынов С. Внешняя политика: сегодня и завтра // Беларуская думка. 2003. №11. С.3-12.

 16. Мошес А. Славянский треугольник: Украина и Белоруссия в российской внешней политике 90-х годов // Pro et Contra. Т. 6. № 1-2. Внешняя политика России: 1991-2000. Ч. 1. С. 107-121.

 17. Национальная идея и национальные интересы Республики Беларусь:

Мн., 1999. 131 с.

 1. Национальная и региональная безопасность. Мн., 2001. 436 с.

 2. Перспективы создания в Центральной и Восточной Европе пространства, свободного от ядерного оружия. Мат-лы междунар. конференции, Минск, 8-9 апреля 1997 г. Мн., 1997. 154 с.

 3. Приоритеты внешней политики Республики Беларусь. Мн., 2001. 115 с.

 4. Прыярытэты знешнепалітычная стратэгіі Рэспублікі Беларусь /

I. Сачанка, А. В. Шарапа, А. А, Разанаў, А. А. Чалядзінскі //

Беларускі гістарычны часопіс. 1993. № 2. С. 65-71. 1. Российско-белорусские отношения: проблемы и перспективы. Материалы круглого стола российских и белорусских ученых. (Москва, 2-3 февраля 1998 г.) М., 1998. 193 с.

 2. Российско-белорусские отношения: проблемы и перспективы. Мат- круглого стола. (1-3 февраля 2000 г., Москва). М., 2001. 132 с.

 3. Смирнов В. С. Внешняя политика и дипломатия Республики Беларусь: Курс лекций. Мн., 1999. 149 с.

 4. Снапковский В. Внешняя политика // Республика Беларусь: Энциклопедия: В 6 т. Т.1. Мн.: БелЭн, 2005. 1040 с. – С. 413—432.

 5. Сяргеева Г. Г. Беларуская дыяспара ў новых незалежных дзяржавах: Нацыянальна-культурны аспект // Весці Акадэміі навук Рэспублікі Беларусь. Сер. гуманіт. навук. 1997. № 3. С. 52-61.

 6. Тиммерманн Х. На пути к авторитаризму? // Мировая экономика и международные отношения. 1997. № 7. С. 82-94.

 7. Тихомиров А. В. Республика Беларусь – Евросоюз: от сотрудничества к охлаждению отношений (1992-1997) // Европейский Союз: История, политика, экономика, право. Мн., 1998. С. 56-62.

 8. Тихомиров А.В. Внешняя политика Республики Беларусь: достижения и проблемы // Суверенитет и многовекторность внешней политики Республики Беларусь в современных условиях. Мн., 2000. С. 50-63.

 9. Улахович В.Е. Внешняя политика Республики Беларусь в 1991-2001 гг.: опыт концептуального самоопределения // Внешняя политика Беларуси в исторической ретроспективе: Материалы междунар. науч конф. Мн., 2002. С.224-235.

 10. Улахович В. Концептуальные подходы во внешней политике Республике Беларусь (1991-2002 гг.) // Европа. 2003. №1. С.99-116.

 11. Улахович В. Становление и развитие концептуальных основ внешней политики Республики Беларусь: источники и историография // Журнал международного права и международных отношений. 2007. № 2. С. 27―36.

 12. Филькевич Н.А. Формирование государственных приоритетов Республики Беларусь во внешнеэкономической деятельности. Мн., 1999. 282 с.

 13. Челядинский А. Внешнеполитические приоритеты и интересы Республики Беларусь // Белорусский журнал международного права и междунарродных отношений. 2003. №4. С.27-33.

 14. Шадурский В.Г. Культурные связи Беларуси со странами Центральной и Западной Европы (1945-1990-е гг.). Мн., 2000. 285 с.

 15. Шадурский В.Г. Внешняя культурная политика Республики Беларусь: состояние и проблемы // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2000. № 4. С. 52-60.

 16. Шаклеина Т. Белоруссия во внешнеполитической стратегии Российской Федерации: Дискус. о союзе России и Белоруссии и рос. полит.-акад. сообществе: геополит. аспект. М., 2000. 125 с.

 17. Eberhardt A. Gra pozorow: Stosunki rosyjsko-bialoruskie 1991-2008. Warszawa, 2008. 268 s.

 18. Garnett S.W., Legvold R. Belarus at the crossroads. Washington: Carnegie endowment for international peace, 2002. 199 p.

 19. Independent Belarus. Domestic Determinations, Regional Dynamics, and Implications for the West. Harvard Uniw. Press, Cambridge, 2002.

 20. Lindner R. Zwischen Praesidialdiktatur und Integration: Wohin treibt Belarus? Ebenhausen: Stiftung Wiss. und Politik, 1997. 34 p.

 21. Legvold R., Wallander C. (red.). Swords and Sustenance. The Economics of Security in Belarus and Ukraine. MIT Press, Cambridge, 2004.

 22. Levis A. (red.). The EU and Belarus. Between Moscow and Brussels. The Federal Trust, London, 2002.

 23. Malak, K. Polityka zagraniczna i bezpieczenstwa Bialorusi. Warszawa, 2003. 216 s.

 24. Martinsen K. The Russsian-Belarusian Union and the Near Abroad. Norwegian Institute of Defense Studies. Oslo, 2002.

 25. Moshes A., Nygren B. A Slavic triangle? Present and future relations between Russia, Ukraine and Belarus. Stockholm: Swed. Nat. Defence College, 2002. 128 p.

 26. Pelczynska-Nalecz K. Eastern policy of the enlarged European Union: developing relations with Russia, Ukraine and Belarus. A Visegrad perspective: thinking about an eastern dimension. Presov: Robert Vico, 2003. 272 p.

 27. Piehl, E. Die offene Flanke der Europaeischen Union: Russische Foederation, Belarus, Ukraine und Moldau / Ernst Piehl, Peter W.Schulze, Heinz Timmermann. Berlin, 2005. 557 s.

 28. Polska i Białoruś po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Pod red. M. Krzstofowicza. Warszawa, Polski institut spraw międzynarodowych, 2005.

 29. Polska--Białoruś: Wybrane aspekty polityczne i gospodarcze. Pod redakcją Mariana S. Wolańskiego i Grzegorza Tokarza. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszalek, 2007.270 s.

 30. Spahn, S. Die Aussenpolitik Russlands gegenuеber der Ukraine und Weissrussland von 1991 bis 1998. Herne: Schafer, 2000. 266 s.

 31. Steets J., Roedinger H., Weihe T. Frontiers and horizons of the EU: the new neighbors Ukraine, Belarus and Moldova. Hamburg: Koerber-Stiftung, 2005.

 32. Timmermann, Heinz. “Die OSZE-Vertretung in Belarus”. Aktuelle Analysen des Bundesinstituts fuer ostwissenschaftliche und internationale Studien. 25 u. 26 (1998).

 33. 10 Jahre deutsch-belarussische Beziehungen. Ein Bilanz / 10 лет германо-белорусских отношений: Итоги развития. Берлин/Минск, 2002/2003. 126 с.

 34. Die Ukraine und Belarus in der Transformation: Eine Zwischenbilanz / Hrsg.: Rainer Lindner, Boris Meissner. Koeln, 2001.

4.3. Кантрольныя пытанні да экзамена для студэнтаў спецыяльнасці “міжнародныя адносіны”


 1. Ад Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце да Белавежскіх пагадненняў: знешнепалітычныя аспекты ўмацавання суверэнітэта Беларусі.

 2. Пашырэнне самастойнасці ў знешнепалітычнай дзейнасці рэспублікі ў канцы 1980- х -- 1991 гг.

 3. Знешнепалітычная дыскусія ў Беларусі ў канцы 80-х – пачатку 90-х гг.

 4. Усеагульнае міжнароднае прызнанне Рэспублікі Беларусь.

 5. Дзяржаўна-прававая база Рэспублікі Беларусь у галіне знешняй палітыкі.

 6. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь аб мэтах, задачах і прынцыпах знешняй палітыкі дзяржавы. Знешнепалітычныя паўнамоцтвы вышэйшых органаў дзяржаўнай улады.

 7. Праблемы распрацоўкі і прыняцця канцэпцыі знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь.

 8. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнка аб кірунках, прыярытэтах, стыле і метадах беларускай знешняй палітыкі і дыпламатыі.

 9. Знешнепалітычны механізм беларускай дзяржавы.

 10. Геапалітычнае становішча Беларусі пасля дасягнення незалежнасці.

 11. Беларуская ініцыятыва аб стварэнні бяз’ядзернай прасторы ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе.

 12. Палітыка Беларусі ў галіне ядзернай бяспекі і кантроля над узбраеннямі.

 13. Беларуска-расійскія адносіны ў 1990- 1994 гг.

 14. Інтэграцыйная палітыка прэзідэнта А. Лукашэнкі ў 1995—1999 гг.

 15. Беларуска-расійскія адносіны ў пачатку ХХІ ст.

 16. Рэспубліка Беларусь і СНД.

 17. Беларуска-ўкраінскія адносіны.

 18. Беларуска-польскія адносіны.

 19. Беларуска-літоўскія адносіны.

 20. Беларуска-латвійскія адносіны.

 21. Адносіны Беларусі з дзяржавамі Цэнтральнай і Паўднёва-Усходняй Еўропы (былымі сацыялістычнымі краінамі).

 22. Адносіны Беларусі з дзяржавамі Заходняй Еўропы.

 23. Беларуска-германскія адносіны.

 24. Адносіны Рэспублікі Беларусь з ЗША і праблемы іх нармалізацыі.

 25. Беларуска-кітайскія адносіны.

 26. Развіццё адносін Беларусі з краінамі Азіі.

 27. Развіццё адносін Беларусі з краінамі Афрыкі і Лацінскай Амерыкі..

 28. Рэспубліка Беларусь і АБСЕ (1990-я гады).

 29. Рэспубліка Беларусь і АБСЕ (пачатак ХХІ ст.).

 30. Адносіны Беларусі з Еўрапейскім Саюзам.

 31. Адносіны Беларусі з Саветам Еўропы і Цэнтральна-Еўрапейскай ініцыятывай.

 32. Узаемаадносіны паміж Рэспублікай Беларусь і НАТО.

 33. Беларусь і пытанні забеспячэння міру, міжнароднай бяспекі і раззбраення ў ААН.

 34. Удзел краіны ў эканамічнай, сацыяльнай і гуманітарнай актыўнасці ААН.
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка