Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі
старонка8/9
Дата канвертавання15.03.2016
Памер1.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Персаналіі: Багушэвіч Францішак (1840–1900), Вярыга-Дарэўскі (1816–1884), Ельскі Александр (1834-1916), Ельскі Міхаіл (1831–1904), Насовіч І.І. (1788–1877), Нікіфароўскі М.Я. (1845–1910), Раманаў Е.Р. (1855–1922), Шэйн П.В. (1826–1900).
Абсталяванне:

1. Структура насельніцтва Беларусі і сумежных тэрыторый у канцы ХIХ ст. (1897г.);

2. Канфесійная структура насельніцтва Беларусі (1897г.);

3. Межы рассялення беларусаў. Беларускія гаворкі пачатку ХХст. – Гісторыя Беларусі (ХIХст. – 1917 г.) Атлас. Белкартаграфія, 2007. – С. 16–18.


Крыніцы: Хрестоматия по истории Белоруссии с древнейших времен до 1917 г. – Минск : БГУ, 1977. – С. 422–440.
Літаратура:

 1. Бендин, А.Ю., Граф, М.Н. Муравьёв Виленский и национальное пробуждение белорусского народа в 60-е годы XIX ст. IX Международные Кирилло-Мефодиевские чтения : материалы чтений (Минск, 23–25 мая 2003 г.) : в 2 ч. / отв. ред. и сост. А.Ю. Бендин. – Минск, 2004. – Ч. 1. – С. 168–193.

 2. Гарун, А. З цяжкім возам на гнілой грэблі : [развіццё нац. свядомасці беларусаў] / А. Гарун // Літаратура і мастацтва. – 1991. – 8 ліст. – С. 16.

 3. Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да пачатку ХХІ ст. : у пытаннях і адказах / В. Голубеў [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2003 – 297 с.

 4. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХУШ – пач. ХХ ст.) / М. Біч [і інш.] ; рэд. тома В. Яноўская, С. Рудовіч. – 2005.– 519 с.

 5. История Белоруссии / редкол.: В.М. Лебедева (отв. ред.) М.В. Довнар-Запольский [и др.]. – 2 изд. – Минск : Беларусь, 2005. – 679 с.

 6. Каханоўскі, А.Г. Дваранства Беларусі ў др. палове XIX ст. : склад і сацыяльнае аблічча / А.Г. Каханоўскі // Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў РБ. – Мінск, 1994. – С. 103–108.

 7. Комзолова, А.А. Политика самодержавия в Северо-Западном крае в 1860–1870-х гг.: система М.Н. Муравьёва и её дальнейшая судьба / А.А. Комзолова // Отечественная история. – 2004. – № 4. – С. 76.

 8. Латышонак, А. Народзіны беларускай нацыянальнай ідэі / А. Латышонак // Спадчына. – 1992. – № 1. – С. 9–14.

 9. Радзік, Р. Прычыны слабасці нацыятворчага працэсу беларусаў у XIX–XX ст. / Р. Радзік // Беларускі гістарычны агляд. – 1995. – Т. 2, – сш. 2. – С. 195–229.

 10. Свиб, А.Ф. Государственно-правовой статус Беларуси в составе России в пореформенный период (1861–1900) / А.Ф. Свиб. – Минск, 2004.

 11. Церашковіч, П.У. Этнаканфесіянальная палітыка расейскай адміністрацыі ў фарміраванні беларускай свядомасці ў другой палове XIX – пачатку XX ст. / П.У. Церашковіч // Наш радавод. – кн. 4. Ч. 3. – Гродна , 1992.

 12. Чаквин, И.В., Терешкович, П.В. Из истории становления национального самосознания белорусов (XIV – начало XX в.) / И.В. Чаквин [и др.] // Советская этнография. – 1990. – № 6.


Тэма 46. Рэвалюцыя 1905–1907 гг. у Беларусі. Трэцячэрвеньскі рэжым. (2 гадзіны)

1. Абвастрэнне сацыяльна-палітычных супярэчнасцей і нацыянальнага пытання напярэдадні першай рускай рэвалюцыі.

2. Асноўныя падзеі рэвалюцыі 1905–1907 гг. на тэрыторыі Беларусі. Грамадска-палітычнае жыццё.

3. Беларускі нацыянальны рух у перыяд рэвалюцыі.

4. Трэцячэрвеньская палітычная сістэма. Выбары ў III і IV Дзяржаўную Думу. Склад і пазіцыі ў Думе дэпутатаў ад Беларусі.

5. Увядзенне земстваў у заходніх губернях.


Паняцці: Акцябрысты, бальшавізм, безпартыйныя каардынацыйныя камітэты, Беларуская сацыялістычная грамада (БСГ), выбарчыя правы, дэмакратычныя свабоды, Дзяржаўная Дума, “зубатаўшчына”, зямельная рэформа, Іскра, кадэты, “курлоўскі расстрэл”, лакаут, Маніфест аб свабодах, меншавізм, Наша доля, Наша ніва, пагромы, пераварот, прафсаюзы, сіянізм, Усерасійская кастрычніцкая стачка, “чорныя сотні”, чэрвеньскі дзяржаўны эканамізм.
Персаналіі: Брэшка-Брэшкоўская К.К., Гершуні Р.А., Грушынскі А.У. (1887–1920), Іваноўскі Вацлаў (1880–1943), Курлаў П.Р., Ластоўскі Вацлаў (1883–1938), Пуліхаў І.П., Роп Э., Сталыпін П., Уладзіміраў М.К.
Абсталяванне:

1. Сталыпінскія рэформы ў Беларусі. – Гісторыя Беларусі (ХIХст. – 1917 г.). Атлас. Белкартаграфія, 2007. – С. 20–21.

2. Беларусь у другой палове ХИХ – пачатку ХХ стст. Карта.
Крыніцы: 1. Революционное движение в Белоруссии. 1905–1907 г.: документы и материалы. – Минск : АН БССР, 1985. – 746 с.

2. Хрестоматия по истории Белоруссии с древнейших времен до 1917 г. – Минск : БГУ, 1977. – С. 342–395.


Літаратура:

 1. Вусько, В.М. Аграрнае пытанне ў эканамічнай думцы Беларусі ў перыяд рэвалюцыі 1905–1907 гг. / В.М. Вусько // Весці АН БССР. Сер. грам. навук. – 1989. – № 1. – С. 111–118.

 2. Галубовіч, В. Складаны шлях да незалежнасці: З гісторыі беларускага рэвалюцыйнага руху (1902–1918 гг.) / В. Галубовіч // Навіны Беларускай акадэміі. – 1990. – 2 ліст. – С. 5.

 3. Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да пачатку ХХІ ст. : у пытаннях і адказах / В. Голубеў [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2003 – 297 с.

 4. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХУШ – пач. ХХ ст.) / М. Біч [і інш.] ; рэд. тома В. Яноўская, С. Рудовіч. – 2005.– 519 с.

 5. Дакументы БСГ часоў рэвалюцыі 1905–1907 гг. // Спадчына. – 1991. – № 3. – С. 36–43.

 6. Забаўскі, М.М. Палітычныя пазіцыі дэпутатаў ад Беларусі ў II Расійскай Дзяржаўнай думе / М.М. Забаўскі // Весці НАН Беларусі. Сер. гум. навук. – 2000. – № 1. – С. 68–75.

 7. Забаўскі, М.М. Палітычныя пазіцыі дэпутатаў ад беларускіх губерняў у IV Дзярж. думе Расіі / М.М. Забаўскі // Весці НАН Беларусі. Сер. гум. навук. – 1998. – № 3. – С. 74–80.

 8. Запруднік, Я. Справа аўтаноміі Беларусі ў I думе і “Наша ніва” / Я. Запруднік // З гісторыяй на “Вы”. – Мінск, 1994. – С. 314–332.

 9. История Белоруссии / редкол.: В.М. Лебедева (отв. ред.) М.В. Довнар-Запольский [и др.]. – 2 изд. – Минск : Беларусь, 2005. – 679 с.

 10. Ігнаценка, А. Беларусь у гады рэвалюцыі 1905–1907 гг. / А. Ігнаценка // Народная асвета. – 1965. – № 1. – С. 53–58.

 11. Карпачоў, А.М. Рэвалюцыйны рух салдат у Беларусі ў перыяд рэвалюцыі 1905–1907 гг. / А.М. Карпачоў // Весці АН БССР. Сер. грам. навук. – 1956. – № 1. – С. 52–73.

 12. Луцкевіч, А. За дваццаць пяць гадоў (1903–1928): Успаміны аб працы першых беларускіх палітычных арганізацый (Беларуская рэвалюцыйная грамада, БСГ) / А. Луцкевіч. – Вільна , 1928.

 13. Раманоўскі, І.Ф., Жаркоў, М.Г. Барацьба народных мас Беларусі супраць самадзяржаўя ў рэвалюцыі 1905–1907 гг. / І.Ф. Раманоўскі // Веснік БДУ. Сер. 3. Гісторыя. – 1995. – № 2. – С. 6–10.

Тэма 47. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў пачатку XX ст. (2 гадзіны)

1. Эканоміка Беларусі ў пачатку XX ст.

2. Сталыпінская аграрная рэформа: прычыны, мэты, яе рэалізацыя ў Беларусі.

3. Вынікі і значэнне аграрнай рэформы.


Паняцці: Аграрнае пытанне, акцыяніраванне, вядучыя галіны вытворчасці, дэпрэсія, закон аб страхаванні рабочых, замежныя інвестыцыі, земская рэформа, манапалістычныя аб’яднанні, “Наша ніва”, сельскагаспадарчая кааперацыя, Сталыпінская рэформа, сусветны эканамічны крызіс, Сялянскі пазямельны банк, хутарская форма гаспадарання, цэнзавая прамысловасць, эканамічны ўздым, эміграцыя.
Персаналіі: Сталыпін Пётр (1862–1911).
Абсталяванне: Рэвалюцыя 1905–1907 гг. у Беларусі. – Гісторыя Беларусі (ХIХст. – 1917 г.) Атлас. Белкартаграфія, 2007. – С. 15.
Крыніцы: Хрестоматия по истории Белоруссии с древнейших времен до 1917 г. – Минск : БГУ, 1977. – С. 324–341.
Літаратура:

 1. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХУШ – пач. ХХ ст.) / М. Біч [і інш.] ; рэд. тома В. Яноўская, С. Рудовіч. – 2005.– 519 с.

 2. Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да пачатку ХХІ ст. : у пытаннях і адказах / В. Голубеў [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2003 – 297 с.

 3. Дзелянкоўскі, М. Зямля і воля / М. Дзелянкоўскі // Беларуская мінуўшчына. – 1993. – № 2. – С. 34–38.

 4. История Белоруссии / редкол.: В.М. Лебедева (отв. ред.) М.В. Довнар-Запольский [и др.]. – 2 изд. – Минск : Беларусь, 2005. – 679 с.

 5. Кіштымаў, А. Эканамічнае жыццё Беларусі ў першай пал. XX ст. / А. Кіштымаў // Настаўніцкая газета. – 1996. – 13 ліп. – С. 5.

 6. Панюціч, В.П. Аб развіцціі капіталізму ў сельскай гаспадарцы Беларусі ў пач. XX ст. (1900–1914 гг.) / В.П. Панюціч // Весці АН БССР. – Сер. грамад. навук. – 1964. – № 3. – С. 75–83.

 7. Скуратович, К. Забытый ренессанс : экономика Беларуси в начале прошлого века / К. Скуратович // Белорусский рынок. – 2004. – 19–25 янв. – С. 2.


Тэма 48. Беларусь у гады Першай Сусветнай вайны (2 гадзіны)

1. Пачатак вайны. Акупацыя немцамі Заходняй Беларусі.

2. Адносіны да вайны палітычных партый. Беларускі нацыянальны рух.

3. Мілітарызацыя прамысловасці і транспарту. Ваенныя павіннасці насельніцтва.

4. Заняпад сельскай гаспадаркі.

5. Рабочы, сялянскі і салдацкі рух.

6. Эвакуацыя, бежанства. Змены ў складзе насельніцтва.
Паняцці: Акупацыя, Антанта, Баранавіцкая наступальная аперацыя, Беларускае таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны, Беларускі народны камітэт, ваенна-палітычны саюз, газета “Гоман”, дэзертырства, “Дзянніца”, люмпенізацыя, мабілізацыя, Нарачанская наступальная аперацыя, “Наша ніва”, Свянцянскі прарыў нямецкай арміі, Стаўка, «сухі» закон, Траісты саюз.
Персаналіі: Аляксееў М.В. (1857–1918), Гурка В.І., Эверт А.Е.
Абсталяванне:

1. Беларусь у перыяд Першай cусветнай вайны. Карта.

2. Першая сусветная вайна на беларускіх землях (1914–1917 гг.). – Гісторыя Беларусі (ХIХ ст. – 1917 г.) Атлас. Белкартаграфія, 2007. – С. 23.

3. Першая сусветная вайна 1914–1918 гг. – Атлас гісторыі Беларусі ад старажытнасці да нашых дзен : дадат. да 6 т. “Энцыклапедыі гісторыі Беларусі” – Мінск : БелЭн, 2004. – С. 95–100.


Крыніцы: Хрестоматія по історіі Белоруссіі с древнейшіх времен до 1917 года. – Мінск : БГУ, 1977. – С. 410–422.
Літаратура:

 1. Біч, М.В. Беларусы : Першая сусветная вайна / М.В. Біч // Наша слова. – 1994. – № 27 (ліп.). – С. 4.

 2. Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да пачатку ХХІ ст.: у пытаннях і адказах / В. Голубеў [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2003 – 297 с.

 3. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХУШ – пач. ХХ ст.) / М. Біч [і інш.] ; рэд. тома В. Яноўская, С. Рудовіч. – 2005.– 519 с.

 4. История Белоруссии / редкол.: В.М. Лебедева (отв. ред.) М.В. Довнар-Запольский [и др.]. – 2 изд. – Минск : Беларусь, 2005. – 679 с.

 5. Кароль, А. Напаўзабытая вайна: Рэха Першай сусветнай / А. Кароль // Голас Радзімы. – 1989. – 17 жніўня. – С. 4.

 6. Кісялёў, Д. Мінская ваенная акруга ў гады Першай сусветнай вайны / Д. Кісялёў // Беларускі гістарычны часопіс. – 2006. – № 2. – С. 18–22.

 7. Лапановіч, С. Першая сусветная вайна і бежанства як дзяржаўная праблема / С. Лапановіч // Беларускі гістарычны часопіс. – 2005. – № 10. – С. 6–12.

 8. Лахманенка, Л. Трагічнае лета 1915 г. / Л. Лахманенка // Звязда. – 2001. – 18 мая. – С. 11.

 9. Пракаповіч, У. Сляды Першай сусветнай / У. Пракаповіч //  Беларуская мінуўшчына. – 1996. – № 2. – С. 73.

 10. Улашчык, М. Бежанства / М. Улашчык // Спадчына. – 2001. – № 3. – С. 211–218.


Тэма 49. Беларусь падчас Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. (2 гадзіны)

1. Падзенне самаўладдзя ў Расіі. Асноўныя падзеі лютага 1917 г. на Беларусі.

2. Грамадска-палітычны рух у лютым-верасні 1917 г.

3. Уздым беларускага нацыянальнага руху.


Паняцці: Беларуская сацыял-дэмакратычная рабочая партыя, Беларускі нацыянальны камітэт, Заходняя вобласць, I з’езд беларускіх нацыянальных арганізацый, II з’езд беларускіх нацыянальных арганізацый, карнілаўскі мяцеж, Лютаўская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя, Петраградскі Савет рабочых і салдацкіх дэпутатаў, “сепаратызм”, Устаноўчы сход, Цэнтральная ваенная беларуская рада, Цэнтральная рада беларускіх арганізацый, Часовы урад.
Персаналіі: Кнорын В.Г. (1890–1938), Лесік Язеп (1884–1940), Мяснікоў А.Ф., Позерн Б. Скірмунт Раман, Смоліч Аркадзь (1891–1938), Фрунзе М.В. (1885–1925).
Абсталяванне: 1. Беларусь у перыяд Першай сусветнай вайны. Карта.

2. Лютаўская рэвалюцыя 1917г. у Беларусі. – Гісторыя Беларусі (ХIХст. – 1917 г.) Атлас. Белкартаграфія, 2007. – С. 23.


Крыніцы: Хрестоматия по истории Белоруссии с древнейших времен до 1917 года. – Минск : БГУ, 1977. – С. 410–432.

Літаратура:

 1. Гісторыя Беларусі : падручнік у 2 ч. / рэдкал.: Я.К. Новік (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Выш. школа, 2003. – Ч. 2 : Люты 1917 г. – 2002 г. / Я.К. Новік [і інш.]. – 1998. – 472 с.

 2. Игнатенко, И. Февраль 1917 г.: объективная реальность / И. Игнатенко // Советская Беларусь. – 1991. – 27 февраля.

 3. Круталевич, В.А. История Беларуси: становление национальной державности (1917–1922) / В.А. Круталевич. – 2. изд. – Минск : Право и эканомика, 2003. – 592 с.

 4. Круталевіч, В.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі (1917–1945) / В.А. Круталевіч, І. А. Юхо. – Мінск : Беларуская навука, 1998. – 238 с.

 5. Ладысеў, У.Ф. На пераломе эпох: станаўленне беларускай дзяржаўнасці (1917–1920 гг.) / У.Ф. Ладысеў, П.І. Брыгадзін. – Мінск : БДУ, 1999. – 128 с.

 6. Пратакол з'езду беларускіх нац. арганізацый у Мінску 25–27 сакавіка 1917 г. // Літаратура і мастацтва. – 1990. – 14 снежня. – С. 13.


Тэма 50. Станаўленне беларускай дзяржаўнасці (2 гадзіны)

1. Усталяванне Савецкай улады на Беларусі.Абылвыканкамзах.

2. Падрыхтоўка і правядзенне Першага Усебеларускага з'езда.

3. Германская акупацыя. Абвяшчэнне БНР і дзейнасць яе урадавых структур.

4. Беларускі нацыянальны камісарыят (Белнацкам) і яго дзейнасць. Стварэнне ССРБ і ЛітБела.

5. Польска-савецкая вайна і Беларусь. Рыжскі мірны дагавор.

6. Другое абвяшчэнне ССРБ.
Паняцці: “Абласнікі”, Аблвыкамзах, Беларуская гандлевая палата, Беларуская камуністычная арганізацыя, Беларускі абласны камітэт, Беларускія секцыі РКП(б), Белнацкам, Брэсцкі мір, Ваенна-рэвалюцыйны камітэт, “ваенны камунізм”, Выканаўчы камітэт Рады Усебеларускага з'езда, Вялікая беларуская рада, губсаўнаргас, Другая Устаўная грамата, Дэкрэта аб зямлі, Заходняя вобласць, I з’езд Саветаў Беларусі, Камітэт выратавання рэвалюцыі, камуны, ЛітБелССР, Найвышэйшая Рада БНР, Народны сакратарыят Беларусі, нацыяналізацыя, VI Паўночна-Заходняя абластная канферэнцыя РКП(б), Першая Устаўная грамата, 1-ы польскі корпус Ю.Р. Доўбар-Мусніцкага, працоўная павіннасць, Рада БНР, “радаўцы”, Рыжскі мірны дагавор, саўгасы, СНК Заходняй вобласці і фронту, Трэцяя Устаўная грамата, II Усебеларускі з’езд Саветаў, Усебеларускі кангрэс, Усебеларускі Савет сялянскіх, рабочых і салдацкіх дэпутатаў, харчовая развёрстка, хлебная манаполія, Цэнтральнае бюро беларускіх камуністычных арганізацый, Часовы рэвалюцыйны рабоча-сялянскі ўрад Беларусі.
Персаналіі: Аляксандр ІІІ, Алексюк П.П. (1892–1938), Алібегаў І.Я. (1886-1941), Бадунова П.А. (1885–1938), Бонч-Асмалоўскі А.В. (1857–1930), Булак-Булаховіч С.Н. (1883–1939), Варонка І.Я. (1891–1952), Грыб Ф.Ф. (1895–1938), Грынявіцкі І.І. (1856–1881), Жылуновіч Д.Ф. (1870–1937), Іваноўскі Вацлаў (1880–1943), Ісаеў Р.П. (1857–1886), Кавалік С.П., Ландар К.І. (1883–1937), Ластоўскі В.Ю. (1883–1938), Луцкевіч Іван (1881–1919) і Антон (1884–1946?), Скірмунт Раман (1879–1939), Судзілоўскі М.К. (1850–1930).
Абсталяванне:

1. Беларуcь у 1919–1939 гг. Фарміраванне тэррыторыі. Карта.

2. Беларусь у 1918–1920 гг. – Атлас гісторыі Беларусі адстаражытнасці да нашых дзен: Дадат. да 6-томнай “Энцыклапедыі гісторыі Беларусі” – Мінск : БелЭн, 2004. – С.101–105.

3. Усталяванне савецкай улады у Беларусі. Лістапад 1917 – люты 1918.; Савецкая сацыялістычная рэспубліка Беларусі і Літбел. 1 студзеня 1919 – ліпень 1920 гг. – Нацыянальны атлас Беларусі, 2002. С. 278.


Крыніцы: 1. Хрестоматия по истории БССР (1917–1983 г.) – Минск : Университетское, 1984. – С. 33–80.

2. По воле народа : из истории образования БСС и создания КПБ : документы и материалы. – Минск : Беларусь, 1988. – С. 15–24, 37–39, 43, 47–48, 56–61, 69–70, 73–76, 83–133.


Літаратура:

 1. Асіноўскі, С. Беларусь у акупацыйных планах кайзераўскай Германіі / С. Асіноўскі // Архивы и делопроизводство. – 2000. – № 4. – С. 105–113.

 2. Багдановіч, А.Г. Праблема нацыянальнай дзяржаўнасці ў грамадска-палітычным руху Беларусі (сакавік 1917 – студзень 1919) / А.Г. Багдановіч. – Мінск, 1995.

 3. Багдановіч, А.П. Ідэя дзяржаўнасці / А.П. Багдановіч / Гіст. навука і гіст. адукацыя РБ. – Ч. 2. – Мінск, 1995.

 4. Біч, М. У якіх межах былі абвешчаны БНР і БССР? / М. Біч // Народная воля. – 1004. – 4 лютага. – С. 3.

 5. Гісторыя Беларусі : падруч. у 2 ч. / рэдкал.: Я.К. Новік (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Выш. школа, 2003. – Ч. 2 : Люты 1917 г. – 2002 г. / Я.К. Новік [і інш.]. – 1998. – 472 с.

 6. Ігнаценка, І. Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі / І. Ігнаценка // Беларускі гістарычны часопіс. – 1997. – № 4. – С. 25–33.

 7. Кіраўнікі вышэйшых органаў савецкай улады на Беларусі (1917–2000 гг.) // Беларускі гістарычны часопіс. – 2000. – № 1, 2. – С. 77–78.

 8. Круталевич, В.А. История Беларуси : становление национальной державности (1917–1922) / В.А. Круталевич. – 2 изд. – Минск : Право и эканомика, 2003. – 592 с.

 9. Круталевич, В.А. Рождение Белорусской Советской республики (Провозглашение республики. Развертывание национально–государственного строительства. Ноябрь 1918 г. – февраль 1919 г.) / В.А. Круталевич ; под ред. А.Ф. Хацкевича, И.А. Юхо. – Минск : Наука и техника, 1979 г. – 336 с.

 10. Круталевіч, В.А . Гісторыя дзяржавы і права Беларусі (1917–1945) / В.А. Круталевіч, І. А. Юхо. – Мінск : Бел. навука, 1998. – 238 с.

 11. Ладысеў, У.Ф. На пераломе эпох : станаўленне беларускай дзяржаўнасці (1917–1920 гг.) / У.Ф. Ладысеў, П. І. Брыгадзін. – Мінск : БДУ, 1999. – 128 с.


Тэма 51. Сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні ў 20–30-я гг. XX ст. (2 гадзіны)

1. Умовы пераходу ад вайны да міру. Палітыка “ваеннага камунізму”.

2. НЭП і яго асаблівасці на Беларусі, вынікі і ўрокі.

3. Індустрыялізацыя і асаблівасці яе правядзення на Беларусі.

4. Калектывізацыя: формы і метады правядзення, вынікі.
Паняцці: аб’яднаныя наркаматы, адміністратыўная рэформа 1924 года, “беларусізацыі”, Берлінская канферэнцыя БНР, бюракратызацыя, "ворагі народа", грамадскія фонды спажывання, грашовая рэформа, “закон аб 5 каласках”, закрытыя рабочыя кааператывы, звужванне дэмакратыі, I з’езд Саветаў СССР, Зямельны кодэкс БССР 1925 г., індустрыялізацыя, калгаснае будаўніцтва, калектывізацыя, калектыўныя агароды, Канстытуцыя БССР 1937 г., картачная сістэма, крызісы НЭПа, МТС, «нажніцы цэн», «нацдэмы», НЭП, падатак, падсобная гаспадарка, палітаддзелы пры МТС, палітычныя працэсы, праграма «аптымальнага спалучэння», праграма “вялікага скачка”, “прышчэпаўшчына”, пяцігадовы план развіцця гаспадаркі, раскулачванне, рэжым, рэпрэсіі, саўгасы, "Саюз вызвалення Беларусі", Статут сельскагаспадарчай арцелі, таталітарная сістэма кіравання, таталітарны, трэсты, “тэорыя Вышынскага”, узбуйненні, харчовы, чырвонцы.
Персаналіі: Троцкі (Бранштэйн) Л.Д. (1879–1940); Чарвякоў А.Р. (1892–1937).

Абсталяванне: карта Беларуcь у 1919–1939 гг. Фарміраванне тэррыторыі.

Крыніцы:

1. Хрестоматия по истории БССР (1917–1983 г.) – Минск : Университетское, 1984. – С. 119–137, 143–155, 162–181.

2. Идеологическая деятельность Компартии Белоруссии : в 2 ч. – Ч. 1. – Минск : Беларусь, 1990. – С. 61–333.

3. Индустриализация Белорусской ССР (1926–1941 г.) : сборник документов и материалов. – Минск : Беларусь, 1975. – С.17–302


Літаратура:

 1. Андрэева, Е. Беларусізацыя – святыня народа / Е. Андрэева // Настаўніцкая газета. – 1992. – 12 снеж.

 2. Бяспалая, М. Стварэнне калектыўных гаспадарак на Беларусі ў першыя гады НЭПа / М. Бяспалая // Беларус. гіст. час. – 1998. – № 1. – С. 37–40.

 3. Гардон, Л.А. Фарсіраваны рывок канца 20-х і 30-х гадоў : гістарычныя карані і вынікі / Л.А. Гардон, Э.В. Клопаў // Старонкі гісторыі савецкага грамадства. Факты, праблемы, людзі. Мінск : Нар. асвета, 1990. – С. 125.

 4. Горинов, М.М., Цакунов, С.В. Двадцатые годы : становление и развитие новой экономической политики / М.М. Горинов //История Отечества: люди, идеи, решения: Очерки истории Советского государства. – М. : Изд-во полит. лит., 1991. – С. 118–164.

 5. Дубяніцкі, Э. Беларусізацыя 20-х гадоў: якой яна была ? / Э. Дубяніцкі // Чырвоная Змена. – 1991. – 4–10 сак. – С. 10.

 6. Елізарава, Г. Эканамічнае раяніраванне і “беларускае пытанне” у першай палове 1920 г. / Г. Елізарава, С. Елізараў // Бел. гіст. часопіс. – 1998. – № 1. – С. 49–53.

 7. Жылінскі, Г.В. Ажыццяўленне палітыкі беларусізацыі ў 20-я гады / Г.В. Жылінскі // Адукацыя і выхаванне. – 1996. – № 8. – С. 32–36.

 8. Калеснікаў, В. Кіраванне прамысловасцю Беларусі ў 1918–1920 гг. / В. Калеснікаў // Бел. гіст. часопіс. – 1998. – № 2. – С. 53–61.

 9. Касцюк, М.П. Беларусы : Жыццё ва ўмовах НЭП / М.П. Касцюк // Наше слова. – 1994. – № 35, 36. – С. 26–29.

 10. Костюк, М.П. Коллективизация: как это было / М.П. Костюк // Политический собеседник. –1988. – № 4. – С. 13–15.

 11. Мікула, Я.І. НЭП і калгаснае будаўніцтва ў Беларусі ў 1921–1929 гг. / Я.І. Мікула // Вес. акад. навук БССР. – 1990. – № 6. – С. 15–17.

 12. Осмоловский, В.П. Индустриализация : некоторые аспекты / В.П. Осмоловский // Советская Белоруссия. – 1989. – 14 мая. – С. 14–16.

 13. Сарокін, А. Церні калектывізацыі / А. Сарокін // Полымя. – 1990. – № 2. – С. 21–23.

 14. Сушанов, М. Опыт – сын ошибок трудных: село при НЭПе / М. Сушанов // Финансы. Учет. Аудит. – 2000. – № 5. – С. 21–23.

 15. Ходзін, С. Асаблівасці НЭП на Беларусі / С. Ходзін // Гісторыя. Праблемы выкладання. –1997. – № 1. – С. 29–36.

 16. Шыбека, З. Ці былі кулакі на Беларусі ? / З. Шыбека // Літаратура і мастацтва. – 1991. – 22 сак. – С. 19–23.

 17. Эканамічная гісторыя Беларусі : курс лекцый / В.І. Галубовіч [і інш.]; пад агул. рэд. В.І. Галубовіча. – Мінск : Экаперспектыва, 1993. – 288с.


Тэма 52. Грамадска-палітычнае і культурнае жыццё БССР у 20–30-я гг. XX ст. (2 гадзіны)

1. Нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва ў 1921–1927 гг.

2. Нацыянальная палітыка беларусізацыі: сутнасць, мэты і задачы, вынікі.

3. Культурнае будаўніцтва ў 20–30-я гг. XX ст.

4. Палітычныя рэпрэсіі на Беларусі ў 20–30-я гг. XX ст.
Паняцці: аб’яднаныя наркаматы; адміністратыўная рэформа 1924 года, “беларусізацыя”, Берлінская канферэнцыя БНР, I з’езд Саветаў СССР; узбуйненні, Зямельны кодэкс БССР 1925 г.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка